Решота Володимир Володимирович

Посада: професор кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: volodymyr.reshota@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: sites.google.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: osvita.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

адміністративне судочинство, адміністративне право, право Ради Європи та ЄС

Курси

Публікації

Монографії:
Решота В.В. Джерела адміністративного права в Україні: проблеми судового застосування: монографія / В.В. Решота. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. – 356 с.
Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток: монографія / кол. авт. ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України, проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. 632 с. (авторський внесок C. 112–150; 158–164).

Навчальні посібники:
Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи : навч. посіб. / В. В. Решота. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 172 с.
Управління в Європейському Союзі: навч. посіб. / авт. кол. О.Я Красівський, О.С.Киричук, О.Ю.Мороз [та ін.] ; за заг. ред. О.Я.Красівського, О.С.Киричук. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — 208 с. (у співавторстві, власний внесок – 1,25 друк. арк.).

Наукові статті:
Reshota, V., Zabolotna, H., Reshota, O., Hliborob, N., Dzhokh, R. Judicial decisions as a source of law. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 40 Nº 72 (2022): 353-367 https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.19
Reshota V., Bezzubov D., Zozulia I., Reshota, O., Khytra O., and Chystokletov L. Administrative justice: Main approaches of definition in common law and civil law countries. Arctic. 2020. Vol. 73. No. 2. P. 24–31. (Indexed in the international scientometric database Web of Science and Scopus).
Reshota V., Syrko M., Reshota O. Entwicklung von theoretischen Vorstellungen über das Gerichtsrecht. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. No. 6. Vol. 3. S. 146 –149. (Indexed in the international scientometric database Index Copernicus).
Решота В. В. Концептуальні підходи до визначення поняття «джерело адміністративного права». Питання адміністративного права. 2019. Кн. 3. С.224-238.
Решота В. В. Судове застосування актів Конституційного Суду України як джерел адміністративного права. Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze – Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. 2018. №. 9. С. 83–94.
Reshota V. Judicial decisions in the system of administrative law sources of Ukraine. Európska veda. 2018. No. 4. S. 98–103.
Решота В. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як джерело адміністративного права. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Серія економічна. Серія юридична. 2018. Вип. 19. C. 240–245.
Reshota V.V. Sources of administrative law: problems of judicial application. Адміністративне право і процес. 2018. № 2 (21). C. 16–22.
Решота В.В. Судовий прецедент як джерело адміністративного права в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. No. 3. Vol. 2. S. 137 –141.
Решота В.В. Правова доктрина у системі джерел адміністративного права України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. Nr. 4-1 (32). P. 44–46.
Решота В.В. Судебное применение актов местных органов исполнительной власти как источников административного права. Legea si Viata. 2018. Nr. 7/2 (319). P. 80–83.
Решота В. В. Міжнародні договори як джерела адміністративного права України / В. В. Решота // Visegrad Journal on Human Rights. 2017. No. 5. С. 184–189.
Решота В. В. Акти Президента України як джерела адміністративного права у судовому правозастосуванні / В. В. Решота // Evropský politický a právní diskurz. 2017. Svazek 4. Vyd. 3. S. 118–123.
Reshota V. Notion and Essence of Judicial Law / V. Reshota // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник – Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. 2015. No. 6. – P. 53–72.
Reshota V. and Krasivskyj D. Environmental security as a part of Ukraine’s national security // Współczesne dylematy bezpieczeństwa – nowe wyzwania / prof. zw. Dr hab. inż. Jan Pięta, dr Bogusław Purski. Warszawa: wyd-wo naukowe WSBiO, 2011. – S. 368–375.
Решота В. В. Реформування Європейського Союзу за Лісабонським договором 2007 р. / В. В. Решота, О. А. Решота // Ефективність державного управління: зб. наук. праць. — Вип. 25 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — C.124—131.
Решота В. В. Адміністративна юстиція Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / В. В. Решота // Ефективність державного управління: зб. наук. праць. — Вип. 10 / за заг. ред. А. О. Чемериса. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. — С. 172—179.

Решота В. В. Англосаксонська модель адміністративної юстиції / В. В. Решота // Університетські наукові записки [Часопис Хмельницького університету управління та права]. — Вип. 1 [(17)]. — Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2006. — С. 208—214.

Біографія

Народився 29 травня 1983 року.

У 2005 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та здобув кваліфікацію «магістр права» та отримав сертифікат (додаток до диплому) про фахове володіння англійською мовою.

2005-2008 – аспірантура Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

липень 2006 – стажування за програмою Болонського та Белградського університетів «European Union and Legal Reform» (м. Ігало, Чоргонорія).

вересень 2007 – стажування в Інституті управління, поліції та права (м. Гюстров, Німеччина).

2008-2014 – викладач (а з 2009 р. старший викладач) кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

2008 – захищено кандидатську дисертацію на тему «Англосаксонська  модель адміністративної юстиції в державному управлінні».

2010 – отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

2014 року вчене звання доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.

2018 – конференцією адвокатів Львівської області обрано до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області

2019 р. захистив докторську дисертацію на тему «Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України» та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.

2021 р. – вчене звання професора кафедри адміністративного та фінансового права”

Володіння мовами: українська (рідна), англійська, російська, польська (вільно), німецька (зі словником).

Автор понад 120 публікацій (монографій, навчальних посібників, наукових статей, тез конференцій, науково-методичних рекомендацій для слухачів, енциклопедичних статей).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!