Конвенційні стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Шевчук М. І.

Опис курсу

Мета – поглиблення і розширення раніше здобутих знань в галузі
кримінально-процесуального права у сфері вивчення основних гарантій прав
особи в кримінальному судочинстві, а також вивчення теоретичних положень та
вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного
кримінального процесуального законодавства України та стандартів міжнародних
актів в сфері забезпечення прав особи в кримінальному провадженні.
Завдання – аналіз норм Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод (1950 р.) та прецедентної практики Європейського суду з
прав людини, а також норм кримінального процесуального законодавства, які
регулюють реалізацію гарантій особи в кримінальному провадженні України;
вивчення актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури;
вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів
застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики
складання відповідних документів, необхідність в яких виникає при зверненні до
Європейського суду з прав людини.
Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:
– характеристику Конвенції про захист прав та основоположних свобод
1950 року та сферу її дії у кримінальному судочинстві;
– норми Конвенції про захист прав та основоположних свобод та
протоколи до неї, які стосуються прав особи у кримінальному провадженні;
– гарантії охорони та захисту прав особи у кримінальному провадженні;
– порядок застосування Конвенції про захист прав та основоположних
свобод та практики Європейського суду з прав людини;
– основні засади організації роботи Європейського суду з прав людини.
уміти:
– аналізувати і правильно застосовувати положення Конвенції про захист
прав та основоположних свобод 1950 року в кримінальному провадженні;
– складати первинні документи для звернення до Європейського суду з
прав людини;
– давати критичну оцінку практиці Європейського суду з прав людини
щодо України;
– застосовувати правові позиції Європейського суду з прав людини у
практичній діяльності;
– аналізувати зміст права на справедливий судовий розгляд;
– аналізувати зміст протидії катуванню, нелюдському і такому, що
принижує гідність, поводженню і покаранню особи;
– аналізувати зміст права особи на свободу та особисту
недоторканність;
– аналізувати зміст права на компенсацію заподіяної шкоди внаслідок
незаконного затримання, арешту, засудження;
– аналізувати зміст права на повагу до недоторканності житла або
іншого володіння особи, таємницю кореспонденції та телефонних розмов

Рекомендована література

 Абрамян С.М. Обжалование в суд действий и решений, нарушающих
права гражданина. – М., 1995.
 Аленін Ю.П., Затилкіна Т.В., Пашковський М.І. Деякі питання
захисту прав людини при застосуванні конвенцій про правову допомогу у
кримінальних справах // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою
злочинністю і захист прав людини. – Т. 12. – К.: Науково-дослідний інститут
“Проблеми людини”, 1999. – С. 558-565 http://icpn.narod.ru/publicat/protr.htm
 Аль-Сулабі М. Юридична природа міжнародних стандартів прав
людини // Право України. – 2000. – № 9.
 Антонович М. Конвенція про захист прав людини і основних свобод
у судах європейських держав та перспективи її застосування в Україні //
Право України. – 2000. – № 8.
 Антонович М. Застосування Конвенції про захист прав людини та
основних свобод у правових системах європейських держав / М. Антонович
// Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична. – Львів, 2001. – №36. –
С. 8 – 15.
 Антонович М.М. Україна в міжнародній системі захисту прав
людини: теорія і практика. – К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. –
384 с.
 Бартащук Л. П. Гарантії забезпечення права людини на повагу до
честі і гідності у кримінальному судочинстві України : автореф. дис… канд.
юрид. наук / Л. П. Бартащук. – К., 2011. – 22 с.
 Бессарабов В.Г. Европейский суд по правам человека. – М.:
Юрлитинформ, 2004. – 248 с.
 Бойко В. Нова Конституція та судова влада // Право України. – 1997.
– № 1. – С. 16-18.
 Бойко В.Ф. Права і свободи людини під надійний судовий захист //
Вісник Верховного суду України. – 1999. – № 6. – С. 39-43.
 Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду
за захистом своїх прав // Право України. – 2000. – № 8.
 Бурлаков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России /
А.Л. Бурлаков; предисл. А.И. Ковлер. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 448 с.
 Буроменський М. Європейський кодекс свободи та демократії //
Право України. – 2010. – № 10. – С. 89 – 97.
 Буткевич В. Європейська конвенція з прав людини і основних свобод:
генеза намірів і права // Право України. – 2010. – № 10. – С.60 – 88.
 Бущенко А.П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського
суду з прав людини / Харківська правозахисна група. – Харків: права
людини, 2008. – 432 с.
 Верланов С. Практика Стразбурзького суду як інструмент захисту
соціально-економічних прав людини // Право України. – 2010. – № 10. – С.
173- 178.
 Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України –
2008. / Харківська правозахисна група; – Харків: Права людини, 2011 р. – 512
с.
 Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України –
200 7. / Харківська правозахисна група; – Харків: Права людини, 2010 р. –
388 с.
 Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека //
Государство и право. – 2001. – № 12. – С. 5-17.
 Вильдхабер Л. Роль и значение прецедента в деятельности
Европейского Суда по правам человека // Право и политика. 2001. № 8.
 Владиченко С. Про перспективи посилення захисту прав людини
засобами конституційного правосуддя // Вісн. Конституц. Суду України. —
2006. — № 3. — С. 32–36.
 Гомьен Д., Харрис Д.,Зваак Л. Европейская конвенция по правам
человека и Европейская социальная хартия. — М., 1999.
 Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав
людини. Видання третє – К.: «Фенікс». – 2006. – 192 с.
 Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. – К.: Знання,
2008. – 207 с.
 Горшкова С.А. Стандарты совета Эвропы по правам человека и
российское законодательство. Монография. – М.: НИМП, 2001. – 352 с.
 Дамирли М.А., Анцупова Т.А. Прово Совета Европы: схемы,
таблицы, определения и комментарии. Учебное пособие. – Изд.2-е, изм. –
Одесса:Феникс. – 2008. – 284 с.
 Дамірлі М. Європейська конвенція з прав людини як ключовий
елемент системи права Ради Європи // Право України. – 2010. – № 10. – С.98
– 104.
 Девятова О.В. Решения Европейского суда по правам человека в
механизме уголовно-процессуального регулирования / Под науч. ред. докт.
юрид. наук, проф. Л.Г. Тетьяновой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 200 с.
 Демченко О.В. Правові шляхи застосування європейських норм з
прав людини під час винесення рішень українськими судами / Правовий
посібник. – Чернігів: Чернігівський громадський комітет захисту прав
людини, 2004. – 204 с.
 Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека. – СПБ.:
Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 267 с.
 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека.
Руководящие прицнипы судебной практики, относящейся к Европейской
конвенции о защите прав человека и основоположних свобод. Судебная
практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс»,
2004. – 1072 с.
 Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме
разделения властей и защите прав и свобод человека // Государство и право.
– 1997. – № 8. – С. 44-50.
 Довидас Виткаускас, Григорий Диков. Защита права на справедливое
судебное разбирательство в рамках Европейской конвенции о защите прав
человека. Серия пособий Совета Европы [Електронний ресурс]. – Воронеж:
ООО Фирма «Элист», 2014. – Режим доступу:
http://www.coe.int/t/dgi/hrnatimplement/Source/documentation/hb12_fairtrial_rus
sian.pdf
 Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького суду // Право України. –
2010.- №10. – С. 158 – 165.
 Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб.
/ Т.І. Дудаш. – 3-тє видання, стереотипне. – К.: Алерта, 2016. – 488 с.
 Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика
застосування, український контекст / уклад. І наук. ред. О. Л. Жуковська ;
Спілка адвокатів України, Рада Європи, Міжнар. центр з юрид. захисту прав
людини. – К. : ЗАТ “ВІПОЛ“, 2004. – 960 с.
 Європейські стандарти в галузі прав людини / Міністерство юстиції
України. – К.: ІнЮре, 2002. – 232 с.
 Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В.Г.
Буткевича. – К.: Ред. журн. «Право України», 2011 – Дод. до журн. «Право
України». Вип. 1, ч.1-2: Стаття 3 ЄСПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. – 2011. –
936 с.
 Європейський суд з прав людини (Юр.Тема) // Юридична газета. — 2007.
— № 29-30 (113-114) (26.07). — С. 8-15.
 Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства, Київ,
2015. – 756 с.
 Европейское право. Право Европейского Союза и правовое
обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и
отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. – М.: Норма, 2007. – 960 с.
 Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина: Всеобщая
декларация прав человека. Конвенция о защите прав человека и основных
свобод. – репринт. изд. – О.: Вид-во “Юридична література”, 2006. – 136 с.
 Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. – Київ,
2015. – 756 с.
 Європейські стандарти захисту прав та свобод людини у
кримінальному судочинстві: матеріали наук.-практ. конф., 13 грудня 2013 р.,
м. Харків / Харків. економіко-правовий ун-т; Відп. за вип. А.Г. Каткова, Д.О.
Замай. – Харків: Право, 2013. – 143 с.
 Європейське право в галузі прав людини. – Київ-Будапешт, 1997.
 Ільченко І. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав
людини і основоположих свобод та практики Європеського суду з прав
людини в Україні // Право України. – 2009. – # 10. – С. 145- 148.
 Караман І.В., Козіна В.В. Європейський суд з прав людини,
Європейська кон- венція з прав людини та індивідуальні заяви: перше
знайомство. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 136 с.
 Кашенов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан:
средства ее реализации // Государство и право. – 1998. – № 2. – С. 66-71.
 Климович О. В. Конвенція про захист прав людини та основних
свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування
національними судами держав-членів Ради Європи : дис. … канд. юрид. наук
: 12.00.11 / О. В. Климович. – К., 2009. – 204 с.
 Коментар до Конституції України. – К., 1996.
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:
національна практика застосування в кримінальному судочинстві. – К., 2008.
– 84 с.
 Константий О.В. Практика Європейського суду з прав людини як
джерело судового право застосування Верховного суду України / Вісник
Верховного Суду України. – 2012. – #1. – С. 33-Матеріали круглого столу за
участю голів верховний судів країн Ради Європи “Роль верховного суду у
захисті прав людини на національному рівні” / Вісник Верховного Суду
України. – 2011. – #10. – С. 2-24.
 Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина:
Навчальний посібник / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – К.: «Центр учбової
літератури», 2012. – 206 с.
 Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в
Україні: Підруч. / О.В.Пушкіна, В. М. Шкабаро, Т. М. Заворотченко. – Д.:
Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 336 с.
 Кочар П. Європейська соціальна хартія – один із двох основних
інструментів захисту прав людини в Європі // Право України. – 2010.- № 10.-
С. 119 – 127.
 Кузнецова С.Н. Международная защита прав человека. Учебное
пособие. – Нижний Новгород, 2008. – 234 с.
 Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінальнопроцесуального права України: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 /
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 17 с.
 Лавринович О. Європейська конвенція з прав людини – надійний
дороговказ гуманістичного розвитку України // Право України. – 2010. – №
10. – С. 43- 47.
 Лукашук И.И. Международное право. — М., 1999. — С. 198.
 Лукьянцев Г.Е. Европейские стандарты в области прав человека.
Теория и практика функционирования Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод. – М.: Издательство “Звенья”, 2000.
 Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми
інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти):
монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, 2003. — 304 с.
 Климович О.В. Конвенція про захист прав людини та основних
свобод як складова внутрішнього права та особливості її застосування
національними судами держав-членів Ради Європи: автореф. дис … канд.
юрид. наук / О. В. Климович . – Київ : Б. в., 2010 . – 20 с.
 Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в
контексті європейських стандартів : монографія / В.Т. Маляренко. — К.:
Юрінком Інтер , 2005. — 426 с.
 Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право,
прецеденты, комментарии: Науч.-практ. пособие. – К.: Істина, 2006. – 368 с.
 М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі Європейське право в галузі прав
людини: джерела і практика застосування. Пер. З англ. – К.: «АртЕк», 1997.
– 624 с.
 Международная защита прав человека с использованием некоторых
международно-правовых механизмов. Научно-практическое исследование. /
Под руководством К.А.Москаленко. – М.: Центр содействия международной
защите, 2006.
 Михєєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес
України. – К.: Либідь, 1999.
 Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародноправові механізми захисту: підручник. – Київ: ВД “Промені”, 2010.– 722 с.
 Музика А.П. Права людини в площині правозахисної діяльності //
Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 24.
 Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав
людини в європейських міжнародних організаціях. – К.: Ліра-К, 2013. – 188
с.
 Мюллерсон P.A. Права человека: идеи, нормы, реальность. — М.,
1991.
 Нор В.Т. Інститут відшкодування (компенсації) шкоди у
кримінальному провадженні за чинним КПК України: здобутки і резерви для
вдосконалення / В. Т. Нор. // Право України: Юридичний журнал. 2013/2. –
№11. – С.32-41.
 Нор В. Т., Шевчук М. І. Обгрунтована підозра як підстава для
обрання запобіжного заходу та продовження його строків: практика
Європейського суду з прав людини та українські реалії. Науковий журнал:
Право і суспільство. 2019. № 6. ч. 2. С. 173–187. URL:
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/6_2019/part_2/30.pdf
 Общая теория прав человека / под ред. Е.А.Лукашевой. — М., 1996.
— С. 172.
 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення
основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. – Київ:
Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 470с.
 Осман-заде С. Европейская Конвенция по правам человека и
национальные правовые системы стран-членов Совета Европы. Роль
Комитета Министров // Юрист-международник. – 2005. – № 2.
 Паліюк В. П. Застосування судами України Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод / В. П. Паліюк. – К. : Фенікс, 2004.
– 264 с.
 Паліюк В. Місце Конвенції про захист прав людини та основних
свобод у правовій системі України // Практика Європейського суду з прав
людини: Рішення. Коментарі. — 2003. – № 1. — С. 215.
 Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини:
навчальний посібник для студентів ВНЗів. – Сімферополь: Таврія, 2009. –
224 с.
 Потапенко В., Пушкар П. Запровадження й застосування в Україні
Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісн. Верхов. Суду
України. – 2002. – № 2. – С.60 – 63.
 Права людини і професійні стандарти для працівників
правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. — К.:
Сфера, 2002. — 413 с.
 Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій
[Електронний ресурс] / За ред. Є.Захарова, І.Рапп, В.Яворського. Худож.-
оформлювач Б.Захаров / Українська Гельсінська спілка з прав людини. –
Харків: Фоліо, 2005. – Режим доступу:
http://library.khpg.org/files/docs/HR_Report_2004.pdf
 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред.
чл.-корр. РАН Е.А. Лукашевой. – М., 2002.
 Рабінович П.М. Ефективність впливу Конвенції про захист прав та
основних свобод людини на держави-члени Ради Європи // Право України. –
2000. – № 11. – С. 34.
 Рабінович П.М. Права людини і громадянина: Навчальний посібник.
– К.: Атіка, 2004.– 464 с.
 Рабінович П. Практика Страсбурзького Суду як орієнтир діяльності
конституційних судів з імплементації європейських стандартів // Вісн.
Конституц. Суду України. — 2005. — № 6. — С. 34–40.
 Раданович Н.М. Міжнародно-судові засоби імплементації
Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод // Право
України. – 1999. – № 12.
 Рене Д., Спинози К.Ж. Основные правовые системы современности.
— М., 1998. — С. 288.
 Руднєва О. М. Міжнародні стандарти прав людини та їх роль в
розвитку правової системи України: теоретична характеристика: дис. … д-ра
юрид. наук : 12.00.01 / О. М. Руднєва. – Х., 2011. – 411 с.
 Савенко М. Роль практики Європейського суду з прав людини у
конституційному судочинстві України // Вісн. Конституц. Суду України. —
2005. — № 6. — С. 51–55.
 Савенко М. Співвідношення судової практики Конституційного
Суду України із судовою практикою Європейського суду з прав людини //
Вісн. Конституц. Суду України. — 2006. — № 2. — С. 30–42.
 Садова Т.В. Права людини у сфері кримінальної юстиції. Навчальнометодичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання ІваноФранківського факультету Національного університету «Одеська юридична
академія» / Т.В. Садова, Б.М. Дердюк. – Івано-Франківськ, 2012. – 94 с.
 Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого
поводження: Керівні принципи застосування європейських стандартів. – К.:
≪К.І.С.≫, 2009. – 144 с.
 Серьогіна С. Використання практики Європейського суду з прав
людини як перспективний напрям оптимізації конституційного судочинства
в Україні // Вісн. Конституц. Суду України. — 2005. — № 6. — С. 44.
 Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела
права в Україні: деякі проблемні аспекти / О. Соловйов // Право України. –
2010. – №10/2010. – С. 207 – 214.
 Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская
правоприменительная практика [Електронний ресурс] : сборник
аналитических статей / под ред. М. Р. Воскобитовой. – М. : Анахарсис, 2005.
– 528 с.
 Строков І. Забезпечення прав та свобод людини в кримінальному
судочинстві // Право України. – 2001. – № 3. – С. 106-108.
 Телестакова А.А. Захист прав людини: міжнародні та національні
аспекти: монографія. – К.: КиМУ, 2010.– 201 с.
 Темченко В. І. Поняття та зміст форм забезпечення прав людини і
основних свобод у міжнародних та національних правових актах //
Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8. — С. 82–85.
 Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й
основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами
України: Навчальний посібник/ М.В. Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький та
ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 600 с.
 Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк
организации и деятельности. – М.: Норма, 2001. – 304 с.
 Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україна //
Право України. – 2010. – № 10. – С. 19 – 23.
 Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та
основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у
контексті сучасного українського праворозуміння // Практика
Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі.— 1999— № 1.
 Шевчук С. Прецедентне право Європейського суду з прав людини та
доктрина stare decisis / С. Шевчук // Право України. – 2010. – №10/2010. – С.
147 – 157.
 Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського
суду з прав людини у контексті західної традиції права. – Вид. 3-тє. – К.:
Реферат, 2010. – 848 с.
 Юровський Д.Б. До питання застосування судам України практики
Європейського суду з прав людини / Вісник Верховного Суду України. –
2010. – #9. – С. 44-48.
 Ягунов Д.В. Практика Європейського суду з прав людини:
прецеденти та коментарі з питань кримінального судочинства. – Одеса:
Фенікс, 2010.– 253 с.

 

Допоміжна література
 Алисиевич Е.С. О значении толкования Европейским Судом
положений Европейской Конвенции по правам человека // Право и
политика. – 2005. – № 8.
 Ангелов Г. Презумпція невинності в адміністративно-кримінальному
праві Республіки Болгарія // Право України. – 1991. – № 7. – С. 47.
 Анісімова М. Право на свободу і особисту недоторканість:
відповідність українського законодавства євростандартам // Право України.
– 1999. – № 2. – С. 26.
 Афанасьев С. Ф. Право на справедливое судебное разбирательство по
гражданским делам и его элементы в свете идеи верховенства права
[Електронний ресурс] /С. Ф. Афанасьев // Российский журнал правовых
исследований, 2014,N N 4 (1). – Режим доступу:
file:///C:/Users/USER/Downloads/N1A20.pdf
 Ахтирська Н.М., Касько В.В., Маланчук Б.А., Мелікян А., Пошва
Б.М., Фулей Т.І., Шукліна Н.Г. Застосування в Україні європейських
стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності: науковопрактичний посібник для суддів / За заг. ред. проф. Маляренка В.Т. — К.:
«К.І.С», 2011. — 320 с.
 Банчук О.А., Куйбіда Р.О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод до процедури здійснення судочинства. –
К.: «ІКЦ «Леста»», 2005. – 116 с.
 Беньківський В. Моє розуміння поняття “презумпція невинності” //
Право України. – 1995. – № 12. – С. 58.
 Быков В. Контроль и запись телефонных и иных переговоров //
Законность. – 2001. – № 10. – С. 12-14.
 Бобечко Н. Р. Реформування проваджень з формально-юридичної
перевірки судових рішень у кримінальному процесі України [Електронний
ресурс] / Н. Р. Бобечко // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – №3
(30). – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/107.pdf
 Богма А.В. Міжнародно-правові стандарти права особи на безоплатну
правову допомогу та їх імплементація в законодавстві України
[Електронний ресурс] / А. В. Богма // Ученые записки Таврического
национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические
науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). – Режим доступу: http://snjurid.crimea.edu/arhiv/2013/26_2_p2_law/055bogma.pdf
 Бутенко С.Ю. Забезпечення недоторканності житла у кримінальному
процесі України через призму практики Європейського суду з прав людини/
С.Ю. Бутенко // Вісник Академії адвокатури України. – 2012.– № 1 (23). –
С.195- 202.
 Буткевич В., Буроменський М., Варфоломеєва Т., Рабінович П.
Висновки та рекомендації з актуальної теми / Право України. – 2011. – # 7. –
С. 11-15.
 Вакуленко Т. Право на захист відповідно до ст. 6 Конвенції про
захист прав та основних свобод людини // Право України. – 2004. – № 2. –
С. 38.
 Васильєв В. В. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої
злочином : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / В. В. Васильєв. – Харків,
2015. – 232 с.
 Ведерникова О.Н. Европейский суд по правам человека:
исторические реформы, современное состояние и беспрецедентные
решения / Государство и право. – 2011. – # 3. – С. 30-39.
 Верланов С. Практика Страсбурзького суду як інструмент захисту
соціально-економічних прав людини / Право України. – 2010. – # 10. – С. 173-
177.
 Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські
стандарти і зарубіжне законодавство / О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, Б.В.
Малишев, З.М. Саідова. За заг. редакцією О.А. Банчука. – К.: Москаленко
О.М., 2015. – 268 с.
 Вонсек-Вядерек М. Право на справедливое судебное разбирательство
в свете статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод. – Варшава: Хельсинский Фонд по правам человека, 2005.
 Галецька, Н. Б. Форми імплементації міжнародних договорів
Європейськими державами: порівняльно-правове дослідження [Електронний
ресурс]. – дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. Б. Галецька. – Львів, 2015.
– Режим доступу:
http://law.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/02/%D0%94%D0%B8%D1%81%
D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-8.pdf
 Глазкова М.Е. Значение прецедентной практики Европейского суда
по правам человека для отправления правосудия по гражданским делам в
Российской Федерации // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. – 2007. – Первый выпуск (№ 8). – С. 153-162.
 Гончаренко О. А. Правова природа “пілотних рішень” Європейського
суду з прав людини / О.А. Гончаренко // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 243-
249.
 Горшкова С.А. Европейская конвенция по предупреждению пыток и
защита прав человека в России // Журнал российского права. – 2003. – № 6.
 Гринюк В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки
закону в кримінальному процесі України: автореф. дис… канд. юрид. наук. –
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с.
 Европейский суд по правам человека. Избранные решения. – Т. 1. –
С. 13, 25.
 Заборона катування: Практика Європейського суду з прав людини. –
К.: Український Центр Правничих Студій, 2001. – 194 с.
 Заїка С.О. Строки у кримінальному процесі України в контексті
європейських стандартів : дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський
національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 284 с.
 Запобігання тортурам в Україні. Виконання національних та
міжнародних стандартів поводження з особами, що затримані та позбавлені
волі: посіб. для працівників правоохоронних органів та спостерігачів за
дотриманням прав людини. К. : Сфера, 2003. 240 с.
 Захист права власності і права на справедливе судочинство: практ.
посіб. для укр. юриста із застосування Європейської конвенції про захист
прав людини і основних свобод 1950 р. / О. В. Балан, А. Є. Зубков, Р.
Б.Хорольський та ін.; під ред. Ю. В. Щокіна. – Х. : МП “Крок”, 2008. – 108 с.
 Зубар В. Національне кримінально-процесуальне законодавство та
Європейська конвенція з прав людини і основних свобод // Право України. –
2004. – № 8. – С. 93-95.
 Іваночко І. Б. Міжнародно-правові стандарти статусу суддів
[Електронний ресурс] дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Іваночко Ірина
Богданівна. – Харків, 2016. – Режим доступу:
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Ivanochko/d_Ivanochko.pdf
 Камиль Жиффар. Пытки: руководство по составлению сообщений.
Процедуры документирования и составления заявлений о пытках в
контексте международной системы защиты прав человека. – Центр прав
человека, Эссекский университет, 2000.
 Кампо В., Савчин М., Сергієнко Н. Конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року та Конституційний суд України
(окремі аспекти міжнародно-конформного тлумачення Конституції України)
/ Право України. – 2010. – # 10. – С. 186-198.
 Капліна О. В. Міжнародно-правові стандарти захисту прав
потерпілих в кримінальному процесі: інтерпретація і проблеми
імплементації в національне законодавство України / О. В. Капліна // Вісник
Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2.
– С. 223-228.
 Капліна О. Поняття реабілітації в кримінальному процесі // Право
України. – 1997. – № 1. – С. 68.
 Касько В. Критерії ефективності розслідування фактів поганого
провадження: огляд прецедентної практики Європейського суду з прав
людини, зокрема у справах проти України (виступ на міжнародній
конференції) / Право України. – 2011. – # 7. – С. 96-103.
 Коз’язов І.М. Судовий контроль за отриманням інформації
приватного характеру // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 4(38).
– С. 54.
 Козловський С. Проблемні питання затримання та взяття під варту
особи в ході реалізації норм Конституції України // Право України. – 2000. –
№ 4. – С. 57.
 Кононенко О. Правосвідомість судді і перспективи впровадження
міжнародних норм у сфері прав людини в практику судового захисту //
Право України. – 2001. – № 2. – С. 60.
 Конференція високого рівня про майбутнє Європейського суду з прав
людини / Право України. – 2011. – # 7. – С. 344-350.
 Коршенко А. В. Міжнарожно-правові стандарти права особи на
правову допомогу та їх співвідношення з національними стандартами / А. В.
Коршенко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 375-
378.
 Коста Ж. -П. Роль національних судів та інших органів державної
влади у захисті прав людини в Європі (виступ на міжнародній конференції) /
Право України. – 2011. – # 7. – С. 11-15.
 Крижановський В. Я. Конституційно-правові засади судового захисту
прав і свобод людини і громадянина в Україні : автореф. дис … канд. юрид.
наук : 12.00.02 / Валентин Якович Крижановський.– Одеса : Б.в., 2013.– 20 с.
 Куйбіда Р. Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання
(свавілля), недбалості та добросовісної поведінки. Аналітичний звіт. – Київ,
2015. –31 с.
 Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної
практики Європейського суду з прав людини судами України // Право
України. – 2002. – № 2. – С. 18-24.
 Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій,
А. Р. Туманянц та ін. ; заг. ред. В. Я. Тація, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. :
Право, 2014. – 824 с.
 Кучинська О. П. Принцип недоторканності житла чи іншого
володіння особи у кримінальному процесі / О. П. Кучинська // Вісник
Академії адвокатури україни. – 2012. – Число 2. – С. 125 – 129.
 Кучинська О. П. Принцип поваги до честі і гідності людини у
кримінальному процесі [Електронний ресурс] / О. П. Кучинська // Адвокат.
– 2012. – № 4. – Режим доступу:
file:///C:/Users/USER/Downloads/adv_2012_4_3%20(1).pdf
 Кучинська О. А. Справедливість кримінально-процесуального
законодавства в світлі міжнародно-правових актів / О. А. Кучинська
// Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – Число 1. – С. 109-112.
 Литвин В. Європейська конвенція з прав людини: уроки і
перспективи // Право України. – 2010. – № 10. С. 4-18.
 Луспеник Д. Стаття 5 Європейської конвенції про захист прав
людини та основних свобод і право на відшкодування шкоди у судовій
практиці // Юридичний журнал. – К., 2004. – № 9. – С. 120-125.
 Лутковська В. Застосування судами України при здійсненні
правосуддя ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини //
Право України. – 2004. – № 8. – С. 30.
 Маковей М., Разумов С. Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Статья 5 Право на свободу и личную
неприкосновенность. Прецеденты и комментарии / [Российская академия
правосудия]. – М, 2002. – 115 с.
 Маланчук Б. Особливості 3 статті ЄКПЛ крізь призму основних
принципів тлумачення конвенції / Право України. – 2011. – # 7. – С. 42-47.
 Маляренко В.Т. Про державну мову та перекладача у кримінальному
процесі України / В.Т. Маляренко // Голос України. – 2006.09.21.- № 175 – С.
З .
 Маляренко В. Про недоторканість житла та іншого володіння особи
як засаду кримінального судочинства // Право України. – 2004. – № 7. – С. 3.
 Мармазов В.Є. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та
основних свобод, її вплив на міжнародний арбітраж // Вісник господарського судочинства. – №3 – 2003 – 231 с.
 Мирза Л. Доступ к правосудию (уголовно-процессуальные аспекты) :
дисс. канд. юрид. наук.: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» / Л. Мирза. – М.,
2004. – 220 с.
 Міжнародна конференція “Проблеми застосування практики
Європейського суду з прав людини в правовій системі України”: ( 1 липня
2011р., м. Київ) // Право України. – 2011. – #7. – С. 6-22.
 Міжнародна конференція: ” Проблеми застосування практики
Європейського суду з прав людини у правові системі України” / Право
України. – 2011. – # 7. – С. 270-272.
 Міжнародні стандарти незалежності суддів: Збірка документів
[Електронний ресурс]. – К.: Поліграф-Експрес, 2008. – Режим доступу:
http://judges.org.ua/article/int_stand.pdf
 Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій
інстанції: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. Г. Моторигіна. – Харків,
2016. – 271 с.
 Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное
разбирательство. Прецеденты и комментарии / [Российская академия
правосудия]. – М., 2001. – 143 с.
 Мюлерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М., 1991.
 Незалежність суддів: міжнародні стандарти та національна
практика: Навч.-практ. посіб. / Луць Л.А., Савенко М.Д., Городовенко В.В.
(та ін.); Центр суддів. студій., Всеукр. незалеж. суддів. асоц. – К.: ПоліграфЕкспрес, 2008. – 128 с.
 Никоненко М. Деякі питання презумпції невинуватості і права особи
на захист в кримінальному процесі // Право України. – 1999. – № 4. – С. 39.
 Ніжинська І. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями
правоохоронних органів, з Державного бюджету України // Право України. –
2002. – № 11. – С. 40.
 Новиков В. Гарантії права особи на компенсацію шкоди, заподіяної
незаконним обвинуваченням // Право України. – 1998. – № 11. – С. 31.
 Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве
/ В. Т. Нор. – К. : Вища школа, 1989. – 275 с.
 Нор В. Т., Шевчук М. І. Обгрунтована підозра як підстава для
обрання запобіжного заходу та продовження його строків: практика
Європейського суду з прав людини та українські реалії. Науковий журнал:
Право і суспільство. 2019. № 6. ч. 2. С. 173–187. URL:
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/6_2019/part_2/30.pdf (дата
звернення: 29.06.2020).
 Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації:
Монографія. – Х.: Прав, 2008. – 304 с.
 Олійник В. Конституційне право на свободу і особисту
недоторканість: поняття і характерні риси // Право України. – 2000. – № 12. –
С. 33.
 Олійник А. Ю. Поняття і класифікація конституційних свобод
людини та громадянина в Україні // Науковий вісник КНУВС.- К., 2009. –
Вип. 2(63). – с. 52- 60.
 Онопенко В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує
істотного вдосконалення (виступ на міжнародній конференції) / Право
України. – 2011. – # 7. – С. 64-68.
 Павловська Н. Відшкодування моральної шкоди при посяганні на
недоторканість особистого життя // Право України. – 2001. – № 3. – С. 45.
 Панченко О. Норми закону, що регулюють право на захист в
кримінальному судочинстві, потребують вдосконалення // Право України. –
1996. – № 12. – С. 80.
 Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві. – Одеса, 2002.
 Полянський Т. Заборона Євроконвенцією зловживання правом та
практика її офіційного тлумачення / Право України. – 2010. – # 10. – С. 179-
185.
 Права людини і професійні стандарти для юристів в документах
міжнародних організацій. – 1999. – С. 7, 13, 213.
 Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания: европейские стандарты, российское
законодательство и правоприменительная практика / Под общ. ред. С.И.
Беляева. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2005. – 244 с.
 Право на свободу и личную неприкосновенность: европейские
стандарты и российская практика // Под общей редакцией А.В. Деменевой.
Екатеринбург, 2005.
 Право на справедливий суд. Застосування Європейської конвенції з
прав людини в кримінальному процесі України. Програма і матеріали
семінару Верховного Суду України. – Ноттінгем, Центр прав людини
університету, 1999. – 59 с.
 Практика Європейського суду з прав людини. – К., 2002. – № 4. –
С. 109.
 Практика применения Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод // Сборник статей, подготовленный для
круглого стола «Стандарты Совета Европы в области прав и свобод
человека: применение, изучение, преподавание» (6 декабря 2002 год, г.
Москва), Екатеринбург: ИА Сутяжник-Пресс, 2002.
 Практичний посібник щодо прийнятності заяв. – Рада Європи /
Європейський суд з прав людини. – 2014. – 128 с.
 Присяжнюк Т. Система Європейської конвенції про захист прав та
основних свобод людини – унікальний інструмент захисту порушених прав
// Право України. – 2001. – № 6. – С. 32-37.
 Присяжнюк Т. Стаття 5 Конвенції про захист прав та основних
свобод людини (підходи до розуміння основних положень) // Право України.
– 2001. – № 12. – С. 28.
 Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуван ням та
поганому поводженню [Електронний ресурс]. – Харківська правозахисна
група; Худож.-оформлювач Б.Є.Захаров. – Харків: Права людини, 2007. –
Режим доступу: http://library.khpg.org/files/docs/1241103348.pdf
 Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості,
загальне поняття, класифікація / П. М. Рабінович // Вісник Національної
академії правових наук України. – 2016. – № 1. – С. 19-29.
 Рабцевич О.И. Право на справедливое судебное разбирательство:
международное и внутригосударственное правовое регулирование. – М.:
Лекс-Книга, 2005.
 Рибак О.О., Кучинська О.П. Щодо проблеми реалізації розумності
строків як засади кримінального процесу України [Електронний ресурс] /
О.О. Рибак, О.П. Кучинська // Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 35 ч. І. – Том 3. –
Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=102
 Романов С.В. О соотношении принципа состязательности сторон и
права на справедливое судебное разбирательство в уголовном
судопроизводстве // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. –
2005. – № 3.
 Руководство по статье 6 Конвенции. Право на справедливое судебное
разбирательство (уголовно-правовой аспект) [Електронний ресурс] Совет
Европы // Европейский суд по правам человека. 2014. – Режим
доступу:http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_RUS.pdf
 Святоцька В. Практика Європейського суду з прав людини у
діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти / Право України. – 2011.
– # 7. – С. 111-115.
 Сімчук В. Кожна людина має право на свободу та особисту
недоторканість // Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи. —
Київ, 1998.
 Соловей Г. В. Принцип змагальності відповідно до правових позицій
Європейського суду з прав людини / Г. В. Соловей // Право і Безпека. – 2012.
– № 2. – С. 15-19.
 Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела
права в Україні: деякі проблемні аспекти // Право України. – 2010. – № 10. –
С. 207 – 214.
 Сопільник Р. Л. Судочинство крізь призму євроінтеграційної
парадигми / Р. Л. Сопільник // Наукові записки Львівського університету
бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 16-20.
 Стандарты Европейского Комитета по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания
(ЕКПП). «Существенные» разделы общих докладов ЕКПП. – Страсбург:
Совет Европы, 2002.
 Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность:
нормы и действительность.- Москва: Дело, 2000.
 Стичинський Б. Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до
реального захисту прав і свобод людини // Право України. – 2001. – № 4. –
С. 3.
 Татарин І. І. Відшкодування заподіяної злочином шкоди у
кримінальному процесі: європейські стандарти і правотворча практика
України / І. І. Татарин // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. – 2012. – № 2.
– С. 358-370.
 Тацій В. Імплементація європейських стандартів у галузі прав
людини — важливий напрям правової політики України / В. Тацій // Право
України. – 2010. – №10/2010. – С. 48-59.
 Толочко О. Європейський досвід застосування ст. 6 Конвенції про
захист прав і основних свобод людини в кримінальному судочинстві //
Право України. – 2001. – № 6. – С. 41.
 Трегубов Е. Л. Право на справедливий суд в практиці європейського
суду з прав людини [Електронний ресурс] / Е. Л. Трегубов // Форум права. –
2010. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ejournals/FP/2010-1/10telzpl.pdf
 Трофімова Л. Значення використання рішень Європейського суду з
прав людини при вирішенні спорів вітчизняними судами та формуванні
фінансово-правової культури / Право України. – 2011. – # 7. – С. 116-123.
 Федик С. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання
Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод як
вагомий чинник її тлумачення / С. Федик // Вісник Львівського університету.
Сер.: Юридична. – Львів, 2001. – №36. – С. 16 – 20.
 Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини
при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге
вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 с.
 Фулей Т. Право на повагу до приватного та сімейного життя, житла і
таємниці кореспонденції: підходи Європейського суду // Практика
Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі. — 2004.– № 3.
 Фулей Т. Принципи поваги до житла (у світлі Конвенції про захист
права людини та основних свобод) // Вісник. – Львів, 2005. – Вип.41. – С.41-
47
 Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україна //
Право України. – 2010. – № 10. – С. 19 – 23.
 Чекулаев Д. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: доступ к
правосудию и компенсация причиненного ущерба : дисс. канд. юрид. наук. :
спец. 12.00.09 / Д. Чекулаев.- М., 2005. – 233 с.
 Червяцова А. О. Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав і
основних свобод людини (порушення статті і правомірне застосування сили)
// Вісник. – Х., 2007. – N757: Серія: Право, вип.1 (2). – С.35–39.
 Чернов Є. Застосування норм міжнародних конвенцій, принципів
добросовісності та справедливості при розгляді судових справ // Право
України. – 1998. – № 4. – С. 67.
 Човган В.О. Стандарти обмежень прав засуджених у практиці
Європейського суду з прав людини // Проблеми законності. – 2013.- № 122. –
С. 251-258.
 Чопко О., Юзефович В. Про строки розгляду кримінальних справ
судами першої інстанції // Право України. – 1996. – № 12. – С. 56.
 Чорноус Ю.М. Забезпечення європейських стандартів щодо
дотримання прав і свобод людини у кримінальному судочинстві:
[Розглянуто особливості дотримання європейських стандартів прав та
свобод людини під час розслідування злочинів, що визначені Конвенцією
про захист прав людини та основних свобод 1950 року й Протоколами до
неї, досліджено систему контрольних механізмів, які забезпечують їх захист.
Акцентовано увагу на порядку застосування рішень Європейського суду з
прав людини у вітчизняному кримінальному судочинстві] // Наук. вісн. Київ.
нац. ун-ту внутр. справ. – 2008. – № 5. – С.79-85.
 Чубар Л. Гармонізація законодавства України в галузі правосуддя з
вимогами Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини
// Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 6. – С. 77.
 Чумаков А. Европейские стандарты в области прав человека в
российском уголовном процессе // Законность. – 2005. – № 12.
 Шевчук М. І. Окремі аспекти незалежності та безсторонності
українського кримінального суду / М. І. Шевчук // Вісник Південного
регіонального центру Національної акдемії правових наук України. – 2018. –
№ 14. – С. 150 – 168. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
file:///Users/mac/Downloads/vprc_2018_14_22.pdf
 Шевчук М. І. Умови обрання запобіжного заходу у вигляді
домашнього арешту / М. І. Шевчук // Кримінальний процес і криміналістика:
виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і
криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка
(24 січня 2020 р., м. Львів). Львів: Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2020. – С. – 135 – 148.
 Шевчук С. Європейський суд з прав людини та Українська судо
система: необхідність узгодження судової практики (виступ на міжнародній
конференції) / Право України. – 2011. – # 7. – С. 88-92.
 Шевчук С. Концепція позитивних обов’язків держави у практиці
Європейського суду з прав людини / С. В. Шевчук // Право України. – 2010. –
№ 2. – С. 55-57.
 Шимон С. Про розмір відшкодування моральної шкоди // Право
України. – 1998. – № 12. – С. 89.
 Шишкін В. Організація судоустрою в світлі вимог ст. 6 Європейської
конвенції про захист прав і основних свобод людини // Право України. –
2000. – № 9. – С. 21.
 Шишкіна Е. В. Концепція заборони неналежного поводження з
людиною та її еволюція в діяльності ради Європи : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.11 / Е. В. Шишкіна ; Нац. акад. наук України, Ін-т
держави і права. – Київ, 2009. – 20 с.
 Юдківська Г. Деякі проблеми застосування практики Європеського
суду з прав людини в Україні (виступ на міжнародній конференції) / Право
України. – 2011. – # 7. – С. 74-79.
 Юровський Д.Б. До питання застосування судам України практики
Європейського суду з прав людини / Вісник Верховного Суду України. –
2010. – #9. – С. 44-48.
 Яворська, О. М. Розумність строків як засада кримінального
провадження за Кримінальним процесуальним кодексом України
[Електронний ресурс] / О. М. Яворська, Л. В. Омельчук // Науковий вісник
Ужгородського національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М.
Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 4. –
Режим доступу:
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6840/1/%D0%A0%D0%9E%D0%9
7%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0
%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%86%D0%92%20%D0%AF%
D0%9A%20%D0%97%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%90%20%D0
%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%
AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D
0%92%D0%90%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
 Ярема А.Г., Лужанський, А.В. Особливості відшкодування збитків,
завданих державі внаслідок виплати справедливої сатисфакції за рішеннями
Європейського суду з прав людини / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник
Верховного Суду України, 2014. – № 2 (162). – С. 39 – 46.

 

12. Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua
3. Пошукова система рішень ЄСПЛ «HUDOC» –
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/default.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус