Охорона прав і свобод особи в публічному праві

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
104Крикливець Д. Є.
104доцент Сенько М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012Крикливець Д. Є.
Денис С. Р.
Шуп'яна М. Ю.

Опис курсу

Мета: поглиблення, розширення та систематизація раніше здобутих знань з Адміністративного права України, Кримінального права України та Кримінального процесуального права України, а також вироблення навиків практичного застосування норм зазначених галузей права задля забезпечення ефективної охорони прав та свобод особи з дотриманням як національних, так і міжнародно-правових стандартів у цій сфері.

Завдання: засвоїти поняття та зміст правових механізмів охорони прав та свобод особи, а саме: адміністративно-правового, кримінально-правового, а також процесуальних механізмів, в рамках яких забезпечується реалізація правових механізмів та досягається високий ступінь ефективності правової охорони.

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 знати:

– зміст адміністративно-правових, кримінально-правових понять та категорій у межах тем спецкурсу;

– теоретичні засади та принципи охорони прав та свобод особи в публічному праві;

– норми міжнародно-правових актів, учасницею яких є Україна, що врегульовують стандарти охорони прав та свобод особи;

– види і зміст прав та свобод особи, охорона яких забезпечується адміністративно-правовими та кримінально-правовими засобами;

– кримінальні процесуальні особливості охорони прав та свобод особи в публічному праві;

– зарубіжний досвід здійснення охорони прав та свобод особи в публічному праві;

– практику ЄСПЛ у використанні адміністративно-правових, кримінально-правових та кримінально-процесуальних засобів захисту прав, свобод та законних інтересів особи.

 

 

вміти:

– тлумачити згідно їхнього нормативного змісту та із застосуванням правил тлумачення норми матеріального та процесуального права, що застосовуються з метою охорони прав та свобод особи в публічному праві;

– прогнозувати можливі порушення певних прав та свобод особи, а також певних категорій суб’єктів правовідносин, а також враховувати отримані дані під час проєктування правових норм та у практичній діяльності;

– виявляти фактично допущені порушення прав та свобод особи, а також напрацьовувати практику оперативного застосування адміністративно-правових, кримінально-правових, а також процесуальних механізмів охорони прав та свобод особи;

– розмежовувати адміністративні та кримінальні правопорушення, що посягають на права та свободи особи;

– давати правильну правову оцінку виявленим порушенням прав та свобод особи;

– обирати найоптимальніші процесуальні механізми охорони прав та свобод особи, у тому числі і відновлення порушених прав та свобод особи;

– на основі здобутих теоретичних знань про засади та принципи охорони прав та свобод особи в публічному праві визначати недоліки правових механізмів такої охорони, а також визначати оптимальні шляхи виправлення виявлених недоліків;

– спостерігати за станом охорони прав та свобод особи в публічному праві задля дотримання з належного балансу в охороні, щоб кожен вид прав та свобод особи був забезпечений належним рівнем правової охорони;

– гармонізувати національне законодавство України з нормами міжнародного публічного права, що врегульовують охорону прав та свобод особи у публічному праві;

– запроваджувати у практичну діяльність напрацювання юридичної науки та міжнародно-правовий досвід в галузі охорони прав та свобод особи в публічному праві;

– аргументовано викладати у процесуальних документах свою правову позицію з питань охорони прав та свобод особи у публічному праві, а також логічно та послідовно її відстоювати.

Студент повинен мати навики практичної діяльності у сфері охорони прав та свобод особи в публічному праві, що означає вміння вибору правових норм, які забезпечать найоптимальнішу охорону прав та свобод особи, а також створення умов, за яких унеможливлюватимуться порушення прав та свобод особи у майбутньому.

 

Матеріали

Охорона прав та свобод особи у публічному праві_Комплекс НМЗ 

Охорона прав та свобод особи у публічному праві_Робоча програма