Правова соціологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Настасяк І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Настасяк І. Ю.

Опис курсу

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • вихідні положення правової соціології як науки, її об’єкт, предмет, структуру, завдання та функції;
 • поняття, види й особливості основних методів проведення соціолого-правових досліджень (спостереження, аналізу документів, опитування, експерименту);
 • поняття та стадії правової соціалізації особистості та особливості механізму правової соціалізації особистості;
 • наукові позиції щодо поняття, ознак, видів, структури суспільства; особливості соціальної стратифікації та соціальної нерівності;
 • соціальну природу юридичного конфлікту, його структуру та динаміку а також основи технології запобігання юридичним конфліктам і способи їх вирішення;
 • поняття та особливості соціологічного забезпечення правотворчості, роль у ньому прогнозування, правового моніторингу та опитування громадської думки;
 • особливості правозастосування як соціальної діяльності, соціологічні особливості статусу та діяльності суб’єктів правозастосування, а також соціологічні проблеми правосуддя.

вміти:

 • аналізувати взаємодію права та деякі інші соціальних регуляторів;
 • застосовувати основні методи проведення соціолого-правових досліджень для збору та аналізу емпіричної інформації;
 • виявляти особливості правосвідомості юристів в контексті дослідження правової соціалізації особистості;
 • характеризувати особливості юридичних конфліктів, правильно застосовувати технологію запобігання юридичним конфліктам та використовувати адекватні способи їх вирішення;
 • аналізувати причини девіантної та делінквентної поведінки з метою їх мінімізації; послуговуватися можливостями права в системі соціального контролю;
 • пропонувати шляхи оптимізації соціологічного забезпечення правотворчості; обґрунтовувати свою позицію, спираючись на наукові аргументи;
 • пропонувати соціальні критерії оцінки діяльності суб’єктів правозастосування; обґрунтовувати способи розв’язання соціологічних проблем правосуддя.

 

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Правова соціологія» є розкриття дискусійних загальнотеоретичних проблем правової соціології, засвоєння соціологічних методів пізнання соціальних явищ і процесів, а також формування практичних навичок аналізу таких явищ і процесів (передусім тих, що пов’язані з правом).

Основними завданнями навчальної дисципліни «Правова соціологія» є:

 • розкрити специфіку правової соціології як науки, її відмінність від інших наук;
 • з’ясувати об’єкт і предмет правової соціології, а також її структуру, функції та завдання;
 • розкрити поняття, види й особливості застосування основних методів проведення соціолого-правових досліджень; продемонструвати їх евристичні можливості;
 • дослідити поняття та структурні елементи особистості; з’ясувати поняття, стадії правової соціалізації особистості та особливості механізму правової соціалізації; зрозуміти специфіку правової свідомості юристів;
 • проаналізувати наукові підходи до розумінні природи соціальних конфліктів; визначити особливості, структуру, динаміку юридичного конфлікту; дослідити технологію запобігання юридичним конфліктам; розкрити сутність основних та альтернативних способів вирішення юридичних конфліктів;
 • здійснити соціологічний аналіз правової поведінки; з’ясувати сутність поняття «девіація» та причини соціальних відхилень; розкрити соціально-правові аспекти девіантної і делінквентної поведінки; визначити місце права в системі соціального контролю;
 • розкрити сутність соціологічного забезпечення правотворчості; виявити особливості соціологічних досліджень ефективності норм права; пояснити значення прогнозування, правового моніторингу та громадської думки у соціологічному забезпеченні правотворчості;
 • виявити особливості правозастосування як соціальної діяльності; здійснити соціологічний аналіз суб’єктів правозастосування та їх діяльності; дослідити морально-етичні проблеми правозастосовного розсуду а також соціологічні проблеми правосуддя.

Рекомендована література

  1. Бачинин В.А. Социология: Три курса лекций студентам-юристам / В.А. Бачинин. – Харьков: Консум, 2003. – 576с.
  2. Вебер М. Избранное. Образ общества / Макс Вебер; Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.
  3. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, екскалація, залагодження / А. Гірник, А. Бобро. – К.: Основи, 2004. – 172 с.
  4. Гравитц М., Пэнто Р. Методы социальных наук. Перевод с французского / М. Гравитц, Р. Пэнто; Под ред. В.П. Казимирчука (вступ. ст.), В.А. Туманова (вступ. ст.); Пер.: С.В. Боботов, Ю.А. Глазов. – М.: Прогресс, 1972. – 607 c.
  5. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения / Г.Д. Гурвич; Пер. М.В. Антонова, Л.В. Ворониной. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2004. – 848 с.
  6. Ґідденс Е. Соціологія / Е. Ґідденс; Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 726 с.
  7. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм; Пер. с фр., сост., послесл. и прим. А.Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995. — 352 с. — (История социологии в памятниках).
  8. Ерліх Є. Про живе право / Євген Ерліх // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. ІІІ. – № 1-2. – С. 201-210.
  9. Ерліх Є. Соціологія права / Євген Ерліх // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. ІІІ. – № 1-2. – С. 161-167.
  10. Карбонье Ж. Юридическая социология / Пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1986. – 352 с.
  11. Ковлер А.И. Антропология права : Учебник для вузов / А.И. Ковлер. – М.: НОРМА- ИНФРА·М, 2002. – 480 с.
  12. Конт О. Дух позитивной философии / Огюст Конт // Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. д.ф.н. В.И. Добреньков, к.ф.н. Л.П. Беленкова. – М.: Наука, 1994 – С. 5-26.
  13. Лапаева В.В. Социология права / В.В. Лапаева; Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА, 2000. – 304 с.
  14. Мейхью Л. Социология права / Л. Мейхью // Американская социология: перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. В.В.Воронина и Е. В. Зиньковского. – М.: Прогресс, 1972. – С. 220-234.
  15. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. История и современность / В.С. Нерсесянц. – М.: Знание, 1986. – 64 c.
  16. Парсонс Т. О структуре социального действия / Талкотт Парсонс. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 2002. – 880 с.
  17. Реймон А. Етапи розвитку соціологічної думки / А. Реймон. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с.
  18. Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов / Пер. с франц. Ответственный редактор — академик РАН, доктор юридических наук, профессор В.С. Нерсесянц. — М.: Издательство НОРМА, 2000. — 310 с.
  19. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами / І.І. Русинка. – К.: Професіонал, 2007. – 332 с.
  20. Савчук С.В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук / С.В. Савчук. – Чернівці: Рута, 2003. – 240 с.
  21. Соціологія : підручник / Ю.Ф. Пачковський, Н.В. Коваліско, І.В. Городняк та ін.; за ред. д-ра соціолог. наук, проф. Ю.Ф. Пачковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.
  22. Спенсер Г. Основания социологии / Герберт Спенсер // Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. д.ф.н. В.И. Добреньков, к.ф.н. Л.П. Беленкова. – М.: Наука, 1994 – С. 26-68.
  23. Тард Г. Социальная логика / Габриэль Тард; Пер. с фр. – СПб., 1996. – 548 с.
  24. Фаткуллин Ф.Н., Чулюкин Л.Д. Социальная ценность и эффективность правовой нормы / Ф.Н. Фаткуллин, Л.Д. Чулюкин; Науч. ред.: В.П. Малков. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1977. – 119 c.
  25. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою / Н.Й. Черниш. – К.: Знання, 2009. – 468 с.
  26. Юридическая конфликтология / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1995. – 316 c.
  27. Явич Л.С. Социология и право / Л.С. Явич // Правоведение.– 1970.– № 4. – С. 15-23.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму