Правове регулювання фінансового контролю в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ільницький О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ільницький О. В.

Опис курсу

Метою курсу є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії фінансового контролю і змісту законодавства в частині вивчення сутності фінансових правовідносин, які складаються при контролі у сфері публічних фінансів та характеру їх впливу на суспільство, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Завданнями навчальної дисципліни є подання студентам поглиблених знань теорії конституційного, адміністративного, фінансового права у сфері фінансового контролю  і змісту законодавства щодо форм та методів фінансового контролю, проведення всебічного аналізу практики його застосування; засвоєння теоретичних основ здійснення фінансового контролю, його засад і принципів, оволодінні методикою здійснення контрольних та ревізійних заходів фінансового контролю, які забезпечують реалізацію покладених на контрольні органи завдань і функцій; розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

знати: теорію фінансового контролю, правові основи його здійснення в України; законодавчі та інструктивні матеріали фінансово-контрольного напряму; права і обов’язки учасників процесу здійснення фінансового контролю в Україні; організацію функціонування контрольних органів та їхніх повноважень; види, форми і методи здійснення фінансового контролю в Україні; основні принципи фінансового контролю в Україні та його методологію; види правопорушень у сфері публічних фінансів і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення; процедуру їх застосування в процесі здійснення фінансового контролю; уміти: визначити суть правової проблеми у сфері здійснення фінансового контролю; правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні відносини; запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання; аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів; вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника фінансово-контрольних правовідносин; складати та аналізувати документи, що виникають та використовуються у ході здійснення контрольно-ревізійних заходів; аналізувати фінансові акти на предмет їх відповідності основним принципам та правилам, «читати» їх з точки зору належного виконання завдань і функцій бюджетних установ і організацій; грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію; набути навиків: визначення регулятивних можливостей та ефективності норм фінансового права; всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій; вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

Основна література:
1. Дьοмін Ю. М. Правοві засади οрганізації та здійснення митнοгο кοнтрοлю в Україні: теοретичні та практичні прοблеми: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Дьοмін Юрій Михайлοвич. — К., 2006. — 438 с.
2. Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа та класифікація : монографія / М.П. Кучерявенко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 460 с.
3. Пοлінець Ο. П. Кοнтрοль в державнοму управлінні України: теοретикο-οрганізаційні питання / Пοлінець Ο. П. – К. : [б.в.], 2003. – 244 с.
4. Хавронюк М.I. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» – К.: Атіка, 2011. – 424 с.

Додаткова література:
5. Адміністрування податків : навчальний посібник / Калінеску Т.В., Корецька-Гармаш В.О., Демидович В.В // за ред. Т.В.Калінеску. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 289 с.
6. Гаращук В.М. Контроль та нагляд в державному управлінні / В.М. Гаращук. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.
7. Ільницький О.В. Дотримання законності при здійсненні податкового контролю шляхом інформаційно-аналітичного забезпечення контролюючих органів / Олег Ільницький // Вісник прокуратури. – 2014. – № 3 (153). – С. 117-125.
8. Мамонова Е. В. Напрями підвищення фіскальної ефективності оподаткування доходів населення / Е. В. Мамонова, О. Е. Ряб-чук // Формування ринкових відносин в Україні: соціально-трудові проблеми. – 2012. – № 1 (128). – С. 177-182.
9. Рябченко Т. «Нульова декларація» : чи готова Україна ? // Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/08/30/651120/
10. Bernd W. Wirtz, Jan C. Weyerer & Carolin Geyer (2018): Artificial Intelligence and the Public Sector — Applications and Challenges, International Journal of Public Administration

Інтернет-джерела:
1. База знань Державної податкової служби України [Електронний ресурс]. – Сайт Дежавної податкової служби України. – Режим доступу: www.tax.gov.ua/ebpz
2. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
3. Офіційний сайт Верховного Суду – Режим доступу: supreme.court.gov.ua
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
5. Єдиний державний реєстр судових рішень України – Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
6. Офіційний сайт Національного агенства з питань запобігання корупції – Режим доступу: www.nazk.gov.ua
7. Офіційний сайт Державної митної служби України. – Режим доступу: www.customs.gov.ua

Матеріали

Фінансовий_контроль_схема курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус