Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Решота В. В.
916доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9доцент Янюк Н. В.
професор Решота В. В.

Опис курсу

Курс «Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ» є вибірковою дисципліною з спеціальності «Право» за освітньою програмою «Магістр », яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів за ECTS
Курс охоплює комплекс питань, щодо особливостей провадження і окремих категоріях адміністративних справ, які характеризуються спеціальним колом учасників справи і їх адміністративною процесуальною правосуб’єктністю, скороченими строками звернення до суду і розглядом цих справ, специфікою перегляду судових рішень, що зумовлена тим, що рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.
Курс спрямований на розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при вивченні теоретичних питань і закріплення практичних навиків самостійного аналізу законодавства при вирішенні кейсів, задач, аналізу судової практики, правових позицій Верховного Суду.
Студент буде зорієнтований на подальшу підготовку тестування для кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору на посаду судді.

Рекомендована література

1. Адміністративне судочинство: навчальний посібник. /І.М. Балакарєва, І.В. Бойко, Я.С. Зелінська та ін..; за заг.ред Н.Б. Писаренко. – Х.: право, 2016. – 312 с.
2. Адміністративне судочинство України: підручник / за заг. ред. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
3. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с.
4. Адміністративний процес: загальна частина (ФРН, України) /Манн Т., Мельник Р., Бевзенко В., Комзюк А../: Науково-практичний посібник. (за аг. ред.. Бевзенка В.). – К., 2013.
5. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми : монографія. / Бевезнко В.М. – К.: Прецедент, 2010 . 475с.
6. Ільницький О.В. Земельні спори та порядок їх вирішення в Україні: адміністративно-правовий підхід. Монографія. – Львів, 2011.
7. Цуркан М.І. Деякі проблемні питання судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції: зб.наук.статей/ Смокович м.І., Цуркан М.І., Перепелюк В.Г. та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С.156-174.
8. Решота В.В. джерела адміністративного права України: проблеми судового застосування : монографія / В.В. Решота. – Вид 2-е, доопр. І доп. – Львів, ТзОВ Галицька видавнича спілка, 2018. – 356с.
9. Юшкевич О. Г. Основи адміністратвиного судочинства: навчально-тренінговий посібник / О.Г. Юшкевич, Р.С. Мельник. – Х. : НікаНова, 2012. – 266 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус