Реалізація та захист прав, свобод і законних інтересів особи у відносинах з публічною адміністрацією

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ільницький О. В.
916професор Школик А. М.
916професор Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та сформувати вміння і компетентності, обов’язкові для того, щоб застосовувати у повсякденній юридичній практичній діяльності норми, які регулюють участь особи у адміністративних процедурах при реалізації суб’єктами владних повноважень компетенції, а також в адміністративному процесі з метою захисту власних прав, свобод і законних інтересів у різних сферах публічного управління, в тому числі, публічній фінансовій діяльності. Тому у курсі представлено огляд процедурних та процесуальних проваджень, а також механізмів реалізації прав, свобод і законних інтересів у різних сферах публічного управління, в тому числі, публічній фінансовій діяльності.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Реалізація та захист прав, свобод і законних інтересів осіб у відносинах з публічною адміністрацією» є оволодіння студентами поглибленими знаннями про участь особи у адміністративних процедурах при реалізації суб’єктами владних повноважень компетенції, а також в адміністративному процесі з метою захисту власних прав, свобод і законних інтересів у різних сферах публічного управління, в тому числі, публічній фінансовій діяльності, а також сформувати вміння і компетентності необхідними для ефективного застосування відповідних механізмів на підставі українського законодавства та з урахуванням міжнародних стандартів і положень.

Цілями курсу є:
1) на основі аналізу фактичних обставин справи (кейсів) та чинного нормативного-правового регулювання сформувати вміння складати законні та обґрунтовані рішення суб’єктів владних повноважень в межах їх компетенції та судові рішення у адміністративному судочинстві;
2) вміти застосовувати механізми захисту прав, свобод та інтересів осіб у адміністративних судах через звернення та участь у провадженнях у різних категоріях справ адміністративної юрисдикції;
3) сформувати уміння та навики участі у юрисдикційних адміністративних процедурах та судових процесах, ефективної реалізації наданих прав учаснику щодо доведення своєї правової позиції;
4) використання передових знань і методик у процесі правотворення та правозастосування у діяльності суб’єктів публічного управління та адміністративних судів;
5) враховувати взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу, а також перспективи імплементації міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу;
6) аргументовано висловлювати свою правову позицію на різних стадіях правозастосування з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру органів державної влади та місцевого самоврядування.

Рекомендована література

1. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів. За заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. К., 2015. 428 с.
2. Адміністративне процесуальне право України: навч.- метод. посібник / І. О. Картузова, Д. А. Козачук, А. Ю. Осадчій, Г. М. Сарибаєва. Одеса : Фенікс, 2016. 400 с.
3. Адміністративне судочинство України : Підручник // Вищий Адміністративний Суд України; За заг. ред. О.М.Пасенюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017 р. – 670с.
4. Адміністративне судочинство: навч. посібник / І. М. Балакарєва, І. В. Бойко, Я. С. Зелінська та ін.; за заг. ред. Н. Б. Пи- саренко. Харків: Право, 2016. 312 с.
5. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетьманець. – Х.: НУВС, 2003. – 152 с
6. Бойко І. В., Зима О. Т., Соловйова О. М., Школик А. М. Адміністративна процедура: навч. посібник. За заг. ред. І. В. Бойко. Харків: Право, 2019. 206 с.
7. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х., 2011. – 608 с.
8. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
9. Герасименко Є.С., Задирака Н.Ю. Адміністративні процедури в питаннях та відповідях. К.: Дакор, 2020. 156 с.
10. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія / А.Й. Іванський. – Одеса: Юридична література, 2008. – 504 с.
11. Науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» . За заг. ред. В.П. Тимощука . К.: Мишалов В.Д., 2019. 460 с.
12. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків.- Чернівці: Рута, 2004.- 264с.
13. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології / П.С. Пацурківський. – Чернівці: Чернів. ун-т, 1997. – 244 с.
14. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. За ред. В.Б. Авер’янова. К.: Наукова думка, 2007. 586 с.
15. Школик А.М. Адміністративно-процедурне законодавство та його систематизація: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 306 с.
16. Delledonne, G. A Legalization of Financial Constitutions in the EU? Reflections on the German, Spanish, Italian and French Experiences // The Constitutionalization of European Budgetary Constraints / edited by Mauris Adams, Federico Fabbrini and Pierre Larouche. – Oxford and Portland, Oregon, 2014. – p. 181-204.
17. Malleghem, P.-A. van (2014) (Un)Balanced Budget Rules in Europe and America. In Adams, M., Fabbrini, F. & Larouche, P. (Eds.) The Constitutionalization of European Budgetary Constraints (p.p. 151-180). Oxford, Portland & Oregon.
Інтернет-джерела:є
18. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
19. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – Режим доступу: kmu.gov.ua
20. Офіційний сайт Верховного Суду – Режим доступу: supreme.court.gov.ua
21. Офіційний сайт Рахункової палати. – Режим доступу: ac-rada.gov.ua
22. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
23. Офіційний сайт Державної податкової служби України. – Режим доступу: tax.gov.ua
24. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
25. Офіційний сайт Національного банку України – Режим доступу: bank.gov.ua
26. Єдиний веб-портал використання публічних коштів – Режим доступу: е-data.gov.ua
27. Ціна держави: фінансово-аналітичний Інтернет-ресурс. – Режим доступу: costua.com

Матеріали

Реалізація_наскрізна_схема_курс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус