Адміністративне право України

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Решота В. В.
416доцент Янюк Н. В.
416професор Школик А. М.
316професор Решота В. В.
316доцент Янюк Н. В.
316професор Школик А. М.
316Хлібороб Н. Є.
316Труш М. І.
416Хлібороб Н. Є.
416Труш М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432
348Панасюк К. Т.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Адміністративне право України» покликана поглибити теоретичні знання студентів у сфері організації та функціонування публічної адміністрації і навчити їх застосовувати їх при вирішенні практичних ситуацій. Вивчаючи адміністративне право України, студенти отримують знання з теорії адміністративного права, системи органів публічної адміністрації, публічної служби, інструментів та процедур діяльності органів публічної адміністрації, контролю за діяльності цих органів, а також основи адміністративно-деліктного права. За результатом вивчення курсу студенти зможуть краще зрозуміти систему та специфіку роботи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, розуміти форми та процедури їх діяльності, функції та завдання. Навчальна дисципліна орієнтує на вивчення сучасних концепцій адміністративного права, що базується на європейських принципах та стандартах, що необхідне для формування сучасної генерації юристів.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в
електронних фондах мережі Internet:
1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2007., Том 2. Особлива частина. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2007.
2. Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер’янова). – Київ: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
3. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг.ред.докт.юрид.наук, проф. В.Б.Авер’янова/. – К., 1999.

Загальна рекомендована література:

1. Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. Гаращук та ін.; Нац. ун-т «Юрид.акад. України ім. Я. Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 160 с.
2. Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші] ; за заг. ред. І. С. Гриценка. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
3. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
4. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. – К. : Ваіте, 2014. – 376 с.
5. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007.
6. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308 с.

Матеріали

Адміністративне право_План практичних-2022_23

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус