Мазур Марта Романівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: marta.mazur@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальний процес (захист прав особи в кримінальному провадженні), юридична психологія (психологія учасників кримінального провадження, психологія адвокатської діяльності та ін.), альтернативні способи вирішення спорів (переговори, медіація) та ін.

Курси

Публікації

Навчальний посібник:

 1. Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН В.Т. Нора. – Львів, 2015. – 320 с. (співавтор)
 2. Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН В.Т. Нора (видання друге, доповнене і перероблене). – Львів, 2017. – 376 с. (співавтор).
 3. Юридична психологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (видання друге, доповнене і перероблене) / Н. Р. Бобечко, І. В. Жолнович, М. Р. Мазур. – Львів: Колір Про, 2018. – 120 с.

Статті у фахових наукових виданнях:

 1. Мазур М.Р. Реабілітація в кримінальному процесі: визначення поняття / М. Р. Мазур // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 133-136;
 2. Мазур М.Р. Особи, які підлягають реабілітації в кримінальному процесі / М. Р. Мазур // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Вип. 17 (ч. 1). – С. 22-28.
 3. Мазур М. Р. Підстави реабілітації в судовому провадженні / М. Р. Мазур // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 428-435.
 4. Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів осіб, які зазнали незаконного кримінального переслідування чи (та) засудження в кримінальному процесі: законодавче регулювання і практика застосування / М. Р. Мазур // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 254-259.
 5. Мазур М.Р. Основні питання порядку реабілітації у кримінальному процесі / М.Р. Мазур // Право і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 215-220.
 6. Мазур М.Р. Проблеми відшкодування майнової шкоди при реабілітації особи в кримінальному провадженні / М.Р. Мазур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014.- № 10-1. Том 2. – C. 114-117 (0,54 друк. арк.)
 7. Мазур М.Р. Реабілітація померлого в кримінальному провадженні: окремі питання теорії та практики // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – 2014. – Випуск 5. – Том 3. – С. 155-159
 8. Мазур М.Р. Компенсація моральної шкоди у зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням чи (та) засудженням: окремі питання судової практики / М.Р. Мазур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014.- № 11. – Том 2. – С. 132-135
 9. Мазур М.Р. Реалізація виправданим права на відшкодування шкоди у кримінальному провадженні // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – Частина 3. – С. 195-199.
 10. Мазур М.Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні / М.Р. Мазур // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: РВВ Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2015. – № 12. – С. 141-147
 11. Mazur M. Implementation of person`s right to compensation in criminal proceedings of Ukraine / M. Mazur // Jurysta. Magazyn prawniczy. – Warszawa, 2015. – nr 10. – s. 10-15.
 12. Актуальне дослідження теоретичних засад і прикладних аспектів сучасної судової психології / В. Нор, М. Мазур // Право України. – 2016. – № – С. 286-288. (Рец. на кн. : Черновський О. К. Теоретичні засади та практичні аспекти сучасної судової психології: монографія / О. К. Черновський. – Чернівці: Технодрук, 2014. – 351 с.).
 13. Мазур М.Р. Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» : правовий аналіз окремих положень / М. Мазур // Науковий вісник  Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – Випуск 6. – Том 3. – С. 122-125.
 14.  Мазур М.Р. Психологічні особливості адвокатської діяльності / М.Р. Мазур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2017.- № 27. – C. 106-109.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Мазур М. Р. Поняття реабілітації у кримінальному процесі / М. Р. Мазур // VIII Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Правова система, громадянське суспільство та держава»: тези доповідей, 24 – 26 квітня 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 242 – 243;
 2. Мазур М. Р. Реабілітований як суб’єкт в кримінальному процесі / М. Р. Мазур // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» : тези доповідей, 9 жовтня 2009 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2009. – С. 466 – 468.
 3. Мазур М. Р. Підстави реабілітації підсудного на стадії судового розгляду кримінальної справи / М. Р. Мазур // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики»: тези доповідей, 8 жовтня 2010 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2010. – С. 206 – 208.
 4. Мазур М.Р. Законодавче розуміння реабілітації особи в кримінальному провадженні // Матеріали міжнародної наукової конференція “Тринадцяті осінні юридичні читання”, 14–15 листопада 2014 р. . – Хмельницький:  Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 152-153;
 5. Мазур М.Р. Окремі проблеми реабілітації померлого за Кримінальним процесуальним кодексом України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Правові реформи в Молдові, Україні і Грузії в контексті євроінтеграційних процесів”, 7–8 грудня 2014 р.Кишинів, Республіка Молдова. – С. 182-185;
 6. Мазур М.Р. Окремі аспекти реалізації особою, яка зазнала незаконного кримінального переслідування чи засудження, права на відшкодування шкоди за кримінальним процесуальним законодавством України // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Právna veda a prax v tretom tisicroci, 27-28  február 2015. – Košice: Pavol Jozef Šafárik University, Slovenská republika. – С. 189-191.
 7. Мазур М. Окремі аспекти компенсації моральної шкоди, завданої особі в кримінальному провадженні // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov, 27-28 novembra 2015 r. – Faculta práva, Рaneurópska vysoká Škola, Bratislava, Slovenská republika. – С. 90-93.
 8. Мазур М.Р.  Медіація у кримінальному провадженні: європейський досвід та українська перспектива // Матеріали міжнародного науково – практичного симпозіуму “Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства”, 18–19 листопада 2016 року. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С. 143-146.
 9. Мазур М.Р. Право особи на відшкодування шкоди у випадку самообмови // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції “Закарпатські правові читання” (20-22 квітня 2017 року, м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. – Ужгород: ТОВ “РІК-У”, 2017. Т.1. – С. 441-445.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Мазур М.Р. Дискусії щодо терміна «реабілітований» в кримінальному процесі / М.Р. Мазур // XVI Регіональна науково – практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» : тези доповідей, 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 391-392 ;
 2. Мазур М.Р. Підстави реабілітації на досудових стадіях кримінального процесу / М.Р. Мазур // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції» : тези доповідей, 26 квітня 2010 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права, 2010. – С. 73-75;
 3. Мазур М.Р. Реабілітація судом як гарантія захисту прав та законних інтересів особи у кримінальному процесі / М. Р. Мазур // XVIІ Регіональна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» : тези доповідей, 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011 – С. 355-357.
 4. Мазур М.Р. Способи захисту прав та законних інтересів реабілітованих в кримінальному процесі / М. Р. Мазур // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» : тези доповідей, 28 квітня 2011 р. – Київ: Видавництво Європейського університету, 2011. – С. 201-202.
 5. Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів реабілітованих у кримінальному процесі України: реалії, проблеми та перспективи / М.Р. Мазур // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої 20-річчю створення Юридичного інституту. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 195-197.
 6. Мазур М.Р. Право виправданого на відшкодування завданої шкоди та відновлення репутації за новим КПК України / М. Р. Мазур // XIХ звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»: тези доповідей, 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 341-343.
 7. Мазур М.Р. Стаття 130 Кримінального процесуального кодексу України: окремі законодавчі недоліки / М.Р. Мазур // Всеукраїнська науково-практична конференція “Вплив сучасної юридичної науки на політичні й соціально-економічні процеси в Україні” : тези доповідей, 24 жовтня 2014 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 466-468. (0,19 друк. арк.)
 8. Мазур М.Р. Показання свідка в кримінальному провадженні: психологічний аспект / М. Р. Мазур // XХI Звітна науково – практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» : тези доповідей, 12-13 лютого 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – Частина 2. – С. 228-230;
 9. Мазур М.Р. Особливості формування внутрішнього переконання судді в кримінальному судочинстві // «Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи» (присвячена 20-ті річчю кафедри юридичної психології НАВС та 40-ка річчю судово-психологічної експертизи в Україні): Матеріали науково-практичної конференції, 24.04.2015 р. – Київ, 2015. – С. 161-163.
 10. Мазур М.Р. Інститут медіації у кримінальному провадженні: перспективи законодавчого впровадження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 224-226.

Біографія

Народилася у 1987 році у місті Львові.

2003 – 2008 рр. – навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (Диплом «Магістр права»).

2008 – 2011 рр. –  навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедри кримінального процесу та криміналістики).

2008 – 2012 рр. – навчання в Інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «психологія» (Диплом «Психолог. Викладач»).

15 лютого 2012 р.  – захист кандидатської дисертації (Академія адвокатури України, м. Київ).

Тема дисертаційного дослідження: «Захист прав та законних інтересів реабілітованих у кримінальному процесі» (науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук А.А. Павлишин).

Грудень 2011 року – червень 2018 року  – асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики.

З липня 2018 року і дотепер – доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!