Митне право України (бакалаврат)

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Мостовий А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, оволодіти поглибленими знаннями теорії та практики митного права, а також змісту митного законодавства в частині вивчення сутності митних відносин, які складаються при переміщенні товарів через митний кордон, та їх характеристика впливу на рівень товарообороту через митний кордон, формування навиків і умінь глибокого осмислення і творчого та правильного застосування на практиці.
Тому у курсі представлено як огляд концепцій реалізації державної митної справи, митої політики, використання митних режимів, так і процесів та інструментів, які потрібні для безперешкодного та законного переміщення товарів через митний кордон та можливістю скористатись зі всіх інституції та можливостей, які надає митне законодавство України.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Митне право України» є:
– ознайомлення студентів із завданнями курсу для оволодіння знаннями та розумінням сучасних підходів у розвитку митного регулювання;
– з’ясування принципів державної митної справи та їх практичного застосування;
– вивчення та аналіз нормативних та доктринальних джерел митного права;
– визначенням поняття і структури правового статусу учасників митних правовідносин;
– вивчення порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон;
– визначення особливостей застосування адміністративної відповідальності за порушення митних правил,
– вивчення особливостей правового статусу декларанта товарів, посадової особи контролюючих органів та інших учасників митних правовідносин;
– порівняльно-правовий аналіз досвіду країн-членів ЄС.
Основна мета – навчити студента аналізувати не тільки теоретичні положення але і проблеми практичного застосування митних норм, вміти формулювати власні позиції з використанням посилань на нормативні акти, судову практику по вирішенню спорів у сфері митної справи, що сприятиме формуванню у студента уявлення про порядок переміщення товарів через митний кордон, а також контролю за цими процесами.

Рекомендована література

Основна література:
1. Гребельник, О. П.. Митна справа: підручник/ О. П. Гребельник; Міністерство освіти і науки, Українсько-американський гуманітарний інститут Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні. – 4-те вид., оновл. та доп.. – К.: ЦУЛ, 2014. – 472 с.
2. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.
3. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2008.
4. Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. -К.: Юстініан, 2016. – 721 с.
5. Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. — Х. : Право, 2010. — 256 с
Додаткова література:
1. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
2. Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митна політика України : Підручник. – Одеса : Юридична література, 2001. – 256 с
3. Митний кодекс України: наук.-практ. коментар / 31 А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний та ін. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с.
4. Адміністративне право : підручник /Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – 2-ге вид., пере- робл. та допов. – Х.: Право, 2012. – 656 с.
5. Мостовий А.С. Митні режими в Україні і в Польщі: спільне та відмінне, /Мостовий Андрій Стефанович // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. — 2003. — № 2. — С. 164—167.
6. Мостовий А.С. Функції митних режимів: порівняльна характеристика з митним правом Європейського Союзу /Мостовий Андрій Стефанович // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. — 2008. — Вип. 47. — С. 90—95.
7. Мостовий А.С. Порядок справляння митних платежів /Мостовий Андрій Стефанович // Митна справа. — 2010. — №2(68). — С. 22—26.
8. Мостовий А.С. Митне право у контексті розвитку фінансового права /Мостовий Андрій Стефанович // Вісник Львівського університету. Серія юридична 2013. Випуск 57. С. 189–193
9. Мостовий А.С. Митні платежі в контексті реформування податкового права /Мостовий Андрій Стефанович // Збірник наукових праць/ НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – С. 208-210.
European Union Customs Law, By: Dr. Gerd M. Schwendinger, LL.M., and
10. Dr. Katja Göcke, LL.M. (Sydney) \\ Thomson Reuters, 12/2017, p. 44-1 – 44-33/
11. D Widdowson, „The changing role of customs: evolution or revolution?‟ (2007) 1 World Customs Journal 31

Європейська судова практика
1) Case 1/75 Low Cost Standard [1975] ECR 1355
2) Case C-143/93 Gebroeders van Es Douane Agenten BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ECR I-431
3) Case C-2/90 Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium ECR I-4431 Case C-158/94 Commission of the European Communities v. Italian Republic ECR I -5789
4) Case C-226/99 and 1/99 Kofi sa Italia Srl v. Ministero delle Finanze ECR I-207
5) Case C-34/79, Regina v. Maurice Donald Henn and John Frederick Ernest Darby [1979] ECR 3795
6) Case 155/82 Commission v Belgium [1983] ECR 531
7) Case C-124/95 The Queen, ex parte Centro-Com Srl v. HM Treasury and Bank of England [1997] ECR I – 81
8) Case C-1/96 The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food [1998] ECR I – 1251. Case C-376/07 Staatssecretaris van Financiën v Kamino International Logistics BV [2009] OJ C90/5
9) WTO Appellate Body Report „European Communities – Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts‟ (27 September 2005) WT/DS/269/AB/R, WT/DS286/AB/R
10) WTO Appellate Body Report „European Communities – Selected Customs Matters‟ (16 June 2006) WT/DS315/R 16. WTO Appellate Body Report, „European Communities – Customs Classification of Certain Computer Equipment‟ (5 February 1998) WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R; WT/DS68/AB/R

Додаються також інтернет-джерела.
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
3. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
4. Офіційний сайт законодавства Європейського Союзу – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус