Альтернативне вирішення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Нор В. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Нор В. Т.

Опис курсу

Мета – забезпечити у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка знаннями,  вміннями  і навичками застосування альтернативних способів вирішення кримінальних правопорушень (деліктів) у кримінальному провадженні.

Завдання – аналіз актів кримінального процесуального законодавства України, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття та завдання відновного правосуддя;
 • характерні ознаки програм відновного правосуддя;
 • умови застосування та принципи відновного правосуддя;
 • основні моделі програм відновного правосуддя;
 • ґенезу альтернативного вирішення кримінальних правопорушень в Україні;
 • місце альтернативних способів вирішення кримінальних деліктів у системі відновного правосуддя;
 • процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів (правопорушень);
 • типові моделі альтернативних способів вирішення кримінальних правопорушень в зарубіжних державах;
 • поняття, види та процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності, як альтернативи кримінальному покаранню;
 • поняття та процесуальні підстави ініціювання та укладення угод у кримінальному провадженні України;
 • особливості процесуального порядку відмови від обвинувачення, як способу вирішення кримінально-правових конфліктів.

 

вміти:

 • аналізувати правові та психологічні підходи щодо можливості реалізації альтернативних способів вирішення кримінальних правопорушень у конкретних правових ситуаціях;
 • складати процесуальні акти щодо альтернативних способів вирішення кримінальних деліктів;
 • використовувати набуті знання та навички у ході вирішення юридичних казусів у практичній діяльності;

аналізувати норми чинного законодавства щодо альтернативних способів вирішення кримінальних деліктів.

Рекомендована література

 1. Абламський С. Є.Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України [Електронний ресурс] / С. Є. Абламський // Право і Безпека . – 2012. – № 4. – С. 121-126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2012_4_28.pdf
 2. Александренко О. В.Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / О. В. Александренко, А. В. Титко // Юридична наука . – 2013. – № 2. – С. 95-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jnn_2013_2_14.pdf
 3. Баулін Ю. В. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) : монографія / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, М. В. Сенаторов, В. С. Батиргареєва, В. С. Зеленецький; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 364 c.
 4. Берназ В. Д.Нові можливості захисту прав особи у кримінальному провадженні на підставі угод як напрям гуманізації кримінальної юстиції [Електронний ресурс] / В. Д. Берназ, Ю. В. Меркулова // Юридична психологія та педагогіка . – 2013. – № 2. – С. 165-175. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urpp_2013_2_19.pdf
 5. Власова Г.Укладання угоди про визнання вини у Сполучених Штатах Америки як форма спрощеного кримінального судочинства [Електронний ресурс] / Г. Власова // Вісник Національної академії прокуратури України . – 2013. – № 3. – С. 84-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2013_3_16.pdf
 6. Гриненко С. Презумпція невинуватості та інститут угод у кримінальному процесі (за новим КПК), їх співвідношення / С. Гриненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://juristblog.com.ua/yurkonsyltacia28.html
 7. Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК [Текст] : монографія / Губська О. А. – К. : ІНТЕРСЕРВІС, 2013. – 155 с.
 8. Давиденко C.Проблеми вдосконалення норм інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням із потерпілим [Електронний ресурс] / C. Давиденко // Вісник Академії правових наук України . – 2010. – № 3. – С. 276-285. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_3_27.pdf
 9. Джужа А. О.Інститут примирення як одна з форм відновного правосуддя у справах неповнолітніх [Електронний ресурс] / А. О. Джужа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . – 2013. – № 3. – С. 132-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvknuvs_2013_3_19.pdf
 10. Добровольська О. Г.Становлення та розвиток iнституту кримiнального провадження на пiдставi угод [Електронний ресурс] / О. Г. Добровольська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція . – 2013. – Вип. 5. – С. 269-272. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_jur_2013_5_61.pdf
 11. Дьомін Ю.Інститут угод у кримінальному провадженні: важливі аспекти правозастосування [Електронний ресурс] / Ю. Дьомін // Вісник Національної академії прокуратури України . – 2013. – № 4. – С. 11-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2013_4_4.pdf
 12. Каркач П. М.Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України : навч. посіб. / П. М. Каркач. – Х. : Право, 2013. – 179 c.
 13. Карпенко М. І.Угода про примирення у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / М. І. Карпенко, О. Д. Зоря, О. О. Малова // Юридична наука . – 2013. – № 6. – С. 69-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jnn_2013_6_11.pdf
 14. Ковальова Я.О. Організаціно-правові основи відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Ковальова Яна Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 241 с.
 15. Копетюк М. І.Деякі особливості і правові наслідки відмови прокурора від державного обвинувачення [Електронний ресурс] / М. І. Копетюк // Вісник Академії адвокатури України . – 2008. – Число 3. – С. 73-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2008_3_12.pdf
 16. Леляк О.Провадження на підставі угод у Кримінальному процесуальному кодексі України: проблемні аспекти [Електронний ресурс] / О. Леляк // Вісник Національної академії прокуратури України . – 2014. – № 1. – С. 112-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2014_1_19.pdf
 17. Леоненко І.В. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Леоненко Ігор Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с.
 18. Леоненко М. І.Кримінальне провадження на підставі угод: Україна і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / М. І. Леоненко, А. О. Коцар // Держава та регіони. Сер. : Право . – 2013. – № 2. – С. 153-156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drp_2013_2_31.pdf
 19. Меркулова Ю. В.Історiя та сучасний стан кримiнального провадження на пiдставi угод [Електронний ресурс] / Ю. В. Меркулова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція . – 2013. – Вип. 5. – С. 236-239. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-/Nvmgu_jur_2013_5_53.pdf
 20. Мухін В.Інститут угоди про визнання винуватості у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / В. Мухін, А. Штанько // Вісник Національної академії прокуратури України . – 2013. – № 3. – С. 46-51 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2013_3_10.pdf
 21. Пилипенко Д. О. Потерпілий як суб’єкт реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д. О. Пилипенко; Донец. юрид. ін-т. – Донецьк, 2014. – 18 c.
 22. Присяжнюк І.Запровадження медіації як форми відновного правосуддя [Електронний ресурс] / І. Присяжнюк // Вісник Національної академії прокуратури України . – 2012. – № 2. – С. 65-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2012_2_14.pdf
 23. Рощина І. О.Про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки [Електронний ресурс] / І. О. Рощина, П. А. Мельник // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право . – 2012. – № 2. – С. 117-121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2012_2_26.pdf
 24. Савін М.Угоди про визнання винуватості та про примирення за Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / М. Савін // Вісник Національної академії прокуратури України . – 2014. – № 1. – С. 98-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2014_1_17.pdf
 25. Степанов П. Л.Генезис інституту закриття провадження і звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям на території України від перших згадок до радянського періоду [Електронний ресурс] / П. Л. Степанов // Південноукраїнський правничий часопис . – 2013. – № 1. – С. 138-141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2013_1_46.pdf
 26. Степанов П. Л.Процесуальний порядок досудового провадження звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям [Електронний ресурс] / П. Л. Степанов // Держава та регіони. Сер. : Право . – 2014. – № 1. – С. 128-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drp_2014_1_26.pdf
 27. Татаренко Г. В.Проблеми впровадження процедур відновного правосуддя в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Татаренко // Актуальні проблеми права: теорія і практика . – 2012. – № 24. – С. 104-116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/app_2012_24_12.pdf
 28. Теремецький В. І.Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України [Електронний ресурс] / В. І. Теремецький, Г. В. Соловей // Юридична наука . – 2012. – № 7. – С. 111-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jnn_2012_7_14.pdf
 29. Терещук С. С.Деякі сучасні проблеми застосування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] / С. С. Терещук // Публічне право . – 2013. – № 2. – С. 158-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_2_23.pdf
 30. Тітко І.Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання [Електронний ресурс] / І. Тітко // Вісник Національної академії правових наук України . – 2013. – № 4. – С. 225-234. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2013_4_28.pdf
 31. Торбас О. О.Думка потерпілого щодо можливості звільнення особи від кримінальної відповідальності за кримінальним процесуальним кодексом 2012 року [Електронний ресурс] / О. О. Торбас // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ  . – 2013. – № 2. – С. 137-142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_2_26.pdf
 32. Турман Н. О. Науково-правове обґрунтування видів відмови прокурора від обвинувачення та проблеми застосування [Електронний ресурс] / Н. О. Турман // Форум права . – 2012. – № 4. – С. 919-924. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_153.pdf
 33. Турман Н.О. Відмова державного обвинувача від обвинувачення в суді першої інстанції [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Турман Наталя Омелянівна ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 20 с.
 34. Хавронюк М. «Право прокурора», або деякі проблеми угоди про визнання винуватості / М. Хавронюк // Юридичний вісник України. – 2012. – №28. – С. 6.
 35. Шкелебей В. А.Проблеми закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] / В. А. Шкелебей // Форум права . – 2012. – № 4. – С. 1080-1085. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_181.pdf
 36. Шкелебей В.А. Процесуальні засади звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шкелебей Вікторія Анатоліївна ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2013. – 18 с.
 37. Strang,   (1999b).  Restorative  justice:  current  developments  and  research  findings.  In Proceedings of the Australian Institute of Criminology Symposium on Crime. Australian Institute of Criminology, Canberra.
 38. Zehr, H  (2002)  The  Little  Book  of  Restorative  Justice,  Good  Books, Intercourse, Pennsylvania.
 39. Johnstone, G (ed) (2003) A Restorative Justice Reader –Texts, sources, context, Willan Publishing, Cullompton, Devon.
 40. Wynne, J  (2000),  “Victim-Offender  Mediation  in  Practice”,  in Liebmann, M (2000), Mediation in Context, Jessica Kingsley Publishers,London.
 41. Griffiths, C. (1999). The victims of crime and restorative justice: the Canadian experience. International Review of Victimology, 6, 279-294.
 42. Roach, K. (2000). Changing punishment at the turn of the century: restorative justice on the rise. In Miller, S. and Roach, K., eds., Changing punishment at the turn of the century: finding the common ground. Canadian Journal of Criminology, 42, 249-280.
 43. Walther, (2000).  Reparation  in  the  German  criminal  justice  system:  what  is  and  what remains to be done. International Review of Victimology, 7, 265-280.
 44. Umbreit,   and  Greenwood,  J. (1998).  National  Survey  of  Victim  Offender  Mediation Programs in the US. University of Minnesota: Center for Restorative Justice and Peacemaking.
 45. Braithwaite, J. (1999). Restorative justice: assessing an immodest theory and a pessimistic theory. In Crime and Justice: A Review of Research, Tonry, M, ed., 25. U of Chicago Press.
 46. Daly, (2000).  Revisiting  the  relationship  between  retributive  and  restorative  justice.  In Restorative  Justice:  Philosophy  to  Practice,  Strang,  H.  and  Braithwaite,  J.,  eds.),  33-54. Ashgate.
 47. Van Ness, D.W. (1997) “Perspectives on Achieving Satisfying Justice: Values and Principles of Restorative Justice.” The ICCA Journal on Community Corrections 7(1): 7–12.
 48. Zehr, H. (1997) “Restorative Justice: The Concept.” Corrections Today 59(7): 68–70.
 49. Zehr, H., and H. Mika. (1997) Fundamental Concepts of Restorative Justice. Akron, PA: Mennonite Central Committee.
 50. Heather Strang and John  Braithwaite  (Eds.).  2000.  Restorative  Justice:  From  Philosophy  to Practice. Aldershot: Dartmouth. (Ch. 4, pp. 55 – 76.)

Матеріали

Список питань, які виносяться на іспит зі спецкурсу «Альтернативне вирішення спорів у кримінальному провадженні» Список питань

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму