Процес прийняття рішень у кримінальному провадженні

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Слюсарчук Х. Р.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112Слюсарчук Х. Р., доцент Мазур М. Р.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Процес прийняття рішень у кримінальному провадженні» («Decision-making process in criminal proceedings») є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх правників, і знайомить із підставами, механізмами та закономірностями прийняття рішень у кримінальному провадженні, етапами та структурою процесу прийняття рішень, техніками та прийомами прийняття індивідуальних та колективних рішень, типовими логічними помилками в процесі прийняття рішень, а також способами їх уникнення.
Метою курсу є надати студентам знання про правову та психологічну природу процесу прийняття рішень та розвинути практичні навички прийняття індивідуальних і колективних рішень.
Завдання курсу – ознайомити студентів із підставами, етапами та структурою процесу прийняття рішень у кримінальному провадженні, правовими стандартами доброякісності кримінальних процесуальних рішень, психологічними концепціями прийняття рішень, основними стилями та типами рішень, специфікою прийняття рішення в умовах невизначеності та ризику; сформувати навички прийняття індивідуальних і колективних рішень з використанням сучасних технологій прийняття рішень.
Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Процес прийняття рішень у кримінальному провадженні» пов’язаний з такими дисциплінами, як «Кримінально-процесуальне право України», «Юридична психологія», «Логіка» та «Філософія».
Формування компетенцій
► Знання та розуміння / Knowledge and understanding: знання правової природи процесу прийняття рішень, розуміння етапів та елементів процесу прийняття рішень у кримінальному провадженні, знання змісту та специфіки основних моделей прийняття рішень, типових логічних помилок на різних етапах прийняття рішень.
► Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding: уміння організовувати процес прийняття рішення як індивідуально так і в групі, застосовувати різні стратегії, сучасні методи та техніки для прийняття оптимального рішення, аналізувати причини бар’єрів та обмежень у процесі прийняття індивідуальних і групових рішень.
► Формування тверджень / Making judgements: критичний аналіз проблеми, яку потрібно розв’язати, виокремлення найсуттєвіших аспектів; напрацювання альтернативних варіантів рішення проблеми; аналіз та оцінка критеріїв і обмежень, що впливають на рішення; оцінювання (зважування) альтернативних варіантів за допомогою різних стратегій; прийняття оптимального варіанту рішення.
► Комунікативні навички / Communication skills: уміння представляти результати теоретичних та емпіричних досліджень у різному форматі на наукових конференціях різних рівнів; володіти прийомами ефективної самопрезентації під час публічного виступу; вміння вести наукову дискусію в рамках усного спілкування.
► Навички навчання / Learning skills: здатність удосконалювати уміння та навички організації процесу прийняття рішень в кримінальному провадженні, відповідно до норм закону, із врахуванням психологічних особливостей, стратегій та технік прийняття рішень.

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Загальнотеоретичні основи процесу прийняття
рішень (decision-making process) у кримінальному провадженні.
(2 год., доц. Слюсарчук Х.Р.)

Вступ до курсу. Мета та завдання.
Поняття та види рішень у кримінальному провадженні.
Поняття, правова природа та значення процесу прийняття рішень (decision-making process) у кримінальному провадженні.
Підходи до розуміння етапів та елементі (структури) процесу прийняття рішень. Суб’єкти прийняття рішень у кримінальному провадженні.
Організаційно-процесуальні та психологічні правила прийняття рішень.
Тема 2. Послідовність і зміст основних етапів процесу прийняття рішень.
(2 год., доц. Мазур М.Р.)

Виявлення проблемної ситуації та постановка завдання прийняття рішення.
Пошук та аналіз необхідної інформації про проблему. Визначення критеріїв доброякісного рішення.
Прогнозування можливих результатів із подальшим виявленням або конструюванням альтернативних варіантів рішень. (Розробка альтернативних варіантів, тобто розроблення, опис та складання переліку усіх можливих варіантів дій, що забезпечують вирішення проблемної ситуації).
Оцінювання якості варіантів рішень, порівняння їх між собою.
Вибір одного (чи декількох) найвідповідніших меті.
Опрацювання плану реалізації, оформлення та впровадження (виконання) рішення.
Аналіз прийнятого рішення та його результатів.

Тема 3. Організаційно-процесуальні правила прийняття рішень у кримінальному провадженні.
(2 год., доц. Слюсарчук Х.Р.)

Прийняття рішень «за внутрішнім переконанням» (психологічний та гносеологічний аспекти).
Дискреція (розсуд) та угляд у кримінальному судочинстві.
Доказові презумпції та преюдиції у процесі прийняття рішень під час кримінального провадження.
Врахування об’єктивних правил доказування як елемент процесу прийняття рішень (правила визнання доказів недопустимими; правила розподілу тягаря доказування у кримінальному провадженні; правила оцінки доказів у кримінальному провадженні; правило тлумачення неспростовних сумнівів на користь підозрюваного, обвинуваченого; визначення меж доказування у кримінальному провадженні тощо).
Аргументація. Техніки аргументації у процесі прийняття рішень.

Тема 4. Стандарти доказування як елемент
процесу прийняття рішень у кримінальному провадженні.
(2 год., доц. Слюсарчук Х.Р.)

Правова природа, поняття та ознаки стандартів доказування у кримінальному провадженні.
Мета запровадження та значення стандартів доказування у процесі формування знання про обставини кримінального провадження. Категорія «ймовірності», «вірогідності» та «достовірності» знання у кримінальному провадженні.
Система та класифікація стандартів доказування у кримінальному провадженні.
Стандарти доказування «обґрунтована підозра», «достатня підстава» та «поза розумним сумнівом» у процесі прийняття рішень під час кримінального провадження. Рішення Верховного суду України та США, практика Європейського суду з прав людини та Міжнародного кримінального суду.

Тема 5. Правова характеристика доброякісності
рішення у кримінальному провадженні.
(2 год., доц. Слюсарчук Х.Р.)

Поняття та система правових стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень.
Законність кримінальних процесуальних рішень. Обґрунтованість та вмотивованість кримінальних процесуальних рішень.
Категорія «справедливості» у кримінальному судочинстві. Своєчасність та розумність кримінальних процесуальних рішень. Рішення Верховного суду та практика Європейського суду з прав людини

Тема 6. Основи психології прийняття рішень.
(2 год., доц. Мазур М.Р.)

Природа процесу прийняття рішень. Вплив типу особистості, типу мислення та інших психологічних характеристик на процес прийняття рішення.
Психологічні моделі прийняття рішень, зокрема WRAP (Д.Хіз), модель Д. Аріелі, Д. Канемана. Стилі прийняття рішень, їх класифікація та характеристика.
Феномени прийняття індивідуальних (ефекти оцінки та вибору альтернатив (якірний ефект, ефект сприйняття ризику (феномен М. Старра) та колективних рішень (ефект поляризації. Феномен «group-think». Ефекти «обсягу» і «складу» групи, що приймає рішення. Ефект «асиметрії якості рішень». Феномен хибної згоди. Феномен «віртуального вирішувача». Ефект конформізму тощо).

Тема 7. Співвідношення раціонального та інтуїтивного
під час прийняття рішень. Помилки на різних етапах прийняття рішень, та способи їх уникнення.
(2 год., доц. Мазур М.Р.)

Дві системи мислення (автоматична швидка та раціональна повільна). Помилки інтуїтивного мислення. Ілюзії розуміння та прогнозування при прийнятті рішень (ілюзія значущості,ілюзії експертів, тощо).
Основні моделі прийняття рішень. Прескриптивна (нормативна) та дескриптивна моделі. Концепція обмеженої раціональності (Г. Саймон). Основні правила («стратегії спрощення») при прийнятті рішення. Логічні помилки у прийнятті рішень. Прийоми, що допомагають приймати рішення.
Психологічні закономірності виникнення помилкових рішень.
Особливості прийняття рішення в умовах невизначеності, ризику, дефіцити часу та неповноти інформації.

Тема 8. Оцінка прийнятого рішення та його результатів
у кримінальному провадженні
(2 год., доц. Мазур М.Р.)

Оцінка (аналіз) прийнятого рішення. Внутрішній та зовнішній прояв.
Закономірності (механізми, елементи) оцінки прийнятих рішень суб’єктами кримінального провадження на предмет їх ефективності (дієвості).
Правові наслідки результатів оцінки прийнятих рішень суб’єктами кримінального провадження.

Матеріали

University of Edinburgh

http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxlaws11418.htm

 

 

University of London

https://www.qmul.ac.uk/law/postgraduate/courses/llm/modules/llm/items/solm038-strategic-decision-making-for-lawyers-sem-2.html

 

Maastricht University

https://www.maastrichtuniversity.nl/meta/366722/legal-decision-making-and-neurosciences

 

University College London

https://www.ucl.ac.uk/laws/study/llm-master-laws/modules-2020-21/judges-courts-and-judicial-decision-making-laws0312

 

Cornel Law School

https://www.law.cornell.edu/wex/criminal_procedurе

 

Anna Maria College

https://online.annamaria.edu/mpa/resource/art-of-decision-making-criminal-justice-professionals

Силабус:

Завантажити силабус