Оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10доцент Решота В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю» покликана поглибити теоретичні знання студентів у сфері оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю, порядок адміністративного та судового оскарження платниками податків рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів податкового контролю.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в
електронних фондах мережі Internet:
1. Адміністративне судочинство: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
2. Адміністративне судочинство України: Підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; За заг. ред. О. М. Пасенюка. — К.: Юрінком Інтер, 2009.

Загальна рекомендована література:

3. Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник / С. В. Ківалов, І. О . Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с.
4. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007.
5. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: Атіка, 2004.
6. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.
7. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.- 576с.
8. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К.: Конус-Ю, 272 с.
9. Головко М. П. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України : навч. посіб. / М. П. Головко, С. В. Сорокіна ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. – 131 с.

Матеріали

НМК_оскарження_рішень_2017

Анотація

Програма курсу

теми для доповідей

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму