Калужна Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.kaluzhna@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: проблеми криміналістики, судової експертизи, кримінального процесу та кримінальної юстиції в цілому.

Курси

Публікації

 1. Калужна О.М. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. – Львів, 2002. – Випуск 37. – С. 545-549.
 2. Калужна О.М. Обшук в справах про фальшивомонетництво// Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, – Випуск 38. – С. 558-564.
 3. Калужна О.М. Предмет фальшивомонет-ництва: пошуково-пізнавальний аспект // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Випуск ХІ. –   С. 239-247.
 4. Калужна О.М. Окремі проблеми концепції криміналістичної характеристики злочинів // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Випуск ХІІІ. – С. 217-221.
 5. Калужна О.М. Фальшивомонетництво: структура криміналістичної характеристики // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2004. – Випуск 39. – С.567-574.
 6. Калужна О.М. Підроблені гроші, державні цінні папери, білети державних лотерей: питання ознак та якості підробленості // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2005. – Випуск 40. – С. 342-351.
 7. Калужна О.М. Доведення істотної схожості підроблених грошових знаків при провадженні у справах про злочини, передбачені Кримінальним кодексом України // Криміналістичний вісник (ДНДЕКЦ МВС України), 2011. – № 1(15) – С. 89-99. // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/krvis/2011_1/index.htm
 8. Калужна О. М. Доказування ступеня подібності підроблених грошових знаків при провадженні у справах про злочини, передбачені ст. 199 КК України / О. М. Калужна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2011. – Випуск 53. – С. 342-352. (0,74 друк. арк.) // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlnu_yu/2011_53/342crp53.pdf
 9. Калужна О. До питання про рівні криміналістичної характеристики злочинів / О. М. Калужна // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право. – № 4 (63). – С. 227-239. (0,67 друк. арк.) // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vapny_2010_4_23
 10. Калужна О. М. Мета пред’явлення для впізнання в контексті його співвідношення з тактичними прийомами інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, в основі яких лежить узнавання / О. М. Калужна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2011. – Випуск 55. – С.280-290  (0,75 друк. арк.) // http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/18456/%CE.
 11. Калужна О. М. Проблема вибору належної слідчої дії для вирішення завдання ідентифікації ділянки місцевості, будівлі чи приміщення за слідами пам’яті / О. М. Калужна, І. І. Когутич // Криміналістичний вісник (ДНДЕКЦ МВС України), 2012. – № 1(17) – С. 22-33 (50% – 0,4 друк. арк.) // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/krvis/2012_1/22-33.pdf.
 12. Калужна О. М. Наріжні методологічні проблеми криміналістики та їх вирішення за допомогою зміни дидактичного підходу до її викладання / О. М. Калужна // Часопис Академії адвокатури України (електронне наукове фахове видання) – № 2 – 2012 // http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/312
 13. Калужна О.М. Чи всі об’єкти і чи весь предмет криміналістичного пізнання лежать у сфері правових явищ: продовження дискусії/ О. М. Калужна // Проблеми законності. – 2012/120 (4). – С. 228-239. (0,6 друк. арк.)//http://cyberleninka.ru/article/n/vse-li-obekty-i-ves-li-predmet-kriminalisticheskogo-poznaniya-lezhat-v-sfere-pravovyh-yavleniy-sravnenie-s-naukoy-ugolovnogo-prava; http://plaw.nlu.edu.ua/index.php/2224-9281/issue/archive
 14. Калужна О.М. Тактика збирання речей і документів як доказів у кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. – №2 (40).- 2015. – С. 83-90 //http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/visnyk/pdf/2_2015.pdf
 15. Калужна О. М.Науковийпідхід до розуміннявідмовиекспертавіддаваннявисновку/ О. М. Калужна // Теорія та практика судовоїекспертизи і криміналістики. – 2015. – Вип. 15. – С. 189-198. –http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2015/2015.pdf
 16. Калужна О.М. Фактичні підстави проведення судової експертизи в кримінальному судочинстві // НауковийвісникУжгородськогонаціональногоуніверситету, 2016,Серія ПРАВО. Випуск 36. Том – С. 130-137. // http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.36/part_2/34.pdf
 17. Калужна О.М. Ільницький І.Л. Криміналістичні характеристики окремих видів злочинів – складник методологічних основ тактики захисту й тактики представництва інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016, Серія ПРАВО. Випуск 39. Том 2. – С. 89-93. // http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/index.php/archiv?id=124
 18. Калужна О.М. Кримінальне провадження щодо народних депутатів після скасування депутатської недоторканності // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: зб. Статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р. м. Львів). – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020 – С.63- 73.

 

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних WebofScience, Scopus та інших:

 

 1. Калужна О.М. Соціальна обумовленість норми про кримінальну відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення у світлі звіту Greco від 23 червня 2017 р. / Калужна О.М., Палюх Л.М. // ТheJournalofEasternEuropeanLaw / Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 43. – С. 35-57 – Режим доступу : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/kaluzhna_paliukh_43.pdf.
 2. Калужна О.М. Прогнозування роботи нового Верховного Суду: проблеми ефективної реалізації права на справедливий суд та питання кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудних рішень / Калужна О.М., Палюх Л.М. / Вісник кримінального судочинства. – 2017. – №3. – С. 155-173. – Режим доступу : http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/3_2017_Kalujna_Paluh.pdf.
 3. Калужна О.М. Колізії правового регулювання гарантій безсторонності й неупередженості органів суддівського врядування та їх практичне вирішення у процесі формування новогоВерховного Суду. / Калужна О.М., Нор В.Т. / Часопис НаУОА. Серія «Право» (електронне наукове фахове видання Національного університету «Острозька академія». – 2017. – № 2(16). – Режим доступу: https://lj.oa.edu.ua/archives/%E2%84%962162017
 4. Калужна О.М. Чи не (за)багато політики, (за)мало права у підходах до передання на вирішення слідчого судді питання про залучення експерта на стадії досудового розслідування? (за Законом № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року) / Калужна О.М. // Право і суспільство. – 2018. – № 2-2. – С. 211-222. – Режим доступу:http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/2_2018/part_2/38.pdf
 5. Калужна О.М. Чи не (за)багато політики, (за)мало права у підходах до державної експертної монополії? / Калужна О.М. // Проблеми законності. – 2018. – № 140. – С. 104-120. – Режим доступу:http://plaw.nlu.edu.ua/issue/view/7548
 6. Калужна О.Кримінальна процедура щодо народних депутатів України у світлі скасування депутатської недоторканності (або від чого/кого залежить спокійний сон депутата?)// Український часопис конституційного права. – 4/2019. – URL: https://www.constjournal.com/?fbclid=IwAR0TDvsaJ-W56Dr7FzxkeVOy3DyloMXg2mGaO3COdMjfjr-Sgov8EcDSzAI

 

Наукові статті у закордонних фахових виданнях

 1. Калужна О. М. Все лиобъекты и весь ли предмет криминалистического познания лежат в сфере правовых явлений: сравнение с наукой уголовного права / О. М. Калужна // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика / Под общей ред. С. П. Кушниренко. – СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2012 – С. 51-57. (0, 28 друк. арк.). ISBN978-5-288-05314-6;
 2. Калужная О.М. Новации правового регулированияпредъявления для опознания за новым УПК Украины: достижения, просчеты, сравнение с УПК России // Проблемыотправленияправосудия по уголовнымделам в современнойРоссии: теория и практика: матер. V-ой Междунар. науч.-практ. конф. 11-13 апреля 2013 г. / редкол.: Т.К. Рябинина (отв. ред.), [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2013. – С. 94 – 101. (0,45 дрк. арк.) // http://www.studfiles.ru/preview/4201449/page:10/
 3. Dr YaroslavBereskyi, dr Oksana Kalushna, I. Franka we Lwowie, dr Ivanna LuchakivvskaPanstwowyUniwersytetPedagogicznyim. I.Franka w DrogobyczuCriminalistics un law enforcement: possibilities, nowadays realities and problems // Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka. – 2014. – Nr4 (37). – S. 110-122 // http://www.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/kwartalnik-administracja/spisy-tresci/numer-4-2014-37– S. 110-122 // http://www.wspia.eu/dzialalnosc-naukowa/kwartalnik-administracja/spisy-tresci/numer-4-2014-37.
 4. Oksana Kaluzhna. Scene inspection in environmentalcrime investigation / YaroslavBereskyi, Oksana Kaluzhna// Wspớłczesne problem zarządzaniaibezpieczeństwa. – Warszawa/ – 2019. – S. 864-874.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 

 1. Калужна О.М. Поняття предмета посягання як елемента криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків) 25-26 вересня 2003 р. / Ред. кол.: М.І.Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – Х.: Гриф, 2003. – С. 146-149.
 2. Калужна О. М. Використання спеціальних знань при доказуванні істотної подібності підроблених грошових знаків у справах про злочини, передбачені ст. 199 КК України / О. Калужна // Криміналістика ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопа. 2010 р. – Х. : Право, 2010. – С. 648-652. (0,31 дрк. арк.)
 3. Калужна О.М. Співвідношення судової експертизи із несудовими експертизами // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування памяті Ганса Гросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.) – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 200-201.
 4. Калужна О.М., Береський Я.О. Криміналістичні знання у цивільному судочинстві // Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2016 р. – Львів, «Галицька видавнича спілка». -2016. – С. 52-57.
 5. Калужна О.М. Мета окремих криміналістичних методик // Малиновські читання: матеріали Vміжнародноїнауково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог, 2016. – С. 169-171.
 6. Калужна О.М. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій поза кримінальними провадженнями потребує пильної уваги юридичної громадськості» // Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція: quovadis?». – Вересень 2018.: Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 2018 р. – С. 68-75. // http://www.lfcj.com.ua/ua/2019/02/27/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82/?fbclid=IwAR19rjdrmSD8U8Kml75O0vZEnV9Y10jfnpJzXocft2VAnFcPJO7eRai3y8Q
 7. Калужна О.М. Організація Верховного Суду в Польщі// Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), Л.Г. Бзова (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. С. 110-114.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

 

 1. Калужна О.М. Особа фальшивомонетника та її криміналістично значимі ознаки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2002 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2002. – С. 284-286. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2002.pdf.
 2. Калужна О.М. Обшук: об’єкти пошуку в справах про фальшивомонетництво // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2003. – С. 492-495. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2003.pdf.
 3. Калужна О.М. Про роль криміналістичної характеристики у системі методики розслідування фальшивомонетництва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2004. – С. 466-467. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2004.pdf.
 4. Калужна О.М. Спосіб виготовлення підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державних лотерей як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 418-420. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2006.pdf.
 5. Калужна О.М. Криміналістична характеристика злочинів як уніфікована форма криміналістичного дослідження злочинної діяльності окремих видів: традиції і новації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Фрака, 2007. – С. 528-530. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2007.pdf.
 6. Калужна О.М. Криміналістична характеристика злочинів: сучасний стан та тенденції // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів / За заг. ред. проф. М.І.Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 195-198.
 7. Калужна О.М. Умови формування (розробки) криміналістичних характеристик окремих видів злочинів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науко-во-практичної кон-ференції. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 331-335 // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2008.pdf.
 8. Калужна О.М. Про формулювання питань на техніко-криміналістичну експертизу документів, які вимагають перевірки справжності їх реквізитів \\ Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції 4-6 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С.382-383 // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2010.pdf.
 9. Калужна О. Про види криміналістичних характеристик злочинів / О.Калужна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 349-350. // file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0/Downloads/vapny_2010_4_23%20(1).pdf
 10. Калужна О. М. Чи має наукова дискусія про природу криміналістики тільки позитивні наслідки / О. Калужна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.293-294// http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%A5VIII$%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
 11. Калужна О.М. Регламентація проведення судової експертизи за новим КПК України: окремі відкриті запитання /О. Калужна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІХ регіональної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2013 р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 321-323. // http://www.uk.x-pdf.ru/5yuridicheskie/1216783-87-problemi-derzhavotvorennya-zahistu-prav-lyudini-ukraini-materiali-xix-zvitnoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-7-8-lyuto.php
 12. Калужна О. Тактичне завдання і тактичне рішення: проблема співвідношення понять // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 375-378. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2014.pdf.
 13. Калужна О. Співвідношення тимчасового доступу до речей і документів і обшуку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.). Частина 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С.207-212 // http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/konferencija_2015_chastina_2_01.pdf
 14. Калужна О.М. Процес законодавчого врегулювання приватної детективної діяльності потребує пильної уваги юридичної громадськості / Калужна О.М.// Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції: IІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку» (23-24 вересня 2016 р.). – Київ.: ВАІТЕ, 2016. – С. 93-98.
 15. Калужна О. М. Співвідношення судової експертизи із несудовими експертизами / О. М. Калужна // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.) – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 200 –201.
 16. Калужна О. Співвідношення судової експертизи й участі спеціаліста у судочинстві України / О. Калужна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 200 –207. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2016-%D1%872.pdf.
 17. Калужна О.М. Баланс між детективною таємницею та співробітництвом приватних детективів з правоохоронними органами: проблеми суті та правового регулювання / / О. Калужна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 209– // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2017-%D1%872.pdf.
 18. Залучення експерта на досудовому розслідуванні за Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 р. : проблеми та недалекоглядність законодавця / Калужна О.М. / Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м.Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь, Центр О.Разумкова, 2018. – С. 121-123.
 19. Колізії у визначенні безсторонності та неупередженості у процесі формування Верховного Суду / Нор В.Т., Калужна О.М. // Матеріали «Проблеми імплементації конституційних змін щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України. Київ, 20 грудня 2017 р. – С. 100 – 117.
 20. «Carthagodelendaest – Карфаген має бути зруйновано!» (про державну експертну монополію) / Калужна О.М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – C. 209 – 215. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/konf_2018_2.pdf.
 21. Калужна О.М.Професійні асоціації суддів: чи можливі «острівці нещастя в океані щастя» у їх діяльності? // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет ЛьвівськогонаціональногоуніверситетуіменіІвана Франка, 2019. – С 176-184. // http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/chastyna_2-1.pdf.
 22. Калужна О.Показання чи пояснення: ігри розуму (або проблеми підтвердження під час судового розгляду даних, отриманих в ході пред’явлення для впізнання чи слідчого експерименту на досудовому розслідуванні) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С.179-184. // https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/chast_2_final.pdf.
 23. Калужна О.М., Гайдар В.М. Позасудові експертні дослідження: проблеми і підстави їх проведення // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 202 р). – Київ-Маріуполь, 2020. – С. 55-59.

 

Статті в інших виданнях України (юридична публіцистика):

 

 1. Калужна О.М. Прогнозуванняроботи нового Верховного Суду: проблеми ефективної реалізації права на справедливий суд, єдності судової практики та кримінальної відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення суддями ВС / О. М. Калужна // Юридичний вісник України. – 2017. – № 33 (1153) – 18-24 серпня 2017. – С. 6-7.
 2. Калужна О.М. Прогнозуванняроботи нового Верховного Суду: проблеми ефективної реалізації права на справедливий суд, єдності судової практики та кримінальної відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення суддями ВС / О. М. Калужна // Юридичний вісник України. – 2017. – № 34 (1154) – 25-31 серпня 2017. – С. 6-7.
 3. Калужна О.М. Про небезпеки зволікання з розглядом справ щодо оскарження конкурсу до Верховного суду / О.М.Калужна // Ракурс / Право/ Суд. – 05.10.2017. -– Режим доступу :http://ua.racurs.ua/1693-vybory-do-verhovnogo-sudu-znehtuvane-pravo-na-spravedlyvyy-sud-ta-yogo-mojlyvi-naslidky.
 4. Калужна О.М. Чи вирішить протистояння «суддівська незалежність» – «прокурорський тиск на суддів» запуск роботи ДБР?// Юридичний вісник України. – 2017. – № 47 (1168) – 24-30 листопада 2017. – С. 4-5.
 5. Яйця в криміналі. (Чи є підстави інкримінувати ч.2 ст. 346 КК України за жбурляння яйцями в державних чи громадських діячів?) //Zbruč (українська інтернет-газета) – 2018. – 03.01.2018. // https://zbruc.eu/node/75061.
 6. Калужна О. Юридичне співтовариство, спробуємо порозмірковувати, який позитивний ефект отримає правозастосовна практика в результаті дії нової редакції статей 243, 244 КПК України і чи отримає його взагалі?! // Судова правда : JudicialTruth (інформаційне агентство). – 5 квітня 2018 // https://www.facebook.com/Judicial.Truth/posts/767843233409031?__xts__[0]=68.ARD9idRJZXMBU0TnTVatczw79mFvp84Y0-svYW0L9F0Ob1_F0cAkyT6ArWGIeW6dqixYs1I4MjvqJJ9wSwBkAeLA3uf6ZCIiEMBztjVWp-YY48ElCSp90Iux2XAHQjdZMLX5Es9xTToLt3g0jpyv4rsY5B80e50–1EFGPY4FLMvN7MywXIUcsR5xlFo4Mq_Pjcxf3vZIMGWZ9e_zaeUsE5EtXd6b5j-JtX9RmFFHQ&__tn__=K-R
 7. Калужна О.Про доцільність залучення експерта слідчим суддею у кримінальному процесі (за законом №2147- VIII від 03.10.2017) // Українське право (інформаційне агентство, юридичне електронне видання) – наукова думка: 10.04.2018 // http://ukrainepravo.com/scientific-thought/naukova-dumka/pro-dotsilnist-zaluchennya-eksperta-slidchym-suddeyu-u-kryminalnomu-protsesi-za-zakonom-2147-viii-vi/.
 8. Калужна О. Правда і міфи про сенсорне голосування // https://zbruc.eu/node/90885?fbclid=IwAR0-bl6PPGAPzgJnw-divAKjlhp_mMfZZ6BYnaWeQinwA85Vj2bcbVX_YFY («Збруч» – інтернет-аналітичне видання)
 9. Оксана Калужна. Про лого Львівщини і правило 10 секунд // https://zbruc.eu/node/86804 розміщено 07.02.2019.
 10. Калужна О. Старі пісні прокурорські (аналіз законопроекту № 3009а про внесення змін до КПК України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://zbruc.eu/node/100863

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Практикум з криміналістики (криміналістична тактика і криміналістична методика) / За ред.І.І.Когутича / І.І.Когутич, З.Т.Гулкевич, Я.О.Береський, І.В.Жолнович, О.М.Калужна, В.В.Луцик // навчальний посібникдлястуден-тівюридич-ного фа культету // Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 115.
 2. Криміналістична техніка. Плани, завдання і методичні вказівки для лабораторних занять для студентів юридичного факультету / За ред. І.І.Когутича / / І.І.Когутич, З.Т.Гулкевич, Я.О.Береський, І.В.Жолнович, О.М.Калужна, В.В.Луцик // Плани, завдання і методичні вказівки для лабораторних занять для сту-дентів юридичного фа куль-тету // Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 40с.
 3. Навчально-методичний посібник для лабораторних і практичних занять та самостійної роботи з «Криміналістики» : Навчально-методичний посіб-ник для студ. юрид. ф-ту / І.І.Когутич, З.Т.Гулкевич, Я.О.Береський, І.В.Жолнович, О.М.Калужна, У.С.Ковна // Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, юридичний ф-т, каф. кримін. процесу і криміналістики. – Л. : Тріада плюс, 2010. – 548с.
 4. Когутич І.І., Калужна О.М., Жолнович І.В., Фігурський В.М. Криміналістика в тестах : навч. посіб. / За заг. ред. І. І. Когутича. – К.: Алерта, 2013. − 534с.
 5. Криміналістика :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський / за ред. І. І. Когутича. — К. : Ін Юре, 2014. — 454 с.
 6. Когутич І.І., Калужна О.М., Фігурський В.М. Перелік питань та критерії оцінювання знань студентів під час проведення усної частини комбінованого іспиту з навчальної дисципліни «Криміналістика» : навч-методич. Посібн. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – 2013. – 40 с.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Криміналістика. Програма курсу для студентів юридичного факультету / укладачі : І. І. Когутич, О. М. Калужна. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2020. – 100 с.
 2. Криміналістика : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / Когутич І. І., Калужна О. М., 2015 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 110 с.
 3. Когутич І.І., Береський Я.О., Жолнович І.В., Калужна О.М. Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Криміналістика» для студентів заочної форми навчання – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 8 с.
 4. Когутич І.І., Береський Я.О., Жолнович І.В., Калужна О.М., Фігурський В.М. Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Криміналістика» – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 65 с.
 5. Калужна О.М. Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи зі спецкурсу «Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ» для студентів заочної форми навчання – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 8 с.
 6. Калужна О. М. Робоча програма навчальної дисципліни «Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство», – Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 14 с.
 7. Калужна О. М. Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ : Програми нормативноїнавчальноїдисциплінипідготовкиспеціалістанапряму 6.030401 «Правознавство»спеціальності 7.03040101 «Правознавство»(Шифр за ОПП – ПП 2.20.20). – Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 16 с.
 8. Калужна О. М. Комплексна контрольна робота зі спецкурсу «Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ» Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 р. – 16 с.
 9. Калужна О. М. Проблеми експертології : науковий семінар. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (наукова магістратура) / О. М. Калужна. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 26 с.
 10. Калужна О. М. Проблеми експертології : науковий семінар. Практикум з навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (наукова магістратура) / О. М. Калужна. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 67 с.
 11. Калужна О. М. Судова експертологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (практична магістратура) / О. М. Калужна. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 29 с.
 12. Калужна О. М. Судова експертологія. Практикум з навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» (наукова магістратура) / О. М. Калужна. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 70 с.

Біографія

Народилася у 1978 році у місті Львові. Впродовж 1995-2000 років навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету Івана Франка, який закінчила з відзнакою. У 2000 р. вступила до аспірантури за спеціальністю: кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза. З 2005 року – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Криміналістична характеристика фальшивомонетництва”.У червні 2009 р. Вченою радою юридичного факультету Львівського національного університету обрана на посаду доцента цієї кафедри, на яку переобиралась і працює по нині. У грудні 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики.

У 2013 р. читала лекції у Національній школі суддів України.

У період з 2 листопада по 14 грудня 2020 р. пройшла стажування в Львівському НДЕКЦ МВС України обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!