Захист прав та інтересів платників податків

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Мостовий А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Мостовий А. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати теоретичним та практичними навичками та вміннями захисту прав та свобод платників податків.
Проведення курсу передбачає огляд та аналіз основ правових засобів захисту, з’ясування змісту кожного з видів таких засобів захисту, процесуальний порядок застосування кожного з них, особлива увагу на приділена адміністративним та судовим засобам.

Рекомендована література

Основна література:
1) Конституція України прийнята Верховною Радою України 26.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2) Податковий Кодекс України. (із змінами та доповненнями):. К.:Алерта; Центр учбової літератури, 2016. – 488 с.
3) Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, Закон України від 05.04.2007р., №877 // Офіційний вісник України від 25.06.2007р., № 44, стор. 12, стаття 1771, код акта 40114/2007
4) Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К .: Юрінком Інтер, 2010. – 365 с.
5) Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. – К.: “Правова єдність”, 2009. – 395 с.
6) Податкове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. – К.: НАВС, 2014. – 304 с..3. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
7) Греца Я. В. Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб’єктів податкових правовідносин: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я. В. Греца; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2006. — 20 с. 2.
8) Куций О. А. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. А. Куций; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 19 с. 3.
9) Мулявка Д. Г. Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д. Г. Мулявка; Нац. акад. держ. податк. Служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с. 4.
10) Турило А. М. Проблемні аспекти Податкового кодексу України / А. М. Турило, І. С. Захарченко,Т. В. Мар’юк, М. Ю. Кіданова // Інноваційна економіка. – 2012. – No 6. – С. 286–288
11) Усенко Р. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування (за матеріалами Податкового кодексу України) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10.- С. 52-55.
12) Федорчук О. М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. М. Федорчук; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2003. — 20 с.
13) Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. — Х. : Право, 2010. — 256 с

Додаткова література:
1) Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпунктів 3.5, 3.6 пункту 3 статті 3 “Прикінцеві положення” Закону України “Про Митний тариф України”, абзацу восьмого частини другої статті 9 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (справа про тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита) від 23.06.2009р., № 15-рп/2009 // Офіційний вісник України від 06.07.2009р., № 48, стор. 42, стаття 1629, код акта 47025/2009
2) Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К .: Юрінком Інтер, 2010. – 365 с.
3) Кравченко Н. Г. Принципи податкового законодавства за Податковим кодексом України / Н. Г. Кравченко // Наукові за-писки НаУКМА. – 2011. – Т. 116. Юридичні науки. – С. 87.
4) Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань / Упоряд.: управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду; правове управління (I) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду. Відпов. за вип.: суддя ВС, секретар судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів, канд. юрид. наук Р. Ф. Ханова; науковий консультант відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного адміністративного суду, канд. юрид. наук А. А. Барікова. – Київ, 2021. – 28 стор.

Додаються також інтернет-джерела.
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
3. Офіційний сайт Державної податкової служби – Режим доступу: https://tax.gov.ua/
4. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
5. Офіційне зібрання узагальнюючих податкових консультацій – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/set-of-summarizing-tax-consultations
6. Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій – Режим доступу: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус