Судові та правоохоронні органи України

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Багрій М. В.
216доцент Борейко Г. Д.
216доцент Максимишин Н. М.
216Піх Ю. Т.
216Рафальонт С. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232доцент Багрій М. В.
доцент Борейко Г. Д.
Конюшин Ю. І.
Лизак Я. В.
доцент Максимишин Н. М.
Мурадов В. В.
Піх Ю. Т.
Рафальонт С. Р.
доцент Фігурський В. М.

Опис курсу

Мета: вироблення у студентів 1-го курсу юридичного факультету, які  розпочали вивчення базових дисциплін спеціальності «Право» навиків застосування нормативно-правових актів, які регулюють організацію та діяльність судових та правоохоронних органів, а також засвоєння доктринальних підходів щодо основних напрямків їх реформування та удосконалення для належного засвоєння у подальшому галузевих юридичних дисциплін.

 

Завдання:

 • ознайомлення студентів з необхідними джерелами права;
 • глибоке засвоєння положень нормативно-правових актів щодо організації та діяльності відповідних органів;
 • ознайомлення з принципами організації судової системи в Україні;
 • ознайомлення з організацією та діяльністю правоохоронних органів;
 • формування у студентів професійної правової свідомості та правової культури;
 • виховання студентів-правників у дусі поваги до Конституції України, законів та правил соціального співжиття.

Дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» спрямована на формування таких компетентностей:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Знання та розуміння предметної та розуміння професійної діяльності.

СК13. Здатність до критичного, аналітичного, логічного та системного аналізу правових явищ, норм та інститутів. Уміння застосовувати набуті знання у професійній юридичній діяльності.

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування у різних сферах правового регулювання, зокрема проектів постанов, розпоряджень, рішень, наказів, ухвал, вироків, висновків та ін.

 

Вимоги до знань та умінь.

Знати:

 • зміст положень Конституції України, які регламентують організацію та діяльність судової влади;
 • зміст судової та правоохоронної діяльності, її ознаки;
 • назву закону, дату його прийняття, структуру, зміст окремих норм відповідних нормативних актів, що стосуються конкретних питань, винесених на практичні заняття
 • структуру і повноваження органів, які реалізують судову та правоохоронну діяльність, методи реалізації;
 • основні положення чинного в Україні законодавства, яке регламентує структуру судової системи України та окремих судових органів, їхні повноваження.

 

Уміти:

 • правильно тлумачити і застосовувати норми Конституції України та чинного законодавства, які регламентують судову та правоохоронну діяльність;
 • аналізувати законодавство України з окремих тем курсу;
 • орієнтуватися в законодавстві, яке регламентує судову та правоохоронну діяльність;
 • застосовувати положення законодавства при вирішенні домашніх завдань.

Унаслідок проходження програми навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» студенти формують наступні результати навчання:

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів та контраргументів, аналізуючи відому проблему. Прогнозувати можливі шляхи її розвитку та підшуковувати способи вирішення.

РН 16. Користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності, демонструвати їх застосування під час підготовки юридичних документів – заяв, скарг, клопотань, позовних заяв та ін.

Рекомендована література

 1. Городовенко В. В. Принципи судової влади: монографія. Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. Харків: Право, 2012. 448 с.
 2. Лапкін А. В. Судове право України : навч. посіб. у схемах. Х. : Право. 148 с.
 3. Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні: навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. Вид. 3-тє, змін. та допов. Харків: Право, 2015. 148 с.
 4. Марочкін І.Є., Москвич Л.М., Каркач П.М. та ін. Організація судових та правоохоронних органів. Підручник. Харків, 2014. 448 с.
 5. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. В.Т. Нора. К.: Ін Юре. 2010. 240 с.
 6. Овсяннікова О. О. Транспарентність судової влади: монографія. Харків: ФІНН. 2010. 336 с.
 7. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціаліз. вищ. навч. закл. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. Харків: Право, 2013. 448 с.
 8. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посібник : у 2 ч. / за ред. Л. М. Москвич. Ч. 1 : Основи судоустрою України / В. В. Городовенко та ін. Харків : Право. 244 с.
 9. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підготовки до іспиту / уклад.: О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко та ін. ; відп. ред.: О. О. Овсяннікова, І. В. Юревич. Х. : Право. 2016. 198 с.
 10. Судоустрій України : підруч. / за ред.: М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. Київ: Юрінком Інтер. 341 с.
 11. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т. Б. Вільчик, О. М. Овчаренко, А. В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. Харків: Право, 2014. 392 с.
 12. Рємєскова Ю. О. Судова влада в системі поділу влади: монографія / Ю. О. Рємєскова; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : Право, 2014. 192 с.
 13. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) : навчальний посібник / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна. Суми : Сумський державний університет, 2016.123 с.
 14. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підруч. / Захарова О. С., Ковальський В. С., Лукомський В. С. та ін.; відп. ред. В. Маляренко. 3-тє вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2012. 352 с.
 15. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / М.В.Ковалів, С.С. Єсімов, Ю.С. Назар та ін.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 387 с.
 16. Юревич І. В. Єдність судової влади: монографія. НЮУ ім. Я. Мудрого. Харків: Право. 264 с.
 17. Прилуцький С. В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава) : моногр. / С. В. Прилуцький К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. 317 с.
 18. Потапенко В. І. Самостійність судової влади: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Х. 2015. 216 с.
 19. Калашник О. А. Правовий статус місцевих загальних судів в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Одеса, 2016. 234 с.
 20. Прокопенко Б. О. Добір кандидатів на посаду судді : монографія. Х.: Право. 2016. 208 с.
 21. Слободяник Н. С. Виборність суддів: зарубіжний досвід та перспективи для України. Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Серія: Право. 2015. Вип. 33. Т. 2. С. 173–177.
 22. Гацелюк В. Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів: аналіз дотримання принципів криміналізації. Наше право. 2017. № 3. С. 57-66.
 23. Косткіна Ю. О. Організаційно-правове забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя: суб’єкти, об’єкт та зміст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2017. № 30. Том 2. С. 26-29.
 24. Бринцев В. Д. Система організаційного забезпечення судової влади України: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.10; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. Х., 2011. 520 с.
 25. Алюшина Н. О. Статус державного службовця органів прокуратури в Україні: посіб. / Н.О. Алюшина, А.П. Горзов, О.А. Казак, Л.Л. Радухівська та ін.; за ред. М.К. Якимчука, М.В. Канавець, Н.С. Наулік. Київ: Національна академія прокуратури України. 2018. 290 с.
 26. Мичко М. І., Толочко О. М. Прокуратура в країнах світу: історія та сучасність: моногр. К.: Національна академія прокуратури України. 2016. 832 с.
 27. Юрчишин В. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці. Чернівці: Видавничий дім «Родовід». 2013. 308 с.
 28. Статус поліції : міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство. / за заг. ред. О. А. Банчука. К.: Москаленко О.М.. 2013. 588 с.
 29. На сторожі незалежності держави : 10 років Службі безпеки України / ред. кол.: О.Ф. Бєлов, Г.В. Зеленський, М.В. Куркін та ін.; голова редколегії П.М. Шатковський. К.: СБУ. 2013. 170 с.
 30. Басиста І. Прийняття і використання процесуальних рішень слідчого на стадії досудового розслідування: теоретичні і практичні проблеми : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 600 с.
 31. Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р., м. Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова та ін. Одеса : Юридична література, 2018. 432 с.
 32. Кодекс етики працівників Національного антикорупційного бюро України, затверджений наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 1 верес. 2016 р. № 242. URL: https://issuu.com/nabukraine/docs/nabu_codeks_all_preview
 33. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) (концептуальні та організаційно-правові засади). К. : НАДУ. 2012. 543 с.
 34. Юрасов А. В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. 307 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус