Кримінально-процесуальне право України

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Бобечко Н. Р.
532доцент Бойко В. П.
532доцент Павлишин А. А.
532Array
632доцент Павлишин А. А.
632Array
632доцент Бойко В. П.
632доцент Бобечко Н. Р.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548доцент Павлишин А. А.
Мазур М. Р.
Шевчук М. І.
доцент Багрій М. В.
доцент Бойко В. П.
Войнарович А. Б.
доцент Бобечко Н. Р.
Ковна У. С.
648доцент Бойко В. П.
Войнарович А. Б.
доцент Бобечко Н. Р.
Ковна У. С.
доцент Павлишин А. А.
Мазур М. Р.
Шевчук М. І.
доцент Багрій М. В.

Опис курсу

Кримінально-процесуальне право України (кримінальне провадження) – спеціальна правова дисципліна, яка вивчає регульовану Кримінальним процесуальним кодексом, іншими законами України діяльність: органів досудового розслідування кримінальних правопорушень (слідчого, уповноважених посадових осіб, що здійснюють дізнання); прокурора в рамках кримінального провадження; слідчого судді (пов’язану зі судовим контролем за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб, заучених до кримінального провадження); суду щодо розгляду і вирішення кримінального провадження, питань щодо застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру та перегляду ухвалених у ньому судових рішень,а також щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження; особливості діяльності згаданих посадових осіб та державних органів під час міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Така діяльність є єдиним з найефективніших засобів контролю за кримінальними правопорушеннями (кримінальними проступками і злочинами). Її безпосереднім завданням є 1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень; 2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; 3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних правопорушень. При цьому уповноважені державою органи і посадові особи повинні домогтись, щоб: а) кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини; б) жоден невинуватий не був  обвинувачений або засуджений; в) жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; г) до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Вирішення цих завдань і цілей повинно здійснюватись на основі дотримання насамперед конституційних засад верховенства права і законності.

Рекомендована література

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила – К.:”Юстиніан”, 2012 – 1224с.
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. : за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012.
 3. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу в контексті європейських стандартів. – К. :Юрінком Інтер, 2005. – 512с.
 4. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 с.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково –практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одіссей, 2013. – 1104 с.
 6. Кримінальний процес: підручник /Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – X.: Право., 2013. – 824с.
 7. Кримінальне процесуальне право України / За ред. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника. – К.: Юстініан, 2013. – 573 с.
 8. Лобойко Л.М. Кримінальний процесс. Навч. посібник. — К.: Істина, 2014. — 366 с.
 9. Нор В.Т. Вибрані праці /В.Т. Нор; упорядники В.В. Луцик, А.А. Павлишин. – Х.: Право, 2015. – 784с.
 10. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.- практ. посібник / Колектив авторів; за заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015, – 560с.
 11. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні: станом на 14 лютого 2014 року / Я. О. Васильчук, Л. А. Грабовський, А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 592 с.
 12. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М. І. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.

 

Матеріали

Перелік тем, структура та критерії оцінювання модуля з кримінального процесу №2

Завдання на модуль з кримінального процесуального права 2017

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму