Янюк Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-45-25

Електронна пошта: nataliya.yanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

адміністративне право (децентралізація влади, адміністративно-правові засоби запобігання корупції);
службове право;
адміністративне судочинство

Курси

Публікації

1) «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» :  монографія / за заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003;

2) Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України: [навчальний посібник] / за заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М/. – К.: Конус-Ю, 2007;

3) Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання і протидії / Н.В. Янюк. // Вісник ЛНУ. Серія юридична, 2012. – Випуск 55. – С. 139-146;

4) Особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах / Н.В. Янюк. // // Вісник ЛНУ. – Серія юрид. – Випуск 60. – 2014. – С.212-220

5) «Посадова» і «службова» особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату в законодавстві України / Н.В. Янюк. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2014. №10-2,  том 2. С.91-94 р.;

6) Сучасна концепція та перспективи розвитку інформаційного права в Україні / Н.В. Янюк. // Вісник ЛНУ. – 2014. – Серія економічна. – Випуск №51. – С.237-244, ін.

7)Янюк Н. Поняття “конфлікт інтересів” у міжнародно-правових актах та адміністративному законодавстві України [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 147-154. 

8)Янюк Н. Особливості розгляду публічно-службових спорів адміністративними судами [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 90-98. 

9)Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України “Про державну службу” (2015): правовий аналіз [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 62. – С. 138–147. 

10)Янюк Н. В. Реформування місцевих державних адміністрацій у контексті децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Янюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. – 2015. – № 827. – С. 30-35. 

11)Янюк Н. Особливості розгляду публічно-службових спорів адміністративними судами [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 90-98. 

12)Янюк Н. В. Адміністративно-процесуальне право: нові концептуальні підходи [Електронний ресурс] / Н. В. Янюк // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 44. – С. 43-49. –

13)Янюк Н. В. Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування: пропозиції з удосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Янюк // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 96-101

14)Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України “Про державну службу” (2015): правовий аналіз [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 62. – С. 138–147. 

14) Янюк Н. Адміністративно-процесуальне право: нові концептуальні підходи // Журнал Східноєвропейського права. – 2017. – №44. – С.43-49 [Електронне наукове видання].

15) Янюк Н. Поняття «конфлікт інтересів» у міжнародно-правових актах та адміністративному законодавстві України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. Випуск 66. – С.147-154.

16) Поняття «посадова особа»: теоретики-правова характеристика у контексті законодавства про державну службу : колективна монографія «Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку» / За заг. ред Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.319-327. (328с.).

17) Янюк Н. Особливості розгляду публічно-службових спорів адміністративними судами Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. Випуск 69. – С.90-98.

18) Янюк Н.В. Право на звернення до адміністративного суду: досвід Польщі та Німеччини для України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020, Випуск 71. – С.80-88.

19) Запобігання корупції на публічній службі: правове регулювання в Україні та досвід країн Європейського Союзу. «Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union» : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 592 p P.1144-1162.

20) Право на звернення до адміністративного суду: досвід Польщі та Німеччини для України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020, Випуск 71. – С.80-88.

21) Янюк Н. В. Правовий режим надзвичайного стану чи надзвичайна ситуація в умовах пандемії: проблеми процедури введення в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2021. №49, том 1 44-48. http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc49/12.pdf /

22) Проблемні питання запровадження інституту префекта в Україні. «Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного законодавства та євроінтеграційних процесів» : колективна монографія / за заг. ред. проф. О.В. Батанова, доц. Р.Б.Бедрія ; передмова академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. – 388 с. / Н. В. Янюк // Львів. СПОЛОМ . – 2021. – 277-292 c. (ISBN 978-966-919-744-3).

23) Конкурсна процедура на державній службі в Україні: впровадження європейського досвіду // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник /WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE/ Н. Янюк. – Львів: Вид-во Львівськoгo національнoгo університетy ім. Івана Франка, 2021. – №12. – С.71-85. (ISSN 2082-4939).

Біографія

У 1994 році закінчила юридичний факультету Львівського державного університету імені Івана Франка і з 7 листопада цього ж року почала працювати на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права.
У 2003 р захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07. по темі: «Адміністративно-правовий статус посадової особи», захист якої відбувся в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького (м.Київ). У травні 2003 р. було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.
З 01.07.2005 р. – працювала на посаді доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У грудні 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету.
З січня 2009 – доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Викладач курсу «Адміністративне право України» у Школі українського права в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща).
Брала участь у Проекті «Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду» в рамках Програми «Нове правосуддя» ( листопад 2018 р. – жовтень 2019 р.).
Проходила Курси Викладацької майстерності з 1 жовтень 2020 р. по 23 січня 2021 р. Підготувала електронний курс вибіркової дисципліни «Адміністративно-правові заходи забезпечення запобігання корупції» 2021р. (курс акредитований)
З 2015 року – керівник наукового студентського гуртка з «Адміністративного права України». За час роботи гуртка студенти брали участь у І і ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Студентами було підготовлено понад два десятки наукових повідомлень і тез, які опубліковані у збірниках науково-практичних та аспірантсько-студентських конференцій, які проходили у містах різних України, зокрема, Львові,Тернополі, Харкові.
Автор і співавтор понад 100 наукових публікацій, серед яких: монографії (у співавторстві), навчальний посібник (у співавторстві), статті, наукові повідомлення, методична література, наукові висновки на запити Конституційного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду, НАЗК, НАДС, відгуки на автореферати докторських та кандидатських дисертацій. Науковий керівник підготовлених і успішно захищених кандидатських дисертацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!