Шуневич Катерина Андріївна

Наукові інтереси

доказове право;судова експертиза;кримінальний процес зарубіжних країн; особливості кримінального провадження щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством

Публікації

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних WebofScience, Scopus та інших:

 

 1. Шуневич К.А. Участь судового експерта у кримінальному провадженні в державах змагальної системи права на прикладі Великої Британії. Право України.№ 3. 2021. С. 133-146.
 2. Шуневич К.А. Судова експертиза у кримінальному процесі Італії. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». №1. 2020. С. 122-129.
 3. Шуневич К.А. Судова експертиза у кримінальному процесі Латвії. Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза».Випуск 65. К.: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, 2020. С. 159-169.
 4. Шуневич К.А. Право на справедливий суд при організації та проведеннісудової експертизи. Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Випуск 10. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 359-364.
 5. Шуневич К.А.Порушення режиму тиші та право на самозахист особи в умовах збройного конфлікту в Україні (кримінально-правовий аспект).Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 67. 2018. С. 213-220.

 

 

Наукові статті у закордонних фахових виданнях:

 1. Шуневич К., Піх Ю. Судова експертиза у кримінальному провадженні Франції як один зі способів досягнення матеріальної (об’єктивної) істини. Wroclawsko-LwowskiezeszytyPrawnicze/Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. № 12. 2021. C. 211-226. URL: https://wuwr.pl/wlzp/article/view/13714/12349

 

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 

 1. Шуневич К. А. Використання спеціальних знань при доказуванні розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням. Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичнийдосвід, проблеми і перспективи: матеріли І-ої Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 30 вересня 2021 року): тези доповідей / Відп. ред.Роман Заяць – Львів : Видавництво «Растр-7», 2021. С. 38-41.

 

 1. Шуневич К. А.Висновок експерта як гарантія забезпечення права на справедливий суд у справах, пов‘язаних із вчиненням домашнього насильства, у практиці ЄСПЛ. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 25-й річниці з дня прийняття Конституції України та 30-й річниці проголошення незалежності України (м. Дніпро, 10-11 черв. 2021 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ., 2021. С.98-100.
 2. Шуневич К.А. Судова експертиза в кримінальному процесі Литви: окремі процесуальні аспекти. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (22-23 квітня 2021 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С.223-227.
 3. Шуневич К.А.Функціонування реєстрів судових експертів в окремих державах Європи. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції-полілогу (15-16 квітня 2021 року). Харків: Право, 2021. С.96 – 98.
 4. Шуневич К. А.«Opiniaprywatna»: порівняльно-правововий аналіз значення висновку експерта, залученого у приватному порядку, у кримінальному провадженні України та Польщі. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XІХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (24 квітня 2020 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С.255-259.
 5. Шуневич К.А. Правові наслідки досягнення податкового компромісу у кримінальному провадженні. Закарпатські правові читання: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 квітня 2017 р.): Т. 1. Ужгород: Юридичний факультет Ужгородського національного університету, 2017.

 

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Шуневич К. А. Судова експертиза у кримінальному провадженні в Швейцарії. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІI звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С.246-250.
 2. Шуневич К. А.Організація судово-експертного забезпечення судочинства у Чехії. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (2–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С.206-211.
 3. Шуневич К. А. Організація судово-експертної діяльності в Латвії. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С.211-213.
 4. Шуневич К. А.Загальні уявлення про організацію і проведення судової експертизи у кримінальному процесі Польщі: матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 23 листопада 2019 р.)/ за ред. М.Р. Аракеляна; уклад.: А.С. Гуменюк,  Ю. Д. Батан [та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 424-428.

Біографія

У 2017 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію бакалавра з правознавства.

 

У 2018 році вивчала право у Болонському університеті (Італія) за програмою Erasmus+.

 

У 2019 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію магістра права.

 

З 2019 року – аспірантка кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: «Моделі організації та проведення судової експертизи у кримінальному судочинстві в державах Європи і в Україні» (науковий керівник:к.ю.н.,доцент кафедри кримінального процесу і криміналістикиКалужна О.М ).

 

У 2019 році пройшла наукове стажування на базі юридичного факультету Вроцлавського університету (Польща).

З 2021 року – асистентка кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!