Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Джох Р. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Мета: оволодіння особами, що здобувають вищу освіту, поглибленими знаннями з податкового права України, а саме особливостей правового регулювання оподаткування малих та середніх субєктів підприємницької діяльності, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Завдання: подання студентам поглиблених знань із особливостей застосування норм, які регулюють оподаткування малого та середнього бізнесу;
засвоєння теоретичних основ оподаткування малого та середнього бізнесу;
розвитку у студентів навичок самостійної творчої роботи при аналіз нормативно-правових актів, судової практики та реальних ситуацій, що стосуються оподаткування малого та середнього бізнесу.

Рекомендована література

Основна література:
1. Аністратенко Ю.І. Концептуалізація правового регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні: монографія / Ю.І. Аністратенко. – К.-П.: Рута, 2016. – 397 с.
2. Взаємозв’язок між децентралізацією та європейською інтеграцією /Центр «Нова Європа» (Україна) та Центр східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS, Німеччина). 2020. 30 с.
3. Дзядук Г. О. Механізми державного регулювання розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні: дис. … кaнд. нaук держ. упр.: 25.00.02/ нaц. акад. держ. упр. при през. Укрaїни. Хaркiв, 2019. 219 с.
4. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. Л.В. Дейнеко. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.. НАН України». Київ, 2018. 158 с.
Додаткова література:
5. Олейнікова Л. Г. Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси України». 2017. № 10. С. 43-62.
6. Дикань О. В., Фролова Н. Л. Антикризове регулювання розвитку малого та середнього підприємництва: інституціонально – інфраструктурний аспект. Агросвіт. Дніпровський держ. агр.-екон. ун-т. №4. 2019. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/4_2019/4.pdf
7. Аналітичне дослідження «Розвиток та підтримка малого і середнього бізнесу в Луганській та Донецькій областях» Український жіночий фонд. Київ. 2017. 64 с.
Інтернет-джерела:
8. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
9. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – Режим доступу: kmu.gov.ua
10. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус