Порядок захисту прав і інтересів платників податків

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Мостовий А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Мостовий А. С.

Опис курсу

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Вивчення спецкурсу «Порядок захисту прав та інтересів платників податків» є складовою частиною в підготовці правознавців. Програма спецкурсу розрахована на вивчення основних положень цієї галузі, ознайомлення з функціями і структурою контролюючих органів України, методами державного регулювання порядку справляння податків в Україні. Вивчення та аналіз питань захисту прав та інтересів платників податків є визначальним елементом у підготовці висококваліфікованих та затребуваних правознавців в умовах становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні. В рамках даного спецкурсу увага звертається на питання, які торкаються загальних положень системи оподаткування в Україні, прав і обов’язків платників податків та контролюючих органів. Важливим елементом є необхідність детально розглянути цілі, завдання, основні функції, права і обов’язки, правові форми і методи діяльності контролюючих органів. Одним з центральних завдань даного спецкурсу є презентація з теоретичних та практичних аспектів порядку оскарження та рішень контролюючих органів, а також інших законних засобів захисту прав та інтересів платників податків. Необхідним елементом вивчення спецкурсу «Порядок захисту прав та інтересів платників податків» є презентація адміністративного та судового порядку оскарження рішень контролюючих органів.

Результати навчання:

 • знати:

– Засади та принципи податкового законодавства України, а також основи здійснення адміністрування податків в Україні.

– Правові норми, які регулюють порядок оскарження рішень дій та бездіяльності контролюючих органів та їх посадових осіб в Україні.

– Аналізувати особливості та специфіку справляння прямих та непрямих податків в Україні.

– Поняття та види прав та обов’язків платників податків, а також контролюючих органів та їх посадових осіб.

– Види та зміст адміністративного та судового порядку оскарження рішень контролюючих органів  та їх посадових осіб.

 

 • вміти:
 • Аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку із справлянням податків в Україні.
 • Практично застосовувати норми податкового права на практиці.
 • Правильно визначати та застосовувати порядок оскарження окремих рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів чи їх посадових осіб.
 • Складати документи в рамках оскарження рішень дій бездіяльності контролюючих органів в рамках адміністративного чи судового порядку оскарження рішень контролюючих органів.

Рекомендована література

Рекомендована література: 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – No30. – Ст.141
 2. Податковий Кодекс України. (із змінами та доповненнями):. К.:Алерта; Центр учбової літератури, 2016. – 488 с.
 3. Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К .: Юрінком Інтер, 2010. – 365 с.
 4. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. – К.: “Правова єдність”, 2009. – 395 с.
 5. Податкове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. – К.: НАВС, 2014. – 304 с.

Матеріали

НМК_порядок_захисту_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму