Шуневич Катерина Андріївна

Наукові інтереси

доказове право; судова експертиза; кримінальний процес зарубіжних країн

Публікації

Статті:

 1. Шуневич К.А. Право на справедливий суд при організації та проведеннісудової експертизи //Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. – Випуск 10. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. –С. 359-364
 2. Шуневич К. А.Судова експертиза у кримінальному процесі Латвії//Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза». – Випуск 65. – К.: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, 2020. – с. 159-169. URL: http://digest.kndise.gov.ua/archive/criminalistics-and-forensics-2020/
 3. Шуневич К.А. Судова експертиза у кримінальному процесі Італії//Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія – №1(2020) – с. 122-129. URL: https://doi.org/10.32837/chern.v0i1.62
 4. Шуневич К.А. Участь судового експерта у кримінальному провадженні в державах змагальної системи права на прикладі Великої Британії/К. А. Шуневич// Право України. – 2021. – № 3. – С. 133-146. – Режим доступу: https://pravoua.com.ua/files/magazines/files/pravoukr-2021-3-pravo_2021_3.pdf
 5. Шуневич К.А.Порушення режиму тиші та право на самозахист особи в умовах збройного конфлікту в Україні (кримінально-правовий аспект).Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Вип. 67. С. 213-220.
 6. Шуневич К.А.Правові наслідки досягнення податкового компромісу у кримінальному провадженні//Закарпатські правові читання: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 квітня 2017 р.): Т. 1. Ужгород: Юридичний факультет Ужгородського національного університету,2017.

Опубліковані тези доповіді на конференціях:

 1. Шуневич К. Загальні уявлення про організацію і проведення судової експертизи у кримінальному процесі Польщі: матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 23 листопада 2019 р.)/ за ред. М.Р. Аракеляна; уклад.: А.С. Гуменюк, Ю. Д. Батан [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019.- с. 424-428
 2. Шуневич К. Організація судово-експертної діяльності в Латвії/ К.А. Шуневич// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С.211-213
 3. Шуневич К.«Opiniaprywatna»: порівняльно-правововий аналіз значення висновку експерта, залученого у приватному порядку, у кримінальному провадженні України та Польщі // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XІХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (24 квітня 2020 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С.255-259
 4. Шуневич К. Організація судово-експертного забезпечення судочинства у Чехії/ К.А. Шуневич// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С.206-211
 5. Шуневич К. Судова експертиза в кримінальному процесі Литви: окремі процесуальні аспекти//Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (22-23 квітня 2021 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С.223-227
 6. Шуневич К. Функціонування реєстрів судових експертів в окремих державах Європи//Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції-полілогу (15-16 квітня 2021 року). Харків: Право, 2021. — ст.96 – 98.
 7. Шуневич К.Висновок експерта як гарантія забезпечення права на справедливий суд у справах, пов‘язаних із вчиненням домашнього насильства, у практиці ЄСПЛ//Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 25-й річниці з дня прийняття Конституції України та 30-й річниці проголошення незалежності України (м. Дніпро, 10-11 черв. 2021 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ., 2021. с.98-100

Біографія

У 2017 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію бакалавра з правознавства.

 

У 2018 році вивчала право у Болонському університеті (Італія) за програмою Erasmus+.

 

У 2019 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію магістра права.

 

З 2019 року – аспірантка кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: «Моделі організації та проведення судової експертизи у кримінальному судочинстві в державах Європи і в Україні» (науковий керівник:к.ю.н.,доцент кафедри кримінального процесу і криміналістикиКалужна О.М ).

 

У 2019 році пройшла наукове стажування на базі юридичного факультету Вроцлавського університету (Польща).

З 2021 року – асистентка кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!