Мазур Марта Романівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: marta.mazur@lnu.edu.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

кримінальний процес (захист прав особи в кримінальному провадженні), відновне правосуддя (медіація у кримінальному провадженні), юридична психологія

Курси

Публікації

Публікації

Підручники / Навчальні посібники

 1. Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН В.Т. Нора. Львів, 2015. 320 с. (співавтор).
 2. Бобечко Н.Р., Жолнович І.В., Мазур М.Р. Юридична психологія. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.Р. Бобечко, І.В. Жолнович, М.Р. Мазур. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 88 с.
 3. Практикум з Кримінального процесуального права України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН В.Т. Нора (видання друге, доповнене і перероблене). Львів, 2017. 376 с. (співавтор).
 4. Юридична психологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (видання друге, доповнене і перероблене). Н. Р. Бобечко, І. В. Жолнович, М. Р. Мазур. Львів: Колір Про, 2018. 120 с.
 5. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т.1: Загальна частина / [В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, М.В. Багрій та ін.]; за ред. Акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора, д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. Бобечка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 912 с. (співавтор).

 

Статті у фахових виданнях (вітчизняних та міжнародних)

 

 1. Мазур М.Р. Реабілітація в кримінальному процесі: визначення поняття. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 4. С. 133-136.
 2. Мазур М.Р. Особи, які підлягають реабілітації в кримінальному процесі. Вісник Академії адвокатури України. 2010. Випуск 17 (ч. 1). С. 22-28.
 3. Мазур М. Р. Підстави реабілітації в судовому провадженні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. Випуск 51. С. 428-435.
 4. Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів осіб, які зазнали незаконного кримінального переслідування чи (та) засудження в кримінальному процесі: законодавче регулювання і практика застосування. Часопис Київського університету права. 2011. № 2. С. 254-259.
 5. Мазур М.Р. Основні питання порядку реабілітації у кримінальному процесі. Право і суспільство. 2011. № 3. С. 215-220.
 6. Мазур М.Р. Проблеми відшкодування майнової шкоди при реабілітації особи в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 10-1. Том 2. C. 114-117.
 7. Мазур М.Р. Реабілітація померлого в кримінальному провадженні: окремі питання теорії та практики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Випуск 5. Том 3. С. 155-159.
 8. Мазур М.Р. Компенсація моральної шкоди у зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням чи (та) засудженням: окремі питання судової практики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 11. Том 2. С. 132-135.
 9. Мазур М.Р. Реалізація виправданим права на відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. Право і суспільство. 2015. № 4. Частина 3. С. 195-199.
 10. Mazur M. Implementationofperson`srighttocompensationincriminalproceedingsofUkraine. Jurysta. Magazynprawniczy. Warszawa, Poland, 2015. nr 10. s. 10-15.
 11. Мазур М.Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: РВВ Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2015. № 12. С. 141-147.
 12. Мазур М.Р., Нор В.Т. Актуальне дослідження теоретичних засад і прикладних аспектів сучасної судової психології. Право України. 2016. № 3. С. 286-288.
 13. Мазур М.Р. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» : правовий аналіз окремих положень. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 6. Том 3. С. 122-125.
 14. Мазур М.Р. Психологічні особливості адвокатської діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2017. № 27. C. 106-109.
 15. Мазур М.Р., Хамандяк В.Б. Право на відшкодування шкоди в контексті статті 5 § 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Юридичний бюлетень. 2018. № 7. C. 296-302.
 16. Мазур М.Р. Медіація у кримінальному провадженні України: питання законодавчої регламентації. Кримінальний процес та криміналістика: виклики часу: Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 24 січня 2020. С. 45-53.
 17. Мазур М.Р. Особливості компенсації моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю у кримінальному провадженні. «JurisEuropensisScientia». 2020. № 2. С. 107-111.
 18. Мазур. М.Р., Слюсарчук Х.Р. Стандарт доказування у кримінальному провадженні: «змінний» чи «ступеневий»? Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. 2021. Випуск 63. С. 298-301.
 19. Nor V., Mazur M., SlyusarchukKh. (2021) StandardsofproofincriminaljusticeofUkraine: theessenceoftheconceptandthepurposeofimplementation. CadernosdeDereitoActual. No. 15. pp. 09-36. (WebofScience).

 

Тезидоповідей на міжнароднихконференціях:

 1. Мазур М. Р. Поняття реабілітації у кримінальному процесі // VIII Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Правова система, громадянське суспільство та держава»:тези доповідей, 24 – 26 квітня 2009 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. С. 242 – 243;
 2. Мазур М. Р. Реабілітований як суб’єкт в кримінальному процесі // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики»: тези доповідей, 9 жовтня 2009 р. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2009. С. 466 – 468.
 3. Мазур М. Р. Підстави реабілітації підсудного на стадії судового розгляду кримінальної справи // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики»: тези доповідей, 8 жовтня 2010 р. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2010. С. 206 – 208.
 4. Мазур М.Р. Законодавче розуміння реабілітації особи в кримінальному провадженні // Матеріали міжнародної наукової конференція “Тринадцяті осінні юридичні читання”,14–15 листопада 2014 р. Хмельницький:  Хмельницький університет управління та права, 2014. С. 152-153;
 5. Мазур М.Р. Окремі проблеми реабілітації померлого за Кримінальним процесуальним кодексом України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Правові реформи в Молдові, Україні і Грузії в контексті євроінтеграційних процесів”, 7–8 грудня 2014 р.Кишинів, Республіка Молдова. С. 182-185;
 6. Мазур М.Р. Окремі аспекти реалізації особою, яка зазнала незаконного кримінального переслідування чи засудження, права на відшкодування шкоди за кримінальним процесуальним законодавством України // Zborníkpríspevkov z medzinárodnejvedeckejkonferencie: Právnaveda a prax v tretom tisicroci, 27-28  február 2015. Košice: PavolJozefŠafárikUniversity, Slovenskárepublika. С. 189-191.
 7. Мазур М. Окремі аспекти компенсації моральної шкоди, завданої особі в кримінальному провадженні // Zborníkpríspevkov z medzinárodnejvedeckejkonferencie: Právnaveda a prax: výzvymodernýcheurópskychintegračnýchprocesov, 27-28 novembra 2015 r. Facultapráva, РaneurópskavysokáŠkola, Bratislava, Slovenskárepublika. С. 90-93.
 8. Мазур М.Р.  Медіація у кримінальному провадженні: європейський досвід та українська перспектива // Матеріали міжнародного науково – практичного симпозіуму “Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства”, 18–19 листопада 2016 року. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. С. 143-146.
 9. Мазур М.Р. Право особи на відшкодування шкоди у випадку самообмови // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції “Закарпатські правові читання”(20-22 квітня 2017 року, м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. Ужгород: ТОВ “РІК-У”, 2017. Т.1. С. 441-445.
 10. Мазур М.Р. Забезпечення прав потерпілого у кримінальному провадженні: актуальні проблеми // Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: дослідження та європейські інновації», 23–24 квітня 2021 року. Ченстохова, Республіка Польща. C. 247-251.
 11. Мазур М.Р. Реалізація інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиреннямвинного з потерпілим у кримінальному провадженні: окремі питання судової практики // Vміжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні»: тези доповідей, 29 жовтня 2021 р. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. С. 245-247.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 

 1. Мазур М.Р. Дискусії щодо терміна «реабілітований» в кримінальному процесі. XVI Регіональна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» : тези доповідей, 8-9 лютого 2010 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. С. 391-392.
 2. Мазур М.Р. Підстави реабілітації на досудових стадіях кримінального процесу / І Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»: тези доповідей, 26 квітня 2010 р. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права, 2010.  С. 73-75;
 3. Мазур М.Р. Реабілітація судом як гарантія захисту прав та законних інтересів особи у кримінальному процесі// XVIІ Регіональна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»: тези доповідей, 3-4 лютого 2011 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011 С. 355-357.
 4. Мазур М.Р. Способи захисту прав та законних інтересів реабілітованих в кримінальному процесі // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» : тези доповідей, 28 квітня 2011 р. Київ: Видавництво Європейського університету, 2011. С. 201-202.
 5. Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів реабілітованих у кримінальному процесі України: реалії, проблеми та перспективи // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої 20-річчю створення Юридичного інституту. Івано-Франківськ, 2012. С. 195-197.
 6. Мазур М.Р. Право виправданого на відшкодування завданої шкоди та відновлення репутації за новим КПК України // XIХ звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»: тези доповідей, 7-8 лютого 2013 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С. 341-343.
 7. Мазур М.Р. Стаття 130 Кримінального процесуального кодексу України: окремі законодавчі недоліки // Всеукраїнська науково-практична конференція “Вплив сучасної юридичної науки на політичні й соціально-економічні процеси в Україні”: тези доповідей, 24 жовтня 2014 р. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. С. 466-468.
 8. Мазур М.Р. Показання свідка в кримінальному провадженні: психологічний аспект // XХI Звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»: тези доповідей, 12-13 лютого 2015 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. Частина 2. С. 228-230;
 9. Мазур М.Р. Особливості формування внутрішнього переконання судді в кримінальному судочинстві // «Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи»(присвячена 20-ті річчю кафедри юридичної психології НАВС та 40-ка річчю судово-психологічної експертизи в Україні): Матеріали науково-практичної конференції, 24.04.2015 р. Київ, 2015. С. 161-163.
 10. Мазур М.Р. Інститут медіації у кримінальному провадженні: перспективи законодавчого впровадження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 224-226.
 11. Мазур М.Р. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим: процесуальний аспект // Проблемидержавотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 190-192.

 

Міжнародні школи та програми, зокрема:

 1. Осіння школа з кримінального права та процесу (курс підвищення кваліфікації у 2-ох частинах, 24-26 листопада 2016 р.) Організатори : Координатор проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Допомогаправничим школам з просування прав людини» та Національнийюридичнийуніверситетімені Ярослава Мудрого (м. Харків).
 2. Весняна школа з Міжнародного та Європейського права прав людини – Курс «Міжнародне і європейське право прав людини» в рамках проекту Жана Моне «Літнікурси з права і політикиЄвропейського Союзу» (LvivSummerCoursesinEuropeanLawandPolicies), 27-31 березня 2017 року, факультет міжнароднихвідносин ЛНУ іменіІвана Франка.
 3. Щорічнаміжнародналітня школа «Міжнароднийкримінальний суд» (AnnualSummerSchoolontheInternationalCriminalCourt) 19 – 23 червня 2017 року. Ірландський центр по правах людини при школі права НаціональногоуніверситетуІрландії, м. Голуей (InternationalUniversityofIreland, Galway).

Веснянашкола з Міжнародного та Європейського права прав людини – Курс «Порівняльніконституційні права: виклики для теорії та практики» в рамках проекту Жана Моне «Літнікурси з права і політикиЄвропейського Союзу», 2-6 квітня 2018 року, факультет міжнароднихвідносинЛНУ іменіІвана Франка та Університет Тарту, Естонія.

Біографія

Народилася у 1987 році у місті Львові.

2003 – 2008 рр. – навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (Диплом «Магістр права»).

2008 – 2011 рр. –  навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедри кримінального процесу та криміналістики).

2008 – 2012 рр. – навчання в Інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «психологія» (Диплом «Психолог. Викладач»).

15 лютого 2012 р.  – захист кандидатської дисертації (Академія адвокатури України, м. Київ).

Тема дисертаційного дослідження: «Захист прав та законних інтересів реабілітованих у кримінальному процесі» (науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук А.А. Павлишин).

Грудень 2011 року – червень 2018 року  – асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики.

З липня 2018 року і дотепер – доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики.

Стажування

 1. Стажування у Варшавському університеті (InstituteofCriminalLaw, FacultyofLawandAdministration, UniversityofWarsaw, Poland) в рамках програми «Еразмус + КА1 – Міжнародна Кредитна Мобільність», листопад 2017 року.
 2. Курс професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності» на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, 25 березня 2021 року – 12 червня 2021 року, сертифікат СВ № 02070987/0000372-21.

 

Участь у виконанні індивідуальних або колективних ґрантів

Участь у реалізації проекту «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (Project Erasmus+ «Modernisationofmasterprogrammesforfuturejudges, prosecutors, investigatorswithrespecttoEuropeanstandardonhumanrights»). Програма фінансування ЄС: Erasmus+ KA 2 за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!