Піх Юрій Тарасович

Посада: асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: yuriy.pikh@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Доказове право; кримінальний процес зарубіжних країн; розслідування кіберзлочинів.

Курси

Вибрані публікації

 • Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник / За ред. д.ю.н., проф. Н. Р. Бобечка та д.ю.н., проф., акад. НАПрН України В. Т. Нора (видання третє, доповнене і перероблене). Тернопіль: Осадца Ю.В., 2024. 392 с.
 • Піх Ю. Т. Концепти істини у кримінальному процесуальному праві та їх реалізація у кримінальному провадженні: український та зарубіжний досвід. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (галузь знань – 08 «Право»). Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2023. 330 c.
 • Піх Ю. Т. ЄДКІ 2023: навчальний посібник / І. Я. Верес, В. В. Дубас, І. М. Ласько, В. М. Лисик, Ю. Т. Піх, Н. Є. Хлібороб, В. І. Чорненький, М. Ю. Шупʼяна; за заг. ред. В. М. Бурдіна. Львів: Освітня компанія “Максимум”, 2023. 480 с. ISBN 978-617-8124-36-6.
 • Піх Ю. Т. Правниче ЗНО 2023: навчальний посібник / І. Я. Верес, І. В. Жолнович, В. М. Лисик, А. С. Мостовий, Ю. В. Ничка, Ю. Т. Піх, В. І. Чорненький, Р. С. Шандра, М. Ю. Шупʼяна; за заг. ред. В. М. Бурдіна. К.: ТОВ «Конві Принт», 2023. 560 с. ISBN 978-617-8124-36-6.
 • Піх Ю. Т. Реалізація засади встановлення об’єктивної (матеріальної) істини у кримінальному провадженні в практиці Касаційного кримінального суду Верховного Суду. Кримінальний процесуальний кодекс України: десятиліття реалізації і проблеми сьогодення: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя вступу в дію Кримінального процесуального кодексу України (18 листопада 2022 року, м. Львів) / орг. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. С. 185–198.
 • Pikh, Y. The Concepts of Truth and Their Implementation in the Criminal Proceedings of the Common Law and Continental Law Systems. Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2021. Issue 73. P. 161–176.
 • Піх Ю. Т., Шуневич К. А. Судова експертиза у кримінальному провадженні Франції як один зі способів досягнення матеріальної (об’єктивної) істини. Wroclawsko-Lwowskie zeszyty Prawnicze. № 12. 2021. C. 211–226.
 • Піх Ю. Т. Засада встановлення матеріальної правди (істини) у світлі реформ кримінального процесуального законодавства Республіки Польщі. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Вип. 71. С. 132–146.
 • Піх Ю. Т. Істина як «камінь спотикання» змагальності у кримінальному процесі Сполучених Штатів Америки. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг. ком. В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 99–111.
 • Піх Ю. Т. Матеріальна істина як мета та засада кримінального провадження Федеративної Республіки Німеччини. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Вип. 69. С. 161–172.
 • Піх Ю. Т. Реалізація засади встановлення істини у кримінальному провадженні в практиці Європейського суду з прав людини. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІХ звітної науково-практичної конференції (2–3 лютого 2023 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. С. 200–205.
 • Піх Ю. Т. Спрощена процесуальна форма та її вплив на встановлення істини у кримінальному провадженні. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVIII звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 242–246.
 • Pikh, Y. Procedural Guarantees of Establishing Truth in the Criminal Proceedings of Ukraine. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 20th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 22–23, 2021). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2021. P. 230–233.
 • Піх Ю. Т. Концепт істини у кримінальному процесуальному законодавстві Французької Республіки. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVII звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 200–202.
 • Pikh, Y. The Principle of Substantive Truth in the Criminal Procedure of the Republic of Poland: General Remarks. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 19th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 24, 2020). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2020. P. 259–261.
 • Піх Ю. Т. Проблема істини у кримінальному процесі США. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVI звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 205–208.
 • Pikh, Y. The Principle of Establishing Truth in the Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 18th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 18–19, 2019). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2019. P. 208–210.
 • Піх Ю. Т. Концепт істини у філософії та його вплив на формування концепту істини у кримінальному провадженні. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 202–206.
 • Pikh, Y. The Principle of Non-Interference in Private Life in Criminal Proceedings in the Light of the European Court’s of Human Rights Case Law. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 17th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 20–21, 2018). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2018. P. 98–101.
 • Піх Ю. Засада невтручання у приватне життя в кримінальному провадженні у світлі практики європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XVIІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (20–21 квітня 2018 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. C. 72–75.
 • Піх Ю. Мета та завдання формування національної екологічної мережі. Актуальні проблеми соціального права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові проблеми земельної реформи в Україні» (2 червня 2017 року). Вип. 4. Львів: «Галицька видавнича спілка», 2017. C. 25–31.
 • Pikh, Y. Polygraph Countermeasures. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 15th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 15–16, 2016). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2016. P. 184–188.
 • Pikh, Y. The Concept and System of Crimes Against Peace, Security of the Mankind and International Legal Order. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 14th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 24–25, 2015). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2015. P. 274–277.
 • Pikh, Y. Natural Person as a Feature of the Subject of Crime. Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 13th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 25–27, 2014). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2014. P. 182–184.

Наукова біографія

У 2016 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію бакалавра з правознавства.

У 2016 та 2017 роках закінчив курс «Паралельного вивчення німецького права» Центру німецького права при юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка та взяв участь у роботі Літніх шкіл німецького права Фонду міжнародного правового співробітництва (IRZ) у м. Бонні (Німеччина).

З 2016 по 2021 рік – учасник, організатор та науковий консультант програми академічних обмінів «Netzwerk Ost-West» (Україна – Німеччина).

У 2017 році пройшов наукове стажування на базі юридичного факультету Мюнхенського університету Людвіґа-Максиміліана (Німеччина).

У 2018 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію магістра права. Одержав сертифікат про володіння фаховою англійською мовою.

З 2018 по 2022 рік – аспірант кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: «Концепти істини у кримінальному процесуальному праві та їх реалізація у кримінальному провадженні: український та зарубіжний досвід» (науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В. Т. Нор).

У 2019 році пройшов наукове стажування на базі юридичного факультету Тюбінґенського університету Еберхарда Карла (Німеччина).

З 2020 року – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!