Нор Василь Тимофійович

Посада: завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vasyl.nor@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Основні праці: Монографії: „Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц” (1974 р.); „Уголовно-правовые средства обеспечения качества продукции” (в співавторстві, 1977 р.); „Проблеми теорії і практики судових доказів” (1978); „Судебно-психологическая экспертиза в советском уголовном процессе” (у співавторстві з М.В. Костицьким (1985 р.); „Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве” (1989 р.); Судові витрати у кримінальному процесі України (у співавторстві з А.А. Павлишиним, 2003 р.); Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка і В.Г. Гончаренка (у співавторстві, 2003 р.; 2 видання доповнене і перероблене у 2004 р.; 3-тє видання у 2005 р.); Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред.. В.В.Сташиса (Автор підрозділу  «Діяльність органів досудового розслідування щодо захисту майнових та особистих немайнових прав і законних інтересів потерпілих від злочину». Х.: Право, 2008.- с. 424-460; «Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській  правовій системі та кримінальному судочинстві України: монографія. – К.: Правова єдність, 2009. – 192 с.» (в співавторстві з Н. Федорчуком); Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред.  Професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1224с. (у  співавторстві); «Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ. – Львів-Київ: Тріада плюс, Алерта, 2010. – 428 с.» (в співавторстві з І. І. Когутичем); «Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України: монографія. – Тернопіль: Пол-інвест, 2011. – 206 с. (У співавторстві з М. В. Багрієм); «Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні: Хмельницький: ХУУП. – 2015, – 204 с. (у співавторстві з С. Волкотрубовим, С. Крушинським, В. Луциком). Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим-суддею: монографія; Львів, вид-во “Колір ПРО”, 2017. – 376с.(у співавторстві з Д.Є. Крикливцем)

Підручники і навчальні посібники: Возмещение причиненного преступлением материального ущерба в советском уголовном процессе. Учеб. пособие: Киев: 1988, УМК ВО; Правознавство (у співавторстві, 1994 р. Наступні видання доповнені і перероблені 1995, 1998 роки); Основи держави і права України. Навч. посібник (у співавторстві) 1993; Конституція – Основний закон України. Навч. посібник. – Львів-Київ, 1996. (у співавторстві з П.Б.Стецюком); Кримінальний процес України. Київ, 1992 р. Підручник для юридичних вузів (у співавторстві з М.М.Михеєнком і В.П. Шибіком). Друге видання доповнене і перероблене у 1999 році; Практикум з кримінального процесу. Навч. посібник. – Львів: 1994 р.; Судові та правоохоронні органи України. Навч. посібник. – Львів: 1994 р.; Судові і правоохоронні органи в Україні. Підручник (Гриф МОН). – К.: Ін Юре, 2010. – 240 с. (у співавторстві); Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій (у співавторстві). – Львів: 2002. 2-е видання змінене і доповнене у 2005 р.; Прокурорський нагляд в Україні: Підручник (гриф МОН). К.: Ін Юре, 2011. – 592 с. (у співавторстві);Практикум з кримінального процесу. Навч. посібник за ред. В.Т. Нора (у співавторстві). – Львів: 2006.; Практикум з кримінального процесу України. Навч. Посібник за ред. В.Т. Нора (у співавторстві). Львів: 2015. –   с. 320. та ін. Практикум із спецкурсу “Докази і доказування у кримінальному провадженні (у співавторстві з А.А. Павлишиним). – Львів: юрид. ф-т. ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 80 с.; Кримінальне процесуальне право. Книга 8./Кваліф. (адвокатський) іспит/ За ред. О.Д. Святоцького. – К.: Ін Юре, 2017. – 224 с.; Практикум з кримінального процесу Укарїни. Навч. посібник, за ред. акад. В.Т. Нора (у співавторстві). – Львів: видав. ЛНУ ім. І. Франка, – 2017. – 376с.

 1. В. Нор. Інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні за чинним КПК України: здобутки і резерви для вдосконалення / Нор В. Т. // Право України. – 2013. – № 11. – С. 32-41 (0,7 друк. арк).
 2. Нор В. Т. Механізм кримінального процесуального регулювання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної кримінальним провадженням, за новим КПК України: удосконалення та його резерви / В.Т. Нор // Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 2013 р.). – Харків, 2013. (0,4 друк.арк).
 3. Нор В. Т. Правові угоди у кримінальному провадженні як вид компромісного вирішення кримінального правопорушення за новим КПК України./ В. Т. Нор / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XX звітної науково-практичної конференції, 6–7 лютого 2014 р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 395–400. (0,24 друк. арк.).
 4. Нор В.Т. Правові угоди у кримінальному провадженні за новим КПК України / В. Т. Нор // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 р.). – У 4 частинах. – частина 4. – Хмельницький : ХУУП, 2013. – С.107-111. (0,4 друк. арк.).
 5. Нор В. Т. Судова практика: її форми у механізмі правозастосування / В. Т. Нор // Круглий стіл «Забезпечення єдності судової практики в Україні: Проект Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні» за фінансової підтримки Уряду Швеції, 17 грудня 2013р., м. Львів. – Львів – С. 14-18 (0,3 др. арк.).
 6. Нор В. Т. З’єднаний процес як засіб захисту прав потерпілого від злочину в кримінальному судочинстві : моногр. / Нор В. Т., Ханас Х. Р. – 224 с. Дата подання 27 жовтня 2014 р.
  Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С. Г., Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 204 с. (10 друк. арк.; особистий внесок – 1,5 друк. арк.);
 7. Нор В. Правові засоби прокурорської діяльності згідно з новим Законом України «Про прокуратуру» / В. Т. Нор, В. В. Луцик // Право України. – 2015. – № 6. – С. 60–70. (0,7 друк. арк.; особистий внесок – 0,4 друк. арк.).
 8. Нор В. Т. Всебічність, повнота і неупередженість з’ясування обставин кримінального провадження як його засада ( принцип ) / В. Т. Нор // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції, 12–13 лютого 2015 р., м. Львів. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 246–250. (0,27 друк. арк.).
 9. Нор В.Т. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження /В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко// Вісник Львівського університету. Серія юридична, Львів, 2015. – вип. 61. – с. 452-472
 10. Нор В.Т. Правові засади прокурорської діяльності згідно з новим Законом України “Про прокуратуру” /В.Т. Нор, В.В. Луцик// Право України. – 2015. – №6, с. 60-69
 11. Нор В.Т. Суддівський розсуд у кримінальному провадженні: поняття та зміст/В.Т. Нор, М.М. Дзиндра // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2015. – №6, с.266-280
 12. Нор В.Т. Актуальне дослідження теоретичних засад і прикладних аспектів сучасної судової психології /В.Т. Нор, М.Р. Мазур// Право України. – 2016. – №3, с. 286-288
 13. Нор В.Т. Адвокат як єдиний субєкт надання правової допомоги у судовому провадженні: міжнародний досвід та вітчизняні законодавчі новели /В.Т. Нор, А.Б. Войнарович// Право України. – 2016
 14. Нор В.Т. Кримінально-процесуальне законодавство України: досягнення, загрози, очікування /В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко// Право України. – 2016. – №12, с. 9-18
 15. Відгук на дисертацію Лоскутова Т.О. “Предмет правового регулювання у кримінальному процесі” /В.Т. Нор// Часопис Нац. ун-ту “Острозька академія”, серія “Право”. – 2017. №1(15): [Електронний ресурс]. 
 16. Нор В.Т. Проблеми застосування та удосконалення кримінального процесуального кодексу України: висновки і рекомендації /В.Т. Нор/ – Право України. – 2017. №12, с. 117-122
 17. Нор В. Т. Цивільний позов у кримінальному процесі України та інших країн континентальної системи права: порівняльна характеристика [Електронний ресурс] / В. Т. Нор, Х. Р. Ханас // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2013. – Вип. 2. – С. 414-425. 
 18. Нор В. Т. Сучасний науково-практичний посібник “Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення” [Електронний ресурс] / В. Т. Нор // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 290-291. 
 19. Нор В. Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності Національної Ради Судівництва Республіки Польща: досвід для України [Електронний ресурс] / В. Нор, С. Білостоцький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 442-451. 
 20. Нор В. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження [Електронний ресурс] / В. Нор, Н. Бобечко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 452-472.
 21. Нор В. Т. Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування [Електронний ресурс] / В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко // Право України. – 2018. – № 8. – С. 150-172. 

Біографія

Завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.

Нор Василь Тимофійович закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського держуніверситету ім. Івана Франка в 1967 році і після двох з половиною років роботи народним суддею Луцького району Волинської області поступив у 1969 році до аспірантури у Львівському університеті на кафедру цивільного права і процесу. В жовтні 1972 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Майнова відповідальність за шкоду, завдану неправильними діями у галузі адміністративного управління та діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” і з цього часу працює на викладацькій роботі у Львівському університеті. Вчене звання доцента присвоєно у 1978 р. У 1976 році очолив кафедру кримінального права і процесу Львівського університету і з цього часу його педагогічна і наукова діяльність пов’язана з кримінально-процесуальним та судовим правом. В 70-х роках наукова діяльність Нора В.Т. пов’язана з проблемою майнової відповідальності за шкоду, завдану незаконними актами влади, якій присвячено цикл наукових статей (12) та фундаментальне монографічне дослідження „Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц” (Львів, 1974, – 218 с.), а також монографія „Проблеми теорії і практики судових доказів” (Львів, 1978, – 112 с.).

У 80-х роках ним були створені концептуальне вчення про захист майнових прав та інтересів потерпілих від злочину кримінально-процесуальними засобами та відповідна правова школа. З цієї проблематики ним було опубліковано більше 50-ти наукових праць, у т.ч. фундаментальна монографія „Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве” (Київ, 1989, – 278 с.) та захищено під його керівництвом 7 кандидатських дисертацій, чим була створена відома в Україні правова школа захисту прав та інтересів потерпілої від кримінального правопорушення особи кримінально-процесуальними засобами. В жовтні 1989 року В.Т. Нор захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 (кримінальний процес і криміналістика) на тему: „Правові і теоретичні основи захисту порушених злочином майнових прав потерпілих осіб у кримінальному процесі”. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р.

З 90-х років наукова діяльність Нора В.Т. пов’язана переважно з проблемами формування правової держави та реформою судової влади. Цій проблемі присвячено 26 наукових праць. Він приймав активну участь у конституційному процесі, організовував наукові конференції (присвячені конституційному процесу та проектам Концепції судово-правової реформи в Україні (1992 р.). Був членом комісії для доопрацювання її і нової редакції (Розпорядження Президента України № 417/95-рп) та членом Координаційної ради з питань судово-правової реформи при Президентові України (Указ Президента № 1128/97 від 8 жовтня 1997 р. Був членом робочої групи по підготовці проекту Кримінально-процесуального кодексу України (розпорядження КМ України від 21.03.96 р. та 1999 р.), який у травні 2003 р. був внесений до Верховної Ради України.

Професор Нор В.Т. у 1992 р. у співавторстві з М.М. Михеєнком та В.П. Шибіком видає перший український новітній підручник для студентів юридичних вузів „Кримінальний процес України” К.: „Либідь” 1992, – 380 с., а в 1999 р. здійснене його друге перероблене і доповнене видання (К.: „Либідь”, 1999 р. – 536 с.). Здійснював наукову редакцію науково-практичного коментаря Кримінально-процесуального кодексу України (Київ, 1995 і друге видання – Київ, 1997), а також є співавтором науково-практичного коментаря КПК України, виданого у 2003 р., (перевиданого у 2004 та 2005 рр.) за редакцією В.Т. Маляренка і В.Г. Гончаренка (Київ: Форум, 2003); а також співавтором і редактором науково-практичного коментаря нового (2012 р.) Кримінального процесуального кодексу України (2012 р.). В даний час він є автором і співавтором понад 200 наукових праць, у т.ч. 11 монографій і 25 підручників і навчальних посібників. Підготував 30 кандидатів юридичних наук і веде підготовку ще 5-ти, а також 2-х докторів наук та здійснює наукове консультування  ще 3-х здобувачів докторського ступеня.
Професор Нор В.Т. є членом наукових рад редколегій таких провідних правничих журналів як „Право України”, „Адвокат”, „Вісник прокуратури України”, «Вісник кримінального судочинства», «Часопису цивільного і кримінального судочинства ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ», «Вісника Львівського університету”. Серія юридична, та очолює спеціалізовану вчену раду у Львівському національному університеті імені Івана Франка Д 35.051.03, а також є членом спеціалізованої вченої Ради (докторської) у Київському національному університеті ім.. Тараса Шевченка.

Нор В. Т. понад 20 років очолював кафедру кримінального права і процесу, а з 1999 р. очолює кафедру кримінального процесу та криміналістики. Вісімнадцять років (з грудня 1980 по грудень 1991р. та з травня 1994 р. по березень 2002р.) він очолював юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – одну з провідних правничих шкіл України. Професор Нор В.Т. є одним з провідних вчених України в галузі кримінально-процесуального права та судоустрою України. Він є членом Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та науково-методичної ради Генеральної прокуратури України. З березня 1998 року по березень 2004 р. був членом Вищої Ради юстиції України. В грудні 2000 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України, а у вересні 2009 р. – дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України. Він також є академіком громадських академічних формувань – Академії наук Вищої школи України та Міжнародної Кадрової Академії.

 

 

Нагороди

За сумлінну працю в галузі правничої науки і освіти був нагороджений: нагрудним знаком Міністерства Вищої і середньої освіти СРСР „За відмінні успіхи в роботі” (1987 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти України (№ 30497, 1996 р.); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2010 р.), знаком „Відмінник освіти України” (2001 р.), відзначений присвоєнням почесного звання „Заслужений юрист України” (1998 р.) та нагороджений Президентом України орденом „За заслуги” ІІІ ступеня (2003 р.). Він є Лауреатом премії імені Ярослава Мудрого (2002 р.), відзначений відомчими нагородами Верховного Суду України, Генеральної  прокуратури України, Вищої ради юстиції України, Спілки юристів України. Професор Нор В. Т. є заслуженим професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2003 р.).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!