Адміністративне та судове оскарження рішень податкових органів

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Паславська Н. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Паславська Н. Т.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення особливостей адміністративного та судового оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для розуміння правового регулювання заявленого предмету та сформувати навички для вирішення справ, пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності органів податкового контролю на практиці.

Рекомендована література

ЗНормативно-правові акти: 

1. Конституція України. – К., 2014. 

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі змінами). – К., 2014. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення No 8073–X від 7 грудня 1984 року // 
Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до No 51. – Ст. 1122. 

4. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року No 4495 VІ // Відомості Верховної Ради 
України. — 2012 — No 44—48. — Ст. 522. 

5. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. – No13-14, No15-16, 
No17. – Ст.112. 

6. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008. «Про практику 
застосування адмінсудами окремих положень КАС України під час розгляду адміністративних 
справ» 

7. Положення Про митні декларації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 
травня 2012 р. No 450 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 
show/450-2012-%D0%BF 

8. Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд 

9. (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами
10. України. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. No 467 // [Електронний
11. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/467-2012-%D0%BF
9. 3. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності митного брокера та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 No 219 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/219-2012-
12. %D0%BF
10.Про облік повідомлень про факти порушення митних правил, контрабанди або інших
13. протиправних дій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 No 220-р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/220-2005- %D1%80
14. Про реорганізацію деяких органів державної податкової служби, спеціалізованих митних органів та організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 No 228 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2013- %D0%BF 

15. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 

16. Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2015 No271 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах” 

17. Наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року N 916, яким затверджено Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами 

18. Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2015 No 1124 

19. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 No 629 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1037-12 

20. Про затвердження Інструкції з організації роботи посадових осіб митних органів під час здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України. Наказ Міністерства фінансів України від 05.02.2013 No 61 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0312-13 

21. Про затвердження Інструкції з організації роботи посадових осіб митних органів під час здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України. Наказ Міністерства фінансів України від 05.02.2013 No 61 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0312-13

Базова: 

1. Адміністративне судочинство: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с. 

2. Адміністративне судочинство України: Підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; За заг. ред. О. М. Пасенюка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. 

3. Адміністртаивний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): Наук.-практ.посібник /Манн Томас, Мельник Р., Бевзенко В., Комзюк А.; пер.та адапт.з нім. Мельник Р.; за заг.ред.Бевзенка В. – К.: алеута, 2013. – 308 с. 

4. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с. 

5. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика. Монографія / За заг.ред.С.В.Ківалова, Л.Р.Білої-Тіунової. – Одеса: Фенікс, 2013. – 392с. 

6. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. 

7. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с. 

8. Головко М. П. Митний контроль за переміщенням фізичних осіб через митний кордон України : навч. посіб. / М. П. Головко, С. В. Сорокіна ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. – 131 с. 

9. Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник / С. В. Ківалов, І. О . Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с. 

10. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007. 

11. Мудров А. А. Громадський контроль в державній митній справі / А. А. Мудров // Митна справа. – 2013. – No1. – С. 22-28. 

12. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). – К.: 2006. 

13. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією
14. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.
15. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. 
ред. Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.- 576с. 

16. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К.: Конус-Ю, 272 с. 

17. Стягнення податкового боргу: судовий аспект: монографія / В.М. Кравчук, І.Я. Олендер. – 
Львів: Вид-во «БОНА», 2015. – 204 с.

Інформаційні ресурси:
1. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua

2. Судова влада – http://court.gov.ua
3.
3. Вищий адміністративний суд України – http://www.vasu.gov.ua

4. Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua
5. Європейський суд з прав людини – http://www.echr.coe.int

6. Державна податкова служба – https://tax.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус