Войнарович Альона Богданівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: alona.voynarovych@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники

1. Практикум з Кримінального процесуального права: Навч. посіб. для студ. / За ред. академіка АПрН В. Т. Нора. Львів, 2015. 320 с. (співавтор)
2. Практикум з Кримінального процесуального права: Навч. посіб. для студ. / За ред. академіка АПрН В. Т. Нора (видання друге, доповнене і перероблене). Львів, 2017. 376 с. (співавтор)
3. Уголовный процесс зарубежных государств : монография / А. Б. Воинарович [и др.] ; под ред. В. И. Самарина, В. В. Луцика. М. : Проспект, 2018.  752 с. (співавтор)
4. Сучасний кримінальний процес країн Єврови: монографія / А. Б. Войнарович та ін.; за ред. В. В. Луцика та В. І. Самаріна. Харків: Право, 2018. 792 с. (співавтор)
5. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т. 1: Загальна частина / [В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, М.В. Багрій та ін.]; за ред. Акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. Бобечка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 912 с. (співавтор)

Наукові статті
6. Гринишин А.Б. Загальні питання участі народу у відправленні правосуддя в кримінальних справах. Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. 2008. Вип. 47. С.232–238.
7. Гринишин А.Б. Правовий механізм реалізації конституційних прав громадян України на участь у відправленні правосуддя в кримінальних справах. Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління та права). 2009. Вип. 4 (32) / 2009. С. 248–253.
8. Гринишин А.Б. Вітчизняний досвід участі присяжних засідателів у здійсненні правосуддя в кримінальних справах. Держава і право (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України): Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 2010. Вип. 48. С. 512–518.
9. Гринишин А.Б. Вердикт присяжних засідателів і його наслідки. Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. 2010. Вип. 51. С. 417–422.
10. Гринишин А.Б. Деякі особливості судового слідства у суді присяжних. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (збірник наукових праць). Юридична серія. 2011. Вип. 4. С. 391–401.
11. Войнарович А. Б. Реалізація підозрюваним права на захист під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник НАП України. 2015. № 3(41). С. 79-88
12. Войнарович А.Б. Особливості проведення окремих процесуальних дій відносно адвоката у кримінальному провадженні як гарантії адвокатської діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Серія. Право. Вип. 36. Том 2. С. 126-130.
13. Войнарович А.Б. Особливості допиту адвоката як свідка у кримінальному провадженні. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2015. Серія “Юриспруденція”. №18. Вип. 2. С.137-141.
14. Войнарович А. Б. Адвокат як єдиний суб’єкт надання правничої допомоги у судовому провадженні: міжнародний досвід та вітчизняні законодавчі новели. Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія). Випуск 12/2016. С. 9-18
15. Войнарович А. Б. Особливості проведення окремих процесуальних дій відносно адвоката у кримінальному провадженні як гарантії адвокатської діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Серія. Право. Вип. 36. Том 2. С. 126 – 130.
16. Войнарович А. Б. Правове регулювання участі захисника у кримінальному провадженні на підставі угод. Збірника наукових праць «Право та державне управління», 2017. Вип. 3. С. 83 – 91.
17. Войнарович А. Б. Особенности статуса стороны защиты и стороны обвинения в уголовном процессе Королевства Испания. ”Legea si Viata” международный научно-практический журнал. Кишенев. 2017. С. 18–23.
18. Войнарович А. Б. Характерні ознаки кримінального процесу країн континентальної системи права та України: порівняльно-правовий аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Право. Вип. 51. Том 2. С. 117 – 123.
19. Войнарович А. Б. Процесуальні можливості захисника під час застосування застави у кримінальному провадженні. Право України. 2019. № 12. С. 167-178
20. Войнарович А. Б. Окремі аспекти правового регулювання затримання уповноваженою службовою особою. Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 2020. С. 124-135
21. Nazar Bobechko, Alona Voinarovych. Mistakes in Establishment of the Actual Circumstances of a Case as Grounds of an Appeal in The Criminal Procedure of Ukraine // Кгakowskie Studia Malopolskie 2020. № 3 (27). С. 61-78.
22. Nazar Bobechko, Alona Voinarovych, Volodymyr Fihurskyi. Referring a case to the highest division of the Supreme Court in the criminal procedure legislation of Ukraine and European countries // 2021 1(9) Access to Justice in Eastern Europe 143–165. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.1-a000050 (періодичне видання, що індексується у наукометричних базах Web of scince та Scopus)
23. Nazar Bobechko, Alona Voinarovych, Volodymyr Fihurskyi. Newly discovered and exceptional circumstances in criminal procedure of some European states // 2021 2(10) Access to Justice in Eastern Europe 44–66. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.2-a000059 (періодичне видання, що індексується у наукометричних базах Web of scince та Scopus)

Тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях

24. Гринишин А.Б. «Народный элемент» в отправлении правосудия в Украине и РФ: сравнительный анализ / Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев [Электронный ресурс]. М.: Издательский центр факультета журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова, 2008.
25. Гринишин А.Б. Процесуальні особливості залучення присяжних засідателів до розгляду кримінальних справ / ААктуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання», 13–14 лютого 2009 р. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2009. С. 142 – 144.
26. Гринишин А.Б. Співвідношення вироку суду та вердикту колегії присяжних засідателів / Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2010 р. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2010. С. 97 – 100.
27. Войнарович А.Б. Захист адвокатом прав та інтересів підозрюваного під час ознайомлення з матеріалами негласних слідчих дій / Політика в сфері боротьби зі злочинністю: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 березня 2015 р. Івано-Франківськ: юридичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. С. 207-209.
28. Войнарович А.Б. Права обвинуваченого (підозрюваного) у кримінальному процесі Королівства Іспанії. Малиновські читання : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня 2016 р.), 2016. С. 163 – 165
29. Войнарович А.Б. Недоліки правового захисту підозрюваного (обвинуваченого) під час укладення угод у кримінальному провадженні. Кримінальна юстиція в очікуванні змін. Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції третього Львівського форуму з кримінальної юстиції, Київ. ВАІТЕ, 2017. С. 25–29.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

30. Гринишин А.Б. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. XVІІІ регіональна науково-практична конференція. 3-4 лютого 2011р. м. Львів. Доповідь «Право і факти» у суді присяжних засідателів.
31. Гринишин А.Б. Правова система, громадянське суспільство та держава: 4–6 травня 2006 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. С. 240 – 242.
32. Гринишин А.Б. Участь «народного елемента» у відправленні правосуддя в кримінальних справах: до постановки питання / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції, 8–9 лютого 2008 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. С. 319 – 321.
33. Гринишин А.Б. Механізм реалізації конституційних прав громадян України на участь у відправленні правосуддя у кримінальних справах / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції, 4–5 лютого 2009 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. С. 359 – 361.
34. Гринишин А.Б. Модель суду присяжних для кримінального судочинства України / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції, 8–9 лютого 2010 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. С. 367 – 368.
35. Гринишин А.Б. «Право і факти» у суді присяжних засідателів / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції, 3–4 лютого 2011 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. С. 337 – 338.
36. Войнарович А.Б. Суд присяжних за новим КПК України дій / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2013 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С. 302 – 304.
37. Войнарович А.Б Захист адвокатом прав та інтересів особи під час проведення негласних слідчи (розшукових) дій / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції, 12–13 лютого 2015 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. Ч.2. С. 193 – 195.
38. Войнарович А.Б. Особливості проведення обшуку, огляду житла та іншого володіння адвоката / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції, 4–5 лютого 2016 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. Ч.2. С. 179 – 182.
39. Войнарович А.Б. Окремі аспекти реалізації гарантій діяльності захисника у кримінальному провадженні України / Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи. Збірка тез першого Львівського форуму з кримінальної юстиції. Київ, ВАІТЕ, 2015. С. 64-67.
40. Войнарович А.Б. Особливості проведення обшуку, огляду житла та іншого володіння адвоката / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції, 4–5 лютого 2016 р., Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. Ч.2. С. 179 – 182.
41. Войнарович А.Б. Недоліки правового захисту підозрюваного (обвинуваченого) під час укладення угод у кримінальному провадженні / Кримінальна юстиція в очікуванні змін. Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції третього Львівського форуму з кримінальної юстиції, Київ
42. Войнарович А.Б. Діяльність захисника у спеціальному кримінальному провадженні / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 196–199

Біографія

10.IІІ.1985, м. Вінниця

юрист, канд. юрид. наук. У 2007 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала повну вищу юридичну освіту за спеціальністю “Правознавство”, здобула кваліфікацію „магістр права”. З 2008 року займається адвокатською діяльністю. З 2007 по 2010 рік навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. З 01.09.2012 року працює асистентом кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Участь народу в здійсненні правосуддя у кримінальних справах за законодавством України». Сферу наукового зацікавлення складають проблеми кримінального процесу, інститут суду присяжних, організація та функціонування адвокатури.

Проходження наукового стажування та отримання досвіду роботи у вищому начальному закладі Польщі – Академії менеджменту та управління м. Ополе з 01 березня по 31 травня 2020 року – 180 годин.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!