Джох Роман Васильович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: roman.dzhokh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Податкове право

Курси

Публікації

  1. Джох Р.В. Загальна характеристика та окремі аспекти реалізації стабільності як принципу податкового законодавства України [Текст]/О.О. Барабаш, Р.В. Джох//Науковий вісник Херсонського державного університету.-2014.-№1.-С.52-57.
  2. Джох Р.В. Трансфертне ціноутворення крізь призму дотримання принципів податкового законодавства та норм Конституції України [Текст]/Р.В. Джох//Порівняльно-аналітичне право.-2014.-№5.-С.224-227.
  3. Джох Р.В. Трансфертне ціноутворення: причини виникнення й історія розвитку правового регулювання[Текст]/Р.В. Джох//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.-2015.-№ 15.-С.101-104.
  4. Джох Р.В. Загальна характеристика правовідносин, що пов’язані з оподаткуванням під час здійснення контрольованих операцій [Текст] / Р.В. Джох // Науковий вісник Херсонського державного університету.-2016.-№6.(Т2)-С.75-78.
  5. Джох Р.В. Пов’язані особи за податковим законодавством України [Текст] / Р.В. Джох // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – №6.
  6. Джох Р.В. Понятійний апарат у сфері правового регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій [Текст] / Р.В. Джох // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2017. – № 1 – С.114-119.
  7. Джох Р.В. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян: аналіз сутності явища [Текст] / Р.В. Джох // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 2.
  8. Reshota V. Problems of legal regulation of support in the implementation of control operations in Ukraine and information technology to solve this problem / V. Reshota, R. Dzhokh, O. Reshota, Yu. Kryvenchuk // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2654. – pp. 492-503. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85091268873&partnerID=40&md5=1fbdb19123220afba2ef785c673b213b (Indexed in the international scientometric database Scopus)
  9. Reshota, V., Zabolotna, H., Reshota, O., Hliborob, N., Dzhokh, R. Judicial decisions as a source of law. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 40 Nº 72 (2022): 353-367 https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.19

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Джох Р. В. Принципи міжнародного податкового права / Р. В. Джох // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 501-503.
 2. Джох Р.В. Загальна характеристика принципу «витягнутої руки» при здійсненні контрольованих операцій за настановами ОЕСР / Р.В. Джох //Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали ХІІІ міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. – ХІІІ. – С. 99-100.
 3. Джох Р.В. До питання про визначення вартісного критерію контрольованих операцій/Р.В. Джох// «Закарпатські правові читання»: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів.- Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015.- VII.-С.253-257.
 4. Джох Р.В. Окремі аспекти характеристики джерел інформації, що застосовуються в цілях трансфертного ціноутворення/Р.В. Джох//Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.-Київ: Центр правових наукових досліджень,2015.-С.47-50.
 5. Джох Р.В. Трансфертне ціноутворення: аналітичний огляд законодавства/ Р.В. Джох// Правові реформи в Україні: реалії сьогодення, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Харків: Асоціація аспірантів-юристів, 2015.-С.46-49.
 6. Джох Р.В. Трансфертне ціноутворення як обмеження принципу свободи договору/ Р.В. Джох//Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали ХІV міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. – ХІІІ. – С. 110-112.
 7. Джох Р.В. Розподіл прибутку за формулою як альтернатива принципу витягнутої руки/Р.В. Джох//Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С.50-53.
 8. Джох Р.В. BEPS: поняття, план протидії, імплементація в Україні / Р.В. Джох // Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 березня 2016 р.). – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. – С.87-89.
 9. Джох Р.В. Трансфертне ціноутворення: співвідношення із суміжними поняттями / Р.В. Джох // О noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic : materialele conf. international stiintifico-pract., 25-26 martie – Chisinau, 2016. –С.127-129.
 10. Джох Р.В. Договір про узгодження цін: загальна характеристика / Р.В. Джох // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 квітня 2016 р.) – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – С. 78-82.
 11. Джох Р.В. Контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» / Р.В. Джох // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: міжнародна науково-практична конференція (5-16 квітня 2016 р.) – Херсон: Херсонський державний університет, 2016. – С.57-60.
 12. Джох Р.В. Фактори, що враховують при визначенні порівняльності умов контрольованої та неконтрольованої операції / Р.В. Джох // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні :матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С.76-79.
 13. Джох Р.В. Принцип соціальної справедливості в податковому праві / Р.В. Джох // Рівень ефективності та необхідності впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: міжнародна науково-практична конференція (3-4 лютого 2017 р.) – Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. – С.61-64.
 14. Джох Р.В. Загальність оподаткування як принцип податкового законодавства України / Р.В. Джох // Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності: міжнародна науково-практична конференція (17-18 березня 2017 р.) – Харків: Асоціація аспірантів-юристів, 2017. – С.25-27.

Біографія

Народився 1991 року.

У 2008-2013 р.р. – навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка.

У 2013-2016 р.р. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю 12.00.07 – «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Працюю над дисертаційною роботою на тему: «Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольованих операцій в Україні».

З листопада 2016 р. – асистент кафедри адміністративного та фінансового права.

Автор понад 20 наукових публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!