Шуневич Катерина Андріївна

Посада: асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: kateryna.shunevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

доказове право; судова експертиза; кримінальний процес зарубіжних країн; особливості кримінального провадження щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з сексуальним насильством

Курси

Публікації

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

 1. Шуневич К. А. Історія законодавчих ініціатив та правового регулювання проведення судової експертизи у кримінальному провадженні з часу дії КПК 2012 року. Кримінальний процесуальний кодекс України: десятиліття реалізації і проблеми сьогодення: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції з нагоди 10-річчя вступу в дію Кримінального процесуального кодексу України (18 листопада 2022 року, м. Львів) / орг. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022.с. 199 – 214
 2. Kaluzhna O, Shunevych K.‘Evidence in the International Criminal Court – the Role of Forensic Experts: The Ukrainian Context’ 2022 4-2 (17) Special Issue Access to Justice in Eastern Europe. 52-65. https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.4-a000435
 3. Kaluzhna O, Shunevych K. ‘Liability Mechanisms for War Crimes Committed as a Result of Russia’s Invasion of Ukraine in February 2022: Types, Chronicle of the First Steps, and Problems’ 2022 3(15) Access to Justice in Eastern Europe. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.2-n000324
 4. Шуневич К. А., Федорович Н.А. Доцільність встановлення кримінальної відповідальності судового експерта за надання завідомо неправдивого висновку та ознаки такого кримінального правопорушення. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 74. 2022. С. 176–187.
 5. Шуневич К. А. Участь судового експерта у кримінальному провадженні в державах змагальної системи права на прикладі Великої Британії. Право України. № 3. 2021. С. 133-146.
 6. Шуневич К. А. Судова експертиза у кримінальному процесі Італії. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». №1. 2020. С. 122-129.
 7. Шуневич К.А. Судова експертиза у кримінальному процесі Латвії. Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза». Випуск 65. К.: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, 2020. С. 159-169.
 8. Шуневич К. А. Право на справедливий суд при організації та проведенні судової експертизи. Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Випуск 10. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 359-364.
 9. Шуневич К. А. Порушення режиму тиші та право на самозахист особи в умовах збройного конфлікту в Україні (кримінально-правовий аспект). Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 67. 2018. С. 213-220.

 

Наукові статті у закордонних фахових виданнях:

 1. Шуневич К., Піх Ю. Судова експертиза у кримінальному провадженні Франції як один зі способів досягнення матеріальної (об’єктивної) істини. Wroclawsko-Lwowskie zeszyty Prawnicze/Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. № 12. 2021. C. 211-226. URL: https://wuwr.pl/wlzp/article/view/13714/12349

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Шуневич К. А. Право потерпілого самостійно залучати експерта для проведення експертизи у кримінальному провадженні: законодавчі перешкоди: матеріали XХIІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (28 квітня 2023 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. с.156-159.
 2. Шуневич К. А. До питання про доцільність скасування державної монополії на проведення судових експертиз у кримінальному провадженні. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 жовтня 2022р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та ін. Чернівці: 2022. с. 421-426.
 3. Шуневич К. А. Особливості судово-експертної діяльності в ході повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XХI Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (22-23 квітня 2022 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. с.222-226.
 4. Шуневич К. А. Використання спеціальних знань при доказуванні розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням. Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи: матеріли І-ої Міжнародної наук.- практ. конф. (Львів, 30 вересня 2021 року): тези доповідей / Відп. ред. Роман Заяць – Львів : Видавництво «Растр-7», 2021. С. 38-41.
 5. Шуневич К. А. Висновок експерта як гарантія забезпечення права на справедливий суд у справах, пов‘язаних із вчиненням домашнього насильства, у практиці ЄСПЛ. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 25-й річниці з дня прийняття Конституції України та 30-й річниці проголошення незалежності України (м. Дніпро, 10-11 черв. 2021 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ., 2021. С.98-100.
 6. Шуневич К. А. Судова експертиза в кримінальному процесі Литви: окремі процесуальні аспекти. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (22-23 квітня 2021 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 223-227.
 7. Шуневич К. А. Функціонування реєстрів судових експертів в окремих державах Європи. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції-полілогу (15-16 квітня 2021 року). Харків: Право, 2021. С. 96 – 98.
 8. Шуневич К. А. «Opinia prywatna»: порівняльно-правововий аналіз значення висновку експерта, залученого у приватному порядку, у кримінальному провадженні України та Польщі. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XІХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (24 квітня 2020 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 255-259.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Шуневич К. А. Суб’єкт залучення експерта у кримінальне провадження в Україні: законодавчі підходи: матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції (2–3лютого 2023 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. С. 207-209.
 2. Шуневич К. А.  Доказування у справах, пов’язаних із сексуальним насильством, у Міжнародному кримінальному суді: український контекст. Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIII (XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 9–11 червня 2022 року) / упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2022. с.261-266.
 3. Шуневич К. А. Судова експертиза у кримінальному провадженні в Швейцарії. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІI звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 246-250.
 4. Шуневич К. А. Організація судово-експертного забезпечення судочинства у Чехії. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 206-211.
 5. Шуневич К. А. Організація судово-експертної діяльності в Латвії. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 211-213.
 6. Шуневич К. А. Загальні уявлення про організацію і проведення судової експертизи у кримінальному процесі Польщі: матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 23 листопада 2019 р.)/ за ред. М.Р. Аракеляна; уклад.: А.С. Гуменюк, Ю. Д. Батан [та ін.]. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 424-428.

Біографія

У 2017 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію бакалавра з правознавства.

У 2018 році вивчала право у Болонському університеті (Італія) за програмою Erasmus+.

У 2019 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію магістра права.

З 2019 року – аспірантка кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: «Моделі організації та проведення судової експертизи у кримінальному судочинстві в державах Європи і в Україні» (науковий керівник:к.ю.н.,доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Калужна О.М ).

У 2019 році пройшла наукове стажування на базі юридичного факультету Вроцлавського університету (Польща), PROM – Міжнародний стипендійний обмін докторантів та вчених.

З 2021 року – асистентка кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2022 році пройшла наукове стажування на базі Канадського інституту українських студій, Університет Альберти (Канада).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!