Історія міського права

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Кобилецький М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Кобилецький М. М.

Опис курсу

Мета: оволодіння особами, що здобувають вищу освіту, поглибленими знаннями міського права сучасної Української держави з врахуванням історичного досвіду самоврядування в містах України, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Предмет: розвиток міського права на різних етапах історії української державності та права. Особлива увага звертається на аналізі історичних першоджерел та їх характеристиці.

У результаті вивчення дисципліни «Історія міського права» здобувач вищої освіти повинен:

знати: 

 • закономірності та особливості становлення та розвитку міського права в Україні;
 • джерела магдебурзького права;
 • виникнення міського права на основі магдебурзьким правом;
 • різновиди міського права;

вміти:

– аналізувати історичні джерела права (ІХ – ХХ ст.), робити власні висновки і узагальнення набутого історико-правового досвіду з метою удосконалення чинного законодавства України про міське право;

– аналітично мислити, самостійно систематизувати матеріал з даного спецкурсу;

– орієнтуватися у нормативному матеріалі, знайти джерела магдебурзького права в Україні в українській та іноземній літературі;

– дати характеристику важливих державно-правових і політичних умов в Україні, так і в окремих визначених державах.

Рекомендована література

 1. Капраль М. Національні громади Львова XІV – XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів, 2003.
 2. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина XIX ст.) : історико-правове дослідження: монографія / Кобилецький Микола – Львів : ПАІС, 2008. – 406 с.
 3. Bardach J. Miastanaprawiemagdeburskim w WielkimKsiestwieLitewskimodschylku XIV dopolowy XVII stulecia // KwartalnikHistoryczny 1980 №1.
 4. Zdrojkowski Z. Geneza prawa sredskiego I jego rola dziejawa // Studia z dziejow srody Slaskiej, regiony I prawa Sredskiego. Historia LXX Wroclaw 1990.
 5. . Кобилецький М.М. Надання місту Сянок магдебурзького права // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 42. – С 82–89.
 6. . Кобилецький М.М. Хелмінське право // Підприємництво господарство і право – Київ, – 2006 № 1 ст. 137 – 140.
 7. Кобилецький М.М. Бартоломій Гроїцький та його дослідження магдебурзького права // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 44. 2007 р. ст. 90 – 96.
 8. . Кобилецький М.М. Магдебурзьке право в Гетьманщині // Підприємництво, господарство і право – Київ, – 2007 № 12 ст. 159 – 162.
 9. Кобилецький М.М. Магдебурзьке право як джерело рецепції римського права в Україні // Право України – 2007 № 8. ст. 121 – 125.
 10. . Кобилецький М.М. Магдебурзьке право в Києві після національно-визвольної війни // Правова держава. Спецвипуск 2007 № 39. ст. 129 – 136.
 11. . Кобилецький М.М. Магдебурзьке право в Галичині // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского 2007 №20 часть ІІ. ст. 87 – 94.
 12. Kobyletc’kyj M. Das magdeburgische Recht als Quelle des Kodex von 1743 // Rechts – und Sprachtransfer in Mittel – und Osteuropa. // Recht – Berlin 2008.ст. 141 – 155.
 13. Кобилецький М.М.Суд і судочинство в містах України за магдебурзьким правом // Право України. – 2008. – №10. – 30-35.
 14. Кобилецький М.М. Саксонсько-магдебурзьке право та рецепція римського права в Україні // Люблін 2008 ст. 117 – 123.
 15. Кобилецький М. Виникнення магдебурзького права / Микола Кобилецький // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – 2009. – Вип. 47. – С. 35-43.
 16. . Кобилецький М.М. Правовий статус міського населення за магдебурзьким правом // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – 2009. – Вип.49. – С.34-40.

Матеріали

Історія міського права

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус