Митне право

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мостовий А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Мостовий А. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Вивчення спецкурсу «Митне право України» є складовою частиною в підготовці правознавців. Програма спецкурсу розрахована на вивчення основних положень цієї галузі, ознайомлення з функціями і структурою контролюючих органів України, методами державного регулювання митної справи. Звертається увага на питання, які торкаються загальних положень митної справи, прав і обов’язків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Необхідно детально розглянути цілі, завдання, основні функції, права і обов’язки, правові форми і методи діяльності контролюючих органів. Одним з центральних завдань даного спецкурсу є презентація з теоретичних та практичних аспектів всього комплексу питань організації і виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України щодо обраного митного режиму. Необхідним елементом вивчення спецкурсу «Митне право України» є презентація порядку проходження служби в контролюючих органах, розкриття прав і обов’язків працівників контролюючих органів, а також питання службової дисципліни і відповідальності.

Результати навчання:

 • знати:

– Правові норми, які регулюють порядок переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

– Аналізувати особливості переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України громадянами та підприємствами.

– Поняття та види митних режимів в Україні.

– Поняття та зміст інституту митні платежі та порядок справляння податків при переміщенні товарів через митний кордон.

– Види та форми митних декларацій, які використовуються при переміщенні товарів через митний кордон.

– Особливості та порядок застосування відповідальності за порушення митних правил.

 

 • вміти:
 • Аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку із переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.
 • Практично застосовувати норми митного права на практиці.
 • Правильно визначати вид митного режиму відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон.
 • Складати документи в рамках виконання митних формальностей, а також при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючих органів

Рекомендована література

Рекомендована література: 

 1. Митний кодекс України: чинне законод. із змін. та допов. станом на 5 січня 2015 р.(офіц.текст). – К. : Вид. дім «ПАЛИВОДА А. В.» – 2015. – 368 С. – (Кодекси України).
 2. Гребельник О.П. Митна справа : підручник. – 4-е вид. онов. та доп. – Київ : ЦУЛ. – 2014. – 472 с..
 3. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.
 4. Мельник О. М. Правовий статус працівника державної митної служби : монографія. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2012. – 170 с..
 5. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. Ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : Міські інформ. Системи, 2015. – 161 с..

Матеріали

Митне право

НМК_митне_право_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму