Докази і доказування у кримінальному провадженні

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Нор В. Т.
1016доцент Павлишин А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
108професор Нор В. Т.
доцент Павлишин А. А.

Опис курсу

У результаті вивчення дисципліни «Докази та доказування у кримінальному провадженні» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

 • особливості пізнання в кримінальному судочинстві та його методологічну основу;
 • поняття доказу, класифікацію доказів, процес доказування та особливості оцінки доказів в кримінальному судочинстві;
 • окремі джерела доказів (показання осіб, висновок експерта, речові докази, документи), процесуальний порядок їх одержання;
 • процесуальні права і обов’язки суб’єктів доказування.

вміти:

 • правильно застосовувати кримінально-процесуальне законодавство для формування доказової бази в кримінальному провадженні;
 • оформляти (закріплювати) докази;

приймати законні і обґрунтовані рішення в процесі доказування.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування: монографія. – Х.: Юрайт, 2017. – 408с.
 2. Гмирко В. П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація : моногр. /Текст/ Валерій Петрович Гмирко. — Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2010. — 314с.
 3. Доказування у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник / кол. авт. ­– Національна академія прокуратрури України, 2017. – 346с.
 4. Нор В.Т., Павлишин А.А. Практикум із спецкурсу «Докази та доказування у кримінальному провадженні». Для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – 2016 р. – 80 с.
 5. Павлишин А.А., Слюсарчук Х.Р. Стандарти доказування у кримінальному провадженні. – Львів,: Видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 2018. – 292с.
 6. Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / Антонов К. В., Сачко О. В., Тертишник В. М., Уваров В. Г./ За заг. ред. д.ю.н, професора В. М. Тертишника. – К.: Алерта, 2015. – 294 с.

 

Додаткова література:

 1. Federal Rules of Evidence https://www.law.cornell.edu/rules/fre
 2. Murphy P. Evidence, Proof and Facts / Peter Murphy. – Published in the United States by Oxford University Press, 2003. 620 p.
 3. Klotter John C. Criminal evidence. Fourth edition (Justice administration legal series, Criminal justice studies) / John C. Klotter. – Anderson Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1987. 525 р.
 4. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. Н.В. Жогина. – М., 1973. – 735 с.

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті:

 1. https://court.gov.ua/ – офіційний веб портал судової влади в Україні. 2. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
 2. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
 3. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
 4. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
 5. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні.

7. http://zakon5.rada.gov.ua/laws – законодавство України

Матеріали

План занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус