Консюмерське право

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сирко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Сирко М. В.

Опис курсу

Мета дисципліни: формування у студентів основних понять та складових системи споживчого права, набутті практичних навичок загального та спеціального законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

Завдання дисципліни:

  • освоєння теоретичного матеріалу;
  • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, а також написанні процесуальних документів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні основи споживчого права та положення законодавства, що регулюють споживчі правовідносини.

вміти: застосовувати на практиці норми споживчого права та складати проекти відповідних документів, вирішуючи прикладні ситуації.

Рекомендована література

Конституція України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80.

  1. Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15 .
  2. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
  3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-1
  4. Фурса С.Я., Кармаза О.О. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та адвокатська практика: Науково-практичний посібник/за ред.доктора юрид.наук, проф. С.Я.Фурси. – К. Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 704с. – (Серія «Цивілістика»).
  5. Дудла І.О. Захист прав споживачів. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 448с.
  6. Іваненко Л.М. Правове регулювання захисту прав споживачів: навч. посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 258 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус