Митне право України та Європейського Союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мостовий А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Мостовий А. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, оволодіти поглибленими знаннями теорії та практики митного права, а також змісту митного законодавства в Україні та Європейському Союзі з метою з’ясування сутності митних відносин, які складаються при переміщенні товарів через митний кордон України і ЄС, формування навиків і умінь глибокого осмислення і творчого та правильного застосування на практиці.
З цією метою у курсі представлено як огляд концепцій реалізації митої політики України та ЄС, використання митних режимів, так і процесів та інструментів, які потрібні для безперешкодного та законного переміщення товарів через митний кордон та можливістю скористатись зі всіх інституції та можливостей, які надає митне законодавство.

Рекомендована література

Основна література:
1) Конституція України прийнята Верховною Радою України 26.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2) Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] / Міжнародний документ від 27.06.2014. Ратифікована 16.09.2014 р. – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/984_011
3) Митний Кодекс України від 13.03.2012р., № 4495 // Офіційний вісник України від 04.05.2012 р., № 32, стор. 9, стаття 1175, код акта 61290/2012.
4) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС), № 952/2013 від 9 жовтня 2013 r. Затвердження Європейського митного кодексу [Електронний ресурс] Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=PL
5) Гребельник, О. П.. Митна справа: підручник/ О. П. Гребельник; Міністерство освіти і науки, Українсько-американський гуманітарний інститут Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні. – 4-те вид., оновл. та доп.. – К.: ЦУЛ, 2014. – 472 с.
6) Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.
7) Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2008.
8) Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. -К.: Юстініан, 2016. – 721 с.
9) Michael Lux, Guide to Community Customs Legislation, Bruylant, 2002 – 621 ст.
European Union Customs Law, By: Dr. Gerd M. Schwendinger, LL.M., and Dr. Katja Göcke, LL.M. (Sydney) \\ Thomson Reuters, 12/2017, p. 44-1 – 44-33.
The European Union explained. The EU customs union: protecting people and facilitating trade, [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/customs_en-1.pdf

Додаткова література:
1. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
2. Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митна політика України : Підручник. – Одеса : Юридична література, 2001. – 256 с
3. Митний кодекс України: наук.-практ. коментар / 31 А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний та ін. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с.
4. Адміністративне право : підручник /Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – 2-ге вид., пере- робл. та допов. – Х.: Право, 2012. – 656 с.
5. Мостовий А.С. Митні режими на Україні і в Польщі: спільне та відмінне, /Мостовий Андрій Стефанович // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. — 2003. — № 2. — С. 164—167.
6. Мостовий А.С. Функції митних режимів: порівняльна характеристика з митним правом Європейського Союзу /Мостовий Андрій Стефанович // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. — 2008. — Вип. 47. — С. 90—95.
7. Мостовий А.С. Порядок справляння митних платежів /Мостовий Андрій Стефанович // Митна справа. — 2010. — №2(68). — С. 22—26.
8. Мостовий А.С. Митне право у контексті розвитку фінансового права /Мостовий Андрій Стефанович // Вісник Львівського університету. Серія юридична 2013. Випуск 57. С. 189–193
9. Мостовий А.С. Митні платежі в контексті реформування податкового права /Мостовий Андрій Стефанович // Збірник наукових праць/ НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – С. 208-210.
10. European Union Customs Law, By: Dr. Gerd M. Schwendinger, LL.M., and Dr. Katja Göcke, LL.M. (Sydney) \\ Thomson Reuters, 12/2017, p. 44-1 – 44-33.

Додаються також інтернет-джерела.
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
3. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
Євроінтеграційний портал, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eu-ua.org/eksport-yes/eu-trade-helpdesk

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус