Заболотна Галина Ігорівна

Посада: асистент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: halyna.zabolotna@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

становлення правового регулювання сервітутів, судові витрати в цивільному процесі, ІТ право

Курси

Публікації

1) Ковалик Г. Правове регулювання набувальної давності за цивільним законодавством України. // Vivat Justitia! Міжнар. студ. наук.-юрид. альманах. – Львів, 2012. – Випуск ХII. – С. 42-47.

2) Ковалик Г. Судова практика повернення судового збору в цивільному процесі України. // Юридична газета. 2012. – №28. – С. 1, 25-26.

3) Ковалик Г.І. Взаємозв’язок сервітутів, права власності та права володіння у римському приватному праві // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2013. – Випуск 22. – Ч. ІІ. – Т. 1. – С. 56-60.

4) Kowalyk H. Ustanie małżeństwa na Ukrainie – zarys wykładu // Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji prawa cywilnego. – 2013. – №2. – С. 167-177.

5) Ковалик Г.І. Характеристика предіальних сервітутів у римському приватному праві // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2014. – Випуск 24. – Т. 1. – С. 44-47.

6) Ковалик Г.І. Правове регулювання сервітутів у Статутах Великого князівства Литовського та їх рецепція з римського права // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. – Випуск 4. – Том. 1. – С. 22-26.

7) Ковалик Г.І. Правове регулювання сервітутів за Цивільним кодексом Австрії 1811 року // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. – 2015. – Випуск 15. – Т. 1. – С. 32-35.

8) Ковалик Г.І. Правове регулювання сервітутів на українських землях в складі Російської імперії в кінці XVIII — на початку ХХ ст. // Історико-правовий часопис. – 2015. – №2 (6). – С. 170-177.

9) Ковалик Г.І. Підстави набуття сервітутів у римському приватному праві // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – №1. – С. 18-21.

10) Kovalyk G. Służebność w Hetmanacie a prawo rzymskie // Studia prawmicze KUL. – 2016. – №1.

11) Ковалик Г. І. Співвідношення сервітутів та права власності у римському праві / Г. І. Ковалик // Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 29-30 березня 2013 р. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – С.9-11.

12) Ковалик Г. Ознаки предіальних сервітутів у римському приватному праві / Г. Ковалик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції, м. Львів, 6-7 лютого 2014 р. – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2014. – С.73-75.

13) Ковалик Г. Правове регулювання сервітутів в Київській Русі та їх рецепція з римського права / Г. Ковалик // XIV Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», м. Львів, 24-25 квітня 2015 р. – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2015. – С. 195-198.

14) Ковалик Г. І. Правове регулювання сервітутів за Цивільним кодексом Австрії 1811 року / Г. І. Ковалик // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 9-10 жовтня 2015 р. – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С.6-10.

15) Ковалик Г. І. Правове регулювання сервітутів у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року / Г. І. Ковалик // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16-17 жовтня 2015 р. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – С.18-22.

16) Reshota, V., Zabolotna, H., Reshota, O., Hliborob, N., Dzhokh, R. Judicial decisions as a source of law. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 40 Nº 72 (2022): 353-367 https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.19

Біографія

У 2012 року з відзнакою закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр права».

У 2011 р. вступила у Школу польського і європейського права, яку закінчила у 2012 р.

Протягом 2012-2016 років навчалася в аспірантурі на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

У 2013-2014 рр. навчалася у Школі австрійського права та Школі американського права, після закінчення яких отримала відповідні сертифікати.

Протягом 2014-2015 рр. навчалася на юридичному факультеті Ягелонського університету (м. Краків, Польща) в рамках річної стипендіальної програми для аспірантів.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!