Нор Василь Тимофійович

Посада: професор кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vasyl.nor@lnu.edu.ua

Курси

Вибрані публікації

Монографії

 • Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц.- Львов: изд-во Львов. ун-та, 1974.- 216 с.
 • Нор В.Т. Уголовно-правовые средства обеспечения качества продукции.- Монография: В.Т. Нор, Б.О. Кирись, М.В. Костицький. Львов: 1977, изд-во Вища школа при Львов. ун-те.- 208 с. (в співавторстві з Б.О. Кирисем, М.В. Костицьким, В.П. Лісіциним).
 • Нор В.Т. Судебно-психологическая экспертиза в советском уголовном процессе. – Монография: В.Т. Нор, М.В. Костицький. Киев: 1985, изд-во Вища школа. – 85 с. (в співавторстві з М.В. Костицьким).
 • Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – Киев, 1989, изд-во Вища школа. – 286 с.
 • Нор В.Т. Судові витрати у кримінальному процесі України: монографія / В.Т. Нор, А.А. Павлишин. К.: Атіка, 2003. – 176 с.
 • Нор В.Т. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України: монографія: Нор В.Т., Федорчук Н.Б. – К.: Правова єдність, 2009. – 192 с. (у співавторстві Н.Б. Федорчуком).
 • Нор В.Т. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ. Монографія: В.Т. Нор, І.І. Когутич. – Львів-Київ: Тріада плюс, Алерта, 2010. – 428 с.
 • Нор В.Т. Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України: монографія. – Тернопіль : Пол-Інвест, 2011. – 206 с. ( у співавторстві з М. В. Багрієм).
 • Нор В.Т. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею: монографія / В.Т. Нор, Д.Є. Крикливець. Львів: вид-во ТзОВ «КолірПро», 2017. – 376 с.
 • Нор В.Т. Доктрина кримінального процесу та її вплив на європейський вектор розвитку кримінального процесуального законодавства України / В.Т. Нор, О.В. Капліна // Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку.
 • Нор В.Т. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України/ В.Т.Нор, Н.Р, Бобечко //Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine: Collective monograph. Frankfurt (Oder), Germany”, 2020. P. 308-324. (вийшла у 2021 р.)

Крім названих, є співавтором 12 колективних монографічних досліджень; науково-практичних коментарів: Конституції України (2 видання); Кримінально-процесуального Кодексу України 1960 р. (5 видань) та Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. (2 видання).

 

Підручники і навчальні посібники

 • Нор В.Т. Кримінальний процес України Підручник для студентів юридичних вузів: (з грифом МОН України).- Київ: 1992, вид-во «Либідь».- 431 с. ( в співавторстві з М.М.Михеєнком та В.П.Шибіком); 2-е, доп. і змін., Київ: 1999, вид-во «Либідь».- 536 с.
 • Нор В.Т. Судові та правоохоронні органи України: Підручник для юрид. вузів (гриф МОН).\ За ред. проф. Нора В.Т. //(в співавторстві з Н.П. Анікіною та Н.Р. Бобечком). – Київ: 2010, видав. Дім «Ін Юре».2010 – 240 с.
 • Нор В.Т. Прокурорський нагляд в України : підручник / За ред. проф. В. Т. Нора. (в співавторстві з І. І. Когутичем, В. В. Луциком, А. А. Павлишином).– Київ: Ін Юре, 2011. – 592 c.
 • Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. Навч. посібник для студентів юридичних вузів. – Львів: 1978, вид-во ЛДУ.- 110 с.
 • Нор В.Т. Возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба в советском уголовном процессе. Учебное пособие для студентов юрид.вузов. – Киев: УМО, 1988. – 195 с.
 • Нор В.Т. Практикум з кримінального процесу України. Навч. посібник. Вид. 2-е, доп. і змін. – Львів: вид-во «Вільна Україна», 1994. – 228 с.
 • Нор В.Т. Кримінальний процес України: Тестові завдання: Навч.посібник / За заг. ред. проф. Нора В.Т. (в співавторстві з В.П. Бойком, Н.Р. Бобечком та ін..). – Київ, вид-во КНТ, 2009. – 376 с.
 • Кримінальний процес України: Практикум: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / За ред. В.Т. Нора. (гриф МОН України). – Київ: вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 232 с. (в співавторстві з В.П. Бойком, Н.Р. Бобечком та ін..). Видання 2-ге допов. і перероб. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка. – 2015. – 320с.
 • Практикум з Кримінального процесуального права України : навчальний посібник /за ред. В. Т. Нора. (колектив авторів). – Львів, 2017. – 376 с.
 • Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні: навчальний посібник //(в співавторстві з С. Г. Волкотрубом, С. А. Крушинським, Луцик В. В. Нор В.Т.) За ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 204 с.
 • Практикум із спецкурсу «Докази та доказування у кримінальному провадженні». Для студентів юридичного факультету. (в співавторстві з Нором В.Т. та А. А. Павлишином). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 80 с.
 • Нор В.Т. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит. Навч. посібник для кандидатів у адвокати. (був співавтором) Кримінальне процесуальне право / В.Т. Нор. Київ: Ін. Юре, 2017. – 224с.
 • Кримінальний процес України. Академічний курс у 3-х томах. Т.1. Загальна частина (В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, М.В. Багрій та ін.). за ред. Академіка НАПрН України В.Т. Нора та проф. Н.Р. Бобечка. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 912 с.

Крім перелічених навчальних посібників, брав участь у підготовці та публікації навчальних посібників з правознавства для студентів юридичних вузів, учнів шкіл, ліцеїв, гімназій зокрема: Основи держави і права України.: Львів, «Світ», 1993; Друге видання 1994 – 243с.); Правознавство. Львів: «Світ», 1994 – 272с.; Правоведение: ученик для сред. учеб. заведений. Гриф МОН України. – Львів, Світ, 19956 – 385 с.; Конституція – Основний Закон України (в запитаннях і відповідях). Автори: Нор В. Т., Стецюк П.Б.) Навч. посібник. Гриф МОН України. – Київ – Львів: Кальварія – Абрис, 1996.-148с.

 

Наукові статті за 2016-2022 рр.

 • Нор В.Т. Актуальне дослідження теоретичних засад і прикладних аспектів сучасної судової психології / В.Т. Нор, М.Р. Мазур// Право України. – 2016. – № 3, с. 286-288
 • Нор В.Т. Адвокат як єдиний суб’єкт надання правової допомоги у судовому провадженні: міжнародний досвід та вітчизняні законодавчі новели / В.Т. Нор, А.Б. Войнарович // Право України. – 2016. №12. – с.9-18.
 • Нор В.Т. Кримінально-процесуальне законодавство України: досягнення, загрози, очікування / В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко // Право України. – 2017. – №5, с. 112-121.
 • Нор В.Т. Відгук офіційного опонента доктора юрид. наук Нора В.Т. на дисертацію Лоскутова Т.О. “Предмет правового регулювання у кримінальному процесі” / В.Т. Нор // Часопис Нац. ун-ту “Острозька академія”, серія “Право”. – 2017. №1(15): [Електронний ресурс].
 • Нор В.Т. Висновки і рекомендації Проблеми застосування та удосконалення кримінального процесуального кодексу України: / В.Т. Нор // Право України. – 2017. №12, с. 117-122
 • Нор В.Т. Окремі особливості порядку з’ясування обставин та перевірки їх доказами під час розгляду скарг слідчим суддею / В.Т. Нор, Д.Є. Крикливець // Право України. №12, 2017.
 • Нор В.Т. Колізії у визначенні безсторонності та неупередженості у процесі формування верховного Суду / В.Т. Нор, О.М. Калужна // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України. – К.: Центр Разумкова. – 2017.
 • Нор В. Т. Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування [Електронний ресурс] / В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко // Право України. – 2018. – № 8. – С. 150-172.
 • Нор В. Т. Мотивованість судових рішень з питань передачі кримінального провадження на розгляд об’єднаної та Великої Палати Верховного Суду та за наслідками касаційного розгляду / В.Т.Нор, Н.Р.Бобечко // Право України. – 2019. №9. – с.117 – 133.
 • Нор В.Т. Обґрунтована підозра як підстава для обрання запобіжного заходу та продовження його строків: практика Європейського Суду з прав людини та українські реалії / В.Т. Нор, М.І. Шевчук // Науковий журнал «Право і суспільство, 2019, №6, ч.2, с.173-187.
 • Нор В.Т. Процесуальні можливості захисника під час застосування застави у кримінальному провадженні / В.Т. Нор, А.Б. Войнарович // Право України, 2019, №12, с.167-178.
 • Нор В.Т. Кафедра кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка – один із лідерів вітчизняної правничої науки і освіти: витоки, становлення, сучасний стан. / В.Т.Нор //. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020р., м. Львів / орг.ком. В.Т.Нор, Н.Р.Бобечко, І.І. Когутич (та ін.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. С.3-14 (0,6 др.арк.).
 • Нор В. Т. Вердикт / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. 117–120 (0,11 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Засада кримінального провадження / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. 298–303 (0,2 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Звільнення від кримінальної відповідальності / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 330–337 (0,25 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне й те саме правопорушення / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 265–266 (0,1 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Істина судова / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 360–363 (0,25 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Обвинувачення приватне / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 530–532 (0,15 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Перевага захисту / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 592–597 (0,3 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Презумпція невинуватості / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 679–680 (0,1 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Свобода від самовикриття / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 759–761 (0,15 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Угода про визнання винуватості / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 869–872 (0,2 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Угода про примирення / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 872–878 (0,25 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Угоди у кримінальному провадженні / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 878–880 (0,15 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Форми відшкодування шкоди у кримінальному провадженні / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 893–895 (0,15 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Цивільний позов / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 905–908 (0,15 друк. арк.);
 • Нор В. Т. Школа кримінального процесуального права Львівського національного університету імені Івана Франка / В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. – 917–923 (0,3 друк. арк.).
 • Nor, V., Mazur, M., & Slyusarchuk, Kh. (2021). Standards of Proof in Criminal Justice of Ukraine: The еssence of the Concept and the Purpose of Implementation. Cadernos de Dereito Actual. Núm. 15. (2021). р. 9–36. (Іспанія. Скопівське видання).
 • Нор В.Т. Заявник-суб’єкт доказування / В.Т. Нор. Х.Р. Слюсарчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 72. ЛНУ ім. І. Франка. 2021. С. 147-154.

 

Тези доповідей на наукових форумах

Опубліковано одноосібно та у співавторстві понад 180 наукових статей у фахових виданнях та понад 100 тез наукових доповідей на наукових та науково-практичних форумах різного рівня: регіональних, всеукраїнських, міжнародних.

Наукова біографія

Доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.

Нор Василь Тимофійович закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського держуніверситету ім. Івана Франка в 1967 році і після двох з половиною років роботи народним суддею Луцького району Волинської області поступив у 1969 році до аспірантури у Львівському університеті на кафедру цивільного права і процесу. В жовтні 1972 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Майнова відповідальність за шкоду, завдану неправильними діями у галузі адміністративного управління та діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” і з цього часу працює на викладацькій роботі у Львівському університеті. Вчене звання доцента присвоєно у 1978 р. У 1976 році очолив кафедру кримінального права і процесу Львівського університету і з цього часу його педагогічна і наукова діяльність пов’язана з кримінально-процесуальним та судовим правом. В 70-х роках наукова діяльність Нора В.Т. пов’язана з проблемою майнової відповідальності за шкоду, завдану незаконними актами влади, якій присвячено цикл наукових статей (12) та фундаментальне монографічне дослідження „Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц” (Львів, 1974, – 218 с.), а також монографія „Проблеми теорії і практики судових доказів” (Львів, 1978, – 112 с.).

У 80-х роках ним були створені концептуальне вчення про захист майнових прав та інтересів потерпілих від злочину кримінально-процесуальними засобами та відповідна правова школа. З цієї проблематики ним було опубліковано більше 50-ти наукових праць, у т.ч. фундаментальна монографія „Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве” (Київ, 1989, – 278 с.) та захищено під його керівництвом 7 кандидатських дисертацій, чим була створена відома в Україні правова школа захисту прав та інтересів потерпілої від кримінального правопорушення особи кримінально-процесуальними засобами. В жовтні 1989 року В.Т. Нор захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 (кримінальний процес і криміналістика) на тему: „Правові і теоретичні основи захисту порушених злочином майнових прав потерпілих осіб у кримінальному процесі”. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р.

З 1990-х років наукова діяльність Нора В.Т. пов’язана переважно з проблемами формування правової держави та реформою судової влади. Цій проблемі присвячено 26 наукових праць. Він приймав активну участь у конституційному процесі, організовував наукові конференції (присвячені конституційному процесу та проектам Концепції судово-правової реформи в Україні (1992 р.). Був членом комісії для доопрацювання її і нової редакції (Розпорядження Президента України № 417/95-рп) та членом Координаційної ради з питань судово-правової реформи при Президентові України (Указ Президента № 1128/97 від 8 жовтня 1997 р. Був членом робочої групи по підготовці проекту Кримінально-процесуального кодексу України (розпорядження КМ України від 21.03.96 р. та 1999 р.), який у травні 2003 р. був внесений до Верховної Ради України.

Професор Нор В.Т. у 1992 р. у співавторстві з М.М. Михеєнком та В.П. Шибіком видає перший український новітній підручник для студентів юридичних вузів „Кримінальний процес України” К.: „Либідь” 1992, – 380 с., а в 1999 р. здійснене його друге перероблене і доповнене видання (К.: „Либідь”, 1999 р. – 536 с.). Здійснював наукову редакцію науково-практичного коментаря Кримінально-процесуального кодексу України (Київ, 1995 і друге видання – Київ, 1997), а також є співавтором науково-практичного коментаря КПК України, виданого у 2003 р., (перевиданого у 2004 та 2005 рр.) за редакцією В.Т. Маляренка і В.Г. Гончаренка (Київ: Форум, 2003); а також співавтором і редактором науково-практичного коментаря нового (2012 р.) Кримінального процесуального кодексу України (2012 р.). В даний час він є автором і співавтором понад 200 наукових праць, у т.ч. 11 монографій та понад 25 підручників і навчальних посібників. Станом на 2021 рік підготував 31 кандидата юридичних наук, а також 4-х докторів наук.

Професор Нор В.Т. є членом наукових рад редколегій таких провідних правничих журналів як „Право України”, „Адвокат”, „Вісник прокуратури України”, «Вісник кримінального судочинства», «Часопису цивільного і кримінального судочинства ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ», «Вісника Львівського університету. Серія юридична», очолює спеціалізовану вчену раду у Львівському національному університеті імені Івана Франка Д 35.051.03, а також був членом спеціалізованої вченої Ради (докторської) у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Нор В. Т. понад 20 років очолював кафедру кримінального права і процесу, а з 1999 по 2023р. очолював кафедру кримінального процесу і криміналістики. Вісімнадцять років (з грудня 1980 р. по грудень 1991 р. та з травня 1994 р. по березень 2002 р.) він очолював юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – одну з провідних правничих шкіл України. Професор Нор В.Т. є одним з провідних вчених України в галузі кримінально-процесуального права та судоустрою України. Він є членом Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та науково-методичної ради Генеральної прокуратури України. З березня 1998 року по березень 2004 р. був членом Вищої Ради юстиції України. В грудні 2000 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України, а у вересні 2009 р. – дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України. Він також є академіком громадських академічних формувань – Академії наук Вищої школи України та Міжнародної Кадрової Академії.

Нагороди

За сумлінну працю в галузі правничої науки і освіти був нагороджений: нагрудним знаком Міністерства Вищої і середньої освіти СРСР „За відмінні успіхи в роботі” (1987 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти України (1996 р.); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2010 р.), знаком „Відмінник освіти України” (2001 р.).

Відзначений присвоєнням почесного звання „Заслужений юрист України” (1998 р.) та нагороджений Президентом України орденами „За заслуги” (повний кавалер ордена: ІІІ ступінь (2003 р.), ІІ ступінь (2016 р.), І ступінь (2021 р.)).

Він є Лауреатом премії імені Ярослава Мудрого (2002 р.), відзначений найвищими відомчими нагородами Верховного Суду України, Генеральної  прокуратури України, Вищої ради юстиції України, Спілки юристів України, Асоціації правників України.

Професор Нор В. Т. є заслуженим професором Львівського національного університету імені Івана Франка (2003 р.) та почесним доктором (Doctor Honoris Causa) Національного університету «Острозька академія» (2016 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!