Публічна служба (освітньо-професійна спеціалізація)

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: оволодіння студентами комплексом сучасних систематизованих знань про сутність публічної служби, її організацію і функціонування, завдання та функції, а також перспективи розвитку, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності по забезпеченню виконання повноважень органів публічної адміністрації та якісному наданню громадянам адміністративних послуг. 

Завдання: подання студентам поглибленого знання розуміння соціальної сутності і природи публічної служби, її структури (поділ на державну службу і службу в органах місцевого самоврядування); аналіз і узагальнення існуючих джерел та матеріалів по зазначеній проблематиці, визначення ступеня теоретичних і прикладних розробок понятійного апарату в сучасній юридичній літературі, законодавстві, практиці, у тому числі й судовій практиці; аналіз законодавства яке регулює умови і процедуру вступу на посаду і порядок проходження публічної служби, практику його застосування; сприяння у вивченні матеріалу щодо регулювання питань належної поведінки на публічній службі, яка передбачає сумлінне виконання законів, глибоке знання своїх обов’язків та здатність забезпечувати на високому професійному рівні права та інтереси громадян; вивчення заходів запобігання корупційним ризикам у діяльності публічних службовців на етапі прийняття на публічну службу і у процесі проходження публічної служби.

   Результати навчання. У результаті вивчення спецкурсу студент повинен:

Знати:

поняття і систему публічної служби, основні підходи розуміння публічної служби як соціально-публічного та правового інституту; 

правові джерела публічної служби, на яких відбувається формування та функціонування публічної служби;

основні моделі державної служби та її види, організаційно-правові засади публічної служби; адаптацію публічної служби до стандартів Європейського Союзу.

поняття і зміст принципів публічної служби; 

умови реалізації права на публічну службу, вимоги до особи, яка претендує на заміщення посади публічного службовця, обмеження щодо вступу на посаду публічної служби;

способи прийняття на публічну службу, заміщення посад публічної служби4

розмежування посад державної служби і політичних посад в органах публічної адміністрації, класифікацію посад публічної служби на категорії;

основні етапи проходження публічної служби, види публічних службовців, розмежування посадових та службових осіб публічної служби від інших публічних службовців;

поняття, зміст і структуру правового статусу публічного службовця;

основні засади дисциплінарної відповідальності публічного службовця;

підстави та процедуру припинення публічної служби, обмеження після припинення публічної служби; 

вміти:

правильно орієнтуватись в законодавстві про публічну службу, яке регулює всі публічно-службові відносини, починаючи з поступлення на публічну службу і закінчуючи її припиненням;

сприяти зацікавленості у подальшому розвитку та вдосконаленні навиків;

аналізувати можливості і шляхи протидії корупції на публічній службі, активізації зусиль щодо деполітизації і дебюрократизації державного апарату.

глибоко зрозуміти сутність і значення європейських стандартів та зарубіжного досвіду організації та функціонування публічної служби для України; 

   аналізувати чинне законодавство про публічну службу;

аналізувати теоретичні положення, формулювати власні позиції;

навчити студентів вирішувати тестові завдання на основі чинного законодавства;

аналізувати матеріали практики, у тому числі й судової практики по вирішенню спорів щодо публічної служби;

 вирішувати ситуаційні завдання по спецкурсу і складати відповідні документи;

проводити порівняльний аналіз положень національного законодавства із відповідним законодавством зарубіжних країн, зокрема країн ЄС. 

Рекомендована література

Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів,  Запоріжжя, 2016. –  248 с.

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. – Харків: Право, 2005р. – 304 с.

Біла-Тіунова Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 540 с.

Гаркуша А. Правові засади функціонування Національного агентства з питань державної служби // Юридичний вісник. – 2016. -№2. – С.22-30.

Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства / за заг.ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової [монографія]. – Одеса: «Фенікс», 2013.

Діхтієвський П.В., Лагнюк О.М. До питання призначення суддів на адміністративні посади та розподілу повноважень між головою суду та керівником апарату // Адміністративне право і процес. – 2014. – №10. – С.с.42-52.

Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К.: ІнЮре, 1999. 

Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Публічна служба в Україні: Підручник. – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с.

Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: [монографія]. – К.: Факт, 2002, Розділ ІІ.

Коліушко І.Б., Тимощук В.І. Посади державних політичних діячів і державна служба. /В зб.наук.доп. “Наукові засади реформування державної служби в Україні”/. – К., 2000. 

Коломоєць Т.О., Калинець Д.О. Адміністративно-правове регулювання здійснення військовослужбовцями Збройних Сил України свого конституційного права на відмову від виконання явно злочинного наказу // Вісник Запорізького національного університету. – 2016. – №2. – С.38-43.

Миронюк Р.В. Місце публічної служби в системі адміністративного права /Р.В. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №7. – С.128-131.

Оболенський О., Присенко М., Гриненко В., Мельниченко О. Концептуальні основи формування професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців //Вісник державної служби України. – Київ., 1998. – №2.

Петришин А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. -Харьков: Факт, 1998. 

Плетньова А.Є. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: актуальні питання сьогодення // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2016. – №2.- С.56-60.

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с.

Ткач Г. Принципи службової діяльності в новому Законі України «Про державну службу» // Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2013. Випуск 58.- С.163-167.

Цветков В.В. Руководитель в аппарате государственного учреждения– Киев: Наукова думка. – 1988. – 169 с.

Цуркан М. Узагальнення судової практики: довідка про вчинення та узагальнення практики розгляду адміністративним судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби від 1 лютого 2009р. [Електронний ресурс] /М.Цуркан, Н.Богданюк. – Режим доступу:  htt:  HYPERLINK “http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practicehtml?_m=publications&_t=rec&id=1110/” www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practicehtml?_m=publications&_t=rec&id=1110/

Школик А. Правовий статус працівників патронатної служби // Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів,  Запоріжжя, 2016. (248с.).

Янюк Н. «Посадова» і «службова» особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату в законодавстві України// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2014. №10-2,  том 2. С.91-94.

Янюк Н.В. Посада як організаційно-правова форма управлінської праці // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 39.-Львів, 2004.

Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України «Про державну службу» (2015): правовий аналіз //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. Випуск 62. – С.138-147. 

Матеріали

Публічна служба

тести. Публічна служба. магістри. 2018.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму