Багрій Микола Васильович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mykola.bahriy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

організація та діяльність судових та правоохоронних органів в Україні, доказове право, проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Курси

Публікації

 • Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:
 1. Багрій М. В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : моногр. / М. В. Багрій, В. В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 308 с. (17,25 друк. арк.; особистий внесок – 8,95 друк. арк.).
 2. Практикум з Кримінального процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів ; за ред. В. Т. Нора. – Львів, 2015. – 320 с. (17,88 друк. арк.; особистий внесок 1 друк. арк.).
 3. Багрій М. В. Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину / М. В. Багрій // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 74. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 386–392. (0,5 друк. арк.).
 4. Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] / М. Багрій // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 315-321. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2013_57_41Багрій М. Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] / М. Багрій // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 315-321. – Режим доступу: 
 5. Багрій М. В. Значення слідчих версій у тактиці збирання та перевірки непрямих доказів у кримінальному судочинстві України [Електронний ресурс] / М. В. Багрій // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 296-300. 
 6. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.
 7. Багрій М. В. Негласні слідчі (розшукові) дії : навч. посібник / М. В. Багрій. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. 85 с.
  Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України В.Т. Нора (видання друге, доповнене і перероблене). Львів, 2017. 376 с.
 8. Багрій М. В. До питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2017. №1. С. 240-246.
 9. Багрій М. В., Луцик В.В. Деякі проблеми законодавчого регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Право України. 2017. № 12. С. 39-48.
 10. Багрій М. В. Протоколи негласних слідчих (розшукових) дій як джерела доказів у кримінальному провадженні. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу. Зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 року). Львів: Вид-во- ЛНУ імені І. Франка. 2020. С. 35-45.
 11. Кримінальний процес України: Академічний курс : у 3 т. Т. 1: Загальна частина / В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, М. В. Багрій та ін. ; за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В. Т. Нора, д-ра юрид. наук, проф Н. Р. Бобечка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 912 с.

Біографія

Народився у 1984 році у м. Борислав, Львівської області. 2001-2006 рр. – студент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою та отримав освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр права».

З 1 листопада 2006 року – аспірант денної форми навчання на кафедрі кримінального процесу і криміналістики. За результатами підготовлено і захищено у квітні 2010 року у Академії адвокатури України дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України» (під науковим керівництвом проф. Нора В.Т.).

З листопада 2009 року –травень 2012 року – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики. У червні 2012 року рішенням Вченої ради юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка обраний на посаду доцента цієї кафедри.

 

 

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!