Набуття права на заняття та здійснення адвокатської діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Решота В. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідну інформацію щодо порядку набуття права на заняття адвокатською діяльністю, а також знання, необхідні для початку здійснення адвокатської діяльності, що включає: організаційні форми діяльності адвокатської діяльності, її оподаткування, гарантії та види адвокатської діяльності, положення про дисциплінарну відповідальність адвоката, а також про адвокатське самоврядування. Курс розроблено з розрахунку на максимальне закріплення знань та набуття практичних навичок, необхідних для здійснення адвокатської діяльності.

Рекомендована література

Основна література:
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text
Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю // https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2020-11-17-polozhennya-121_5fc64e07e0a02.pdf
Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги // https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pologennya/2020-11-17-polozhennya-118_5fe988770c97f.pdf
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів) // https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/2012.12.24-nakaz-1185.pdf
Адвокатура України : Збірник нормативно-правових актів / Г.В. Ба- рабаш, Ю.М. Крамаренко, О.С. Тарасенко, С.А. Шалгунова, О.В. Шамара / За заг. ред. Шалгунової С.А. – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 236 с. // http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5154/1/Адвокатура.pdf
Молдован А.В., Тилик Т.М. Адвокатура України: навч. посіб. Київ: Алерта, 2013. 256 с.
Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. Вид. 3-тє, випр. і допов. Київ: Алерта, 2014. 624 с.
Адвокатська діяльність та особливості її організації : навч. посіб. / Б. Щур, Л. Сопільник, М. Федоров. Львів: Львів. ун-т бізнесу та права, 2011. 280 с.

Додаткова література:
Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право України. – 1998. – No3. – С. 38-40.
Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури //
Віче – 2007 – No16. – С. 30-32.
Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн.
пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: «Белыеальвы», 1995. – 62 с. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. –
2005. – No1. – С. 49-54.
Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М.
Бірюкова // Адвокат. – 2004 – No3. – С. 12-15.
Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав
та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.
Варфоломеева Т.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність / Т.В. Варфоломеева, С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 432 с.
Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.
Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.: ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.
Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.
Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.
Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – No3. – С. 115-123.
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – No1- 2. – С. 29-31.
Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.
Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.
Старченко О.В. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства / О.В. Старченко // Актуальні проблеми реформування кримінально-продесуальиого законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20.04.2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 120-128.
Татаров О.Ю. Реформа адвокатури – невід’ємна гарантія змагальності на досудовому провадженні / О.Ю. Татаров // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 18-21.
Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М.: Юрид. лит., 1980. – 631 с.
Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.
Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.
Хабібуллін В. Обшук офісу адвоката / В. Хабібуллін // Право України. – Київ, 2006. – No7 – С. 107-110.
Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус