Негласні слідчі (розшукові) дії

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Багрій М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98доцент Багрій М. В.

Опис курсу

Мета: забезпечити у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка засвоєння теоретичних основ проведення негласних слідчих дій в процесі досудового розслідування, а також вироблення умінь та навичок складення процесуальних актів, які складаються за результатами їх провадження.

Завдання:

 • дослідити ґенезу розвитку негласних слідчих дій та їх співвідношення з оперативно-розшуковою діяльністю;
 • з’ясувати поняття, мету проведення негласних слідчих дій, їх завдання;
 • розкрити поняття і систему принципів проведення негласних слідчих дій;
 • визначити правову основу регулювання та проведення негласних слідчих дій;
 • проаналізувати поняття і види суб’єктів проведення негласних слідчих дій;
 • розкрити поняття, підстави та процесуальні умови проведення негласних слідчих дій;
 • встановити процесуальний порядок прийняття рішення про проведення негласної слідчої дії;
 • охарактеризувати порядок захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих дій;
 • розкрити порядок використання результатів негласних слідчих дій у кримінальному провадженні;
 • охарактеризувати засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих дій;
 • проаналізувати порядок фіксації ходу і результатів негласних слідчих дій;
 • визначити поняття, завдання, процесуальний порядок проведення негласних слідчих дій, пов’язаних з втручанням у приватне спілкування;
 • визначити поняття, завдання, процесуальний порядок проведення негласних слідчих дій, не пов’язаних з втручанням у приватне спілкування;
 • з’ясувати особливості дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів;
 • визначити правовий статус та особливості реалізації повноважень прокурора при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій;
 • встановити джерела та інформаційне забезпечення прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
 • проаналізувати положення щодо дотримання режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
 • дослідити форми та принципи процесуальної взаємодії прокурора з судом, сторонами та іншими учасниками кримінального провадження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

 

Вимоги до знань та умінь.

Знати:

 • історію розвитку негласних слідчих дій та їх співвідношення з оперативно-розшуковою діяльністю;
 • поняття негласних слідчих дій та їх співвідношення з гласними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами;
 • матеріальні та процесуальні підстави проведення негласних слідчих дій;
 • процесуальні умови проведення негласних слідчих дій;
 • процесуальний порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих дій;
 • порядок захисту інформації, яка використовується у кримінальному провадженні та яка у ньому не використовується;
 • напрямки використання результатів негласних слідчих дій;
 • порядок фіксації ходу та результатів негласних слідчих дій;
 • засоби, які використовуються під час проведення негласних дій, їх класифікацію та порядок застосування;
 • поняття та зміст втручання у приватне спілкування;
 • види втручання у приватне спілкування;
 • поняття, мету, завдання та особливості процесуального порядку проведення аудіо- та відео контролю особи;
 • поняття, зміст, процесуальний порядок проведення накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмку;
 • поняття, зміст, процесуальний порядок проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
 • поняття, зміст, процесуальний порядок проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем;
 • поняття, зміст, об’єкти та процесуальний порядок обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;
 • поняття, зміст та процесуальний порядок проведення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
 • поняття, зміст та процесуальний порядок проведення спостереження за особою, річчю або місцем;
 • поняття, зміст та особливості проведення аудіо- та відео контролю місця. Відмінність аудіо- та відео контролю місця від аудіо- та відео контролю особи;
 • поняття, форми та види контролю за вчиненням злочину;
 • поняття, правова основа проведення та види контрольованої поставки;
 • поняття, правова основа проведення та зміст контрольованої та оперативної закупки;
 • поняття, зміст та особливості проведення спеціального слідчого експерименту. Відмінність спеціального слідчого експерименту від слідчого експерименту;
 • поняття, зміст та особливості імітування обстановки злочину. Відмінність імітування обстановки злочину від спеціального слідчого експерименту;
 • поняття, завдання та зміст виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;
 • поняття та зміст негласного отримання зразків для порівняльного дослідження. Гласне та негласне отримання зразків для порівняльного дослідження: процесуальні особливості;
 • поняття, принципи, зміст конфіденційного співробітництва. Види конфіденційного співробітництва;
 • правовий статус та особливості реалізації повноважень прокурора при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій;
 • джерела та інформаційне забезпечення прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
 • положення щодо дотримання режиму секретності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
 • форми та принципи процесуальної взаємодії прокурора з судом, сторонами та іншими учасниками кримінального провадження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Уміти:

 • складати протоколи про проведення негласних слідчих дій;
 • складати клопотання слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих дій;
 • складати ухвали слідчого судді про надання дозволу про проведення негласних слідчих дій;
 • складати постанову прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину;
 • доручення оперативним підрозділам щодо проведення негласних слідчих дій;
 • аналізувати норми чинного законодавства щодо проведення негласних слідчих дій.

Рекомендована література

 1. Багрій М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні. : моногр. [Текст] / М. В. Багрій, В.В. Луцик. – Тернопіль, 2014. – 308 с.
 2. Грошевий Ю. М., Фомін С. Б. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. – Х.: Право, 2010. – 112 с.
 3. Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії : кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науково-практичний посібник / В.А. Колесник ; Академія адвокатури України : Прецедент, 2014. – 135 с.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / за заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / відп. ред. : С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар. Т. 1 / [О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.
 7. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.
 8. Негласні слідчі (розшукові) дії : кус лекцій / [Никифорчук Д.Й., Ніколаюк С.І., Поливода В.В.] ; за заг. ред. проф. Д.Й. Никифорчука. – К.: НАВС, 2012. – 176 с.
 9. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х. : Оберіг, 2013. – 344 с.
 10. Негласні слідчі розшукові дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник [Текст] / Б.І. Бараненко, О.В. Бочковий, К.А. Гусєва та ін.; МВС України, Луган. Держ.ун-т внутр. Справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка,  2014. – 416 с.
 11. Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін.. – Харків : Золота миля, 2013. – 352 с.
 12. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими (розшуковими) діями : наук.-практ. посіб. / [Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, Л.В. Вигівська, О.В. Геселев, В.В. Мухін, О.І. Назарук, С.М. Скрипниченко, А.П. Слободзян, А.О. Штанько] ; за заг. ред. Є.М. Блажівського, Р.Г. Андрєєва. – К. : Видавничий центр Національної академії прокуратури України, 2014. – 304 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Негласні слідчі (розшукові) дії

Завантажити силабус