Фінансове право України

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мостовий А. С.ЮРД-36, ЮРД-37, ЮРД-35
532Паславська Н. Т.ЮРД-3Г, ЮРД-3В
532доцент Ільницький О. В.ЮРД-3Б, ЮРД-3А, ЮРД-39, ЮРД-38, ЮРД-34, ЮРД-33, ЮРД-32, ЮРД-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЮРД-31доцент Ільницький О. В.
ЮРД-33Паславська Н. Т.
ЮРД-32Джох Р. В.
ЮРД-34Трепак Л. М.
ЮРД-35доцент Мостовий А. С.
ЮРД-36Джох Р. В.
ЮРД-37Паславська Н. Т.
ЮРД-38доцент Мостовий А. С.
ЮРД-39Джох Р. В.
ЮРД-3АПаславська Н. Т.
ЮРД-3БТрепак Л. М.
ЮРД-3ВПолянський Т. Т.
ЮРД-3Гдоцент Мостовий А. С.

Опис курсу

Метою курсу є розкрити поняття і сутність фінансового права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; ознайомити студентів із механізмом правового регулювання процесів мобілізації, розподілу, використання та контролю централізованих та децентралізованих публічних фондів коштів в Україні.

Завданнями навчальної дисципліни є: охарактеризувати види, методи фінансового контролю, розглянути бюджетний устрій України, стадії бюджетного процесу в Україні, охарактеризувати податкову систему України, визначити структурні елементи податку та порядок сплати податків та погашення податкового боргу.

У результаті вивчення спецкурсу студент повинен

знати: предмет, метод, зміст основних категоріальних понять фінансового права; стадії бюджетного процесу в Україні; правове регулювання податкової системи України; правове забезпечення здійснення державних видатків та функціонування державних цільових фондів.

Уміти: відповідати на основні теоретичні запитання теми; аналізувати законодавство і нормативно-правові акти; знати відповіді на контрольні запитання до теми; давати правову оцінку казусів-задач до теми заняття; правильно визначати бюджетний устрій і бюджетний процес; аналізувати податкову систему України, а також правовідносини у банківській, страховій та валютній сферах.

Рекомендована література

1. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетьманець. – Х.: НУВС, 2003. – 152 с
2. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х., 2011. – 608 с.
3. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
4. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К.: Москаленко О.М., 2012. – 212 с.
5. Кучерявенко Н.ГІ. Курс налогового права.- В 6 т,- Т.І: Генезис налогового регулирования: В 2 ч.: Ч.2.- X.: Легас, 2002,- 791 с.; Т.ІІ: Введение в теорию налогового права,- X.: Легас, 2004,- 600с.
6. Кучерявенко М. Вступ до курсу «Фінансове право України» // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 230-240.
7. Лукашев О.А. Теоретичні проблеми фінансового права : монографія / О.А. Лукашев. – Харків: Право, 2010. – 304 с.
8. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів,- Чернівці: „Рута”, 2004,- 376 с.
9. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків,- Чернівці: Рута, 2004,- 264с.
10. Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
11. Пацурківський П. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми
методології. – Чернівці: ЧДУ, 1997.
12. Пацурківський П. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: ЧДУ, 1998.
13. Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / [Солдатенко О.В., Антипов В.І., Музика-Стефанчук О.А. та ін.]; за заг. ред. О.В. Солдатенко. – К.: Алерта, 2011. – 244 с.
14. Єдиний веб-портал використання публічних коштів. – Режим доступу: е-data.gov.ua
15. Ціна держави: фінансово-аналітичний Інтернет-ресурс. – Режим доступу: costua.com

Матеріали

Фінансове _право_2018_усно_опубл

Фінансове_право_2018_тести_опубл

практикум_фін_право_2018_2019_нав_рік_частина_1

практикум_фін_право_2018_2019_нав_рік_частина_2

Презентації

лек_1_прав_осн_фін_діяльності

лек_2_фін_право_галузь

лек_3_бюджет_устрій

лек_4_бюдж_процес лек_

лек_5_податки

лек_6_адміністрування

лек_7_публ_борг

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму