Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Труш М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Труш М. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб підготувати студентів-правників з метою розвитку їх професійної компетенції у сфері адміністративного судочинства. Тому у курсі представлено як огляд концепцій апеляційного і касаційного перегляду рішень в адміністративному судочинстві, перегляду рішень за нововиявленими та виключними обставинами, порядок перегляду рішень в адміністративному судочинстві в порядку письмового провадженні, так і процесів та інструментів, які потрібні для отримання практичних навиків для грамотного правозастосування, складення процесуальних документів, ознайомлення з практикою застосування адміністративними судами законодавства, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб»єктів правовідносин у сфері адміністративного судочинства.

Рекомендована література

Основна література:
Нормативно-правові акти:

 Конституція України. – К., 2014.
 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі змінами). – К., 2014.
 Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст. 272. (зі змінами).
 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. (зі змінами).
 Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008. «Про практику застосування адмінсудами окремих положень КАС України під час розгляду адміністративних справ»

Базова:
 Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2004. – Гл. 23.
 Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2005. – Гл.38.
 Адміністративне судочинство: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
9. Адміністративне судочинство України: Підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; За заг. ред. О. М. Пасенюка. — К.: Юрінком Інтер, 2009.
 Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Шматовой. – М.: Спартак, 2003.
 Адміністртаивний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): Наук.-практ.посібник /Манн Томас, Мельник Р., Бевзенко В., Комзюк А.; пер.та адапт.з нім. Мельник Р.; за заг.ред.Бевзенка В. – К.: алеута, 2013. – 308 с.
 Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с.
 Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика. Монографія /За заг.ред.С.В.Ківалова, Л.Р.Білої-Тіунової. – Одеса: Фенікс, 2013. – 392с.
 Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003.
 Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства / Тези доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної конференції (25-26 січня 2007р.). – Харків, 2007.
 Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес: Навчальний посібник. – К., 2001.
 Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії і практики /За заг. ред. Авер’янова В.Б.). – К.: Вид-во «Факт», 2003. – Гл. 2.4., Гл. 4 – 5.
 Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах: Учеб.пособие. – М., 2002.
19. Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник / С. В. Ківалов, І. О . Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с.
 Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007.
 Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: Атіка, 2004.
 Кузьменко О.О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005.
 Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.
 Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.- 576с.
 Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України. – 2005. – №7.
 Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003.
 Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К.: Конус-Ю, 272 с.
 Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції України: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.
 Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції: зб.наук.статей/ Смокович м.І., Цуркан М.І., Перепелюк В.Г. та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2012.С.384.
 Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. – Воронеж: Изд-во Ворн-кого ун-та, 1998.
 Старилов Ю.Н. Административна юстиция. Теория, история, перспективы. – М., 2001.
 Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес. – Харків: «КОНСУМ», 2003.
 Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). – Л., 1973.
 Юшкевич О. Г. Основи адміністратвиного судочинства: навчально-тренінговий посібник / О.Г. Юшкевич, Р.С. Мельник. – Х. : НікаНова, 2012. – 266 с
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua
2. Судова влада – http://court.gov.ua
3. Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус