Школик Андрій Михайлович

Посада: професор кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: andriy.shkolyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

порівняльне адміністративне право, адміністративна процедура

Курси

Публікації

1) Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с. (у співавторстві).

2) Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер‘янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін; За заг. ред. Авер‘янова В.Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 c. (у співавторстві)

3) Позасудове вирішення публічно-правових спорів (у співавторстві – Лиско Г.О., Сало Л.Б.). – Л.: Центр досліджень місцевого самоврядування, 2010. – 143 с.

4) Отримання дозволів у підприємницькій діяльності (у співавторстві – Лиско Г.О., Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є.). – Л.: Центр досліджень місцевого самоврядування, 2011. – 150 с.

5) Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України (у співавторстві – Бориславська О.М., Заверуха І.Б. та ін..). – К.: Москаленко О.М., 2012. – 212 с.

6) Науково-практичний коментар до закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П. Тимощука . – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 392 с. (у співавторстві – Хлібороб Н.Є. та ін.)

7) Правознавство. Навчальний посібник (у співавторстві). За ред. проф. Пилипенка П.Д. – Львів: Новий світ-2000. – С. 161-174.

8) Порівняльне адміністративне право. Навчальний посібник. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308 с.

9) Вирішення адміністративних спорів за допомогою процедур, альтернативних адміністративному судочинству (у співавторстві – Сало Л.Б.) / Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції: зб. наук. статей / Смокович М.І., Цуркан М.І., Перепелюк В.Г. та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С.  366-383.

10) Законодавство про адміністративну процедуру в Україні: яким буде вибір / Ustawodawstwo o procedurze administracyjnej na Ukrainie: jaki będzie wybor? // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Львів/Lwow, 2013 – С.  249-264.

11) Правове регулювання відкликання адміністративних актів // Адміністративне право і процес. – № 1(3). – 2013. – С. 21-26.

12) Порівняльно-правова характеристика видів адміністративної процедури в зарубіжних країнах та Україні // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – № 35. – Львів, 2014.–С. 67-75.

Біографія

Народився 1968 року.

У 1989-1994 р.р. навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, у 1995-1998 р.р. – в аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні» в Інституті держави і права імені В. Корецького НАН України (Київ). У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Стажувався у таких вищих навчальних закладах: Орегонському Університеті, Юджин, США (2000, 2002);  Школі публічної адміністрації та економіки, Краків, Польща (2003); Віденському університеті, Австрія (2008); Маріборському університеті, Словенія (2014).

З 1998 року працює асистентом, а з 2000 року – доцентом юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2004-2013 р.р. співпрацював у якості експерта з адміністративного права з Центром політико-правових реформ (Київ) та Центром досліджень місцевого самоврядування (Львів).

Автор понад 70 наукових та навчально–методичних публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!