Правове регулювання та функціонування державної служби

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Янюк Н. В.

Опис курсу

Сьогодні зростає інтерес до розвитку професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої державної служби, що відповідає принципам належного врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС. Законодавство у сфері державної служби є динамічним і спрямоване на підвищення доброчесності та професіоналізму державного службовця, його тісної взаємодії зі службовцями органів місцевого самоврядування.
Державна служба зорієнтована на високоосвічену молодь, яка здатна швидко реагувати на позитивні зміни у суспільстві і державі, виявляти ініціативність і креативність у вирішенні складних ситуацій, що пов’язані з виконанням завдань органами публічної адміністрації, виявляти високий рівень відповідальності у підготовці проєктів національних програм розвитку, бути професійно і кваліфікаційно орієнтованою на інноваційні трансформації у сфері надання якісних адміністративних послуг населенню
Курс охоплює комплекс питань, щодо правового регулювання: вступу і проходження державної служби як одного з основних видів публічної служби, правового статусу державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування, правових гарантій діяльності і права на судовий захист у спорах, що виникають при прийнятті, проходженні і звільненні з публічної служби, системи заохочень на державній службі, заходів дисциплінарної відповідальності і дисциплінарного провадження, запобігання корупції на державній службі, припинення державної служби і обмежень, після її припинення.

Рекомендована література

Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів,  Запоріжжя, 2016. –  248 с.

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. – Харків: Право, 2005р. – 304 с.

Біла-Тіунова Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 540 с.

Гаркуша А. Правові засади функціонування Національного агентства з питань державної служби // Юридичний вісник. – 2016. -№2. – С.22-30.

1. Адміністративне право України : Академічний курс /[Т. О. Коломоєць. – Київ :Юрінком Інтер. 2011. – 576 с.
2. Біла-Тіунова Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 540с.
3. Желюк Т.Л. Державна служба: Навч. посібник для студ. ВНЗ. – Одеса: Юрид.літ-ра, 2003.
4. Заохочення у службовому праві: навч.посібн. / Н.О. Армаш, Ю.А. Берлач, І.В. Болокан [та ін.] : за заг. ред.. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2017. – 360 с.
5. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Публічна служба в Україні: Підручник. – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с.
6. Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн східної та західної традицій права» : тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу /За аг.ред. Т.О. Коломоєць. – м. Запоріжжя, 28-29 березня 2018 р. – 244с. (*електронна версія)
7. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні:. – К.: Видачничий Дім «Дакор», 2009.. – 560с.
8. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред.кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп.ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796с https://pravo.org.ua/img/books/files/1513082951commentary%20_layout_web.pdf
9. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку» / За заг. ред Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 328с.
10. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с. http://185.65.244.102/img/books/files/publich-sluzhba-tymoschuk-2007.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус