Адміністративне процесуальне право України

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Труш М. І.
716Заболотна Г. І.
716професор Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Джох Р. В.
Заболотна Г. І.
Труш М. І.
професор Решота В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Адміністративне процесуальне право України» розроблена таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб підготувати студентів-правників з метою розвитку їх професійний якостей у сфері адміністративного процесуального права. Тому у дисципліні представлено як огляд основних засад адміністративного процесуального права, так і питання про порядок реалізації адміністративними судами різних процесуальних інститутів, суб’єктів, які беруть участь в адміністративному судочинстві, систему та юрисдикцію адміністративних судів, підсудність адміністративних справ, види судових рішень, а також сукупність процесів та інструментів, які потрібні для вдосконалення практичних вмінь із складання різних процесуальних документів.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Адміністративне процесуальне право України» є ознайомлення студентів із завданнями дисципліни, серед яких такі: виокремити адміністративне процесуальне право як окрему та самостійну галузь права, дослідити основні засади адміністративного процесуального права, розмежувати юрисдикцію адміністративних та господарських судів, встановити процесуальний статус суб’єктів, які беруть участь в адміністративній справі, виокремити види доказів в адміністративній справі, виокремити письмові заяви по суті адміністративної справи, дослідити процесуальний інститут забезпечення доказів, провести аналіз процесуального інституту забезпечення позову для оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.

Рекомендована література

Основна література:
• Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді. За загальною редакцією О. М. Пасенюка. Київ : Істина. 2007. 608 с.
• Адміністративний процес України: теорія, практика: підручник / М.І. Смокович, В.М. Бевзенко. Київ: Дакор, 2022. 1256 с.
• Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки: підручник/ К.І. Чижмарь, ЦУЛ. 2018. 152 с.
• Адміністративне судочинство України: підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О.М. Пасенюка. К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
• Адміністративне судочинство України: теорія та практика: Монографія / кол. авт.; за заг. ред. О.М. Нечитайла. К.: ВАІТЕ, 2015. 288 с.
• Кодекс адміністративного судочинства України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
• Решота В. В. Англосаксонська модель адміністративної юстиції: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2020. 180 с.

Додаткова література:
• Картузова І. Поняття, елемента та види адміністративного позову. Юридичний вісник. 2013. № 3. С. 94-100.
• Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник / С.В. Ківалов, І.О. Картузова, А.Ю. Осадчий. Одеса : Фенікс. 2014. 342 с.
• Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-1V (у редакції Закону від 03.10.2017 р. № 2147). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.
• Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
• Корчинський О. І. Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні: дисертація. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2019. 185 с.
• Поворознюк М. І. Адміністративний позов у системі засобів захисту прав громадянина у сфері публічно-правових відносин. Часопис Київського університету права. 2017. № 3. С. 137-145.
• Решота В. В. Англосаксонська модель адміністративної юстиції: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2020. 180 с.
• Серебрякова Ю.О. Реалізація висновків Верховного Суду України в адміністративному, господарському та цивільному судочинстві: проблемні аспекти. Правничий часопис Донецького університету. 2016. № 1/2. С. 11-19.
• Щирба М.Ю. Втрата чинності та зупинення дії нормативно- правових актів: деякі теоретично-прикладні аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 31-40.
Інформаційні ресурси в інтернеті:
• Верховна Рада України – www.rada.gov.ua
• Єдиний державний реєстр судових рішень – http://www.reyestr.court.gov.ua
• Судова влада – http://court.gov.ua

Матеріали

Перелік_питань_на_іспит_з_Адміністративного_процесуального_права

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус