Методологічні проблеми криміналістики (аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232професор Когутич І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216професор Когутич І. І.

Опис курсу

Дисципліна «Методологічні проблеми криміналістики» є дисципліною з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» для здобуття третього (освітньо – наукового) рівня вищої освіти та ступеня доктора філософії, яка викладається на в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено так, щоб поглибити знання аспірантів з теоретичних питань криміналістики шляхом ознайомлення їх з основними методологічними проблемами цієї науки (включаючи проблемні аспекти застосування норм КПК України та практичних рекомендацій криміналістики). Тому у курсі викладено основні теоретичними ідеї та погляди, що склалися у сучасній загальній теорії та методології криміналістики; базово – доктринальні криміналістичні поняття й категорії, що відіграють основоположну роль у системі знань криміналістики.

Метою є:

формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків з криміналістики шляхом ознайомлення здобувачів з основними методологічними проблемами цієї науки (включаючи проблемні аспекти застосування норм КПК України та практичних рекомендацій криміналістики).

Завданнями курсу є:

 • ознайомлення здобувачів зі специфікою предмета «Методологічні проблеми криміналістики»; основними теоретичними ідеями і поглядами, що склалися у сучасній загальній теорії та методології криміналістики;
 • оволодіння аспірантами основними теоретичними філософсько-криміналістичними поняттями і категоріями, що відіграють основоположну роль у системі знань криміналістики (питань, що стосуються поняття, сутності, природи, предмета, обєкта, системи, функцій, завдань, методів, мови криміналістики;
 • теоретичне осмислення криміналістичної доктрини, методології цієї науки;
 • обізнаність про основні напрями сучасної науки криміналістики, головні її концепції (загальної та деяких найпоширених  окремих криміналістичних теорій, основних аспектів їх практичного застосування у підготовці криміналістів та в їх подальшій професійній діяльності тощо).

Після завершення цього курсу здобувач наукового ступеня буде :

Знати:

 • поняття методології криміналістики, проблем методології криміналістики, методологічних проблем криміналістики;
 • систему методологічних проблеми криміналістики; сучасних проблем методології криміналістики; методологічних проблем криміналістичної техніки; методологічних проблем криміналістичної тактики; методологічних проблем криміналістичної методики;
 • головні методологічних доктрин криміналістики та їх розробників;
 • практичне значення виокремлення методологічних проблем криміналістики; шляхів і тенденцій вирішення методологічних проблем криміналістики.

 

Вміти:

 • правильно оперувати науковим апаратом у ході вивчення криміналістичної, процесуальної, філософської та іншої літератури для виявлення та з’ясування сутності тих чи інших методологічні проблеми криміналістики;
 • ідентифікувати ті чи інші методологічні проблеми криміналістики у вирішенні тематичних практичних завдань за змодельованими ситуаціями;
 • обґрунтовувати своє бачення сутності тих чи інших методологічних проблем криміналістичної науки;
 • розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики;
 • спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в сфері використання новітніх розробок науки криміналістики;
 • логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію, здійснювати професійну та подальшу наукову діяльність із опрацьованого спецкурсу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Когутич І.І. Практикум із спеціального курсу (Методологічні проблеми криміналістики) / І.І. Когутич. – Львів: юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 58 с.
 2. Когутич І.І. Методологічні проблеми криміналістики. Програма спецкурсу /І.І.Когутич. – Львів: юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. 2016. – 11 с.
 3. Когутич І. І. Криміналістика: курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 2007 (2010). – 888 с.
 4. Когутич І. І. Методологічні проблеми криміналістики: монографія. У 2 ч. Ч. 1: Окремі проблеми методології криміналістики / І. І. Когутич. – Тернопіль – Львів: Підручники і посібники, 2015. – 372 с.
 5. Когутич І.І. Проблеми методології криміналістики та інших її складових частин: навчальний посібник / І.І. Когутич. – Тернопіль – Львів: Підручники і посібники – 2016. – 220 с.

Додаткова література:

 1. Когутич И.И. Отдельные проблемные вопросы отечественной криминалистики / И. И. Когутич // Криминалистика и судебная экспертиза: міжвід. наук.-метод. зб. /Мінюст України, КНДІСЕ; редкол.: А.В. Янчук, О.М. Олійник, О.Р. Рувін та ін. – К., 2015. – Вип. 60. – С. 86-93.
 2. Когутич І. І. Про перспективи “комп’ютеризації” та сутність “технології” в криміналістиці/І. І. Когутич // Часопис Київського університету права, 2015, № 4.- С.255-258. Когутич І.І. Про критерії науковості криміналістичних знань як окремих вчень (теорій) / І.І. Когутич // Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. – практ. конф. (Луцьк, 24-25 черв. 2016 р./ уклад. Л.М. Джурак, – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 352 с. – С.274 – 277.
 3. Когутич І. І. Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні / І.І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 2. – С. 112–123.
 4. Когутич І.І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. /І.І.Когутич. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2014. – 394 с.
 5. Когутич І.І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді: монографія / І. І. Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2009. – 448 с.
 6. Когутич І.І. Історія розвитку методології криміналістика / І.І. Когутич //Вісник Чернівецького факультету Національного університету  «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2016. – № 3. – С. 233 – 244.
 7. Когутич І.І. Криміналістика за наслідками впливу окремих новацій КПК України / І.І. Когутич //Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2016. – № 1. – С. 264 – 279.
 8. Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Текст лекцій. – Львів: Тріада плюс, 2005. – 456 с.
 9. Когутич І.І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж використання: монографія / І.І. Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2008. – 420 с.
 10. Когутич І.І. Місце криміналістичної методології в системі криміналістики, її тенденції / І.І. Когутич // Теоретико – прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі  реформування  кримінальної  юстиції:  збірник  тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 квітня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. – С. 86-92.
 11. Когутич І.І. Про «науковість» окремих криміналістичних вчень (теорій / І.І. Когутич //Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 травня 2016 р.). [редкол.6 Ю.Л. Бошицький та ін.]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. – С.7-16.
 12. Когутич І.І. Про криміналістику, окремі її тенденції та проблеми / І.І. Когутич // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.- метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 61. – С.12 – 23.
 13. Когутич І.І. Про окремі методологічні паралелі між криміналістичним почеркознавством і графологією /І.І. Когутич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково – практичної конференції (7–8) лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 267 с. – С. 215 – 219.
 14. Когутич І.І. Про поняття криміналістичної методології / І.І. Когутич // Правова система України:  сучасний стан та актуальні проблеми: Збірник матеріалів п’ятої Всеукраїнської науково – практичної конференції, (Івано – Франківськ, 15 квітня 2016 року). – Івано – Франківськ: Голіней О.М., 2016. – С.167-171.
 15. Когутич І.І. Проблема демаркації наукових досліджень у криміналістиці // І.І. Когутич / Криміналістичні та кримінально – процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 25 листопада 2016 р. / відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад..». – Одеса: Юридична література, 2016. – С.75-81.
 16. Когутич І.І. Психологія письма: «за»  і  «проти»  у криміналістиці /І.І.Когутич // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: мат-ли ХХІІІ звітної науково – практичної конференції (7 – 8 лютого 2017 р.): у 2-х ч. Ч.2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 216-219.
 17. Когутич І.І. Психолого – почеркознавчий (графологічний) аналіз і його перспективи // І.І. Когутич / Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали V Міжнародного круглого столу (26 трав. 2017 р., м. Одеса) / відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, А.О. Панасюк; НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 62-70.
 18. Когутич І.І. Сутність і структура окремих складників методики судового розгляду кримінальних справ /І.І. Когутич // Наукові праці національного університету ОЮА. Том ХІХ. – Одеса, Юридична література, 2017. – С. 190 – 205.
 19. Когутич І.І. Тактика у криміналістиці та її назва, як одна з предметно-методологічних суперечностей // І.І. Когутич / З нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського: Зб. матер. круглого столу, м. Харків, 30 жовтня 2017 р. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2017. – С. 101-104.

Силабус: Методологічні проблеми криміналістики

Завантажити силабус