Шандра Роман Станіславович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права, заступник декана юридичного факультету

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-24

Електронна пошта: roman.shandra@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Міждисциплінарність у дослідження права; захист прав людини; адміністративне та фінансове право

 

Курси

Вибрані публікації

2007

 1. Шандра Р. Волоське право та його поширення на українських землях / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44. – С.135-142.
 2. Шандра Р. Правовий статус голови сільської общини за волоським правом / Роман Шандра // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 3. – С.56-62 .
 3. Шандра Р. Кнез та його правовий статус за волоським правом / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2007 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 142-144.

2008

 1. Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у ХІІІ – XVIII ст. / Роман Шандра // Право України. – 2008. – №6. – С.153-159 .
 2. Шандра Р. Правове регулювання сплати податків та зборів населенням сіл волоського права на західноукраїнських землях (ХІІІ – XVIII ст.) / Роман Шандра // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С.71-78.
 3. Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII – XVIII ст. / Роман Шандра // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С.141-143 ; Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С.86-88 .
 4. Шандра Р. Окружні суди волоського права на західноукраїнських землях / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції (6 лютого 2008 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 87-90.

2009

 1. Шандра Р. Здійснення судами волоського права судочинства у кримінальних справах (ХІІІ – XVIII ст.) / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С.77-87 .
 2. Шандра Р. Особливості застосування кримінальних покарань судами волоського права / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2009 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 102-104.
 3. ШандраР. Патримоніальні відносини у селах волоського, руського (українського звичаєвого) та німецького (магдебурзького) права Галичини / Роман Шандра // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячено 150-річчю Освальда Бальцера) : Матеріали міжнародної наукової конференції. 24-25 квітня 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С.157-160.

 

2010

 1. Шандра Р. С. Волоське право та особливості його застосування на українських землях (XIII – XVIII ст.ст.)  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 « теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / Р. С. Шандра. — Львів : ФОП Кундельський Г.Л., 2010. – 16 с.
 2. Шандра Р. Вартський статут 1423 року та його вплив на правовий статус кнезатів волоського права у Галичині / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2010 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С.97-99.
 3. Шандра Р. Правовий статус громадських урядів у селах волоського права Галичини (XIII-XVIII ст.ст.) / Роман Шандра // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). – Київ : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – Ч.1. – С.105-106.
 4. Трудове право : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів географічного факультету за напрямом підготовки бакалавр, спеціальністю менеджер / Уклад. В. О. Семків, Р.С. Шандра. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 20 с.
 5. Трудове право : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів економічного факультету за напрямом підготовки бакалавр, спеціальністю менеджер / Уклад. М. М. Кобилецький, В. О. Семків, Р.С. Шандра. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 20 с.
 6. Інтелектуальна власність : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету іноземних мов за напрямом підготовки «Переклад» / Уклад. В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 24 с.

2011

 1. Шандра Р. Правове регулювання цивільних правовідносин у селах волоського права Галичини (XIV-XVIII ст.) / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 54. – С.105-116 .
 2. Шандра Р. Правове регулювання земельних відносин у селах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Роман Шандра // Аспірантсько-студентська наукова конференція «Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка» (присвячена пам’яті проф. В. С. Кульчицького). 22 грудня 2010 р.: тези доповіді. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – C.9-12.
 3. Шандра Р. Феодальні повинності у селах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С.95-98.
 4. Шандра Р. С. Громадські суди волоського права – мирові суди середньовічної України / Роман Станіславович Шандра // Правова система : вітчизняні та світові виміри : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 19-20 квітня 2011 р. – Київ : у 3-х томах. – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.1. – С.32-35.
 5. Шандра Р. С. Організація, склад та компетенція судів волоського права Галичини (XIV-XVIII ст.) / Роман Станіславович Шандра // Судова влада в Україні і світі : історія, сучасність, перспективи розвитку : матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції 16-18 вересня 2011 р., м. Саки / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп.секр.), Л. П. Парчева, В. Є. Кириченко, І. В. Музика, Л. М. Подкоритова, О. М. Редькіна, О. Н. Ярмиш. – Київ ; Сімферополь : МСД, 2011. – Ч.1. – С.231-236.
 6. Шандра Р. С. Реалізація права сільської громади на самоврядування у західноукраїнських селах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Р. С. Шандра // Правові проблеми зміцнення української державності : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 листопада 2011 р.). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – Ч.1. – С.33-35.
 7. Шандра Р. С. Правовий статус воєвод та крайників у селах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Р. С. Шандра // Проблеми становлення і розвитку правової системи України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 25-26 листопада 2011 р. – Харків : у 2-х томах. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – С.23-26.
 8. ShandraR. S. The problem of introducing magistrate courts in Ukraine : historical and judicial aspects / Roman Shandra // Правова система в умовах розвитку сучасної правової дійсності: генезис та напрями вдосконалення : Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 15 грудня 2011 р. Тези наукових доповідей. – Київ : ЮНПІК «Актуальна юриспруденція», 2011. – С.48-51.
 9. Шандра Р. С. Здійснення судочинства головами сільських громад у селах волоського права (XIII-XVIII ст.) / Роман Шандра // Напрями вдосконалення правового регулювання суспільних відносин : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27-28 грудня 2011 р. – Київ : у 2-х томах. – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.1. – С.22-24.

2012

 1. Шандра Р. Здійснення мирового судочинства українськими судами звичаєвого права / Роман Шандра // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Вип.20 ; Ч.1 ; Т.1. – 2012. – С.114-117 .
 2. Szandra R. Samorząd wiejski na prawie wołoskim w Galicji (XIV-XVIII w.) / Сільське самоврядування за волоським правом у Галичині (XIV-XVIII ст.) / Roman Szandra // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – S.31-53.
 3. Shandra R. Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2011 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 5. – Kraków, 2012. – S.117-119.. 
 4. Шандра Р. Захист прав селян у судах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції (26-27 січня 2012 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.113-115.
 5. Шандра Р. С. Посвідчення правочинів як одна з функцій сільських судів волоського права / Р. С. Шандра // Права людини : проблеми забезпечення, реалізації та захисту : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 року. – Запоріжжя : у 4-х частинах. – Запоріжжя : ЗМГО «Істина», 2012. – Ч.1. – С.44-46.
 6. Шандра Р. С. Розгляд кримінальних справ у судах волоського права / Р. С. Шандра // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2-3 березня 2012 р. – У 3-х частинах. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч.ІІІ. – С.88-90.
 7. Шандра Р. С. Організація сплати податків та зборів у селах волоського права (XIII-XVIII ст.) / Роман Шандра // Право, суспільство і держава : форми взаємодії : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 21-22 березня 2012 р. – Київ : у 3-х томах. – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т.2. – С.120-122.
 8. Шандра Р. С. Вплив державних судів на судочинство у селах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Р. С. Шандра // Право та сучасне суспільство : реалії співвідношення : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 березня 2012 року. – Запоріжжя : у 4-х частинах. – Запоріжжя : ЗМГО «Істина», 2012. – Ч.1. – С.45-47.
 9. Шандра Р. С. Волоське право у Бессарабії та Буковині / Р. С. Шандра // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність : матеріали XXVI Міжнародної історико-правової конференції (м. Одеса, 27-29 квітня 2012 р.). – Одеса : Видавець Бакаєв Вадим Вікторович, 2012. – С.334-338.

2013

 1. Шандра Р. Громада як учасник провадження у судах волоського права Галичини (XIV-XVIII ст.ст.) / Роман Шандра // Карпатський правничий часопис. – 2013. – Вип.1/2013. – С.112-115.
 2. Шандра Р. Сільські суди та судочинство за українським та волоським правом: історико-правове порівняння (XIV-XVIII ст.) / Р. Шандра, М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 58. – С.116-125 .
 3. Шандра Р. Правова багатоманітність форм сільського самоврядування у Галичині в складі Польського королівства та Речі Посполитої (1349-1772 рр.) / Роман Шандра // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Вип.22 ; Ч.І ; Т.І. – 2013. – С.83-87 .
 4. Shandra R. Brief review of scientific events in legal history in Ukraine in 2012 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 6. – Kraków, 2013. – S.189-191. 
 5. Шандра Р. Правове регулювання права інтелектуальної власності на промислові зразки за законодавством Польщі / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С.182-183.
 6. Шандра Р. С. Правове регулювання спадкових відносин у селах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Р. С. Шандра // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2013 року. – Запоріжжя : ЗМГО «Істина», 2013. – С.10-12.
 7. Шандра Р. С. Особливості укладення договорів купівлі-продажу землі у селах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Р. С. Шандра // Розвиток правової системи України в умовах сьогодення : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 16-17 лютого 2013 р. – Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С.17-19.
 8. Шандра Р. С. Особливості викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів неюридичних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка / Шандра Р. С., Семків В. О. // Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ХІІI Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 23-24 квітня 2013 р. – Київ, 2013. – С.207-210.
 9. Інтелектуальна власність: Робоча програма для студентів історичного факультету за напрямами підготовки «Історія», «Етнологія», «Архівознавство», «Археологія» / Розроб. Р. С. Шандра. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 16 с.
 10. Інтелектуальна власність: Робоча програма для студентів факультету іноземних мов за напрямами підготовки «Переклад», «Філологія, англійська, німецька, французька, іспанська мова та література», «Латинська, старогрецька, грецька мова та література» / Розроб. Р. С. Шандра. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 16 с.
 11. Інтелектуальна власність: Практикум для гуманітарних факультетів / Розроб. Шандра Р. С. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 44 с.

2014

 1. Шандра Р. Докази і доказування у західноукраїнських судах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Р. Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 59. – С. 148-155 .
 2. Шандра Р. Історико-правові джерела дослідження волоського права на західноукраїнських землях / Р. Шандра // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип.1; Т.1. – 2014. – С.38-43
 3. Шандра Р. Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 60. – С.155-162. 
 4. Shandra R. A Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2013 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 7; Zeszyt – Kraków, 2014. – S.675-678
 5. Домбковський П. Волохи та право волоське в давній Польщі / Пшемислав Домбковський; переклав з польської на українську мову Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 60. – С.65-74.
 6. Шандра Р. Концепції авторського права в англо-американській та континентальній правових системах: історико-правовий аспект / Р. Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С.130-132.
 7. Шандра Р. С. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) за конституцією 1921 р. / Р. С. Шандра // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід: матеріали ХХХ Міжнародної історико-правової конференції 4-6 липня 2014 р., м. Чернігів. – Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С.333-338.

2015

 1. Інтелектуальна власність: Практикум для неюридичних факультетів [Електронний ресурс] / Розроб. Семків В. О., Шандра Р. С. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 80 с. – Режим доступу: www.academia.edu/15981846/Інтелектуальна_власність_Практикум_для_студентів_неюридичних_факультетів .
 2. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с.
 3. Шандра Р. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Випуск 61. – С.217-226. 
 4. Шандра Р. Співвідношення правового звичаю і норми державного права у правозастосовній практиці сільських громад Галичини (XIV-XVIII ст.) / Роман Шандра // Соціологія права. – № 3-4 (14-15). – 2015. – С.246-250. 
 5. Shandra R. Nowe badania nad działalnością kopnych (kupnych) sądów w XIV–XVIII w. (Marian Bedrij, Kopni sudy na ukrajinskich zemlach u 14–18 st.:istorykoprawowe doslidżennia, Lviv, Halyc’kyj drukar, 2014, 264 ss.) / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 8. – Kraków, 2015. – S.453-456.
 6. Shandra R. A Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2014 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 8. – Kraków, 2015. – S.469-471.
 7. Шандра Р. Становлення законодавства про авторське право в Сполучених Штатах Америки / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С.135-138.

2016

 1. Шандра Р. Правова охорона творів та інститут суспільного надбання в Англії: історико-правовий аспект / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С.117-120.
 2. Шандра Р. С. Правовий статус попівства у західноукраїнських селах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Р. С. Шандра // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матеріали ХХХIV Міжнародної історико-правової конференції 26-29 травня 2016 р., м. Тисмениця. – Київ-Херсон, 2016. – С.318-323.
 3. Шандра Р. С. Економічна основа сільського самоврядування за волоським правом у Галичині в складі Польського Королівства (1349-1569 рр.) / Роман Шандра // Studia z Zakresu Prawa i Zarządzania. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 29-38 – (Edycja Bydgosko-Lwowska Prawo-Samorząd Terytorialny-Ekonomia; № 9).
 4. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2015 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 9; Zeszyt 2. – Kraków, 2016. – S.267-270. 
 5. Shandra R. Uwagi nad książką Iwana Pankewycza, Tradycja wybieralności władz w Ukrainie (Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 2015, 488 s.) / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 9; Zeszyt 3. – Kraków, 2016. – S.447-451. 

2017

 1. Шандра Р. Звичай як джерело міжнародного права: історико-правовий аспект / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 121-124.
 2. Shandra R. Sądy i sądownictwo na prawie ruskim (ukraińskim) i wołoskim na wsiach dawnej Rzeczypospolitej [Electronic resource] / Marian Bedrii, Roman Shandra // III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: „Dawna Rzeczpospolita: Histotia – Pamięć – Dziedzictwo” (Kraków, 11-14 Paźdiernika 2017) : archiwum symposium – artykuły. – Kraków, 2017. – [Cited 2017, 20 October]. – Available from : http://archiwum.symposium.pl/artykuly_coph/przeslane/51176931506970035symposium.pdf .
 3. Шандра Р. С. Право на літературні та художні твори у римському приватному праві / Р. С. Шандра // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів, 2017. – С. 292-296.
 4. Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod. redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jołanty Laskowskiej. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 326 s. (Podrozdział 1.6. Prawo własności intelektualnej wzoru przemysłowego w ustawodawstwie Ukrainy i Polski: aspekt prawnoporównawczy / Tadeusz Branecki, Vitaliy Semkiv, Roman Shandra, S. 104-126).
 5. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2016 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 10; Zeszyt 2. – Kraków, 2017. – S.381–385.
 6. Шандра Р. Сучасне дослідження форм імплементації міжнародних договорів / Шандра Р. С., Семків В. О. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 65. – С.151-155. 
 7. Shandra R. Przegląd monografii Wołodymyra Kahnycha Prawnicza edukacja i nauka na Uniwersytecie Lwowskim (1661–1939), Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki,
  Lwów 2016, 320 s.1 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 10; Zeszyt 3. – Kraków, 2017. – S.543–547.

2018

 1. Шандра Р. Авторське право в «додрукарський» період / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 250-253.
 2. Шандра Р. С. Функції громад у галицьких селах волоського права (XIV–XVIII ст.) / Роман Шандра // Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXХІX Міжнародної історико-правової конференції, 2–3 листопада 2018 р., м. Львів / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), І. Й. Бойко, А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, Б. Й. Тищик, О. Н. Ярмиш. – Київ –Херсон: Олді-плюс, 2018. – С.89-94.
 3. Shandra R. Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 11; Zeszyt 1. – Kraków, 2018. – S.95–126.
 4. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2017 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 11; Zeszyt 2. – Kraków, 2018. – S.293–295. 

2019

 1. Шандра Р. Правова освітченість громадян як передумова формування громадянського суспільства в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 227-229.
 2. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2018 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 12; Zeszyt 3. – Kraków, 2019. – S. 455-458. 

2020

 1. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2019 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 13; Zeszyt 3. – Kraków, 2020. – S. 407-411.
 2. Шандра Р. Нейронаука і право: вектори взаємовпливу / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 240-242.
 3. Правниче ЗНО 2020: навч. посібн. / Верес І. Я., Жолнович І. В., Лисик В. М.. Мостовий А. С., Ничка Ю. В., Чорненький В. І., Шандра Р. С. ; за заг. ред. Бурдіна В. М. – К. : Конві Прінт, 2020. – 528 с.
 4. Шандра Р. Як опублікувати наукову статтю в Scopus // Освіта.ua. – 27.01.2020. – Електронне видання.
 5. Шандра Р. Реалізація студентами права на академічну мобільність // Освіта.ua. – 18.02.2020. – Електронне видання.
 6. Шандра Р. Порядок отримання академічної відпустки в закладах освіти // Освіта.ua. – 28.02.2020. – Електронне видання.
 7. Шандра Р. Організація дистанційного навчання в Moodle // Освіта.ua. – 28.03.2020. – Електронне видання.
 8. Шандра Р. Безкоштовні курси від Coursera: як приєднатися вишу // Освіта.ua. – 08.04.2020. – Електронне видання.
 9. Шандра Р. Використання платформи «Kahoot!» для дистанційного навчання // Освіта.ua. – 20.04.2020. – Електронне видання.
 10. Шандра Р. Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти // Освіта.ua. – 23.04.2020. – Електронне видання.
 11. Шандра Р. Підвищення кваліфікації викладачів вишів // Освіта.ua. – 05.05.2020. – Електронне видання.
 12. Шандра Р. Новий порядок присудження наукових ступенів: зміни // Освіта.ua. – 30.07.2020. – Електронне видання.
 13. Шандра Р. Соціальні мережі та електронні платформи для науковців // Освіта.ua. – 31.08.2020. – Електронне видання.
 14. Шандра Р. Законопроект про освіту дорослих: основні положення // Освіта.ua. – 21.09.2020. – Електронне видання.
 15. Шандра Р. Індекси цитувань наукових праць: особливості та відмінності // Освіта.ua. – 28.09.2020. – Електронне видання.
 16. Шандра Р. Онлайн-платформи та програми для перевірки тексту на плагіат // Освіта.ua. – 06.10.2020. – Електронне видання.
 17. Шандра Р. Як включити журнал до бази даних Scopus? // Освіта.ua. – 21.10.2020. – Електронне видання.
 18. Шандра Р. Як науковцю отримати індивідуальний грант? // Освіта.ua. – 19.11.2020. – Електронне видання.
 19. Шандра Р. Що може змінитися у вищій юридичній освіті? // Освіта.ua. – 02.12.2020. – Електронне видання.
 20. Шандра Р. Внутрішня система якості освіти: що рекомендує МОН? // Освіта.ua. – 15.12.2020. – Електронне видання.

2021

 1. Шандра Р. Метод «Brain fingerprinting» та його використання як доказу у суді / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – С. 249-251.
 2. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2020 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 14; Zeszyt 3. – Kraków, 2021. – S. 429-431.
 3. Шандра Р. Римське міністерське комюніке: основні положення // Освіта.ua. – 18.01.2021. – Електронне видання.
 4. Шандра Р. Створення тестів для онлайн-навчання: огляд платформ // Освіта.ua. – 002.2021. – Електронне видання.
 5. Шандра Р. Пошук відкритих ресурсів у Scopus: нові можливості // Освіта.ua. – 02.02.2021. – Електронне видання.
 6. Шандра Р. Державний стандарт дошкільної освіти: основні положення // Освіта.ua. – 25.02.2021. – Електронне видання.
 7. Шандра Р. Правова освітченість здобувачів вищої неюридичної освіти у контексті становлення правової держави в Україні: соціологічно-правовий аспект / Роман Шандра, Мар’ян Бедрій // Соціологія права. – Випуск 1 (36), 2021. – С.47-52.
 8. Правниче ЗНО 2020 / І. В. Жолнович, Ю. В. Ничка, В. І. Чорненький, Р. С. Шандра, А. С. Мостовий, І. Я. Верес, В. М. Лисик // Конві Прінт. Київ. – 2021. – 512 c.
 9. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроєкти: монографія. Fundacia «Instutyt Artes Liberales». Варшава. – 2021. – Випуск 5. (Розділ “Міждисциплінарна економічна освіта в університетах України: приклад реалізації у програмах з економіки і права” / О. С. Гринькевич, С. О. Матковський, А. К. Миронюк, Р. С. Шандра, С.135-147).

2022

 1. Шандра Р. Співвідношення права та економіки: фінансово-правовий аспект / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІІ звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.): у 2 ч. Ч.2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. – С. 129-131.
 2. Shandra R. Estimated financing of public authorities as the main type of financial support of activities by the body of prosecutor’s office of Ukraine   / R. Shandra, Y. Kuleba // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2022. – Випуск 74. – С.103-109.
 3. Шандра Р. Правові знання в системі вищої освіти неюридичних спеціальностей / Роман Шандра, Марʼян Бедрій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – № 70. – 2022. – С.70-76.
 4. Правниче ЗНО 2022 / І. В. Жолнович, Ю. В. Ничка, В. І. Чорненький, Р. С. Шандра, А. С. Мостовий, І. Я. Верес, В. М. Лисик // Конві Прінт. Київ. – 2022. – 536 c.
 5. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2021 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 15; Zeszyt 3. – Kraków, 2022. – S. 489-491.
 6. Нова економіка пластмас: потенціал, технології, стимули = The new plastics economy: potential, technology, stimulus : аналіт. доп. / [Гринькевич О.С., Садова У.Я., Матковський С.О., Шандра Р. С. та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка». 2022. – 80 с.

2023

 1. Шандра Р. С. Податковий обовʼязок як вид юридичного обовʼязку / Шандра Р. С. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІХ звітної науково-практичної конференції, Львів, Україна, 2–3 лют. 2023 р. Ч.2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. – С. 107-109.
 2. ВересІ. Я. Правниче ЗНО 2023 / І. Я. Верес, І. В. Жолнович, В. М. Лисик, А. С. Мостовий, Ю. В. Ничка, Ю. Т. Піх, В. І. Чорненький, Р. С. Шандра, М. Ю. Шупʼяна – Київ : ТОВ “Конві Принт”, 2023. – 560 с. – ISBN 978-617- 8124-36-6.
 3. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2022 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 16; Zeszyt 3. – Kraków, 2023. – S. 439-440. – DOI 10.4467/20844131KS.23.030.18394.
 4. Shandra R. Martial Law in Ukraine and Its Impact on Taxation of Business Enterprise / Roman Shandra, Sofiia Shovheniuk // Korean Journal of Ukrainian Studies. – Vol. 4, 2023. – P.25-50.

2024

 1. Шандра Р. С. Норми фінансового права: загальнотеоретична характеристика / Шандра Р. С. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXХ звітної науково-практичної конференції, Львів, Україна, 7–8 лют. 2024 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2024. – С. 393-394.

З окремими працями вченого можна ознайомитись на сторінках у google academia та google scholar, на які можна перейти за наступними посиланнями:

google academia:  lnu.academia.edu/RomanShandra ;

google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XIZbuY0AAAAJ&hl=uk&authuser=1 .

 

Біографія

Заступник декана з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент, автор близько 90-ти наукових та науково-методичних праць.

Народився 27 серпня 1980 р. у місті Львові. Із серпня 1997 р. по червень 2002 р. навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після закінчення навчання стажувався в Державній податковій адміністрації у Львівській області, а потім в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі міста Львова. З жовтня 2002 р. по лютий 2003 р. працював на посаді старшого державного податкового ревізор-інспектора відділу стягнення податкової заборгованості Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Львова.

З лютого 2003 р. по грудень 2004 р. працював на посаді головного юрисконсульта фінансово-аналітичного відділу Львівського регіонального управління з питань банкрутства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

Протягом 2004 року викладав в Інституті підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська Політехніка».

З 2005 р. по 2009 р. – аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових учень. З 2007 р. – співробітник кафедри основ права України. З вересня 2021 р. до сьогодні – доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

11 листопада 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Волоське право та особливості його застосування на українських землях (ХІІІ-XVIII ст.ст.)».

У 2015 р. здобув вчене звання доцента кафедри основ права України.

З 1 квітня 2021 р. і до сьогодні – заступник декана юридичного факультету з наукової роботи.

 

Проекти

 1. Спільна інноваційна бакалаврська спеціальність економічного (кафедра статистики) та юридичного (кафедра адміністративного та фінансового права) факультетів  “Економіка та правове регулювання у бізнесі”. Метою проекту є підготовка універсальних фахівців як у сфері економіки так і у сфері права, здатних до незалежної, самодостатньої, професійної і креативної діяльності щодо створення, розвитку і юридичного супроводження бізнесу. Керівник проекту від юридичного факультету.
 2. Авторська загальноуніверситетська навчальна дисципліна “Юридичний самозахист” для студентів 3-го курсу. Метою проекту є надання студентам університету практичного юридичного інструментарію для захисту прав у типових конфліктних ситуаціях. Автор проекту.
 3. Авторська навчальна дисципліна для студентів юридичного факультету “Критичне юридичне мислення“. Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування методів критичного мислення у професійній діяльності юриста. Автор проекту.

Нагороди

08.10.2018 р. –  нагороджено почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації “за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста України”.

11.10.2022 р. – відзначений подякою ректора Львівського національного університету Імені Івана Франка “за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!