Міжнародні стандарти захисту прав людини в кримінальному провадженні

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Шевчук М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024Шевчук М. І.

Опис курсу

Мета – поглиблення і розширення раніше здобутих знань в галузі кримінально-процесуального права у сфері вивчення основних гарантій прав особи в кримінальному судочинстві, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного кримінального процесуального законодавства України та стандартів міжнародних актів в сфері забезпечення прав особи в кримінальному провадженні.

Завдання – аналіз норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1950 р.) та прецедентної практики Європейського суду з прав людини, а також норм кримінального процесуального законодавства, які регулюють  реалізацію гарантій особи в кримінальному провадженні України; вивчення актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури; вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів, необхідність в яких виникає при зверненні до Європейського суду з прав людини.

У результаті вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти захисту прав людини  в кримінальному провадженні» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

 • характеристику Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року та сферу її дії у кримінальному судочинстві;
 • норми Конвенції про захист прав та основоположних свобод та протоколи до неї, які стосуються прав особи у кримінальному провадженні;
 • гарантії охорони та захисту прав особиу кримінальному провадженні;
 • порядок застосування Конвенції про захист прав та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини;
 • основні засади організації роботи Європейського суду з прав людини.

вміти:

– аналізувати і правильно застосовувати положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року в кримінальному провадженні;

– складати первинні документи для звернення до Європейського суду з прав людини;

 • давати критичну оцінку практиці Європейського суду з прав людини щодо України;
 • застосовувати правові позиції Європейського суду з прав людини у практичній діяльності;
 • аналізувати зміст права на справедливий судовий розгляд;
 • аналізувати зміст протидії катуванню, нелюдському і такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню особи;
 • аналізувати змістправа особи на свободу та особисту недоторканність;
 • аналізувати змістправа на повагу до недоторканності житла або іншого володіння особи, таємницю кореспонденції та телефонних розмов;
 • аналізувати зміст забезпечення прав потерпілих осіб в кримінальному провадженні;

Рекомендована література

 • Абрамян С.М. Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права гражданина. – М., 1995.
 • Аленін Ю.П., Затилкіна Т.В., Пашковський М.І. Деякі питання захисту прав людини при застосуванні конвенцій про правову допомогу у кримінальних справах // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини. – Т. 12. – К.: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 1999. – С. 558-565 http://icpn.narod.ru/publicat/protr.htm
 • Аль-Сулабі М. Юридична природа міжнародних стандартівправ людини // Право України. – 2000. – № 9.
 • Антонович М. Конвенція про захист прав людини і основних свобод у судах європейських держав та перспективи її застосування в Україні // Право України. – 2000. – № 8.
 • Антонович М. Застосування Конвенції про захист прав людини та основних свобод у правових системах європейських держав / М. Антонович // Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична. – Львів, 2001. – №36. – С.8 –
 • Антонович М.М.Україна в міжнародній системі захисту прав людини: теорія і практика. – К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 384 с.
 • Бартащук Л. П. Гарантії забезпечення права людини на повагу до честі і гідності у кримінальномусудочинстві України : автореф. дис… канд. юрид.наук / Л. П. Бартащук. – К., 2011. – 22 с.
 • Бессарабов В.Г. Европейский суд по правам человека. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 248 с.
 • Бобечко Н.Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні: Монографія / Н.Р. Бобечко; за ред. академіка НАПрН України, проф. В.Т. Нора. – К.: Алерта, 2015. – 234 с.
 • Бойко В. Нова Конституція та судова влада // Право України. – 1997. – № 1. – С. 16-18.
 • Бойко В.Ф. Права і свободи людини під надійний судовий захист // Вісник Верховного суду України. – 1999. – № 6. – С. 39-43.
 • Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення досуду за захистом своїх прав // Право України. – 2000. – № 8.
 • Бурлаков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России / А.Л. Бурлаков; предисл. А.И. Ковлер. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 448 с.
 • Буроменський М. Європейський кодекс свободи та демократії // Право України. – 2010. – № 10. – С. 89 – 97.
 • Буткевич В. Європейська конвенція з прав людини і основних свобод: генеза намірів і права // Право України. – 2010. – № 10. – С.60 – 88.
 • Бущенко А.П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / Харківська правозахисна група. – Харків: права людини, 2008. – 432 с.
 • Верланов С. Практика Стразбурзького суду як інструмент захисту соціально-економічних прав людини // Право України. – 2010. – № 10. – С. 173- 178.
 • Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2008. / Харківська правозахисна група; – Харків: Права людини, 2011 р. – 512 с.
 • Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 200 7. / Харківська правозахисна група; – Харків: Права людини, 2010 р. – 388 с.
 • Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Государство и право. – 2001. – № 12. – С. 5-17.
 • Вильдхабер Л. Роль и значение прецедента в деятельности Европейского Суда по правам человека // Право и политика. 2001. № 8.
 • Владиченко С. Про перспективи посилення захисту прав люди­ни засобами конституційного правосуддя // Вісн. Конституц. Суду України. — 2006. — № 3. — С. 32–36.
 • ГомьенД.,ХаррисД.,ЗваакЛ. Европейская конвенция по правам человека и Европейская социальная хартия. — М., 1999.
 • Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. Видання третє – К.: «Фенікс». – 2006. – 192 с.
 • Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 207 с.
 • Горшкова С.А. Стандарты совета Эвропы по правам человека и российское законодательство. Монография. – М.: НИМП, 2001. – 352 с.
 • Дамирли М.А., Анцупова Т.А. Прово Совета Европы: схемы, таблицы, определения и комментарии. Учебное пособие. – Изд.2-е, изм. – Одесса:Феникс. – 2008. – 284 с.
 • Дамірлі М. Європейська конвенція з прав людини як ключовий елемент системи права Ради Європи // Право України. – 2010. – № 10. – С.98 – 104.
 • Девятова О.В. Решения Европейского суда по правам человека в механизме уголовно-процессуального регулирования / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Л.Г. Тетьяновой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 200 с.
 • Демченко О.В. Правові шляхи застосування європейських норм з прав людини під час винесення рішень українськими судами / Правовий посібник. – Чернігів: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 2004. – 204 с.
 • Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека. – СПБ.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 267 с.
 • Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие прицнипы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основоположних свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072 с.
 • Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме разделения властей и защите прав и свобод человека // Государство и право. – 1997. – № 8. – С. 44-50.
 • Довидас Виткаускас, Григорий Диков. Защита права на справедливое судебное разбирательство врамках Европейской конвенции о защите прав человека. Серия пособий Совета Европы [Електронний ресурс]. – Воронеж: ОООФирма «Элист», 2014. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgi/hrnatimplement/Source/documentation/hb12_fairtrial_russian.pdf
 • Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького суду // Право України. – 2010.- №10. – С. 158 – 165.
 • Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. /Т.І.Дудаш. – 3-тє видання, стереотипне. – К.: Алерта, 2016. – 488 с.
 • Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / уклад. Інаук. ред. О. Л. Жуковська ; Спілка адвокатів України, Рада Європи, Міжнар. центр з юрид. захисту прав людини. – К. : ЗАТ“ВІПОЛ“, 2004. – 960 с.
 • Європейські стандарти в галузі прав людини / Міністерство юстиції України. – К.: ІнЮре, 2002. – 232 с.
 • Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В.Г. Буткевича. – К.: Ред. журн. «Право України», 2011 – Дод. до журн. «Право України». Вип. 1, ч.1-2: Стаття 3 ЄСПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. – 2011. – 936 с.
 • Європейський суд з прав людини (Юр.Тема) // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 8-15.
 • Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства,Київ, 2015. – 756 с.
 • Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук.авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. – М.: Норма, 2007. – 960 с.
 • Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина: Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – репринт. изд. – О.: Вид-во “Юридична література”, 2006. – 136 с.
 • Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. – Київ, 2015. – 756 с.
 • Європейські стандарти захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві: матеріали наук.-практ. конф., 13 грудня 2013 р., м. Харків /Харків. економіко-правовий ун-т; Відп. за вип. А.Г. КатковаД.О. Замай. – Харків:  Право, 2013. – 143 с.
 • Європейське право в галузі прав людини. – Київ-Будапешт, 1997.
 • Ільченко І. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини і основоположих свобод та практики Європеського суду з прав людини в Україні // Право України. – 2009. – # 10. – С. 145- 148.
 • Караман І.В., Козіна В.В. Європейський суд з прав людини, Європейська кон- венція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 136 с.
 • Кашенов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан: средства ее реализации // Государство и право. – 1998. – № 2. – С. 66-71.
 • КлимовичО. В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав-членів Ради Європи : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Климович. – К., 2009. – 204 с.
 • Коментар до Конституції України. – К., 1996.
 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: національна практика застосування в кримінальному судочинстві. – К., 2008. – 84 с.
 • Константий О.В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового право застосування Верховного суду України / Вісник Верховного Суду України. – 2012. – #1. – С. 33-Матеріали круглого столу за участю голів верховний судів країн Ради Європи “Роль верховного суду у захисті прав людини на національному рівні” / Вісник Верховного Суду України. – 2011. – #10. – С. 2-24.
 • Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина: Навчальний посібник / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 206 с.
 • Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підруч. / О.В.Пушкіна, В. М. Шкабаро, Т. М. Заворотченко. – Д.: Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 336 с.
 • Кочар П. Європейська соціальна хартія – один із двох основних інструментів захисту прав людини в Європі // Право України. – 2010.- № 10.- С. 119 – 127.
 • Кузнецова С.Н. Международная защита прав человека. Учебное пособие. – Нижний Новгород, 2008. – 234 с.
 • Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с.
 • Лавринович О. Європейська конвенція з прав людини – надійний дороговказ гуманістичного розвитку України // Право України. – 2010. – № 10. – С. 43- 47.
 • Лукашук И.И. Международное право. — М., 1999. — С. 198.
 • Лукьянцев Г.Е. Европейские стандарты в области прав человека. Теория и практика функционирования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. – М.: Издательство “Звенья”, 2000.
 • Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та про­блеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. — 304 с.
 • Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування національними судами держав-членів Ради Європи: автореф. дис … канд. юрид. наук / О. В. Климович . – Київ : Б. в., 2010 . – 20 с.
 • Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів : монографія / В.Т. Маляренко. — К.: Юрінком Інтер , 2005. — 426 с.
 • Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии: Науч.-практ. пособие. – К.: Істина, 2006. – 368 с.
 • М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі Європейське право в галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. З англ. – К.: «АртЕк», 1997. – 624 с.
 • Международная защита прав человека с использованием некоторых международно-правовых механизмов. Научно-практическое исследование. / Под руководством К.А.Москаленко. – М.: Центр содействия международной защите, 2006.
 • Михєєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – К.: Либідь, 1999.
 • Мицик В.В.Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту: підручник. – Київ: ВД “Промені”, 2010.– 722 с.
 • Музика А.П. Права людини в площині правозахисної діяльності // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 24.
 • Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях. – К.: Ліра-К, 2013. – 188 с.
 • Мюллерсон P.A. Права человека: идеи, нормы, реальность. — М., 1991.
 • Нор В.Т. Інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні за чинним КПК України: здобутки і резерви для вдосконалення/ В. Т. Нор. // Право України: Юридичний журнал. 2013/2. – №11. – С.32-41.
 • Общая теория прав человека / под ред. Е.А.Лукашевой. — М., 1996. — С. 172.
 • Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. – Київ: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 470с.
 • Осман-заде С. Европейская Конвенция по правам человека и национальные правовые системы стран-членов Совета Европы. Роль Комитета Министров // Юрист-международник. – 2005. – № 2.
 • Паліюк В. П. Застосування судами України Конвенціїпро захист прав людини та основоположних свобод / В. П. Паліюк. – К. : Фенікс, 2004. – 264 с.
 • Паліюк В. Місце Конвенції про захист прав людини та осно­вних свобод у правовій системі України // Практика Європей­ського суду з прав людини: Рішення. Коментарі. — 2003. – № 1. — С. 215.
 • Пастухова Л.В.Європейський механізм забезпечення прав людини: навчальний посібник для студентів ВНЗів. – Сімферополь: Таврія, 2009. – 224 с.
 • Потапенко В., Пушкар П. Запровадження й застосування в Україні Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісн. Верхов. Суду України. – 2002. – № 2. – С.60 – 63.
 • Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. — К.: Сфера, 2002. — 413 с.
 • Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій[Електронний ресурс] / За ред. Є.Захарова, І.Рапп, В.Яворського.Худож.-оформлювач Б.Захаров / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Фоліо, 2005. – Режим доступу: http://library.khpg.org/files/docs/HR_Report_2004.pdf
 • Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А. Лукашевой. – М., 2002.
 • Рабінович П.М. Ефективність впливу Конвенції про захист прав та основних свобод людини на держави-члени Ради Європи // Право України. – 2000. – № 11. – С. 34.
 • Рабінович П.М. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004.– 464 с.
 • Рабінович П. Практика Страсбурзького Суду як орієнтир діяль­ності конституційних судів з імплементації європейських стан­дартів // Вісн. Конституц. Суду України. — 2005. — № 6. — С. 34–40.
 • Раданович Н.М. Міжнародно-судові засоби імплементації Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод // Право України. – 1999. – № 12.
 • Рене Д., Спинози К.Ж. Основные правовые системы современности. — М., 1998. — С. 288.
 • РуднєваО. М. Міжнародні стандарти прав людини та їх роль в розвитку правової системи України: теоретична характеристика: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / О. М. Руднєва. – Х., 2011. – 411 с.
 • Савенко М. Роль практики Європейського суду з прав людини у конституційному судочинстві України // Вісн. Конституц. Суду України. — 2005. — № 6. — С. 51–55.
 • Савенко М. Співвідношення судової практики Конституційно­го Суду України із судовою практикою Європейського суду з прав людини // Вісн. Конституц. Суду України. — 2006. — № 2. — С. 30–42.
 • Садова Т.В. Права людини у сфері кримінальної юстиції. Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» / Т.В. Садова, Б.М. Дердюк. – Івано-Франківськ, 2012. – 94 с.
 • Сванідзе Е.Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження: Керівні принципи застосування європейських стандартів. – К.:≪К.І.С.≫, 2009. – 144 с.
 • Серьогіна С. Використання практики Європейського суду з прав людини як перспективний напрям оптимізації конститу­ційного судочинства в Україні // Вісн. Конституц. Суду Украї­ни. — 2005. — № 6. — С. 44.
 • Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права в Україні: деякі проблемні аспекти / О. Соловйов // Право України. – 2010. – №10/2010. – С. 207 – 214.
 • Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная практика [Електронний ресурс] : сборник аналитических статей / под ред. М. Р. Воскобитовой. – М. : Анахарсис, 2005. – 528 с.
 • Строков І. Забезпечення прав та свобод людини в кримінальному судочинстві // Право України. – 2001. – № 3. – С. 106-108.
 • Телестакова А.А.Захист прав людини: міжнародні та національні аспекти: монографія. – К.: КиМУ, 2010.– 201 с.
 • Темченко В. І. Поняття та зміст форм забезпечення прав люди­ни і основних свобод у міжнародних та національних правових актах // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8. — С. 82–85.
 • Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України: Навчальний посібник/ М.В. Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 600 с.
 • Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. – М.: Норма, 2001. – 304 с.
 • Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україна // Право України. – 2010. – № 10. – С. 19 – 23.
 • Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі.— 1999— № 1.
 • Шевчук С. Прецедентне право Європейського суду з прав людини та доктрина stare decisis / С. Шевчук //Право України. – 2010. – №10/2010. – С. 147 – 157.
 • Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної традиції права. – Вид. 3-тє. – К.: Реферат, 2010. – 848 с.
 • Юровський Д.Б. До питання застосування судам України практики Європейського суду з прав людини / Вісник Верховного Суду України. – 2010. – #9. – С. 44-48.
 • Ягунов Д.В. Практика Європейського суду з прав людини: прецеденти та коментарі з питань кримінального судочинства. – Одеса: Фенікс, 2010.– 253 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус