Береський Ярослав Осипович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yaroslav.bereskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

тактичні і психологічні особливості допиту обвинуваченого, методика розслідування контрабанди, відмивання (легалізація) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Курси

Публікації

Більше 30 наукових, навчально-методичних  праць, зокрема, Особливості методики  розслідування контрабанди наркотичних засобів. ( Вісник Львівського університету, серія юридична, 2003р.); Поняття та елементи криміналістичної характеристики контрабанди ( Вісник Львівського університету, серія юрид. 2001 р.); Криміналістика. Підручник за ред. П.Д. Біленчука. К., 2001, Навчально-методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з « Криміналістики» // Уклад.: І.І.Когутич, З.Т.  Гулкевич, Я.О. Береський  та ін. – Львів, 2010.-546с.

Bilenchuk P. Systemove przygotowanie fachowcow w zakresie wymiaru sprawiedliwosci na Ukrainie w ХХІ wieku: nowe narzedzia wiedzi I innowacyjne interaktywne technologie / Bilenchuk P., Bereskyj Y., Luchakivska I. // ZESZYTY NAUKOWE PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOLY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ IM. KS. BRONISLAWA MARKIEWICZA W JAROSLAWIU. – № 2. – Bezpieczenstwo publiczne. – Yaroslaw, 2013. – S. 85–93. (0,6 друк. арк.; особистий внесок –0,2 друк. арк.).

Bilenchuk Р. Ochrona pracodawcy przed zagrozeniami bezprawnych dzialan na Ukraine / Piotr Bilenchuk, Yaroslav Bereskyj, Ivanna Luchakivska // Dylematy i efekty edukacii wielokulturowei. Dyskurs Pedagogiczny. – Jaroslaw, 2014. – Tom 10. – S.141–148. (0,45 друк. арк.; особистий внесок – 0,15 друк. арк.).

Bilenchuk Р. Scientific support of personal safety, society and state security / Piotr Bilenchuk, Yaroslav Bereskyj, Ivanna Luchakivska // Charity, Philantropy and Social Work. – Jaroslaw, 2014. – № 3. – S. 37–46. (0,65 друк. арк.; особистий внесок – 0,2 друк. арк.).

Береський Я. О. Інноваційні інтерактивні засоби пізнання, ноотехнології викладання і ГРІД – технології навчання у ХХ1 столітті / Береський Я. О., Біленчук П. Д., Біленчук Д. П. // матеріали міжнародної ювілейної науково-практичної конференції «Юридичні, економічні, лінгвістичні та технічні аспекти сучасності». – Ізмаїльський інститут водного транспорту. – Ізмаїл, 2012. – С. 205–209. (0,2 друк. арк.).

dr Yaroslav Bereskyi, dr Oksana Kaluzhna, Narodowy Uniwersytet im. I. Franka we Lwowie, dr Ivanna Luchakivska Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im I. Franka w Drohobyczu. Criminalistics in law enforcement possibilities, nowaday realities and problems Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka. – Rzeszow : Kwartalnik, 2014. – Nr 4 (37). – S. 110–122. (0,4 друк. арк.; особистий внесок – 0,2 друк. арк.).

Береський Я. Правове і наукове забезпечення мистецтвознавчих досліджень в Україні / Ярослав Береський, Іванна Лучаківська, Петро Біленчук // Zagadnienia spoleczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, slowackich oraz ukrainskich. Tom III. Prawo-Gospodarka-Polityka. – Jaroslaw, 2014. – S. 21–28. (0,5 друк. арк.).

Bereskyj Y. Regulatory and legal basis of social work in Ukraine / Yaroslav Bereskyj, Ivanna Luchakivska // Charity, Philantropy and Social Work. – Jaroslaw, 2014. – № 4. – S. 95–104. (0,6 друк. арк.).

Береський Я. О. Окремі теоретичні аспекти розуміння методики захисту в кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / Я. О. Береський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – № 7. – С. 260-264. 

Береський Я.О., Калужна О.М. Криміналістичні знання в цивільному судочинстві: реальність та можливості // Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції «Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти». Львів, 27 травня 2016 року.

 

Біленчук П.Д., Чисніков В.М., Стрілець Г.О., Береський Я.О.   Степан Гик. Вчений, правознавець, лікар, меценат. До 105-річчя з дня народження. Монографія, К., УкрДГРІ.- 2017,- 92с.

 

Bereskyi Y., Muradov V. Personal data protection in the criminal process: experience of the European Union and realization in Ukraine / Y. Bereskyi, V. Muradov // Visegrad Journal on Human Rights, #2, (Volume2) . – Visegrad , 2018. p. 12-16

 

Конвергенція сонячного суспільства знань: креативна освіта і цивілізаційний розвиток. Монографія / П.Д. Біленчук, Я.О. Береський, П.Д. Гавука, О.Л. Кобилянський, М.І. Малій, Р.В. Перелигіна. За заг.ред. П.Д. Біленчука. К.: УкрДРГІ.- 2019.- 416 с.

Yaroslav Bereskyi,  Oksana Kaluzhna.  Sceneinspectionin environmental crime investigation  // Współczesne  problemy zarządzania I bezhieczeństwa  / Uczelnia techniczno – handlowa im.  H. Chodkowskiey w Warszawie.-   Warszawa.- 2019 – s. 864- 874.

Лучаківська І., Береський Я. Історія та розвиток діяльності Союзу українських адвокатів у Львові (1923 -33) (англійською мовою) // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник».- К., 2020,- вип.. 157.- с.74-76.

Біографія

Народився   02.02.1958 в селі Гординя Самбірського району Львівської області. З 1976 по 1978 проходив строкову військову службу. У 1978 році вступив на перший курс юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою у 1983 році. У цьому ж році почав трудову діяльність – спочатку завідувачем криміналістичної лабораторії, потім ( з 1985 року) – асистентом кафедри кримінального права і процесу. З 1988 по 1991 рік навчався в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. У лютому 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину ( процесуальні, тактичні, психологічні питання)». З 1991 року – асистент кафедри кримінального права і процесу; з 1993 доцент цієї кафедри. ). У 1996 році присвоєно вчене звання  доцента.

З 1993 року – декан правничого факультету Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Львівського університету, який у 2003 році був перейменований в  Інститут післядипломної освіти.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!