Альтернативні способи вирішення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні (аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Нор В. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116професор Нор В. Т.

Опис курсу

Курс «Альтернативні способи вирішення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні» читається для здобувачів наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» в обсязі 3-х кредитів (за Європейського кредитно-трансферною системою ЕСТS).

Зміст курсу сформований для надання докторантам знання правової догми, теорії (доктрини) та практики відновного судочинства – альтернативних каральним способом вирішення кримінальних правопорушень. Курс має своїм завданням з’ясувати ґенезу відновного судочинства, різні способи (форми) його реалізації як у вітчизняному так і зарубіжному законодавстві та практиці, різні програми, їх побудову та можливості реалізації.

Метою вивчення названого курсу є ґрунтовне засвоєння нормативного регулювання, доктрини і практики альтернативних способів вирішення кримінальних правопорушень через призму відновного правосуддя на відміну від традиційного(карального), що стало трендом у за останні десятиріччя у європейській (та ї світовій) правовій системі; ознайомлення з моделями програм відновного правосуддя, їх ґенезою, способами їх реалізації на практиці; засвоєнням вітчизняного нормативного регулювання та набуття практичних навичок їх процесуального оформлення.

Після завершення курсу аспірант буде:

Знати:

 • Суть та завдання відновного правосуддя і його доктрину;
 • Засади та типові моделі програм відновного правосуддя у різних правих системах;
 • Способи (форми) реалізації відновного правосуддя у вітчизняному кримінальному провадженні: нормативне регулювання, їх теорію, практичну реалізацію.

Вміти:

 • Аналізувати правові та психологічні підходи щодо можливості реалізації альтернативних способів вирішення кримінальних деліктів у конкретних правових ситуаціях;
 • Використовувати набуті знання та навички для реалізації передбачених чинним законодавством форм відновного правосуддя;
 • Складати передбачені КП – законодавством процесуальні акти для реалізації всіх можливих форм альтернативного (відновлювального) вирішення кримінальних деліктів.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Офіц. Текст в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя», що набрав чинності 30.09.2016р.;
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.станом на грудень 2019 р.;
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України., Науково-практичний коментар/за ред. Гончаренко В.Г.,Нора В.Т.,Шумила М.Є., – К.:Юстініан., 2012. – 1224 с.;
 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст. 131;
 5. Про основні принципи застосування програм відновного правосуддя у кримінальних справах: Резолюція 2000\14 Економічної і соціальної ради ООН від 27 липня 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org/ru/ecosoc/docs/2002/rpdf;
 6. Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві: Основоположне рішення Ради ЄС(2001/220/JHA)від 15 березня 2001 року [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://uccg.org.ua/bulletin/Articles/03/04_Zakonodavchi_zasady/030401.pdf;
 7. Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С.Г., Крушинський С. А., Луцик В.В. та ін.., під ред.. У.Гелльмана, В.В. Луцика. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. – 204 с.;
 8. Землянська В.В. Відновне правосуддя в кримінальному процесі України/ В.В.Землянська. – К:.Видав. Захаренко В.О., 2008. -200;
 9. Нестор Н.В. Поняття, принципи та форми відновного правосуддя (Електр.ресурс) / Н.В.Нестор// Форум права.- 2010. №2. – с.330-333.
  Режим доступ: www.nbuv.gov.ua/old_yrn/ e-yournals/ FP/ 2010-2/10nnvfvp.pdf;
 10. Головко Л.В. Альтернативи уголовному преследованию в современном праве.СПб.:Юридический центр Пресс, 2002. – 544с.;
 11. Татаренко Г.В. Проблеми впровадження процедур відновного правосуддя в Україні [Електронний ресурс]/ Г.В.Татаренко//Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2012. -№24. – С. 104-116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apppdf;
 12. Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК [Текст]: монографія / Губська О.А. – К. : ІНТЕРСЕРВІС, 2013. -155 с.;
 13. Джужа А.О. Інститут примирення як одна з форм відновного правосуддя у справах неповнолітніх [Електронний ресурс ] / А.О.Джужа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. -№3. – С.132-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua./j-pdf/Nvknuvspdf;
 14. Шкелебей В.А. Проблеми закриття кримінального провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] / В.А. Шкелебей //Форум Права. – 2012.№4 – С.1080-1085.- Режим доступу: http:nbuv.gov.ua./j-pdf/FP_index.htmpdf;
 15. Терещук С.С. Деякі сучасні проблеми застосування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] / С.С. Терещук //Публічне право. – 2013. – №2. – С.158-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua./j-pdf/pppdf;
 16. Степанов П.Л.Генезис інституту закриття провадження і звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям на території України від перших згадок до радянського періоду [Електронний ресурс]/П.Л.Степанов//Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. – №1. – С. 138-141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua./j-pdf/Pupchpdf;
 17. Степанов П.Л. Процесуальний порядок досудового провадження звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям [Електронний ресурс] / П.Л. Степанов//Держава та регіони.Сер.: Право.-2014. – №1. – С. 128-132. – Режим доступу: http:nbuv.gov.ua/j-pdf/drppdf
 18. Добровольська О.Г.Становлення та розвиток інституту кримінального провадження на підставі угод [Електронний ресурс] / О.Г.Добровольська//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, юриспруденція.-2013.-Вип.5.-с269-272.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_jurpdf;
 19. Дьомін Ю. Інститут угод у кримінальному провадженні: важливі аспекти правозастосування [Електронний ресурс] / Ю.Дьомін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013.-№4. – С. 11-19 – Режим доступу: http:nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapupdf;
 20. Карпенко М.І.Угода про примирення у кримінальному процесі [Електронний ресурс] М.І.Карпенко, О.Д.Зоря, О.О.Малова//Юридична наука. – 2013. – №6. – С. 69-77. – Режим доступу: http:nbuv.gov.ua./j-pdf/jnnpdf;
 21. Савін М. Угоди про визнання винуватості та про примирення за Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / М. Савін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – №1.-С.98-105. – Режим доступу: http:nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapupdf
 22. Теремецький В.І.Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України [Електронний ресурс] / В.І. Теремецький, Г. В.Соловей // Юридична наука. – 2012. – №7. – С. 11-115. – Режим доступу: http//nbuv.gov.ua./j-pdf/jnnpdf;
 23. Рощина І.О. Про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки [Електронний ресурс] / І.О. Рощина, П.А.Мельник // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2012. – №2. – С. 117-121. – Режим доступу: http:nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnaupdf;
 24. Турман Н.О. Науково-правове обґрунтування видів відмови прокурора від обвинувачення та проблеми застосування [Електронний ресурс] Н.О.Турман // Форум права . – 2012. – №4. – С. 919-924.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htmpdf;
 25. Присяжнюк І. Запровадження медіації як форми відновного правосуддя [Електронний ресурс] / І. Присяжнюк // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №2. – С.65-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnapu_2012_2_14.pdf

Силабус:

Завантажити силабус