Береський Ярослав Осипович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yaroslav.bereskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

тактичні і психологічні особливості допиту обвинуваченого, методика розслідування контрабанди, відмивання (легалізація) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Курси

Публікації

Більше 30 наукових, навчально-методичних  праць, зокрема, Особливості методики  розслідування контрабанди наркотичних засобів. ( Вісник Львівського університету, серія юридична, 2003р.); Поняття та елементи криміналістичної характеристики контрабанди ( Вісник Львівського університету, серія юрид. 2001 р.); Криміналістика. Підручник за ред. П.Д. Біленчука. К., 2001, Навчально-методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з « Криміналістики» // Уклад.: І.І.Когутич, З.Т.  Гулкевич, Я.О. Береський  та ін. – Львів, 2010.-546с.

Bilenchuk P. Systemove przygotowanie fachowcow w zakresie wymiaru sprawiedliwosci na Ukrainie w ХХІ wieku: nowe narzedzia wiedzi I innowacyjne interaktywne technologie / Bilenchuk P., Bereskyj Y., Luchakivska I. // ZESZYTY NAUKOWE PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOLY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ IM. KS. BRONISLAWA MARKIEWICZA W JAROSLAWIU. – № 2. – Bezpieczenstwo publiczne. – Yaroslaw, 2013. – S. 85–93. (0,6 друк. арк.; особистий внесок –0,2 друк. арк.).
2.Bilenchuk Р. Ochrona pracodawcy przed zagrozeniami bezprawnych dzialan na Ukraine / Piotr Bilenchuk, Yaroslav Bereskyj, Ivanna Luchakivska // Dylematy i efekty edukacii wielokulturowei. Dyskurs Pedagogiczny. – Jaroslaw, 2014. – Tom 10. – S.141–148. (0,45 друк. арк.; особистий внесок – 0,15 друк. арк.).
Bilenchuk Р. Scientific support of personal safety, society and state security / Piotr Bilenchuk, Yaroslav Bereskyj, Ivanna Luchakivska // Charity, Philantropy and Social Work. – Jaroslaw, 2014. – № 3. – S. 37–46. (0,65 друк. арк.; особистий внесок – 0,2 друк. арк.).
3.Береський Я. О. Інноваційні інтерактивні засоби пізнання, ноотехнології викладання і ГРІД – технології навчання у ХХ1 столітті / Береський Я. О., Біленчук П. Д., Біленчук Д. П. // матеріали міжнародної ювілейної науково-практичної конференції «Юридичні, економічні, лінгвістичні та технічні аспекти сучасності». – Ізмаїльський інститут водного транспорту. – Ізмаїл, 2012. – С. 205–209. (0,2 друк. арк.).
dr Yaroslav Bereskyi, dr Oksana Kaluzhna, Narodowy Uniwersytet im. I. Franka we Lwowie, dr Ivanna Luchakivska Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im I. Franka w Drohobyczu. Criminalistics in law enforcement possibilities, nowaday realities and problems Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka. – Rzeszow : Kwartalnik, 2014. – Nr 4 (37). – S. 110–122. (0,4 друк. арк.; особистий внесок – 0,2 друк. арк.).
4.Береський Я. Правове і наукове забезпечення мистецтвознавчих досліджень в Україні / Ярослав Береський, Іванна Лучаківська, Петро Біленчук // Zagadnienia spoleczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, slowackich oraz ukrainskich. Tom III. Prawo-Gospodarka-Polityka. – Jaroslaw, 2014. – S. 21–28. (0,5 друк. арк.).
Bereskyj Y. Regulatory and legal basis of social work in Ukraine / Yaroslav Bereskyj, Ivanna Luchakivska // Charity, Philantropy and Social Work. – Jaroslaw, 2014. – № 4. – S. 95–104. (0,6 друк. арк.).

5.Береський Я. О. Окремі теоретичні аспекти розуміння методики захисту в кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / Я. О. Береський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – № 7. – С. 260-264. 

Біографія

Народився   02.02.1958 в селі Гординя Самбірського району Львівської області. З 1976 по 1978 проходив строкову військову службу. У 1978 році вступив на перший курс юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою у 1983 році. У цьому ж році почав трудову діяльність – спочатку завідувачем криміналістичної лабораторії, потім ( з 1985 року) – асистентом кафедри кримінального права і процесу. З 1988 по 1991 рік навчався в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. У лютому 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину ( процесуальні, тактичні, психологічні питання)». З 1991 року – асистент кафедри кримінального права і процесу; з 1993 доцент цієї кафедри. ). У 1996 році присвоєно вчене звання  доцента.

З 1993 року – декан правничого факультету Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Львівського університету, який у 2003 році був перейменований в  Інститут післядипломної освіти.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!