Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Гудз Б. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Курс складається з тематичних розділів та розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні теоретичні знання та навчити правильно застосовувати у повсякденній практичній діяльності норми, які регулюють справи про адміністративні правопорушення, обов’язкові для того, щоб успішно працювати у даному напрямі.
Передбачається опанування студентами теоретичних знань та формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного роз’яснення практичних проблем, пов’язаних зі справами про адміністративні правопорушення, а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері.
Тому у курсі представлено як огляд теоретичних правових механізмів та інструментів, які потрібні для застосування в професійній діяльності юристів у сфері надання адміністративних послуг, зокрема у справах про адміністративні правопорушення, а також захисту прав, свобод та інтересів у разі їхнього порушення у даній сфері.

Дисципліна “Провадження у справах про адміністративні правопорушення” є завершальною вибірковою дисципліною з спеціальності 081 “Право” для освітньо-професійної програми «Бакалавр» , яка викладається студентам денного та заочного відділень відповідно в 7 семестрі в обсязі 3 (90год) кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення вибіркової дисципліни “Провадження у справах про адміністративні правопорушення” є:
• формування поглиблених знань теорії адміністративного права та змісту законодавства у сфері регулювання спорів про адміністративне правопорушення;
• підвищення рівня грамотності студентів юристів у справах про адміністративні правопорушення;
• формування у студентів навиків і умінь їх осмислення для оволодіння сучасними підходами та інструментами вирішення питань захисту прав, свобод та інтересів осіб у справах про адміністративні правопорушення та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
• застосування на практиці та в професійній діяльності юристів набутих практичних навичок, зокрема у справах про адміністративні правопорушення.
Завдання:
• отримання студентами поглиблених знань теорії адміністративного права і змісту законодавства у сфері про адміністративні правопорушення, форм його реалізації та проведення всебічного аналізу практики його застосування
• ознайомити студентів з основними проблемами пов’язаними зі справами про адміністративні правопорушення та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
• ознайомити з нормативно-правовими актами у сфері про адміністративні правопорушення;
• засвоєння теоретичних основ адміністративного права, зокрема у справах про адміністративні правопорушення;
• розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу;
• закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики;
• вироблення навиків застосування засвоєних знань у практичній роботі юриста та повсякденній діяльності як клієнта у справах про адміністративні правопорушення.

Рекомендована література

1. Авер’янов В.Б., Бояринцева М.А., Кресіна І. А., Лук’янець Д. М. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно – правове забезпечення реалізації та захисту / за заг. ред. В.Б.Авер’янова. К: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2007.
2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: навчальний посібник / В. В. Середа, Μ. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін.; за заг. ред. В. В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с.
3. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / О. В. Кузьменко, М. В. Плугатар, І. Д. Пастух та ін. ; за заг. ред. О. В. Кузьменко – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 388 с.
4. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007.
5. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2007., Том 2. Особлива частина. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2007.
6. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
7. Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. Гаращук та ін.; Нац. ун-т «Юрид.акад. України ім. Я. Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 160 с.
8. Адміністративне право України : навчальний посібник / М. М. Бурбика, А. В. Солонар, К. Д. Янішевська – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 358 с.
9. Бахрах Д.Н., Ренев Е.В. Производство по делам об административных правонарушениях. – М.: Знание, 1989.
10. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : моногр. – К., 2010. – 475 с.
11. Брайченко С. М., Смаглій В. А. Проблемні питання адміністративно-деліктного процесу / С. М. Брайченко, В. А. Смаглій // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 210 – 212.
12. Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер’янова). – Київ: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
13. Вовчук М. М. Методи і процедури класифікації адміністративних правопорушень // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2 (2). – С. 56-65.
14. Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України. – 2008. – №3.
15. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг.ред.докт.юрид.наук, проф. В.Б.Авер’янова/. – К., 1999.
16. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.
17. Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші] ; за заг. ред. І. С. Гриценка. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
18. Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право : навч. – метод. посіб. / І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Юридична література, 2008. – 288 с.
19. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
20. Коломоєць Т. О. Вступ до навчального курсу “Адміністративне право України” : навч. лекція / Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков. – К. : Ін Юре, 2014. – 237 с.
21. Коломоєць Т. О. Кодекс як джерело адміністративного права України: історія, сучасність та перспективи : монографія / Т. О. Коломоєць, Ш. Н. Гаджиєва. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 176 с.
22. Колпаков В. К. Курс адміністративного права України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] ‒ 2-ге вид. , перероб. І допов. ‒ К. : Юрінком Інтер, 2013. ‒ 872 с.
23. Манжула А. Принципи провадження у справах про проступки проти громадського порядку // Підприємництво, господарство і право . – 2011. – №10. – С. 101-104.
24. Мартьянов І.В., Ткач Г.Й. Адміністративне право України (схеми): Навчальний посібник для студ.юр.фак-тів. – Л., 2000.
25. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. – К. : Ваіте, 2014. – 376 с.
26. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення / За заг. ред. С. В. Пєткова та С. М. Морозова – К.: “Центр учбової літератури”, 2012. – 1248 с.
27. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.
28. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. – М.: Изд-во НОРМА, 2002.
29. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес : моногр. – Х., 2003. – 464 с.
30. Фазикош О. В. Поняття та сутність провадження у справах про адміністративні правопорушення / О. В. Фазикош // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 1. – С. 202 – 207.
31. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус