Правове регулювання бюджетних видатків в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Ільницький О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Ільницький О. В.

Опис курсу

Метою курсу є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії бюджетного права і змісту бюджетного законодавства в частині вивчення сутності бюджетних відносин, які складаються при плануванні, здійсненні та контролі за бюджетними видатками і характеру їх впливу на суспільство, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Основними завданнями спецкурсу є: подання студентам поглиблених знань теорії бюджетного права і змісту бюджетного законодавства щодо напрямів і форм фінансування видатків, проведення всебічного аналізу практики його застосування; засвоєння теоретичних основ формування і використання державного та місцевих бюджетів, засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, оволодінні методикою визначення необхідного обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію покладених на розпорядників бюджетів-публічні утворення завдань і функцій; розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

У результаті вивчення спецкурсу студент повинен: знати: теорію бюджету та бюджетного права, правові основи бюджетної  системи України; законодавчі та інструктивні матеріали бюджетного напряму; права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин; організацію функціонування органів управління бюджетною системою; форми і методи планування в бюджетних установах; методи здійснення бюджетних видатків та основні їхні принципи; види правопорушень у сфері здійснення бюджетних видатків і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення; уміти: визначити суть правової проблеми у сфері здійснення бюджетних видатків;  правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні бюджетні відносини; запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;  аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів; вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника правовідносин; складати проекти кошторисів бюджетних установ та інших планових документів при виконанні бюджетів; аналізувати фінансово-планові акти на предмет їх відповідності основним принципам та правилам, «читати» їх з точки зору належного виконання завдань і функцій бюджетних установ і організацій; знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету; грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію; набути навиків: визначення регулятивних можливостей та ефективності норм бюджетного права;  всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;  вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

1. Алексеев І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M. Бюджетна система: Навчальний посібник.  К.: ХайТек Прес, 2007.  376 с.
2. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетьманець. – Х.: НУВС, 2003. – 152 с
3. Благун І.Г., Воронко P.M., Бучкович М.Л. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник.  Львів: «Магнолія  2006», 2007.  244 с.
4. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х., 2011. – 608 с.
5. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
6. Ільницький О.В. Проблеми реформування системи управління бюджетними коштами з позицій дотримання конституційних принципів фінансової діяльності / Ільницький Олег Володимирович // Публічне право. – 2013. – № 4 (12). – С. 96-105.
7. Ільницький О.В. Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні / О.В. Ільницький // Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 126-134.
8. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / Булгакова С.О., Базанова Н.В., Чечуріна О.О., Шаповал Т.А. – К.: Київ. держ. торг.-ек. ун-т, 2000. – 250с.
9. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 428 с.
10. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.
11. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів. – Чернівці: „Рута”, 2004. – 376 с.
12. Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / [Солдатенко О.В., Антипов В.І., Музика-Стефанчук О.А. та ін.]; за заг. ред. О.В. Солдатенко. – К.: Алерта, 2011. – 244 с.
13. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2006.  240с.
14. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Панасюк С.А. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / За заг. ред. Азарова М.Я. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 19.
15. «Україна. Оцінювання державних видатків та фінансової підзвітності (ДВФП). Звіт з ефективності управління державними фінансами, 20 листопада 2019 р.», Група Світового банку, 2019 [Електронний ресурс] – 214 с. / Офіційна веб-сторінка Представництва Світового банку в Україні. – Режим доступу: https://www.pefa.org/sites/pefa/files/2020-04/UA-Nov19-PFMPR-Public%20with%20PEFA%20Check_UKR.pdf
16. Федчук С. Деякі питання фінансування бюджетних видатків, його ознаки та форми в сучасних умовах // Право України. – 2010. – № 8. – С. 123-130.
17. Humphery-Jenner, M. (2012). Balanced Budget Rules and Expenditure Limits: Lessons from the US and Australia and Implications for the EU. German Law Journal, 13(6), 607-636. doi:10.1017/S207183220002068X
18. Oleh Ilnytskyi, Jednostka budżetowa na Ukrainie: określenie stanu prawnego na podstawie połączenia aspektów prawa finansowego i prawa handlowego. Prawo Tom 333 (2021): Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego. 69-83 DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.5
19. Reshota V., Ilnytskyi O., Syrko M., Reshota O., Budgetary Funds Management in Ukraine: Constitutional and International Treaties Regulation. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020 (summer). Volume. 11. № 4 (50). p. 1345-1352. doi: 10.14505/jarle.v11.4(50).31
20. Villela, Luiz Arruda. Tax expenditures budgets : Concepts and challenges for implementation / Luiz Villela, Andrea Lemgruber y Michael Jorratt. New York. 2010
Інтернет-джерела:
21. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
22. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – Режим доступу: kmu.gov.ua
23. Офіційний сайт Верховного Суду – Режим доступу: supreme.court.gov.ua
24. Офіційний сайт Рахункової палати. – Режим доступу: ac-rada.gov.ua
25. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
26. Офіційний сайт Державної податкової служби України. – Режим доступу: tax.gov.ua
27. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
28. Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу: bank.gov.ua
29. Єдиний веб-портал використання публічних коштів – Режим доступу: е-data.gov.ua
30. Ціна держави: фінансово-аналітичний Інтернет-ресурс. – Режим доступу: costua.com

Матеріали

Бюджетні_видатки_схема_курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус