Павлишин Андрій Андрійович

Посада: заступник декана юридичного факультету , доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: andriy.pavlyshyn@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Автор понад 70 публікацій, серед яких написана спільно з проф. В.Т. Нором монографія “Судові витрати у кримінальному процесі України – К.: Атіка, 2003. – 176с.”; три навчальних посібники, підготовлених колективом авторів кафедри, зокрема:

Прокурорський нагляд в Україні: підручник / І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. / За ред. В.Т. Нора. — К. : Ін Юре, 2011. — 592с.;

Кримінальний процес України: Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. проф. В.Т.Нора. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре»,2008. – 232с.

Кримінальний процес України: Тестові завдання: навч. посіб. / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. Нора В.Т. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. – 376с.

низки статей і тез доповідей на конференціях, поміж яких:

Ціль сучасного кримінального процесу України // Право України. – 2009.– №2. – С. 134-138;

Вплив процесуальної форми на встановлення істини у кримінальних справах // Вісник прокуратури –2011. – №4. С.75-82;

Zasada jawnosci w postepowaniu karnym Ukrainy Jawnosc jako wymog rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego. Warszawa: Wolter Kluwer Polska SA, 2013. – 376s. С.311-330 (у співавторстві з В.Нором);

Окремі питання допустимості доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2014. – Вип.59. – С.356-364

Тенденції розвитку сучасної теорії доказів у кримінальному процесі // Вісник прокуратури. – 2015. – №3. – С.56-64 (у співавторстві з Маланюком А.Г.)

Павлишин А. А. Окремі питання допустимості доказів за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. / А. А. Павлишин // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – Львів, 2014. – Вип. 59. – С. 356-364 (0,68 друк. арк.).

Павлишин А. А. Визнання доказів недопустимими за КПК України 2012р. України / А. А. Павлишин // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013р., м. Одеса). – Одеса : Юридична Література, 2013. – С. 123-128. (0,27 друк. арк.).

Павлишин А. А. Визначення предмету і меж доказування за новим КПК України / А. А. Павлишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XX звітної науково-практичної конференції, 6–7 лютого 2014 р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 401-405. (0,37 друк. арк.).
Практикум з Кримінального процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів ; за ред. В. Т. Нора. – Львів, 2015.– 320 с. (17,88 друк. арк.; особистий внесок – 1,6 друк. арк.).

Павлишин А. А. Тенденції розвитку сучасного доказового права і теорії доказів в частині визначення поняття доказів / А. А. Павлишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції, 12–13 лютого 2015 р., м. Львів. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 253–258. (0,4 друк. арк.).

Павлишин А. А. Допустимість доказів, одержаних з порушенням правил підслідності / А. А. Павлишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXІІІ звітної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2017 р., м. Львів у 2 ч. – Ч2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С.237-241

Павлишин Андрій. Процесуальні проблеми діяльності Національного антикорупційного бюро України / Андрій Павлишин // Wroclawsko-Lwоwskie Zeszyty Prawniche – Lwow 2017. – С.177-187.

Павлишин А.А., Слюсарчук Х.Р. Стандарти доказування у кримінальному провадженні / А.А. Павлишин, Х.Р. Слюсарчук. / Монографія. – Львів: Видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 2018. – 292с.

Павлишин А.А. Проблеми правового регулювання інституту процесуальних витрат у кримінальному провадженні / А.А. Павлишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. – 2018р. – Випуск 1. Том 2. – С.138-143

Павлишин А.А. Достовірність доказів / А.А. Павлишин // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. 209–211

Павлишин А. А. Проблеми правового регулювання джерел доказів під час дізнання в контексті запропонованих змін до КПК України / А. А. Павлишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звітної науково-практичної конференції, 6–7 лютого 2020 р., м. Львів у 2 ч. – Ч2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С.202-205

Павлишин А.А. Оцінка доказів / А.А. Павлишин // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т. – Т. 19. – Харків. – 2020. – С. 587–589

Кримінальний процес України : Академічний курс : у 3 т. Т.1: Загальна частина / В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, М. В. Багрій, В. П. Бойко, А. Б. Войнарович, О. М. Калужна, М. Р. Мазур, А. А. Павлишин, Х. Р. Слюсарчук, М. І. Шевчук, В. В. Луцик, А. Г. Маланюк // ЛНУ ім. Івана Франка. Львів. – 2021. – Том 1. 1-912 c.

Pavlyshyn A. A. The influence of religion on the norms of criminal law and process: an international-comparative study. / A. A. Pavlyshyn, V. Gatseliuk, L. Strelbitska, O. Herasymchuk, V. Khrystiuk // Amazonia Investiga. – 2021. – Volume 10 – Issue 42. – P. 226-235. (https://doi.org/10.34069/AI/2021.42.06.21).

Павлишин А. А. Витрати процесуальні / А. А. Павлишин, В. Т. Нор // Велика українська юридична енциклопедія «Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура» : у 20 т.. Право. Харків. – 2020. – Т.19. – C. 88-94.

Біографія

Народився у 1975р. у с. Старява Мостиського р-ну Львівської обл.

У 1993р. – поступив на юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою у 1998р.. З листопада 1998р. – аспірант Львівського університету. З 13 грудня 1999р. почав працювати асистентом кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у зв’язку з чим перевівся на заочну форму навчання в аспірантурі, яку закінчив у травні 2002р..

20 січня 2003р. у Спеціалізованій Вченій раді Д.26.001.05 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему: “Судові витрати в кримінальному процесі України”. 21 травня 2003р. рішенням президії ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У червні 2004р. Вченою радою юридичного факультету Львівського національного університету обраний на посаду доцента кафедри кримінального процесу і криміналістики.

15 грудня 2005р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри.

Приймав участь у роботі робочої групи по довершенню проекту КПК України, підготовленого Національною комісією зі зміцнення демократії та верховенства права, за що був нагороджений відзнакою „Почесний знак Міністерства юстиції України” – наказ Міністерства юстиції України №1504/7 від 01.10.2008р..

Займається проблемами кримінального процесу, доказового права, прокурорського нагляду.

З 2013 року читає лекції в Національній школі суддів України

 

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!