Правове регулювання фінансового контролю в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ільницький О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Ільницький О. В.

Опис курсу

Метою курсу є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії фінансового контролю і змісту законодавства в частині вивчення сутності фінансових правовідносин, які складаються при контролі у сфері публічних фінансів та характеру їх впливу на суспільство, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Завданнями навчальної дисципліни є подання студентам поглиблених знань теорії конституційного, адміністративного, фінансового права у сфері фінансового контролю  і змісту законодавства щодо форм та методів фінансового контролю, проведення всебічного аналізу практики його застосування; засвоєння теоретичних основ здійснення фінансового контролю, його засад і принципів, оволодінні методикою здійснення контрольних та ревізійних заходів фінансового контролю, які забезпечують реалізацію покладених на контрольні органи завдань і функцій; розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

знати: теорію фінансового контролю, правові основи його здійснення в України; законодавчі та інструктивні матеріали фінансово-контрольного напряму; права і обов’язки учасників процесу здійснення фінансового контролю в Україні; організацію функціонування контрольних органів та їхніх повноважень; види, форми і методи здійснення фінансового контролю в Україні; основні принципи фінансового контролю в Україні та його методологію; види правопорушень у сфері публічних фінансів і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення; процедуру їх застосування в процесі здійснення фінансового контролю; уміти: визначити суть правової проблеми у сфері здійснення фінансового контролю; правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні відносини; запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання; аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів; вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника фінансово-контрольних правовідносин; складати та аналізувати документи, що виникають та використовуються у ході здійснення контрольно-ревізійних заходів; аналізувати фінансові акти на предмет їх відповідності основним принципам та правилам, «читати» їх з точки зору належного виконання завдань і функцій бюджетних установ і організацій; грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію; набути навиків: визначення регулятивних можливостей та ефективності норм фінансового права; всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій; вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

1. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. Бандурка, О.П. Гетьманець. – Х.: НУВС, 2003. – 152 с
2. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. – Х., 2011. – 608 с.
3. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
4. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія / А.Й. Іванський. – Одеса: Юридична література, 2008. – 504 с.
5. Контроль і ревізія / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 385 с.
6. Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
7. Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 377 с.
8. Савченко Л. Правовий статус Рахункової палати України: монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.-131 с.
9. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.- 412 с.
10. Єдиний веб-портал використання публічних коштів. – Режим доступу: е-data.gov.ua
11. Ціна держави: фінансово-аналітичний Інтернет-ресурс. – Режим доступу: costua.com

Матеріали

Презентації

НМК_фін_контроль_2017

лек_1

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму