Школик Андрій Михайлович

Посада: професор кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: andriy.shkolyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

порівняльне адміністративне право, адміністративна процедура

Курси

Публікації

Монографії:
1. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007 (у співавторстві).
2. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер‘янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін; За заг. ред. Авер‘янова В.Б. – К.: Юстініан, 2007 (у співавторстві)
3. Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади – Дрогобич: Коло, 2009 (у співавторстві).
4. Позасудове вирішення публічно-правових спорів – Львів: Центр досліджень місцевого самоврядування, 2010. (у співавторстві).
5. Отримання дозволів у підприємницькій діяльності– Львів: Центр досліджень місцевого самоврядування, 2011. (у співавторстві).
6. Що треба знати службовцям місцевого самоврядування про суди (у співавторстві) – К.: ТОВ «Софія-А», 2012. (у співавторстві).
7. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України (у співавторстві). – К.: ТОВ «Софія», 2012. (у співавторстві).
8. Науково-практичний коментар до закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П. Тимощука . – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. (у співавторстві).
9. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661—2016): монографія / за заг. ред. В.М. Бурдіна, В.Т. Нора, І.Й. Бойка. – Львів: ЛНУ, 2016 (у співавторстві)
10. Школик А.М. Адміністративні процедури в діяльності публічних службовців. / Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017.
11. Науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» / За заг. ред. В.П. Тимощука . – К.: ФОП Мишалов В.Д., 2019. (у співавторстві).
12. Школик А.М. Адміністративно-процедурне законодавство та його систематизація: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 306 с.

Навчальні посібники:
13. Правознавство: навч.посібник За ред. проф. Пилипенка П.Д. – Львів: Новий світ-2000. (у співавторстві).
14. Школик А. Порівняльне адміністративне право: навч. посібник. – Львів: ЗУКЦ, 2007.
15. Дисциплінарно-деліктне право України: навч. посібн. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2016. (у співавторстві).
16. Заохочення у службовому праві: навч. посібн. (у співавторстві) За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – К.: Ін Юре, 2017. (у співавторстві).
17. Публічне адміністрування у сфері господарювання: навч. посібник / Н. Хлібороб, А. Школик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. (у співавторстві).
18. Адміністративна процедура: навч. посібник / [І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова, А. М. Школик] За заг. ред. І. В. Бойко. Харків: Право, 2019. (у співавторстві).

Окремі статті:
19. Школик А.М. Предмет правового регулювання Адміністративно-процедурного кодексу // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 50. – Львів, 2010 – С. 147-152.
20. Школик А.М. Закон України «Про звернення громадян» та проект Адміністративно-процедурного кодексу: основні відмінності. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 53. – Львів, 2011 – С. 171-176.
21. Школик А.М. Індивідуальні адміністративні акти як основна форма діяльності публічної адміністрації // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2012. – ч. 1 – С. 329-334.
22. Школик А.М. Виклики становлення законодавства про адміністративну процедуру на сучасному етапі // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 55. – Львів, 2012– С. 134-138
23. Школик А.М. Вирішення адміністративних спорів за допомогою процедур, альтернативних адміністративному судочинству (у співавторстві – Сало Л.Б.) / Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції: зб. наук. статей / Смокович М.І., Цуркан М.І., Перепелюк В.Г. та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С. 366-383.
24. Szkołyk A.M. Законодавство про адміністративну процедуру в Україні: яким буде вибір / Ustawodawstwo o procedurze administracyjnej na Ukrainie: jaki będzie wybór? // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Львів/Lwów, 2013 – С. 249-264.
25. Школик А.М. Правове регулювання відкликання адміністративних актів // Адміністративне право і процес. – № 1(3). – 2013. – С. 21-26.
26. Школик А.М. Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 59. – Львів, 2014.–С. 185-193.
27. Школик А.М. Порівняльно-правова характеристика видів адміністративної процедури в зарубіжних країнах та Україні // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – № 35. – Львів, 2014.–С. 67-75.
28. Школык А.М. Административно-процедурное законодательство Украины на этапе становления // Административное право и процесс. – 2015. – № 9. – С. 64-67.
29. Школик А.М. Реалізація концепції «good administration” у контексті адаптації законодавства України до права Європейського Союзу // Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу. – 2016. – № 1. – С. 73-81.
30. Szkołyk A.M. Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник – Wroclaw/Вроцлав, 2016. – S.153-166.
31. Shkolyk A.M. Systematization of law on administrative procedure: Ukrainian perspective // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 63. – Львів, 2016.–С. 64-71.
32. Школик А.М. Обсяг правового регулювання загальних законів (кодексів) про адміністративну процедуру // Адміністративне право і процес. – № 4(18). – 2016. – С. 16-25.
33. Школик А.М. Моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 64. – Львів, 2017.–С. 111-118.
34. Школик А.М. Адміністративне право: де, що і як варто викладати / Питання адміністративного права: Кн. 1 / [відп. за вип. Н.Б. Писаренко]. – Харків: Право, 2017. – С. 237-242.
35. Школик А.М. Місце адміністративно-процедурного права в системі права / Питання адміністративного права: Кн. 2 / [відп. за вип. Н.Б. Писаренко]. – Харків: Право, 2018. – С. 125-130.
36. Школык А.М. Сфера действия общего закона (кодекса) об административной процедуре и его соотношение со специальным законодательством // Вороновські читання Єдність адміністративних та фінансових процедур) : збірник статей, доповідей та тез учасників міжнар. наук.-практ. конф, м.Львів, 5-6 жовтня 2018р. / Редкол.: М.Кучерявенко, Й.Пуделька, О.Головашевич.– Харків: Асоціація фінансового права України, 2018. – с. 182-191.
37. Школик А.М. Значення та перелік принципів адміністративної процедури // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2017. – № 2. – С. 91-98.
38. Школик А.М. Адміністративно-процедурне право: ідея та реалізація // Lex portus – 2017. – № 5. – C. 30-40.
39. Школик А.М. Концепція доброго адміністрування та її вплив на адміністративно-процедурне законодавство // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 66. – Львів, 2018.– С. 138-146.
40. Школик А.М. Концепція загального закону (кодексу) про адміністративну процедуру // Право України. – 2018.- № 11. – С. 119-137.
41. Школик А.М. Принцип офіційного дослідження та його особлива роль для адміністративної процедури // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 69. – Львів, 2019.– С. 81-89.
42. Shkolyk A.M. Good administration and law of the administrative procedure in the EU Member States and Ukraine / From an individual to the European integration – discussion on the future of Europe. Ed.by S.Krailic, J.Klojcnik – Maribor. – University of Maribor Press, 2019. – с. 409-428.
43. Школик А.М. Базові поняття адміністративного законодавства / Питання адміністративного права: Кн. 3 / [відп. за вип. Н.Б. Писаренко]. – Харків: Право, 2019. – с. 107-113.
44. Школык А.М. Исполнение административных актов и судебных решений по публично-правовым спорам в Украине // Ежегодник публичного права 2019. Исполнение административных актов и судебных решений. – Москва: Инфотропик Медиа, 2019. – с. 30-38.
45. Shkolyk A.M. The current state and perspectives of administrative convergence of Ukraine and EU Member States. // Rocznik Administracji Publicznej / Public Administration Yearbook,- Kraków, 2019 (5).- s. 174-187
46. Школик А.М. Спеціальні нормативно-правові акти, що регламентують адміністративну процедуру // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 5. – С. 322-325.
47. Школик А.М. Оновлений варіант проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – № 70. – Львів, 2020.– С. 129-136.
48. Shkolyk A.M. Contemporary trend to e-administration and modernization of Ukrainian draft law on administrative procedure. С 242-245. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/58
49. Школик А.М. Межі судового контролю за суб’єктами публічного адміністрування / Правова держава за допомогою адміністративного судочинства: Німеччина, Україна, Казахстан: збірник статей. / за ред. проф. Р. Мельника, проф. Г. Кюпера, д-ра А. Хіммельрайх. Одеса: Гельветика, 2021. С. 230-241.
50. Школык А.М. Административное обжалование: альтернативный способ защиты прав граждан или предварительное условие подачи иска в административный суд. Zańger. Вестник права Республики Казахстан. 2021. № 6 (239). С. 16-19.

Біографія

Народився 1968 року у Львові.
У 1989-1994 р.р. навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, у 1995-1998 р.р. – в аспірантурі за спеціальністю 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право».
У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні» в Інституті держави і права імені В. Корецького НАН України (Київ).
У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
Стажувався у таких вищих навчальних закладах: Орегонському Університеті, Юджин, США (2000, 2002); Школі публічної адміністрації та економіки, Краків, Польща (2003); Віденському університеті, Австрія (2008); Маріборському університеті, Словенія (2014), Ягеллонському інверситеті, Краків, Польща (2019).
У 2004-2013 р.р. співпрацював у якості експерта з адміністративного права з Центром політико-правових реформ (Київ) та Центром досліджень місцевого самоврядування (Львів).
У березні 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-процедурне законодавство в Україні: становлення та систематизація» у Запорізькому національному університеті.
З 1998 року працює асистентом, з 2000 року – доцентом, а з вересня 2021 року – професором юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор близько 130 наукових публікацій, у т.ч. 12 монографій та 6 навчальних посібників.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!