Провадження у контрольних судових стадіях кримінального судочинства

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
918професор Бобечко Н. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
918професор Бобечко Н. Р.

Опис курсу

Мета: розширення та поглиблення знань студентів щодо теоретичних і практичних проблем апеляційного, касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві.

Завдання:

 • з’ясувати суть форм проваджень з оскарження й перевірки судових рішень у кримінальних справах;
 • розкрити поняття, генезис, характерні риси, завдання і значення апеляційного та касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві;
 • визначити об’єкти і суб’єкти апеляційного та касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі, а також суди, що уповноважені здійснювати перевірку судових рішень;
 • розкрити порядок розгляду кримінальних справ в апеляційному та касаційному порядку Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами;
 • з’ясувати повноваження судів апеляційної, касаційної інстанції, Верховного Суду України у кримінальному судочинстві;
 • дослідити підстави для перевірки судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві;
 • розкрити правову природу, структуру, зміст рішень судів апеляційної, касаційної інстанції та Верховного Суду України.

У результаті вивчення даного спеціального курсу студент повинен

знати:

 • суть та завдання інституту оскарження і перевірки судових рішень, види форм оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному провадженні;
 • поняття, процесуальні особливості, завдання і значення апеляційного, касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами;
 • об’єкт та суб’єктів права на апеляційне і касаційне оскарження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами, суди, що уповноважені здійснювати перевірку судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та за нововиявленими обставинами;
 • порядок апеляційного та касаційного розгляду, розгляду справ Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами, повноваження суду апеляційної та касаційної інстанції, Верховного Суду України;
 • підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами;
 • форму, структуру, зміст, порядок складання і проголошення рішень судів апеляційної, касаційної інстанції та Верховного Суду України.

вміти:

 • аналізувати норми кримінального процесуального законодавства, які регламентують порядок апеляційного, касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами, а також теоретичні положення, викладені у доктрині кримінального процесу;
 • вивчати та узагальнювати судову практику щодо перевірки судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами;
 • грамотно складати відповідні процесуальні документи;
 • застосовувати теоретичні знання до конкретних життєвих фактів і ситуацій, вирішувати практичні  завдання.

Рекомендована література

 • Басков В.И., Темушкин О.П. Прокурор в суде второй инстанции по уголовным делам / Под общ. ред.. П.И. Кудрявцева. – М.: Юрид. лит., 1972. – 159 с.
 • Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе. – М.: Госюриздат, 1953. – 232 с.
 • Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Апелляционное производство в российском уголовном процессе: Научн.-практ. пособие / Под общ. ред. Л.Ф. Мартыняхина. – М.: Юристъ, 2003. – 112 с.
 • Куцова Э.Ф. Советская кассация как гарантия законности в уголовном процессе. – М., 1957. – 227 с.
 • Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.
 • Мартынчик Е.Г. Охрана прав осужденного в кассационном производстве / Под ред. П.С. Никитюка. – Кишинев: Штиинца, 1979. – 120 с.
 • Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и обоснованности приговора. Учебное пособие. Вып. 3. – Ярославль, 1975. – 38 с.
 • Мухин И.И. Кассационное обжалование, опротестование и пересмотр приговоров. – М: Госюриздат, 1956. – 200 с.
 • Николаев В. Задачи кассационного производства и ревизионный порядок пересмотра дел в советском уголовном процессе. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1961. – 51 с.
 • Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1968. – 396 с.
 • Перцовский С.Л. Опротестование, обжалование и пересмотр приговоров и определений, не вступивших в законную силу, в советском уголовном процессе. Лекция для студентов ВЮЗИ. – М., 1955. – 48 с.
 • Познанский В.А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном процессе. – Саратов: изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 136 с.
 • Попелюшко В.О. “Мала” судова реформа в Україні та захист прав громадян. – Острог, 2003. – 123 с.
 • Потеружа И.И. Роль суда второй инстанции в укреплении законности / Науч. ред. В.Н. Артемова. – Минск: Наука и техника, 1980. – 192 с.
 • Проверка законности и обоснованности приговоров (сравнительное исследование) / АН УССР. Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого; Отв. ред. А.Я. Светлов, Г.И. Чангули. – К.: Наукова думка, 1991. – 240 с.
 • Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.
 • Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. – М.: Госюриздат, 1958. – 312 с.
 • Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. – 320 с.
 • Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров – М.: Наука, 1978. – 240 с.
 • Червоткин А.С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. – М.: Проспект. 2010. – 336 с.
 • Шишкін В.І., Куйбіда Р.О. Оскарження й перегляд судових рішень в Україні. – К.: Факт, 2003. – 128 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Провадження в контрольних стадіях

Завантажити силабус