Криміналістична техніка в діяльності слідчого

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Береський Я. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Береський Я. О.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є законодавство, яке регулює  підстави і порядок застосування  засобів криміналістичної техніки на стадії досудового розслідування, практика  застосування таких засобів слідчим, процесуальне оформлення  ходу та результатів такого застосування, а також теоретичні напрацювання з цих питань.

 

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння спецкурсу «Криміналістична техніка в діяльності слідчого» необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, кримінальне, кримінально-процесуальне, адміністративне право, юридична психологія, теорія оперативно-розшукової діяльності, судова медицина, кримінологія та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття, правові підстави та принципи застосування  засобів криміналістичної техніки у роботі слідчого, їх класифікація, застосування науково-технічних засобів для виявлення, фіксації та вилучення слідів, для пошуку різноманітних об`єктів, застосування цифрової фотографії, відеозапису та комп`ютерних технологій в діяльності слідчого.

Програма навчальної дисципліни складається із змістового модуля «Загальні питання використання криміналістичної техніки в діяльності слідчого»

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістична техніка в діяльності слідчого» є допомогти студентам, як майбутнім працівникам органів досудового розслідування, засвоїти можливості і порядок використання науково-технічних засобів для підвищенні ефективності їх діяльності з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістична техніка в діяльності слідчого» є аналіз кримінально-процесуального законодавства України, підзаконних нормативно-правових актів, навчальної та монографічної літератури,  практичне застосування різноманітних науково-технічних засобів  відповідно до програми дисципліни.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– законодавство про підстави і порядок застосування  засобів криміналістичної техніки у діяльності слідчого;

– принципи застосування науково-технічних засобів;

– класифікацію науково-технічних засобів;

– комплекти науково-технічних засобів;

– можливості застосування науково-технічних засобів для виявлення, фіксації та вилучення слідів ;

 • основні групи пошукових технічних засобів ( оптичні, механічні, магнітні, електричні, хімічні, індукційні, випромінюючої дії, детектори випромінювань);
  • – особливості використання цифрової фотографії, відеозапису, комп`ютерної техніки в роботі слідчого.

вміти:

 • аналізувати і правильно застосовувати законодавство про підстави і порядок використання науково- технічних засобів;
 • проводити процесуальне оформлення ходу та результатів застосування науково-технічних засобів під час проведення слідчих дій;
 • застосовувати комплекти науково-технічних засобів і конкретні засоби, які в них містяться, для виявлення, фіксації та вилучення слідів і речових доказів;
 • правильно оформляти додатки до протоколів слідчих дій (вилучені предмети, сліди, їхні копії та відбитки, фотознімки, матеріали відеозапису та ін.);
 • використовувати пошукові технічні засоби (індуційні металошукачі, пошукові магніти, щупи та інші) для виявлення захованих знарядь вчинення злочину, предметів, отриманих злочинним шляхом та інших об`єктів;
 • застосовувати цифровий фотоапарат, відеокамеру для фіксації ходу слідчих дій, обстановки на місці їх проведення, виявлених слідів і речових доказів;

застосовувати можливості комп`ютерної техніки і комп`ютерних технологій.

Рекомендована література

 • Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Москва,1999.
 • Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. М.,1991.
 • Адмиралова И.А. Понятие и задачи технико-криминалистического обеспечения и предупреждения административных правонарушений.//Административное и муниципальное право 2008, №4
 • Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.,1997.
 • Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции. Москва, 1996.
 • Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. Москва, 1997.
 • Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. Конспект лекций. Санкт-Петербург, 2000.
 • Возгрин И.А. Введение в криминалистику (история, основы теории, библиография). Санкт-Петербург, 2003.( Глава 6).
 • Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука- техника-общество-человек. Москва,2000.
 • Волынский А. Почему слабо используется криминалистическая наука и техника // Соц.законность, 1988.-№ 10. С. 59-60.
 • Герасимов В.Н. Научно-технические средства в работе следователя. Москва, 1985.
 • Гончаренко В.И., Бергер В.Е. Криминалистика и криминалисты. К.,1989.
 • Гончаренко В. Г. Вибране. – К.: Прецедент, 2011
 • Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. К.,1980.
 • Гончаренко В.І. Науково-технічні засоби в роботі слідчого. К.,1972.
 • Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. К., 1984.
 • Грамович Г.И. Криминалистическая техника (научные, правовые, методологические, организационные основы). Минск, 2004.
 • Грамович Г.И. Научно-технические средства: современное состояние, эффективность использования в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1989.
 • Грамович Г.И. Основы криминалистической техники: /Процессуальные и криминалистические аспекты/. Минск, 1981.
 • Грамович Г.И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Киев, 1989.
 • Єзерський Р.Б. Криміналістична техніка і науково-технічний прогрес. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична, – 2003 р. №38., – С.573-582.
 • Єзерський Р.Б. Криміналістична техніка і загальні наукові знання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника. 2003 р.№11., – С.224-233.
 • Єзерський Р.Б. Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003 р. №3-4. – С.288-293.
 • Єзерський Р.Б. Взаємозв’язок криміналістичної техніки з криміналістичною тактикою і методикою. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична, – 2004 р. №39., – С.544-552
 • Єзерський Р.Б. Завдання техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника. 2004 р.№13., – С.205-213
 • Єзерський Р.Б. Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична, – 2004 р. №40., – С.522-531.
 • Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск, 2000.
 • Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. К.,1980.
 • Іщенко А.В., Ієрусалімов І.О., Удовенко Ж.В.. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів. Київ. – 2007.
 • Ищенко Е.П. Криминалистика и новые информационные технологии. Вестник криминалистики, выпуск 3(31) 2009/
 • Ищенко Е.П. Использование современных научно-технических средств при расследовании уголовных дел. Свердловск, 1985.
 • Ищенко Е., Кузнецов П. Пути совершенствования криминалистической техники // Соц. законность, 1984. № 11. С.54.
 • Карлов В. Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений. Научно-техническое пособие. Изд-во «ЭКЗАМЕН», М., 2006. – с.45
 • Когутич І.І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання. Монографія – Львів.: «Тріада плюс», 2008. – с. 257 – 270;
 • Когутич І.І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді. Монографія – Львів: Тріада плюс, 2009.
 • Криміналістика / За заг. ред. проф. В.Ю. Шепітька, Харків «Право», 2010 С. 54
 • Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций / Под ред. В.П. Лаврова. Москва, 2003.
 • Кримінальний процесуальний кодекс. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.С. Шумила – К. Юстиніан, 2012.
 • Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Ленинград,1989.
 • Леви А.А. Практика применения научно-технических средств следователями прокуратуры. Москва, 1968.
 • Лисиченко В.К. Использование данних естественных и технических наук в следственной и судебной практике. Киев, 1979.
 • Павлишина А. Техніко-криміналістичні засоби й методи, що використовуються для збирання доказів у кримінальному провадженні про злочини в сфері наркобізнесу // Часопис Академії адвокатури України(том 8,- № 1.- 2015.- с.119-122.
 • Панов М.І., В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. Настільна книга слідчого [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] 2-ге вид., перероб. і доп. – К. Вид. Дім «Ін Юре», 2007.
 • Панюшкин В.А. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизвоство. Воронеж,1985.
 • Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика. Москва,1985.
 • Пунда О.О. Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів для доказування в кримінальному процесі. Автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук. К., 2002, с.4.
 • Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста. Киев, 1995.
 • Руководство по расследованию преступлений: Науч.-практ. пособие / Гриненко А.В., Каткова Т.В., Кожевников Г.К. и др. / – Харьков, 2001.
 • Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2006.
 • Салтевский М.В. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. Киев, 1980.
 • Салтевский М.В. Проблема совершенствования процессуальной регламентации применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1991. – Вып.45. – С.27-32.
 • Салтевский М.В. Проблемы совершенствования процесуальной регламентации применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве //Криминалистика и судебная экспертиза. –К., 1991. –Вып.43. –С.26-30.
 • Салтевський М. Використання криміналістичної техніки в боротьбі з корупцією // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №4 (15). – С.162-166.
 • Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Учебное пособие. –Москва,1999.
 • Хараберюш І.Ф. , Захаров В.П. Проблеми використання спеціальної техніки у доказуванні. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №2, 2011.
 • Чжу Цзинь Цзе. К вопросу технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, совершенных в сети Интернет // Актуальные вопросы современной правовой науки : материалы Междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов и секции «Юрид. науки» Респ. науч. конф. студентов и аспирантов вузов Респ. Беларусь «НИРС — 2011», Минск, 4–5 нояб. 2011 г. / редкол. : О. И. Чуприс (отв. ред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 183-184
 • Чистова Л.Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. Москва,1998.
 • Чучукало О.. Поняття техніко-криміналістичного забезпечення судового слідства // Право України, 2004, №1.
 • Щербинский Е.А. Криминалистическую технику – в следственную практику // Экспертная практика. – М., 1988. – №26. – С.17.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус