Фінансове право України

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Мостовий А. С.
532Паславська Н. Т.
532доцент Ільницький О. В.
532доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб застосовувати у повсякденній практичній діяльності норми, які регулюють основи функціонування фінансової системи задля забезпечення ефективної охорони прав, свобод та інтресів осіб з дотриманням як національних, так і міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Тому у курсі представлено як огляд загальних положень правового регулювання побудови фінансової системи, так і визначено нормативно-правові положення окремих інститутів фінансового права у сфері фінансового контролю, бюджетної і податкової системи.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Фінансове право України» є оволодіння студентами поглибленими знаннями про поняття і сутність фінансового права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; ознайомити студентів із механізмом правового регулювання процесів мобілізації, розподілу, використання та контролю за централізованими та децентралізованими публічними фондами коштів в Україні і світі.

Цілями курсу є:
1) отримання студентами поглиблених знань теорії фінансового права і змісту законодавства у сфері регулювання публічної фінансової діяльності щодо напрямів і форм його реалізації, проведення всебічного аналізу практики його застосування;
2) засвоєння теоретичних основ побудови фінансової системи, функціонування її елементів, організації бюджетної та податкової систем;
3) розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики;
4) вироблення навиків застосування засвоєних знань у практичній роботі юриста та повсякденній діяльності як учасника фінансової системи.

Рекомендована література

1. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетьманець. – Х.: НУВС, 2003. – 152 с
2. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография / К.С. Бельский. – М.: Юристъ, 1995. – 344 с.
3. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х., 2011. – 608 с.
4. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
5. Гаврилова Н.В. Практики партисипаторного бюджетирования в европейских странах // Управление: проблемы и перспективы. – 2018. – № 2 (47). – С. 79-87.
6. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К.: Москаленко О.М., 2012. – 212 с.
7. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія / А.Й. Іванський. – Одеса: Юридична література, 2008. – 504 с.
8. Ивлиева М.Ф. Категория «финансы» и «финансовая деятельность государства» в науке финансового права / М.Ф. Ивлиева // Государство и право. – 2004. – № 7. – С. 20-26.
9. Ільницький О.В. Проблеми реформування системи управління бюджетними коштами з позицій дотримання конституційних принципів фінансової діяльності / Ільницький Олег Володимирович // Публічне право. – 2013. – № 4 (12). – С. 96-105.
10. Ільницький О.В. Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні / О.В. Ільницький // Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 126-134.
11. Карасева М.В. Финансовая деятельность государства – основополагающая категория финансово-правовой науки / М.В. Карасева // Государство и право. – 1996. – № 11. – С. 75-84.
12. Ковальчук А.Т. Фінансове право: проблеми утвердження та ефективного застосування / А.Т. Ковальчук // Публічне право. – 2017. – № 1 (25). – С. 10-17.
13. Косаняк В.Я. Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері // Життя і право.- 2004.- №8.- С. 42-51.
14. Кучерявенко М. Вступ до курсу «Фінансове право України» // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 230-240.
15. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права.- В 6 т.- Т.І: Генезис налогового регулирования: В 2 ч.: Ч.2.- X.: Легас, 2002.- 791 с; Т И: Введение в теорию налогового права.- X.: Легас, 2004.- 600с
16. Лукашев О.А. Теоретичні проблеми фінансового права : монографія / О.А. Лукашев. – Харків: Право, 2010. – 304 с.
17. Монаєнко А. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 20-25.
18. Монаєнко А. Фінансова діяльність держави як категорія фінансового права // Право України. – 2010. – № 9. – С. 162-172.
19. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.
20. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів. – Чернівці: „Рута”, 2004. – 376 с.
21. Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
22. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології / П.С. Пацурківський. – Чернівці: Чернів. ун-т, 1997. – 244 с.
23. Першин В.Г. Державний фінансовий моніторинг: завдання та функції / В.Г. Першин // Публічне право. – 2017. – № 1 (25). – С. 45-50.
24. Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / [Солдатенко О.В., Антипов В.І., Музика-Стефанчук О.А. та ін.]; за заг. ред. О.В. Солдатенко. – К.: Алерта, 2011. – 244 с.
25. Пустовіт Ю.Ю. Система принципів бюджетного права України / Ю.Ю. Пустовіт // Фінансове право. – 2012. – № 4 (22). – С. 37-40.
26. Семчик О. Особливості фінансово-правових понять: до постановки питання // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 50-56.
27. Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус : монографія. – Чернівці, 2009. – 647 с.
28. Zakharchuk E. A., Nekrasov A. A., Pasynkov A. F. Participatory Budgeting: International and Russian Experience. Finance: Theory and Practice. 2019; 23(1): 122-132. (In Russ.) https://doi.org/10.26794/2587-5671-2019-23-1-122-132
Інтернет-джерела:
29. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
30. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – Режим доступу: kmu.gov.ua
31. Офіційний сайт Верховного Суду – Режим доступу: supreme.court.gov.ua
32. Офіційний сайт Рахункової палати. – Режим доступу: ac-rada.gov.ua
33. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
34. Офіційний сайт Державної податкової служби України. – Режим доступу: tax.gov.ua
35. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
36. Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу: bank.gov.ua
37. Єдиний веб-портал використання публічних коштів – Режим доступу: е-data.gov.ua
38. Ціна держави: фінансово-аналітичний Інтернет-ресурс. – Режим доступу: costua.com

Матеріали

фінправо_2021_усно_опубл

фінансове право 2021_2022 практичні

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус