Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Борейко Г. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Борейко Г. Д.

Опис курсу

Курс «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» читається для студентів-магістрантів зі спеціальності 081 – «Право» в обсязі 4-х кредитів (за Європейського кредитно-трансферною системою ЕСТS).

Мета вивчення дисципліни «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» – забезпечити у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка вироблення вмінь і навичок щодо застосування методик прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням у практичній діяльності.

Завдання вивчення дисципліни «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» – аналіз актів кримінально-процесуального законодавства України, актів Генерального прокурора, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та кейсів відповідно до програми дисципліни.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • поняття, предмет та межі прокурорського нагляду за додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування;
 • ґенезу та сучасний стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
 • функціонування прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування в законодавстві зарубіжних держав;
 • завдання прокурорського нагляду за додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування;
 • теоретичні проблеми предмета та меж прокурорського нагляду за додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування;
 • співвідношення прокурорського нагляду та процесуального керівництва розслідуванням;
 • форми прокурорського реагування на порушення, виявлені в процесі здійснення досудового розслідування;
 • завдання прокурорського нагляду за законністю при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв та повідомлень про злочини;
 • повноваження прокурора щодо здійсненню нагляду за законністю реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, форми прокурорського реагування на виявлені порушення;
 • поняття оперативно-розшукової діяльності та оперативно-розшукових заходів;
 • предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно розшукову діяльність;
 • повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно розшукову діяльність;

вміти:

 • складати акти прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
 • використовувати форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів;
 • аналізувати норми чинного законодавства щодо повноважень прокурора;
 • виявляти факти порушення законодавства органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування.

Рекомендована література

1. Makarewicz J. Zarys postepowania karnego austriackiego / J. Makarewicz. – Krakow: “Leon Frommer”, 1909. -164 c.
2. Makarewicz, J. Instygator w dawnem prawie polskiem / napisał Juliusz Makarewicz. – 25 s.
3. Stebelskii P. Komentarz do austryackiego postepowania karnego/ P. Stebelskii. – Lwow: “Gubrinowich I Schmidt”, 1901. – 754 c.
4. Анапольська А.І. Особливості організації виконання спеціального завдання у розкритті діяльності організованої злочинної групи або злочинної організації [Електронний ресурс] / А.І. Анапольська / – Режим доступу: www.corp-lguvd.lg.ua/d130203.html‎
5. Анікіна Н. Актуальні питання теорії та практики пред’явлення прокурором цивільного позову у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету: серія юридична. – 2007. – №45. – 196-205.
6. Анікіна Н. Прокурорський нагляд за відшкодуванням збитків, завданих злочином // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. — Львів, 2003. — С.465–467.
7. Артеменко П.П. Місце оперативно-розшукової інформації, одержаної технічними засобами, у системі доказів з кримінальної справи / П.П. Артеменко // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. – Наукове видання // За гол. ред. проф. В.Л.Регульського. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – С. 11-15.
8. Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання / О. Бабіков // Вісник Наці¬ональної академії прокуратури України. -2013.- № 3 (31). – С. 52-62.
9. Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : монографія. – Тернопіль, 2014. – 308 с.
10. Бакаев Д.М., Зеленецкий В.С., Динько В.Д. Прокурорский надзор за законностью избрания мер пресечения в стадии предварительного расследования. Х., 1986.
11. Бакаев Д.М., Цымбалистенко И.Ф. Сущность, задачи, формы и методы прокурорского надзора за соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия: Учебное пособие.-Х: ИПК Генеральной прокуратуры Украины. – 1997. – 43 с.
12. Бараненко Б.І. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник / Б.І Бараненко, О.В. Бочковий, К.А. Гусєва та ін. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 416 с.
13. Басиста І.В. Особливості відшкодування моральної шкоди у кримінальному судочинстві: теоретичні та практичні проблеми // Криміналістичний вісник. – К., 2007. – №2 (8). – С.29–33.
14. Бегма А.П. Прокурор як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К., 2011. – 20 с.
15. Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність / Р. Білокінь // Підприємництво, господарство і право. -2012.- № 1. – С. 164-167.
16. Благута Р.І. Негласні слідчі (розшукові) дії : проблеми підготовки та проведення / Р. Благута // Юридичний вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 147-152.
17. Ватраль А. В. Створення та функціонування легендованих підприємств для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2012. – №3 (58). – С. 243-248.
18. Вигівська Л. Щодо загальних засад прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство / Л. Вигівська // Вісник прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 29-34.
19. Відповідь Комітету міністрів на Рекомендацію ПАРЄ 1604 (2003) про роль прокуратури у демократичному правовому суспільстві від 4 лютого 2004 року.
20. Вказівка від 1 липня 2011 року № 107 Генеральної прокуратури України, МВС України, СБУ та Державної податкової служби України щодо єдиного порядку обліку кримінальних справ про злочини з ознаками корупційних діянь.
21. Галаган В.І. Співвідношення кримінально – процесуальної та оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ України/ В.І. Галаган. // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. – Наукове видання // За гол. ред. проф. В.Л.Регульського. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – С. 50-54.
22. Гик С. Кодекс кримінального поступування /С. Гик. – Перемишль, 1941. – 354 с.
23. Глушко А.П. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні : проблемні питання проведення /А.П. Глушко, І.В. Строков // Право і суспільство. – № 2013. – № 3. – С. 140-145.
24. Глушков В. Прокурорський нагляду процесі здійснення оперативно-розшукової профілак¬тики злочинів / В. Глушков, В. Василинчук, Я. Скалозуб, Л. Бортницька // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 3. – С. 79-90.
25. Глушков В. Система прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням у законодавстві України та зарубіжних країн: порівняльно-пра¬вовий аналіз / В. Глушков, О. Білічак // Вісник національної академії прокуратури України. – 2012.-№ 4.-С. 75-81.
26. Говда Р. Нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність// Вісник прокуратури – 2008 – №7 – С. 39-44.
27. Говоров О.В. Проблемні аспекти оперативно-розшукової діяльності в світлі положень нового КПК України // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м-ли постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 19 жовтня 2012 р.). – Х.: ТОВ «Оберіг», 2012. – Вип. №4. – С. 192-194.
28. Годуєв О. Прокурорський нагляд – запорука ефективної протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми // Вісник прокуратури. – 2010. – № 12. – С. 14-
29. Горбачов В. П. Питання прокурорського нагляду за дотриманням законності під час прийняття, реєстрації та вирішення заяв і повідомлень про злочини // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — Донецьк, 2002. — N1. — С.172–184.
30. Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій перспективі// Вісник прокуратури. – 2008. – №7. – С. 116-122.
31. Грицаєнко Л. Історико-правові витоки інституту прокуратури в Україні // Вісник прокуратури. – 2008. – №2. – С. 94-104.
32. Грицаєнко Л.Р. Прокуратура в країнах Європи: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ Академія прокуратури України. — К. : БІНОВАТОР, 2006. — 400с.
33. Грицаєнко Л.Р. Прокурорська діяльність в Україні в світлі сучасного світового досвіду. – Вінниця, 2009. – 576 с.
34. Грохольський В.Л. Забезпечення законності в оперативно-розшуковій діяльності (актуальні питання)/ В.Л. Грохольський.// // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. – Наукове видання // За гол. ред. проф. В.Л.Регульського. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – С. С. 75-80.
35. Грошевий Ю.М. Кримінально – процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: Навч. Посіб / Ю.М. Грошевий, С.Б. Фомін. – Х.: Право, 2010. – 112 с.
36. Грошевий Ю.М., Єськов С.В. Судовий контроль у сфері ОРД: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 128 с.
37. Гузир В. Шляхи удосконалення форм і методів прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури. – 2009. – №11. – С.18.
38. Давиденко Л., Куц В. Кримінальне переслідування як форма прокурорської діяльності у сфері протидії злочинності//Вісн. Академії прокуратури України.- 2007.- № 1.- С. 83-91.
39. Джига М.В. Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів. Автореф. дис..канд.юрид.наук.- К., 2002.- 22 с.
40. Додонов В.Н. Прокуратуры зарубежных стран : Справочник / В.Н. Додонов; Под ред. С. П. Щербы. -М. :Юрлитинформ,2006. – 320 с.
41. Дослідження Венеціанської комісії № 494/2008 «Конституційні положення щодо служб обвинувачення в державах – членах Ради Європи» від 2008 року.
42. Дуванський О. Затримання особи та обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту: у чинному КПК України та у його проекті//Право України.-2005.- №6.- С. 61-63.
43. Душейко Г. О. Проблеми правового забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Вісник Запорізького юридичного інституту. — Запоріжжя, 2004. — N2 (27). — С.209–218.
44. Європейські керівні принципи з етики і поведінки для прокурорів («Будапештські керівні принципи»), прийняті на 6-й конференції Генеральних прокурорів Європи 31 травня 2005 року.
45. Єськов С.В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання в приватне спілкування: системно-структурний аналіз / С. Єськов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). – 2013. – С. 199-204.
46. Жалинский А. Введение в немецкое право /А. Жалинский, А. Рерихт. – М.: Спарк, 2001. – 767 с.
47. Жиліна Л.С. Прокурорський нагляд за додержанням законів при провадженні слідчих дій. – автореф. дис. канд.. юр. наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Харків, 1999. – 18 с.
48. Заєць О.М. Спостереження за особою, річчю або місцем під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – №3/1. – Режим доступу: http://pap.in.ua/3-1_2013/9/Zaiets%20O.M..pdf.
49. Закон України “Про державну таємницю” від 21 вересня 1999 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – ст. 93.
50. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 року N 3782-XII (зі змінами і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994., №11 (15.03.94). – ст. 51.
51. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року (ст.ст. 4-5) (із змінами і доповненнями)
52. Закон України «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 року (із змінами і доповненнями).
53. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. (зі змінами і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 793.
54. Закон України «Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 року// Офіційний вісник України. – 2001. – №15. – ст. 642.
55. Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – ст. 2644.
56. Заросинський О. Вивчення особистості неповнолітнього обвинуваченого на досудовому слідстві //Право України.- 2005.- № 8.- С. 67-71.
57. Зархин А.А. Правовое положение военного прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса Украины // Проблеми законності. – Вип. 39: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С. 167-171.
58. Зархін О.О. Військові органи дізнання: проблеми прокурорського нагляду та перспективи розвитку // Вісник прокуратури. – 2001. – № 2. – С. 81-85.
59. Зархін О.О. Процесуальні повноваження військових органів дізнання та особливості прокурорського нагляду за їх діяльністю // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2 (25). – С. 232-238.
60. Звіт Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо незалежності судової системи: частина ІІ – Служба обвинувачення (від 17–18 грудня 2010 року)
61. Зеленецкий В. С. Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях: Монография. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 400 с.
62. Зеленецкий В. С., Козьяков И. Н. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности: Монография. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив. 2003. – 256 с.
63. Зеленецкий, В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварит. расследования – Х. : ИПК район. и гор. Прокуроров. – 1990. – 92 с.
64. Зеленецький В. Прокурорський нагляд за виконанням законів при реєстрації джерел інформації про злочини / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури. – 2002. – № 6.
65. Землянский П.Т. Уголовно – процесуальное законодательство в первые годы советской власти / П.Т. Землянский. – К.: Ред.-изд. отд. Киев. научн. исслед. лаб. ВНИИ МВД СССР, 1972. – 306 с.
66. Зубрицький М. Проблемні питання здійснення прокурорського нагляду за законністю діяльності із розкриття вбивств, пов’язаних з безвісним зникненням потерпілих і розшуком безвісти зниклих осіб // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 366-372.
67. Інструкція з діловодства в органах прокуратури України затв. Наказом ГП України № 103 від 24 лютого 20016 р.
68. Інструкція про єдиний облік злочинів, затверджена спільним наказом від 25 травня 2010 року №21/135/28/240/499/354/367/159/69 Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, Служби безпеки України, Державної судової адміністрації України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України.
69. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженою спільним наказом ГПУ, МВС України, СБУ, ДПС України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №114/1042/516/1199/936/1687/15.
70. Інструкція про порядок ведення первинного обліку роботи прокурора, затверджена наказом Генеральної прокуратури України №20 від 31 березня 2005 р.
71. Інструкція про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затверджена спільним наказом від 5 серпня 2011 року № 83/519/311/463/483/122 Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра оборони України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної податкової служби України, Голови Державної судової адміністрації України.
72. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, затверджена Наказом Генерального прокурора України №9гн від 27 грудня 2014 року.
73. Казанчук І. Щодо забезпечення в Україні конституційного права громадян на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів внутрішніх справ // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України. — К., 2008. — С.185–187.
74. Калачова О. Проблеми забезпечення слідчим реалізації прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України. — К., 2008. — С.184–185.
75. Капліна О., Дроздов О. Актуальні проблеми використання в доказуванні матеріалів оперативно- розшукової діяльності // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – №4. – 2010. – С. 70-76.
76. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Автореф. дис…канд. юрид. наук.- Х., 2004.- 19с.
77. Керівні принципи ООН стосовно ролі осіб, які здійсню¬ють судове переслідування, від 1990 року.
78. Кирій Л.М. Відомчий, судовий контроль та прокурорський нагляд за відмовою в порушенні кримінальної справи: автореф. дис… канд. юрид. наук. — К., 2007. — 15с.
79. Клочко Я.М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти довкілля // Вісник прокуратури України, 2006 – № 1. – С. 42–47.
80. Клочко Я.М. Організаційно-правові проблеми удосконалення прокурорського нагляду за законністю розслідування злочинів проти довкілля // Міжнародна науково-практична конференція “Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи”. – К.: Академія прокуратури України, 2006 – С. 238–240.
81. Клочко Я.М. Прокурорський нагляд за додержанням законів при призначенні та провадженні екологічних експертиз // Право і Безпека. – Харків. – 2005 – № 4’1. – С. 125–128.
82. Клочко Я.М. Щодо вдосконалення прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів проти довкілля // Актуальні проблеми правознавства. Тези доповідей та наукових повідомлень учасників наукової конференції молодих учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004 – С. 186–188.
83. Клочков В.Г. Історія прокуратури України: Монографія. – 3-тє вид, перероб. і доп. – К.: НТВ «Правник», 2004. – 246 с.
84. Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обгрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2005. — 64 с.
85. Коваленко Є.Г., Коваленко Г.Я. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 192 с.
86. Кодекс поведінки посадових осіб із підтримання правопо¬рядку, прийнятий резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 року.
87. Козьяков І.М. Прокурорський нагляд за законнiстю оперативно-розшукової дiяльностi: його проблеми // Право України. – 2000. – № 1.
88. Козьяков І.М. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю за законністю оперативно-розшукової діяльності: Автореф. дис… канд. юрид. наук.: 12.00.10. — Х., 2001. — 20с.
89. Комарницька О., Прядко В. Установлення місцезнаходження засобу радіоелектронного зв’язку: підготовка та проведення негласної слідчої (розшукової) дії // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – №2. – С. 71–78.
90. Копетюк М.І. Деякі особливості прокурорського нагляду за законністю закінчення досудового слідства у справах неповнолітніх// Вісник академії адвокатури України. – 2009. – №1. – С. 168-174.
91. Копетюк М.І. Нагляд прокурора на початкових стадіях досудового провадження у справах неповнолітніх: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-пр. конф. – Т. II. – Луцьк, 2007. – С. 237-240.
92. Копетюк М.І. Особливості нагляду за додержанням закону при пред’явленні обвинувачення неповнолітньому // Матеріали Всеукр. наук.-пр. конф. – Івано-Франківськ. – 2005. – С. 167-170.
93. Копетюк М.І. Особливості прокурорського нагляду за законністю і обґрунтованістю затримання та взяття під варту неповнолітнього обвинуваченого (підозрюваного): питання удосконалення чинного законодавства // Юрид. Україна. – № 4. – 2007. – С. 78-82.
94. Копетюк М.І. Правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність: Зб. тез наук. доп. II Міжнар. наук.-прак. конф. – Луцьк, 2006. – С. 332-333.
95. Копетюк М.І. Правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням закону при застосуванні примусових заходів виховного характеру і направленні неповнолітніх до спеціальних навчально-виховних установ // Юрид. Україна. – № 7. – 2006. – С. 82-86.
96. Копетюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства щодо неповнолітніх: монографія. — Луцьк : Вежа, 2006. — 154с.
97. Коріняк О. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 13-18.
98. Косюта М.В. Прокуратура України: навч. посібник. – К.: Знання. – 2010. – 404 с.
99. Котик З.Д. Діяльність прокурора по доказуванню в стадії дізнання та досудового слідства// Вісник Львівського університету: серія юридична. – 2006. – №42. – 329-338.
100. Краєвський Ф. Окремі питання здійснення оперативно-розшукової діяльності оперативни¬ми підрозділами правоохоронних органів / Ф. Краєвський // Вісник прокуратури. – 2013. — № 10.-С. 122-124.
101. Кривобок В.В. Щодо співвідношення судового та прокурорського контролю за забезпеченням конституційних прав громадян у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України.-2000.- №5.- С.51-52.
102. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року// Офіційний вісник України. – 2012. – №37. – ст. 1370.Наказ Генерального прокурора України №15 від 19 січня 2017 р. ” Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України”.
103. Курило М.П., Півненко В.П. Участь прокурора в слідчих діях // Навч.посібник.- Суми: Слобожанщина, 1998.- 24 с.
104. Курило М.П., Півненко В.П. Участь прокурора в слідчих діях: навч. посібник / Інститут підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України. — Суми : Слобожанщина, 1998. — 24с.
105. Курочка М. Й. Законність в ОРД та прокурорський нагляд за її дотриманням / Луганський ін- т внутрішніх справ / Е.О. Дідоренко (ред.). — Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001. — 158с.
106. Курочка М. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при здійсненні ОРД // Вісник прокуратури. – 2009. – №1. – С.58.
107. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України / Е.О. Дідоренко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. — 174с.
108. Куценко О. Основні напрями посилення ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність// Вісник Прокуратури. – 2010. – №4. – С. 49-57.
109. Лобач В. Повноваження прокурора як головного суб’єкта кримінального переслідування //Прокуратура. Людина. Держава.- 2005.- № 7.- С. 3-14.
110. Луцик В. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України // Митна справа. – 2013. – №1(85). – частина 2. – книга 1. – С. 231-238.
111. Луцик В. Проблемні питання участі прокурора в кримінальному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІХ регіональної науково-практичної конференції. 07-08 лютого 2013 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 337-338.
112. Луцик В.В. Шляхи вдосконалення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю [Електронний ресурс] // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – №3(12). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11lvvord.pdf.
113. Максимюк А. Особливості прокурорського нагляду при проведенні оперативно-розшукової діяльності у справах про вбивства // Вісник прокуратури. – 2009. – №1. – С.33.
114. Маляренко В. Т. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення / В. Т. Маляренко, І. В. Вернидубов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.
115. Матвійчук Ю. М. Критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду щодо запобігання та протидії злочинності // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 2. – С. 35-37.
116. Мацьків Г. Строки як гарантії здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законів при реалізації заходів процесуального примусу // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №5. – С. 150-153.
117. Мельник О.В. Проблеми прокурорського нагляду за розслідуванням службових злочинів, поєднаних із вимаганням // Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: Матер.наук.-практ.семінару. – К-Х: Юрінком Інтер, 2005. – С.160-163.
118. Мельник О.В. Прокурорський нагляд як засіб забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах // Шлях України до економічної безпеки: Матер.наук.-практ.конф. – МВС України, Нац. ун-т внутр. справ, 16-17.04.04р. – Х.: Нац.ун-т внутр.справ, 2004. – С.79-80.
119. Мельник О.В.Використання результатів оперативно-розшукових заходів у процесі доказування у справах про вимагання //Вісн. прокуратури. – 2006.- № 2. – С.95-100.
120. Мельник О.В.Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів при розслідуванні вимагань //Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ.- 2004.-Вип.28.-С.20-23.
121. Мичко М.І. Прокуратура та інші органи обвинувачення в країнах світу. – Донецьк, 2010. – 417 с.
122. Муравйов К. В. Поняття і сутність розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. — К., 2003. — N8. — С.51–55.
123. Мусієнко І.І. Особливості правової регламентації оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у новому кримінально-процесуальному законодавстві // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м-ли постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 19 жовтня 2012 р.). – Х.: ТОВ «Оберіг», 2012. – Вип. №4. – С. 223-230.
124. Мычко Н.И., Голова Н.А. Европейская система прокуратур. – Донецк, 2011. – 487 с.
125. Наказ Генерального прокурора України № 119 від 15 березня 2016 року “Про організацію роботи з питань правового аналізу, систематизації та обліку актів законодавства в органах прокуратури”.
126. Наказ Генерального прокурора України №12 гн від 29 серпня 2014 року «Про особливості діяльності військових прокуратур».
127. Наказ Генерального прокурора України №17гн від 22 вересня 2014 року «Про організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України».
128. Наказ Генерального прокурора України від 03.12.2012 № 4/1гн “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність”.
129. Наказ Генерального прокурора України від 12.04.2013 №7 гн «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян».
130. Наказ Голови СБ України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації» № 35 від 31.01.11р.
131. Наказ ГП України № 275 від 16.10.15р. “Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу”.
132. Наказ СБУ №440 “Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю” від 12.08.2005 року// Офіційний вісник України. – 2005. – №34. – ст. 2089.
133. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х.: “Оберіг, 2013. — 344 с.
134. Некрасов В.А. Оперативне розпізнавання: Монографія/ В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк. – К.: КНТ, 2007. – С. 183.
135. Ніндипова В. Конституційні засади прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу: проблеми розвитку, співвідношення, перспективи// Вісник національної академії прокуратури. – 2008. – №3. – С. 23 – 31.
136. Нор В. Т. Проблемні питання застосування кримінально-правового обов’язку відшкодування заподіяної злочином шкоди в судовій практиці // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 1995. – С.102-105.
137. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – К., 1989.
138. Омельченко О. Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів //Право України.- 2003.- № 1.- С. 52-55.
139. Омельченко О. Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинам: Навч. посіб. / О. Є. Омельченко, Д.П. Письменний. – К.: Вид. Паливода А. В., 2008. – 216 с.
140. Омельченко О.Є. Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів // Право України. – 2003. – № 1. – С. 52-55.
141. Омельяненко Г. Питання захисту конституційних прав людини у кримінальному судочинстві // Право України. – 1997. – № 3. – с. 15.
142. Омельяненко Г.М. Провадження у справах неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми: Навч. посіб.- К.: Атіка, 2002.-127 с.
143. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб. – Т. 1-6. – К.: КНТ, 2008.
144. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб./ Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никофорчук та ін./ За ред. проф. О.М. Джужи. – К.: Правова єдність, 2009. – 310 с.
145. Оперативно-розшукова компаритівстика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін.. – Харків : Золота миля, 2013 – 352 с.
146. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навчальний посібник / [Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, С.В. Єськов та ін.]; за ред. проф. К.В. Антонова, проф. Б.І. Бараненка; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Лу¬ганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 216 с.
147. Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран. Информационно – аналитический справочник/ под общ. науч. ред. проф. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 248 с.
148. Осташевський А. Оперативно-розшукова діяльність: таємний бік медалі/ А.Осташевський // Вісник прокуратури. – 2013. – № 1. – С. 31-36.
149. Панич Н.Ю. Становлення та розвиток інституту прокуратури в Галичині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849 – 1918 рр.). – Автореф. дис. канд. юр. наук за спеціальністю 12.00.01. – Львів, 2009. – 18 с.
150. Підюков П.П. Використання у кримінальному судочинстві спеціальних технічних засобів під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій : історія, сучасний стан і перспективи / П. Підюков, Ю. Скудар, О. Камінська // Наука і правоохорона. – 2013. – № 1 (19). – С. 190-194.
151. Погорецький М., Сухачова І. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудових стадіях кримінального процесу // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – №4. – 2010. – С. 64-70.
152. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія/ М.А. Погорецький. – Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
153. Положення «Про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України», затверджено Наказом Генеральної прокуратури України №149 від12 квітня 2016 року
154. Положення про Головну військову прокуратуру Генеральної прокуратури України, затверджена Наказом Генерального прокурора України №90 від 29 серпня 2014 року.
155. Положення про Консультативну раду при Генеральній прокуратурі України, затверджене Наказом виконувача обов’язків Генерального прокурора України №41 від 03 квітня 2014 року.
156. Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації : затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1450 від 27.10.2001 : [із змінами і доповненнями на 20.10.2011] // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28(частина 1). – ст. 1870.
157. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року №2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства»// Юридична практика. Судовий випуск. – 2008. – № 5.
158. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11 квітня 2012 р.: [із змінами і доповненнями на 08.04.2013] // Офіційний вісник України. – 2012. – №29. – ст. 1074.
159. Правові засади оперативно розшукової діяльності: навчальний посібник / Антонов К.В., Вишня О.В., Сачко О.В., Халимов С.І. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 348 с.
160. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України : від 5 липня 1994 : [із змінами і доповненнями на 23.02.2014] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №31. – ст. 286.
161. Про радіочастотний ресурс України : Закон України : від 1 червня 2000 : [із змінами і доповненнями на 04.07.2013] // Офіційний вісник України. – 2000. – №26. – ст. 1079.
162. Прокуратура України: Академічний курс: підручник/ В.В. Сухонос, В.П. Лакизюк, Л.В. Грицаєнко, В.М. Руденко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 566 с.
163. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних / Дудин Н.П., Васильева Т.А., Воеводина Т.Г., Качанова О.Б., Ковалева М.Г., и др.; Под общ. ред.: Дудин Н.П. – С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2009. – 636 c.
164. Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
165. Регламент Генеральної прокуратури України, затверджений Наказом Генерального прокурора України №35 від 12.04.2012 року.
166. Рекомендація R (2000) 19 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи про роль дер¬жавного обвинувачення в системі кримінального правосуддя від 6 жовтня 2000 року.
167. Рекомендація ПАРЄ 1604 (2003) про роль прокуратури у демократичному правовому суспіль¬стві від 27 травня 2003 року.
168. Роль публічного обвинувача поза сферою кримінального права у практиці Європейського суду з прав людини (березень 2011 року).
169. Самбор М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв’язку // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». – 2013. – №1 (4). – С. 74-81.
170. Сегедин В. Охороняти права неповнолітнього треба до того, як він порушив закон //Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 10. – С. 20-27.
171. Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів у оперативно-розшуковій діяльності // Вісник прокуратури. – 2009. – №3. – С. 35-38.
172. Сервецький І.В., Неманов А.Ю. Щодо класифікації оперативно-розшукових заходів // // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №1. – С. 427-441.
173. Сергєєва Д.Б. Зняття інформації з каналів зв’язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади: автореф. дис… канд. юрид. наук / Д.Б. Сергєєва. – К., 2008. – 16с.
174. Середа Г. Законність оперативно – розшукової діяльності як мета та завдання прокурорського нагляду // Вісник Академії Прокуратури України. – 2009. – №4. – С. 11-17.
175. Середа Г. Кримінально – процесуальна діяльність прокурора в контексті законопроектних новел // Вісник національної академії прокуратури. – 2009. – №3. – С.5-9.
176. Середа Г. Теоретичні аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності// Вісник Академії Прокуратури України. – 2007. – №1.
177. Синєокий О.В. Психологічні аспекти прокурорського нагляду за забезпеченням законності слідчо-оперативної діяльності: досвід прокурора-криміналіста: (за матеріалами умисних убивств): монографія. – Запоріжжя: [Видавництво Запорізького національного університету] – 2009. – 445 с.
178. Скулиш Є.Д. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №2(26). – С. 15-23.
179. Соколкін В.Л. Визначення поняття завдань та предмета прокурорського нагляду за додер¬жанням законів в оперативно-розшуковій діяльності / В.Л. Соколкін // Науковий вісник Дні¬пропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (58). – С. 617- 618.
180. Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. редакцією О. А. Банчука. – К. : Атіка, 2012. – 624 с.
181. Стебельський П. Австрийский процес карний / П. Стебельський. – Львів: накл. Наукового товариства ім. Шевченка., 1901. – 345 с.
182. Стоянов М. Удосконалення прокурорського нагляду за обліком злочинів, результатами їх розслідування, достовірністю показників прокурорсько-слідчої роботи // Вісник прокуратури. – 2011. – № 2. – С. 15-18.
183. Тарасенко С.О. Порядок взаємодії слідчого та оперативного працівника при ознайомленні з матеріалами оперативно-розшукової справи / С.О. Тарасенко // Сучасні проблеми пра¬вового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали міжнародної науко¬во-практичної конференції (м. Харків, 22 листопада 2013 р.). – 2013. – С. 300-301.
184. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – №2. – С. 60-64.
185. Трагнюк Р.Р. Прокурор як гарант забезпечення прав обвинуваченого і підозрюваного у процесі здійснення досудового слідства // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, – 2003.- № 1 (22).- С. 262-268.
186. Трагнюк Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого. — Х. : Факт, 2004. — 200 с.
187. Третьякова М. В. Відшкодування шкоди, завданої особі незаконними діями правоохоронних органів, як прояв забезпечення прав та вобод людини // Вісник Харківського нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – Вип. 40. – С. 67–72.
188. Федотова Г.В. Основні засади провадження негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у сучасному правовому полі / Федотова Г.В., В.П. Климчук // Наука і правоохорона. – 2013. – № 4 (22). – С. 52-58.
189. Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасєка Д.О. Імітування обстановки злочину як форма контролю за його вчиненням: поняття, сутність, організаційні та процедурні засади проведення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №4. – С. 370-379.
190. Шандула О. О. Деякі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини // Вісник Національного ун-ту внутрішніх справ. — Х., 2004. — Вип.28. — С.24–27.
191. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59-64.
192. Шумило М.Є. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування та правозастосування) / М. Шумило // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 452-462.
193. Юрчишин В. Місце і роль прокурора досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2013. – 308 с.
194. Юрчишин В. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 74-77.
195. Юрчишин В. Процесуальні функції прокурора у досудовій стадії кримінального провадження : поняття, призначення, система. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 276 с.
196. Юрчишин В.М. Взаємовідносини прокурора із захисником у досудовому розслідуванні за новим КПК України// Адвокат. – 2012. – №9. – С.19-22.
197. Юрчишин В.М. Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні // Юридична Україна. – 2012. – №8. – С.96-102.
198. Юрчишин В.М. Правозахисна функція прокурора і її значення за новим КПК України // Адвокат. – 2012. – №6. – С.96-98.
199. Юрчишин В.М., Юрчишин Ю.В. Процесувальні засади учассті прокурора у кринальних провадженнях про корупцінйі злочини: монографія.Чернвці: Технодрук, 2021.188с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус