Діяльність адвоката-захисника у кримінальному провадженні

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Войнарович А. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Войнарович А. Б.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни –  ознайомлення студентів із теоретичними та практичними проблемами та поглиблене засвоєння положень кримінального процесуального права України з точки зору захисту адвокатом (захисником) прав підозрюваного (обвинуваченого) з урахуванням “переваг” сторони захисту, а також ознайомлення з практикою діяльності адвокатів у кримінальному правосудді, вироблення на цій основі навичок наукового дослідження проблем захисту у кримінальному провадженні; оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.

Завдання вивченни дисципліни полягає у аналіз актів кримінального процесуального законодавства України, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни, формулювання наукових проблем та визначення шляхів їх вирішення.

 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • особливості здійсненя захисту в кримінальному судочинстві та його форми;
 • мету захисту у кримінальному провадженні, його предмет і межі;
 • відмінність “захисника” від інших форм участі адвоката у кримінальному провадженні;
 • поняття “адвоката-захисника” та його статус;
 • процесуальні гарантії діяльності адвоката-захисника у кримінальному провадженні;
 • способи залучення захисника до кримінального провадження;
 • особливості участі захисника у доказуванні в кримінальному судочинстві;
 • дії захисника під час застосування до клієнта заходів забезпечення кримінального провадження;
 • завдання захисника під час проведення слідчих дій;
 • особливості захисту на досудовому розслідуванні;
 • основні вектори діяльності захисника у суді;
 • завдання та статус захисника під час апеляційного та касаційного провадження;
 • особливості діяльності адвоката у провадженні за участю присяжних;
 • особливості здійснення захисту неповнолітніх;
 • методику складання процесуальних документів захисту.

уміти:

 • правильно тлумачити та застосовувати кримінальне процесуальне законодавство для захисту підозрюваного (обвинуваченого);
 • правильно формувати досьє адвоката-захисника;
 • виробляти, обгрунтовувати та відстоювати позицію захисту;
 • здійснювати якісний захист клієнта (підозрюваного чи обвинуваченого);
 • застосовувати прийоми адвокатської тактики;
 • складати документи “захисту”;
 • готувати захисну промову;
 • формулювати наукові завдання;
 • обгрунтовувати свої наукові погляди у письмовому вигляді.

Рекомендована література

 1. Адвокатская деятельность / под ред. В. Н. Буробина. – М., 2003.
 2. Адвокатура в Україні: навч.-метод. матеріал / уклад. Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 1999. – 42 с.
 3. Адвокатура України: навч. посіб.: у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 940 с.
 4. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: практ. Посіб. для адвоката / за ред. С.Ф. Сафулька, О.Д. Святоцького; упоряд. Т.Г. Захарченко та ін. – К.: Ін Юре, 2003. – 768 с.
 5. Алексеев С.С. Введение в юридическую специальность / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1976.
 6. Андрєєвський В.В. Основи юридичної природи адвокатури: теорія, історія. /      В.В. Андрєєвський. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 6 (44). –       С. 87 – 92.
 7. Барщевский М. Адвокатская этика. / М. Барщевский. – М., 2000.
 8. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс: Навч. посіб. – 4-те вид., доповн. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 850 с.
 9. Бойков А.Д. Роль защитника в предупреждении преступлений. / А.Д. Бойков. – М., 1971.
 10. Варфоломеєва Т.В. Історія адвокатури України / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / Т.В. Варфоломеєва, О.Д. Святоцький,  В.С. Кульчицький, З.М. Багринівський, Т.В. Кисельова. – К.: СДМ-Студіо, 2002. – 286 с.
 11. Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України “Про адвокатуру” // Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність: 36 нормат. актів; коментар / Акад. адвокатури України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 27–29.
 12. Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. / Т.В. Варфоломеева. – К., 1987.
 13. Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве. / Т.В. Варфоломеева. – К., 1998.
 14. В. В. Заборовський. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України: монографія / В. В. Заборовський. – Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – 900 с.
 15. Ведь В.В. Використання адвокатом-захисником психологічних знань у кримінальному процесі: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / В.В. Ведь. – Київ, 1999. –  18 с.
 16. Владимиров Л.Б. Advocatus miles: Пособие для уголовной защиты (извлечение) / Л.Б. Владимиров. // Судебное красноречие русских юристов прошлого. – М.: МІТІ «Фемида», 1992. –      С. 58.
 17. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката–захисника у кримінальному процесі. / І.Ю. Головацький. – К., 2003.
 18. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве: учебник / Ю.П. Гармаев; научный ред. В.Т. Карагодин. – М.: Экзамен, 2005 – 512 с.
 19. Заборовський В. В. Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України / В. В. Заборовський. – Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2017 – 900 с.
 20. Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 352 с.
 21. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі : наук.-практ. комент. / Я. П. Зейкан. – Вид. 5-те, стер. – Київ :
 22. КНТ : Вид. Ліпкан О. С., 2011. – 600 с. Х629.316 / З-47 хр, філ. № 1 ч.з.
 23. Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях кримінальних справ за КПК 2012 року / Я. П. Зейкан. –
 24. Харків : Коваленко О. В., 2013. – 376 с. Х629.316 / З-47 ч.з. № 1, філ. № 1 ч.з.
 25. Зейкан Я. П. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПК 2012) / Я. П. Зейкан, С. Ф. Сафулько. – Київ : ВД Дакор, 2013. – 576 с. Х629.374.016 / З-47 н/аб.
 26. Зейкан Я. П. Процесуальні акти захисної діяльності адвоката : наук.-практ. комент. / Я. П. Зейкан, В. Є. Голуб. – Київ : КНТ, 2011. – 416 с.
 27. Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: у 2 ч. / О.Д. Святоцький, Т.Г. Захарченко, С.Ф. Сафулько та ін.; за заг. ред. С.Ф. Сафулька. – К.: Ін Юре, 2008. – Ч.1. – 616 с.
 28. Ісмаілова Л.Б. Деякі питання реалізації права на захист / Л.Б. Ісмаілова. // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – № 1. – С. 99–105.
 29. Жуковська О. Професійні права адвокатів у контексті Європейської конвенції з прав людини: практика Європейського суду та українські реалії / О. Жуковська, К. Бузаджик. // Адвокат. – 2005. – № 7. – С. 45–48.
 30. Защитительная речь: методрекоменд. Киевского ОНИИ адвокатуры // Адвокат. – 1998. – № 3.
 31. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі. / Я.П. Зейкан. – К., 2004.
 32. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі. Зразки процесуальних актів: Збірник. / Я.П. Зейкан. – К.: Юридична практика, 2005.
 33. Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста: Введение в специальность. / А.Э. Жалинский. М.: БЕК, 1997. – 330 с.
 34. Качалов В.І. Адвокатура і адвокатська діяльністьв Російській Федерації (Схеми та коментарі): навч. посібн. для вузів Юркніга. / В.І. Качалов, О.В. Качалова, В.В. Кукель. – 2004.
 35. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
 36. Коментар Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. – Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» USAID. – 2017.
 37. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 786 с.
 38. Лубшев Ю. Ф. Курс адвокатского права. / Ю.Ф. Лубшев. – М., 2003
 39. Маляренко В.Т. Реалізація основних конституційних засад судочинства в кримінально-процесуальному законодавстві України: автореф. дис…. канд. юрид. наук. / В.Т. Маляренко. – Харків, 1999. – 19 с.
 40. Малютін І. Професійні захисники у кримінальному судочинстві / І. Малютін. // Вісник прокуратури. – 2003. – № 10 (28) – С. 50–52.
 41. Медведчук В. Адвокатурі надано реальний шанс продовжити демократичне реформування / В. Медведчук. // Закон і бізнес. – 1999. – № 41. – С. 11.
 42. Медведчук В. Адвокатська діяльність – гарантія професіоналізму та доступності правозахисту / В. Медведчук. // Закон і Бізнес. – 2000. – № 11. – С. 12.
 43. Меліхова О.В. Адвокатура в Україні: навч.-метод. Посіб. для самост. вивч. дисц. – К., 2005. – С. 44.
 44. Молдован А.В. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. … канд. юрид. наук. / А.В. Молдован. – К., 2003.
 45. Михайлів С.В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С.В. Михайлів– К., 2011. – 18 с. 27.
 46. Несінов О. Н. Складові успіху у кримінальному процес / О. М. Несінов. – Харків: ТОВ “Видавництво “Права людини””, 2018. – 292 с.
 47. Никифорчук Д.Й. Протидія законної діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві / Д.Й. Никифорчук, Д.О. Савицький // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 36-38.
 48. Пономаренко Д. В. Тактичні питання захисту у кримінальному провадженні / Д. В. Пономаренко. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – 112 с.
 49. Письменний Д.П. Сучасні проблеми обвинувачення та захисту в кримінальному судочинстві України / Д.М. Письменний // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції «Тактика, методика, етика захисту та представництва». – К.: Академія адвокатури України, 2003. – С. 40-42.
 50. Погорецький М. А. Адвокатура України : підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 368 с.
 51. Попелюшко В. О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі. — Київ: Прецедент, 2005. – 232с.
 52. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: Збірник наукових статей / В.О. Попелюшко, С.В. Аврамашин. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2008. – 400 с
 53. Фіолевський Д.П. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». – Коментар.– К. : Алерта, 2013. – 368 с.
 54. Резник Г. М. Адвокат: престиж профессии. / Г.М. Резник // Адвокатура и современность – М., 1987.
 55. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. / А.Д. Святоцький – Львов, 1992.
 56. Святоцький О.Д. Адвокатура України: навч. посіб. для студ. юрид. вищих навч. закл. і фак. / О.Д. Святоцкий, М.М. Михеєнко. – К.: Ін Юре, 1997. – 224 с.
 57. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: проблемы становления и перспективы развития: монография. / О.В. Синеокий. – Запорожье: ЗНУ, 2007. – 432 с.
 58. Сінєльнік Р. В. Правовий статус захисника в провадженні по справах про адміністративні правопорушення та кримінальних справах: об’єм повноважень / Р. В. Сінєльнік // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. – 2012. – № 1, ч. 1. – С. 281–291.
 59. Скрябін О. М. Участь захисника у окремих кримінальних провадженнях: монографія / О. М. Скрябін. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 380 с.
 60. Словацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навч. посіб. / І.Ю. Словацький – К.: Атіка, 2003. – 351 с.
 61. Сучасні системи адвокатури / за ред. О. Д. Святоцького. – К., 1993.
 62. Островський С.О. Адвокат та правосуддя. / С.О. Островський. Видавництво С.Ж. Лазаренко, 1999. – C. 354–360.
 63. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.
 64. Хоматов Ю.В. Розвиток змагальних засад і діяльність адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України: дис. … канд. юрид. наук. / Ю.В. Хоматов. – Харків, 1994.
 65. Шліхова О.В. Адвокатура в Україні: навч.-метод, посіб. – К.: НВУ, 2006. – 90 с.
 66. Є.В. Кузьмічова-Кисленко. Захисник у кримінальному процесі України. – Юридична наука. – № 10. – 2004. – С. 104-109.
 67. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с. 36. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус