Калужна Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Сферу наукового зацікавлення складають проблеми криміналістики, судової експертизи і доказового права.

Курси

Публікації

Основні наукові на науково-методичні праці:

Статті у вітчизняних фахових виданнях:
1. Калужна О.М. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. – Львів, 2002. – Випуск 37. – С. 545-549.
2. Калужна О.М. Обшук в справах про фальшивомонетництво// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. – Випуск 38. – С. 558-564.
3. Калужна О.М. Предмет фальшивомонет-ництва: пошуково-пізнавальний аспект // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Випуск ХІ. – С. 239-247.
4. Калужна О.М. Окремі проблеми концепції криміналістичної характеристики злочинів // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Випуск ХІІІ. – С. 217-221.
5. Калужна О.М. Фальшивомонет-ництво: структура криміналістичної характеристики // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2004. – Випуск 39. – С.567-574.
6. Калужна О.М. Підроблені гроші, державні цінні папери, білети державних лотерей: питання ознак та якості підробленості // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2005. – Випуск 40. – С. 342-351.
7. Калужна О.М. Доведення істотної схожості підроблених грошових знаків при провадженні у справах про злочини, передбачені Кримінальним кодексом України // Криміналістичний вісник (ДНДЕКЦ МВС України), 2011. – № 1(15) – С. 89-99. // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/krvis/2011_1/index.htm
8. Калужна О. М. Доказування ступеня подібності підроблених грошових знаків при провадженні у справах про злочини, передбачені ст. 199 КК України / О. М. Калужна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2011. – Випуск 53. – С. 342-352. (0,74 друк. арк.) // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_53/342crp53.pdf
9. Калужна О. До питання про рівні криміналістичної характеристики злочинів / О. М. Калужна // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право. – № 4 (63). – С. 227-239. (0,67 друк. арк.) // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vapny_2010_4_23
10. Калужна О. М. Мета пред’явлення для впізнання в контексті його співвідношення з тактичними прийомами інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, в основі яких лежить узнавання / О. М. Калужна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2011. – Випуск 55. – С.280-290 (0,75 друк. арк.) // http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/18456/%CE.
11. Калужна О. М. Проблема вибору належної слідчої дії для вирішення завдання ідентифікації ділянки місцевості, будівлі чи приміщення за слідами пам’яті / О. М. Калужна, І. І. Когутич // Криміналістичний вісник (ДНДЕКЦ МВС України), 2012. – № 1(17) – С. 22-33 (50% – 0,4 друк. арк.) // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/krvis/2012_1/22-33.pdf.
12. Калужна О. М. Наріжні методологічні проблеми криміналістики та їх вирішення за допомогою зміни дидактичного підходу до її викладання / О. М. Калужна // Часопис Академії адвокатури України (електронне наукове фахове видання) – № 2 – 2012 // http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/312
13. Калужна О.М. Чи всі об’єкти і чи весь предмет криміналістичного пізнання лежать у сфері правових явищ: продовження дискусії/ О. М. Калужна // Проблеми законності. – 2012/120 (4). – С. 228-239. (0,6 друк. арк.)// http://cyberleninka.ru/article/n/vse-li-obekty-i-ves-li-predmet-kriminalisticheskogo-poznaniya-lezhat-v-sfere-pravovyh-yavleniy-sravnenie-s-naukoy-ugolovnogo-prava; http://plaw.nlu.edu.ua/index.php/2224-9281/issue/archive
14. Калужна О.М. Тактика збирання речей і документів як доказів у кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. – №2 (40).- 2015. – С. 83-90 //http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/visnyk/pdf/2_2015.pdf
15. Калужна О. М. Науковий підхід до розуміння відмови експерта від давання висновку / О. М. Калужна // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2015. – Вип. 15. -http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2015/2015.pdf
16. Калужна О.М. Фактичні підстави проведення судової експертизи в кримінальному судочинстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016, Серія ПРАВО. Випуск 36. Том 2. – С. 130-137. // http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.36/part_2/34.pdf
17. Калужна О.М., Ільницький І.Л. Криміналістичні характеристики окремих видів злочинів – складник методологічних основ тактики захисту й тактики представництва інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016, Серія ПРАВО. Випуск 39. Том 2. – С. 89-93. // http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=124

Наукові статті у закордонних фахових виданнях
18. Калужна О. М. Все ли объекты и весь ли предмет криминалистического познания лежат в сфере правовых явлений: сравнение с наукой уголовного права / О. М. Калужна // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика / Под общей ред. С. П. Кушниренко. – СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2012 – С. 51-57. (0, 28 друк. арк.). ISBN 978-5-288-05314-6;
19. Калужная О.М. Новации правового регулирования предъявления для опознания за новым УПК Украины: достижения, просчеты, сравнение с УПК России // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика: матер. V-ой Междунар. науч.-практ. конф. 11-13 апреля 2013 г. / редкол.: Т.К. Рябинина (отв. ред.), [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2013. – С. 94 – 101. (0,45 дрк. арк.) // http://www.studfiles.ru/preview/4201449/page:10/
20. Dr Yaroslav Bereskyi, dr Oksana Kalushna, Narodowy Uniwersytet im. I. Franka we Lwowie, dr Ivanna Luchakivvska Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I.Franka w Drogobyczu Criminalistics un law enforcement: possibilities, nowadays realities and problems // Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka. – 2014. – Nr 4 (37). – S. 110-122 // http://www.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/kwartalnik-administracja/spisy-tresci/numer-4-2014-37

Тези доповідей на міжнародних конференціях.
21. Калужна О.М. Поняття предмета посягання як елемента криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків) 25-26 вересня 2003 р. / Ред. кол.: М.І.Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – Х.: Гриф, 2003. – С. 146-149.
22. Калужна О. М. Використання спеціальних знань при доказуванні істотної подібності підроблених грошових знаків у справах про злочини, передбачені ст. 199 КК України / О. Калужна // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопа. 2010 р. – Х. : Право, 2010. – С. 648-652. (0,31 дрк. арк.)
23. Калужна О.М. Співвідношення судової експертизи із несудовими експертизами // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування памяті Ганса Гросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.) – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 200-201.
24. Калужна О.М., Береський Я.О. Криміналістичні знання у цивільному судочинстві // Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2016 р. – Львів, 2016.
25. Калужна О.М. Мета окремих криміналістичних методик // Малиновські читання: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог, 2016.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях
26. Калужна О.М. Особа фальшивомонетника та її криміналістично значимі ознаки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2002 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2002. – С. 284-286.
27. Калужна О.М. Обшук: об’єкти пошуку в справах про фальшивомонетництво // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2003. – С. 492-495.
28. Калужна О.М. Про роль криміналістичної характеристики у системі методики розслідування фальшивомонетництва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2004. – С. 466-467.
29. Калужна О.М. Спосіб виготовлення підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державних лотерей як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 418-420.
30. Калужна О.М. Криміналістична характеристика злочинів як уніфікована форма криміналістичного дослідження злочинної діяльності окремих видів: традиції і новації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2007. – С. 528-530.
31. Калужна О.М. Криміналістична характеристика злочинів: сучасний стан та тенденції // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів / За заг. ред. проф. М.І.Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 195-198.
32. Калужна О.М. Умови формування (розробки) криміналістичних характеристик окремих видів злочинів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науко-во-практичної кон-ференції. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 331-335
33. Калужна О.М. Про формулювання питань на техніко-криміналістичну експертизу документів, які вимагають перевірки справжності їх реквізитів \ Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції 4-6 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. // http://www.uk.x-pdf.ru/6pedagogika/81002-123-problemi-derzhavotvorennya-zahistu-prav-lyudini-ukraini-materiali-xvi-regionalnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-8-9.php
34. Калужна О. Про види криміналістичних характеристик злочинів / О.Калужна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 349-350 (0,21 дрк. арк.) // file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0/Downloads/vapny_2010_4_23%20(1).pdf

35. Калужна О. М. Чи має наукова дискусія про природу криміналістики тільки позитивні наслідки / О. Калужна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.293-294 (0,12 дрк. арк.) // http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%A5VIII$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
36. Калужна О.М. Регламентація проведення судової експертизи за новим КПК України: окремі відкриті запитання /О. Калужна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІХ регіональної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2013 р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 321-323 (0,15 дрк. арк.) // http://www.uk.x-pdf.ru/5yuridicheskie/1216783-87-problemi-derzhavotvorennya-zahistu-prav-lyudini-ukraini-materiali-xix-zvitnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-7-8-lyuto.php
37. Калужна О. Тактичне завдання і тактичне рішення: проблема співвідношення понять // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 375-378.
38. Калужна О. Співвідношення тимчасового доступу до речей і документів і обшуку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.). Частина 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С.207-212 // http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_2_01.pdf
39. Калужна О.М. Процес законодавчого врегулювання приватної детективної діяльності потребує пильної уваги юридичної громадськості // Матеріали ІІ-го Львівського форуму кримінальної юстиції на тему “Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку”, 23-24 вересня 2016 р.- Львів. 2016.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:
40. Практикум з криміналістики (криміналістична тактика і криміналістична методика) / За ред. І.І.Когутича / І.І.Когутич, З.Т.Гулкевич, Я.О.Береський, І.В.Жолнович, О.М.Калужна, В.В.Луцик // навчальний посібникдля студен-тів юридич-ного фа культету // Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 115.
41. Криміналістична техніка. Плани, завдання і методичні вказівки для лабораторних занять для студентів юридичного факультету / За ред. І.І.Когутича / / І.І.Когутич, З.Т.Гулкевич, Я.О.Береський, І.В.Жолнович, О.М.Калужна, В.В.Луцик // Плани, завдан-ня і ме-тодичні вказівки для лабораторних занять для сту-дентів юридичного фа куль-тету // Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 40с.
42. Навчально-методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з «Криміналістики» : Навча-льно-методичний посіб-ник для студ. юрид. ф-ту / І.І.Когутич, З.Т.Гулкевич, Я.О.Береський, І.В.Жолнович, О.М.Калужна, У.С.Ковна // Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, юридичний ф-т, каф. кримін. процесу і криміналістики. – Л. : Тріада плюс, 2010. – 548с.
43. Когутич І.І., Калужна О.М., Жолнович І.В., Фігурський В.М. Криміналістика в тестах : навч. посіб. / За заг. ред. І. І. Когутича. – К.: Алерта, 2013. − 534с. (частка О.Калужної – 13,5 друк. арк.);
44. Криміналістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський / за ред. І. І. Когутича. — К. : Ін Юре, 2014. — 454 с. (частка О.М.Калужної – 15,51 друк. арк.) (вього 26,54 друк аркуші.
45. Когутич І.І., Калужна О.М., Фігурський В.М. Перелік питань та критерії оцінювання знань студентів під час проведення усної частини комбінованого іспиту з навчальної дисципліни «Криміналістика» : навч-методич. Посібн. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – 2013. – 40 с. (частка О.Калужної – 0,7 друк. арк.)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:
46. Когутич І.І., Береський Я.О., Жолнович І.В., Калужна О.М. Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів заочної форми навчання – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 8 с.
47. Когутич І.І., Береський Я.О., Жолнович І.В., Калужна О.М., Фігурський В.М. Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Криміналістика» – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 65 с.
48. Когутич І.І., Береський Я.О., Гулкевич З.Т. Жолнович І.В., Калужна О.М., Фігурський В.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», 2012 р. – 26 с.
49. Когутич І.І., Береський Я.О., Гулкевич З.Т., Жолнович І.В., Калужна О.М., Фігурський В.М. Криміналістика: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра права напряму 6.030401 «Правознавство» (Шифр за ОПП – ПП 2.29) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 16 с.
50. Калужна О.М. Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи зі спецкурсу «Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ» для студентів заочної форми навчання – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 8 с.
51. Калужна О. М. Робоча програма навчальної дисципліни «Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство», – Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 14 с.
52. Калужна О. М. Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ : Програми нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста напряму 6.030401 «Правознавство» спеціальності 7.03040101 «Правознавство» (Шифр за ОПП – ПП 2.20.20). – Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 16 с.
53. Калужна О. М. Комплексна контрольна робота зі спецкурсу «Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ» Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 16 с.
54. Криміналістика. Програма курсу для студентів юридичного факультету /укладачі: І.І.Когутич, О.М.Калужна, В.М.Фігурський. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – 112 с. (часка О.М.Калужної – 4 друк. арк.).
55. Калужна О.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми експертології» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство», 2015 р. – 27 с.
56. Криміналістика. Програма курсу для студентів юридичного факультету /укладачі: І.І.Когутич, О.М.Калужна, В.М.Фігурський. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – 112 с.
57. Криміналістика. Програма курсу для студентів юридичного факультету /укладачі: Калужна О. М., Когутич І. І., , Фігурський В. М. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 107 с. // http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-kryminalnoho-protsesu-i-kryminalistyky
58. Когутич І.І., Калужна О.М. Криміналістика : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015, 110 с.
59. Калужна О.М. Проблеми експертології : науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (наукова магістратура), 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015, 26 с.
60. Калужна О.М. Проблеми експертології : науковий семінар. Практикум з навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (наукова магістратура), 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 64 с.
61. Судова експертологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (практична магістратура), 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. -30 с.
62. Калужна О.М. Судова експертологія. Практикум з навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (наукова магістратура), 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 70 с.

Біографія

Народилася у 1978 році у місті Львові. Впродовж 1995-2000 років навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету Івана Франка, який закінчила з відзнакою. У 2000 р. вступила до аспірантури за спеціальністю: кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза. З 2005 року – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики. У червні 2009 р. Вченою радою юридичного факультету Львівського національного університету обрана на посаду доцента цієї кафедри, на яку переобиралась і працює по нині. У грудні 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики.

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Криміналістична характеристика фальшивомонетництва ” (науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук Я.О.Береський).

Забезпечує викладання наступних навчальних курсів з дисциплін кафедри: “Кримінальний процес, «Криміналістика», спеціальних курсів на практичній магістратурі «Судова експертологія (Експертизи під час досудового розслідування кримінальних проваджень)» та «Проблеми експертології: науковий семінар» на публічно-правовій спеціалізації наукової магістратури.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!