Фінансове право України

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мостовий А. С.
532доцент Паславська Н. Т.
532доцент Ільницький О. В.
532доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб застосовувати у повсякденній практичній діяльності норми, які регулюють основи функціонування фінансової системи задля забезпечення ефективної охорони прав, свобод та інтресів осіб з дотриманням як національних, так і міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Тому у курсі представлено як огляд загальних положень правового регулювання побудови фінансової системи, так і визначено нормативно-правові положення окремих інститутів фінансового права у сфері фінансового контролю, бюджетної і податкової системи.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Фінансове право України» є оволодіння студентами поглибленими знаннями про поняття і сутність фінансового права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; ознайомити студентів із механізмом правового регулювання процесів мобілізації, розподілу, використання та контролю за централізованими та децентралізованими публічними фондами коштів в Україні і світі.

Цілями курсу є:
1) отримання студентами поглиблених знань теорії фінансового права і змісту законодавства у сфері регулювання публічної фінансової діяльності щодо напрямів і форм його реалізації, проведення всебічного аналізу практики його застосування;
2) засвоєння теоретичних основ побудови фінансової системи, функціонування її елементів, організації бюджетної та податкової систем;
3) розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики;
4) вироблення навиків застосування засвоєних знань у практичній роботі юриста та повсякденній діяльності як учасника фінансової системи.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України прийнята Верховною Радою України 26.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Рішення Конституційного Суду України № 7-зп у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Закону «Про Рахункову палату Верховної Ради України» від 23.12.1997 р.// Офіційний вісник України. – 1998. – № 1. – ст. 23.
3. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 32. – ст. 9.
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України – 2011. – №№ 13-14, 15-16, 17. – Ст. 112.
5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України – 2010. – № 51-52. – Ст. 572.
6. Закон України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 р. // Голос України. 2021, 31 липня. № 143
7. Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 р. // Відомості Верховної Ради України. 2021. № 23. ст.197.
8. Закон України «Про ринки капіталів та організовані товарні ринки» в редакції від 19.06.2020 р.// Голос України. 2020, 15 серпня. № 145-146.
9. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. // Відомості Верховної Ради України. 2020. № 25.т ст.171.
10. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. // Голос України. – 2017, 6 липня. – № 121.
11. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – ст. 50.
12. Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 року // Голос України. – 2015, 8 серпня. – № 145.
13. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. // Урядовий кур’єр. – 2015, 11 березня. – № 44.
14. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» у ред. від 16.10.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
15. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №1. – Ст.1.
16. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
17. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» від 30.06.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31. – ст. 9.
18. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238.
Література
19. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетьманець. – Х.: НУВС, 2003. – 152 с
20. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х., 2011. – 608 с.
21. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
22. Гаврилова Н. В. Практики партисипаторного бюджетирования в европейских странах // Управление: проблемы и перспективы. – 2018. – № 2 (47). – С. 79-87.
23. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К.: Москаленко О.М., 2012. – 212 с.
24. Едеір Тернер Між боргом та дяволом: гроші, кредит та реформування глобальних фінансів. Київ: Апріорі, 2020. 416 с.
25. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія / А.Й. Іванський. – Одеса: Юридична література, 2008. – 504 с.
26. Ільницький О. Правомірність як обов’язкова ознака фінансової діяльності держави / Олег Ільницький // Генезис публічного права: від становлення до сучасності : збірник наукових праці / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. – С. 30-31.
27. Ільницький О.В. Проблеми реформування системи управління бюджетними коштами з позицій дотримання конституційних принципів фінансової діяльності / Ільницький Олег Володимирович // Публічне право. – 2013. – № 4 (12). – С. 96-105.
28. Ільницький Олег Проблеми фінансово-правового забезпечення соціально-економічних прав та свобод людини і громадянина в умовах конституційної реформи / Олег Ільницький // Юридичний журнал. – 2016. – № 1-2 (163-164). – С. 32-36.
29. Ільницький О.В. Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні / О.В. Ільницький // Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 126-134.
30. Ковальчук А.Т. Фінансове право: проблеми утвердження та ефективного застосування / А.Т. Ковальчук // Публічне право. – 2017. – № 1 (25). – С. 10-17.
31. Кучерявенко М. Вступ до курсу «Фінансове право України» // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 230-240.
32. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права.- В 6 т.- Т.І: Генезис налогового регулирования: В 2 ч.: Ч.2.- X.: Легас, 2002.- 791 с; Т И: Введение в теорию налогового права.- X.: Легас, 2004.- 600с
33. Лукашев О.А. Теоретичні проблеми фінансового права : монографія / О.А. Лукашев. – Харків: Право, 2010. – 304 с.
34. Монаєнко А. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 20-25.
35. Монаєнко А. Фінансова діяльність держави як категорія фінансового права // Право України. – 2010. – № 9. – С. 162-172.
36. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.
37. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів. – Чернівці: „Рута”, 2004. – 376 с.
38. Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
39. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології / П.С. Пацурківський. – Чернівці: Чернів. ун-т, 1997. – 244 с.
40. Першин В.Г. Державний фінансовий моніторинг: завдання та фунції / В.Г. Першин // Публічне право. – 2017. – № 1 (25). – С. 45-50.
41. Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / [Солдатенко О.В., Антипов В.І., Музика-Стефанчук О.А. та ін.]; за заг. ред. О.В. Солдатенко. – К.: Алерта, 2011. – 244 с.
42. Пустовіт Ю.Ю. Система принципів бюджетного права України / Ю.Ю. Пустовіт // Фінансове право. – 2012. – № 4 (22). – С. 37-40.
43. Солдатенко О. Про окремі сучасні тенденції щодо науки фінансового права // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 45-49.
44. Семчик О.О. Принципи публічної фінансової діяльності як системоутворюючі поняття фінансового права / О.О. Семчик // Принципы финансового права: Материалы международной научно-практической конференции (г. Харьков, 19-20 апр. 2008 г.) / отв. ред. В.Я. Таций, Л.К. Воронова. – Харьков, 2008. – С. 434-438.
45. Семчик О. Особливості фінансово-правових понять: до постановки питання // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 50-56.
46. Тараненко К.Ю. Принцип стабільності податкового законодавства як форма податково-правового патерналізму // Публічне право. – 2018. – № 1. – С. 255–263.
47. Федчук С. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах // Право України. – 2010. – № 8. – С. 123-130.
48. Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус : монографія. – Чернівці, 2009. – 647 с.
49. Oleh Ilnytskyi, Jednostka budżetowa na Ukrainie: określenie stanu prawnego na podstawie połączenia aspektów prawa finansowego i prawa handlowego. Prawo Tom 333 (2021): Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego. 69-83 DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.5
50. Zakharchuk E. A., Nekrasov A. A., Pasynkov A. F. Participatory Budgeting: International and Russian Experience. Finance: Theory and Practice. 2019; 23(1): 122-132. (In Russ.) https://doi.org/10.26794/2587-5671-2019-23-1-122-132

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Верховна Рада України
http://www.rada.gov.ua
Рахункова палата
http://www.ac-rada.gov.ua
Верховний Суд
http://www.supreme.court.gov.ua
Кабінет Міністрів України
http://www.kmu.gov.ua
Національний банк України
http://www.bank.gov.ua
Державна податкова служба України
http://www.tax.gov.ua
Інформаційно-пошукова системи по законодавству «Ліга»
http://www.liga.kiev.ua/
Єдиний веб-портал використання публічних коштів
http://е-data.gov.ua
Ціна держави: фінансово-аналітичний Інтернет-ресурс.
http://costua.com

Матеріали

фінансове право 2022_2023 практичні
фінансове право схема курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус