Правове регулювання бюджетних видатків в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ільницький О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Ільницький О. В.

Опис курсу

Метою курсу є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії бюджетного права і змісту бюджетного законодавства в частині вивчення сутності бюджетних відносин, які складаються при плануванні, здійсненні та контролі за бюджетними видатками і характеру їх впливу на суспільство, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Основними завданнями спецкурсу є: подання студентам поглиблених знань теорії бюджетного права і змісту бюджетного законодавства щодо напрямів і форм фінансування видатків, проведення всебічного аналізу практики його застосування; засвоєння теоретичних основ формування і використання державного та місцевих бюджетів, засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, оволодінні методикою визначення необхідного обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію покладених на розпорядників бюджетів-публічні утворення завдань і функцій; розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

У результаті вивчення спецкурсу студент повинен: знати: теорію бюджету та бюджетного права, правові основи бюджетної  системи України; законодавчі та інструктивні матеріали бюджетного напряму; права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин; організацію функціонування органів управління бюджетною системою; форми і методи планування в бюджетних установах; методи здійснення бюджетних видатків та основні їхні принципи; види правопорушень у сфері здійснення бюджетних видатків і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення; уміти: визначити суть правової проблеми у сфері здійснення бюджетних видатків;  правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні бюджетні відносини; запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;  аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів; вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника правовідносин; складати проекти кошторисів бюджетних установ та інших планових документів при виконанні бюджетів; аналізувати фінансово-планові акти на предмет їх відповідності основним принципам та правилам, «читати» їх з точки зору належного виконання завдань і функцій бюджетних установ і організацій; знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету; грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію; набути навиків: визначення регулятивних можливостей та ефективності норм бюджетного права;  всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;  вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

1. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетьманець. – Х.: НУВС, 2003. – 152 с
2. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х., 2011. – 608 с.
3. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
4. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К.: Москаленко О.М., 2012. – 212 с.
5. Кучерявенко Н.ГІ. Курс налогового права.- В 6 т,- Т.І: Генезис налогового регулирования: В 2 ч.: Ч.2.- X.: Легас, 2002,- 791 с.; Т.ІІ: Введение в теорию налогового права,- X.: Легас, 2004,- 600с.
6. Кучерявенко М. Вступ до курсу «Фінансове право України» // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 230-240.
7. Лукашев О.А. Теоретичні проблеми фінансового права : монографія / О.А. Лукашев. – Харків: Право, 2010. – 304 с.
8. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів,- Чернівці: „Рута”, 2004,- 376 с.
9. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків,- Чернівці: Рута, 2004,- 264с.
10. Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
11. Пацурківський П. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми
методології. – Чернівці: ЧДУ, 1997.
12. Пацурківський П. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: ЧДУ, 1998.
13. Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / [Солдатенко О.В., Антипов В.І., Музика-Стефанчук О.А. та ін.]; за заг. ред. О.В. Солдатенко. – К.: Алерта, 2011. – 244 с.
14. Єдиний веб-портал використання публічних коштів. – Режим доступу: е-data.gov.ua
15. Ціна держави: фінансово-аналітичний Інтернет-ресурс. – Режим доступу: costua.com

Матеріали

НМК_бюдж_видатки_2017

Презентації

лек_2_бюджетне_планування

лек_3_фінансування

лек_4_порядок_видатків

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму