Сирко Мар'яна Василівна

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: maryana.syrko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

історія держави і права, порівняльне правознавство, адміністративне право, податкове право.

Курси

Публікації

 1. Syrko M. V. Prerequisits for adoption, structure and content of the civil code of France of 1804 / M. V.Syrko // Закон и Жизнь («Legea si Viata») : междунар. науч.-практ. правовий журн. – Кишинів, Молдова. – 2013. – № 8/3. – С. 200–203.
 2. Сирко М. В. Правова регламентація спадкування за Кодексом Наполеона Бонапарта 1804 р. / М. В. Сирко // Труды Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2013. – Т. 26(65). – №2. – С. 295–301.
 3. Сирко М. В. Зобов’язальне право за Французьким Цивільним кодексом 1804 р. / М. В. Сирко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 78–82.
 4. Сирко М. В. Рецепція римського права у кодексі Наполеона Бонапарта 1804 р. / М. В.Сирко // Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : матеріали Міжнар. наук. конф., 11 трав. 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 61–63.
 5. Сирко М. В. Джерела та характерні риси права в період першої імперії Франції (Наполеона Бонапарта) / М. В. Сирко // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XI Міжнар студ.-аспір. наук. конф., 20–22 квіт. 2012 / ЛНУ ім. І.Франка Юридичний факультет. – Львів, 2012. – С.6–8.
 6. Сирко М. В. Кодекс Наполеона Бонапарта в князівстві Варшавському / М. В. Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIX звітної наук.-практ. конф., 7–8 лют. 2013 / ЛНУ ім. І.Франка. Юридичний факультет. – Львів, 2013. – С.69–70.
 7. Сирко М. В. Дискусійні проблеми авторства цивільного кодексу Франції 1804 р. (Кодекс Наполеона чи Кодекс Порталіса) / М. В. Сирко // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали Міжнар. студ.-аспір. наук. конф., 26–28 квіт. 2013 / ЛНУ ім. Івана Франка. Юридичний факультет. – Львів, 2013. – С.16–17.
 8. Сирко М. В. Система речових прав за Цивільним кодексом Наполеона Бонапарта 1804 р. / М. В. Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIX звітної науково – прак. конф., 7–8 лют. 2014 / ЛНУ імені Івана Франка. Юридичний факультет. – Львів, 2014. – С.116-120.
 9. Сирко М. В. Шлюбно-сімейні відносини за Цивільним кодексом Наполеона Бонапарта / М. В. Сирко // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали XXXI міжнар. істор.-прав. конф., 27–30 листоп. 2014 р. – Берегово : Ужгород. нац. ун-т, 2014. – С.400–405.
 10. Сирко М. В. Становлення американського конституціоналізму: прийняття «Декларації незалежності» 1776 р. (до 240-річчя проголошення) у співавторстві з професором Тищиком Б.Й. Право України, Київ, 2016 р. – С.157-166.
 11. Сирко М., Тищик Б. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині // Історико-правовий часопис. – №1(7). – 2016р. – С.10-14.
 12. Сирко М. Особливості кодифікації цивільного законодавства у Швейцарії: історико-правовий аспект / Мар’яна Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч.  – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 107-109.
 13. Сирко М. Правова охорона винаходів у світі: історико-правове дослідження / М.В. Сирко // Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12–13 травня 2017 р.). – Запоріжжя, 2017. – С.16-19.
 14. Сирко М. В. Право промислової власності в Україні: історико-правовий аспект / М. В. Сирко // Development of legal regulation in east Europe:experience of Poland and Ukraine:international scientific practical conference (Sandomierz, Poland, 27-28 January 2017). – Sandomierz, 2017. – С. 33-36.
 15. Теоретичні основи адміністративного права: навч. посібн. для студентів неюридичних факультетів / М. М. Бедрій, М. В. Сирко ; [Відп. ред. В. П. Кіселичник]. – Львів : Сполом, 2018. – 120 с.
 16. Сирко М. В. Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення 1984р.: до питання про історичні витоки/ М. В. Сирко // Право і суспільство. Серія: Право. – 2019. – № 4. – С. 42–49.
 17. Сирко М. В. Основи законодавства союзу РСР та союзних республік про адміністративні правопорушення 1980р.: історико-правовий аналіз / М. В. Сирко // Особливості розвитку приватного та публічного права в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19-20 липня 2019 р. – Харків, 2019. – С. 14–16.
 18. Сирко М. Польська правова думка у XIX – пер. пол. XX ст. про Цивільний кодекс Франції 1804 року: окремі аспекти / М. Сирко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXV звіт. наук.-практ. конф. (7-8 лютого 2019 р.): у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2019. – С. 223–227.

 

 

 

Біографія

кандидат юридичних наук, асистент

Сирко Мар’яна Василівна– доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Народилася у 1988 р. у м. Львові.

У 2005 році закінчила Львівську школу № 81 з поглибленим вивченням іноземних мов.

У цьому ж році закінчила Львівську обласну Малу академію наук  і вступила на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2010 році (ОКР “Магістр”, тема магістерської роботи – “Удосконалення інституту адвокатури в Україні: європейський досвід”), а також юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила  у 2011 році (ОКР “Магістр”, тема магістерської роботи –«Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин»).

У  2014 році закінчила Школу польського та європейського права (в рамках спільної співпраці між ЛНУ імені Івана Франка та факультетом Права та Адміністрації Ягеллонського університету в Кракові) .

2012-2015 роки – здобувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; Дисертаційне дослідження «Цивільний кодекс Франції 1804р. та його вплив на цивільне законодавство країн Європи (на прикладі Польщі та Румунії)» зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

У 2015 році у м. Львові захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

З лютого 2016  року працювала  асистентом кафедри адміністративного та фінансового права на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає навчальні дисципліни «адміністративне право» та «податкове право»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!